Besluiten vergunning-aanvraag

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Besluiten vergunning-aanvraag
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunning aanvraag ApplicationComponent VTH-besluiten beheercompone- nt ApplicationComponent Vergunning-en meldingcompon- ent Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt Component voor het ondersteunen van het werkproces van toezicht houden. Deze component is onderdeel van Toezichtcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Toezicht ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten referentiebehee- rcomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingregistra- tiecomponent ApplicationComponent Handhavingcom- ponent Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetl- oketcomponent Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhande- lcomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van handhaven. Deze component is onderdeel van Handhavingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Handhaving ApplicationComponent VTH besluitenregistr- atie-component Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten registratiecomp- onent Component voor het ondersteunen van het werkproces van vergunningen en meldingen. Deze component is onderdeel van Vergunning-en-meldingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Vergunning en Melding Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t ApplicationComponent Toezichtcompo- nent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent Coördineren vergunningendelen andere bestuursorganen, evt. ontwerpbesluit en terinzagelegging, aanpassing tot conceptbesluit. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen vergunning aanvraag Leveren, publiceren besluit en informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit vergunning aanvraag Belanghebbende bestuursorganen kunnen op de terinzagelegging reageren met een zienswijze, die --net als zienswijzen van burgers en bedrijven-- door het bevoegd gezag verwerkt zal worden in het definitieve besluit. (BusinessEvent) Terinzageleggin- g Wanneer adviezen van andere bestuursorganen in het conceptbesluit zijn overgenomen, worden die bestuursorganen betrokken bij de beantwoording van zienswijzen. De reactie op zienswijzen wordt daarmee een gezamenlijk resultaat. (BusinessInteraction) Gezamenlijk reageren op zienswijzen Het conceptbesluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het belanghebbende (hogere) bevoegd gezag. Dat bevoegd gezag beoordeelt het voorgelegde conceptbesluit voor zover dat binnen de kaders van de eigen regelgeving past. Indien de instemming betrekking heeft op een (onderdeel van een) besluit waarover in de ontwerpfase is geadviseerd, dan dient in beginsel instemming verleend te worden wanneer en voor zover het conceptbesluit in overeenstemming is met dat advies. (BusinessService) Instemming Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatie- component Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanage- mentcomponen- t Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ingediende aanvraag voor toestemming tot het uitvoeren van een voorgenomen vergunning- of ontheffingplichtige activiteit. (BusinessProcess) Behandelen vergunningaan- vraag ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship De VTH component wordt gebruikt om het vergunningen proces te ondersteunen. (ServingRelationship) De Bestuur en Raadsinformatie component wordt gebruikt om het proces naar B&W en eventueeld de Gemeenteraad te ondersteunen. (ServingRelationship) ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 03-06-2019 03:24:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 03-06-2019 03:24:45 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Besluiten vergunning-aanvraag
Definitie  : Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau.
Object ID  : 9362d6b5-d489-441d-a0aa-de156038d970
Relaties  :  Onderdeel van:
Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: