Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Requirements for Omgevingsbeleidcomponenten

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > Requirements for Omgevingsbeleidcomponenten
Requirements for Omgevingsbeleidcomponenten
Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten. (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Component voor het opstellen van regelingen met tekst, werkingsgebied en annotaties. Onderdeel van Omgevingsbeleidcomponent (ApplicationComponent) Maakcomponent Component voor het opstellen en wijzigen van tekst in een regeling. Bedoeld voor wijzigen van omgevingsdocumenten: omgevingsvisie, programma en omgevingsplan. Deze component is onderdeel van de regelingencomponent.. (ApplicationComponent) Tekst-en-annotatiecomponent Hieronder wordt verstaan: * Kunnen inzien van begrippen en definities uit de DSO Stelselcatalogus tijdens het maken van een omgevingsplan * Kunnen overnemen van begrippen en definities uit de DSO Stelselcatalogus tijdens het maken van een omgevingsplan Toelichting: * Aangepast in versie 1.1: van could naar should. * Aangepast in versie 1.3: met nieuwe werking van de DSO Stelselcatalogus de requirement smaller gemaakt naar alleen het kunnen inzien en overnemen van begrippen. * Opvoeren van nieuwe begrippen is hiermee komen te vervallen en gebeurt voortaan met de publicatie van een omgevingsplan. (Requirement) OBT07 Kunnen inzien en overnemen van begrippen uit DSO Stelselcatalogus Hieronder wordt verstaan: * Kunnen importeren/synchroniseren van waardelijst via DSO API. * Kunnen toepassen van waardelijsten zoals gedefinieerd binnen STOP-TPOD en voor het omgevingsplan uitgewerkt in document 17 van de standaard, bij het onderhouden van annotaties. Toelichting: * Requirement geupdate in versie 1.3: importeren/synchroniseren van waardelijst opgenomen * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OBT06 Kunnen importeren en toepassen van waardelijsten Hieronder wordt verstaan: * Kunnen toevoegen van metadata aan regeling zoals gedefinieerd in STOP (IMOP). Waaronder: Concept, Ontwerp, Vastgesteld, Inwerkingtreding, Onherroepelijk en ook naam. (Requirement) OBT04 Kunnen toevoegen van metadata aan een regeling Hieronder wordt verstaan: * Kunnen annoteren ten behoeve van het servicespoor. * Dit servicespoor bevat additionele informatie die machineleesbaarheid en slimme bevraging verbeteren maar de juridische betekenis niet verandert. * Hieronder valt ook: Kunnen annoteren van individuele woorden in een regeling. Toelichting: * Deze requirement is een verdieping op OBT01. (Requirement) OBT03 Kunnen annoteren ten behoeve van het servicespoor Hieronder wordt verstaan: * Kunnen annoteren van juridische- en beleidsregels v.w.b. tekststructuur, normwaarden, begrippen en werkingsgebieden. (In LVBB het juridisch spoor genoemd.) Toelichting: * Onder annoteren verstaan we het toevoegen van gegevens aan (onderdelen van) besluiten en regelingen die tekst machine-leesbaar maken en/of het mogelijk maken dat bepaalde gegevens op een kaart weergegeven worden. * Deze requirement is een verdieping op OBT01. * Toevoeging versie 1.3: begrippen als te kunnen annoteren toegevoegd. (Requirement) OBT02 Kunnen annoteren van juridische regels (juridisch spoor) Hieronder wordt verstaan: * Kunnen opstellen, wijzigen en intrekken (verwijderen) van regels en waarden. Toelichting: Onder regels wordt het volgende verstaan. In de systematiek van de toepassingsprofielen voor OW-besluiten bestaan regels uit de volgende onderdelen: * De juridische regeltekst * Juridische annotaties: de structuur van de regeling, de coördinaten die de werkingsgebieden van regels begrenzen en de waarden die de normen uit de juridische regeltekst ter plaatse van de verschillende werkingsgebieden hebben; * Service annotaties: elementen waarmee betekenis aan regeltekst en informatie-objecten wordt toegevoegd. Zij maken het OW-besluit machine-leesbaar en maken het mogelijk maken om regeltekst, werkingsgebieden en normwaarden betekenisvol en leesbaar weer te geven, waar nodig op een kaart. * Aangepast in versie 1.1: geupdate naar nieuwste versie van STOP. * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OBT01 Kunnen opstellen, wijzigen en intrekken van juridische regels en waarden Hieronder wordt verstaan: * Kunnen leggen van relatie van tekst naar geometrie. (Zoals beheerd met de geometriecomponent en in andere registraties). Toelichting * Aangepast in versie 1.1. (Requirement) OBT05 Kunnen leggen van een relatie met geometrie Hieronder wordt verstaan: * Op een vlotte manier kunnen navigeren door regels. Bijvoorbeeld door een navigatie menu met artikelen. Toelichting: * Nieuwe requirement in versie 1.1. (Requirement) OBT08 Kunnen navigeren in tekst Component voor het karteren en wijzigen van geometrieen van regels en annotaties in omgevingsdocumenten: omgevingsvisie, programma en omgevingsplan. Deze component is onderdeel van de regelingencomponent.. (ApplicationComponent) Geometriecomponent Hieronder wordt verstaan: * Kunnen karteren van een geometrie. * Kunnen aanpassen van geometrie, van regels (i.c. werkingsgebieden) en van bepaalde annotaties (i.c. locaties) Toelichting: * Aangepaste requirement in versie 1.1 (Requirement) OBG01 Kunnen karteren en wijzigen van geometrie Hieronder wordt verstaan: * OF kunnen importeren van geometrie vanuit extern bestand * OF kunnen overnemen van geometrie via GEO JSON koppeling Toelichting: * Kunnen ophalen en overnemen van geometrie en ID uit (basis)registraties * Het kunnen ophalen van objecten en gegevens uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Kadaster (BRK) en gemeentelijke Kernregistraties. * Kunnen ophalen van ambtsgebied. * Kunnen ophalen van werkingsgebied (uit IMRO plan). * Let op: requirement aangepast in versie 1.2 OBG02 en OBG04 samengevoegd. (Requirement) OBG02 Kunnen importeren van geometrie Toelichting: * Aangepast in versie 1.2: samengevoegd met OBG02 (Requirement) OBG04 Kunnen ophalen en overnemen van geometrie en ID uit (basis)registraties (requirement vervallen) Hieronder wordt verstaan: * Kunnen ondersteunen van 3D. Toelichting: * Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven. (Requirement) OBG05 Kunnen ondersteunen van 3D Hieronder wordt verstaan: * Kunnen annoteren van locatie met bijvoorbeeld bijbehorende juridische regels, waarden of activiteiten. Toelichting: * Onder annoteren verstaan we het toevoegen van gegevens aan (onderdelen van) besluiten en regelingen die tekst machine-leesbaar maken en/of het mogelijk maken dat bepaalde gegevens op een kaart weergegeven worden. * Let op: Requirement toegevoegd in versie 1.2. (Requirement) OBG06 Kunnen annoteren vanuit geometrie Hieronder wordt verstaan: * Kunnen beschikbaar stellen van informatie over activiteiten (en gerelateerde informatie zoals locaties en regels) aan de toepasbare regelcomponent conform de specificaties van het koppelvlak Toelichting: * Aangepaste requirement in versie 1.3: scherper verwoord dat het om informatie-uitwisseling gaat * Deze requirement betreft het kunnen relateren van juridische en toepasbare regels bij het bevoegd gezag zelf (vandaar 'lokaal' in de titel), bijvoorbeeld als omgevingsplan en de bijbehorende toepasbare regels nog in bewerking zijn en de wijziging van het omgevingsplan nog niet bekend is gemaakt. * Let op: Voor het 'lokaal' kunnen relateren van juridische en toepasbare regels werken leveranciers en VNG aan een uitwisselingsstandaard uit (update: augustus 2020). * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OBR01 Kunnen beschikbaar stellen van informatie over activiteiten aan de toepasbare regel component (lokaal) Hieronder wordt verstaan: * Tijdens het opstellen de tekst en geometrie valideren op zaken als: verplichte velden ingevuld, gesloten zijn van geometrie, eventuele verplichte annotaties etc. (Requirement) OBR06 Kunnen bieden van kwaliteitsbewaking Hieronder wordt verstaan: * Kunnen vastleggen van de relatie tussen de regels in het omgevingsplan en tekst uit programma of visie. Toelichting * Intern kunnen toetsen van de impact van de samenhang van de regels tussen deze onderdelen (visie, programma, plan en toepasbare regels). * Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven. (Requirement) OBR09 Kunnen leggen van relatie tussen eigen omgevingsdocument en ander omgevingsdocument Hieronder wordt verstaan: * Onder samenloop wordt de situatie verstaan waarin een tekstuele afhankelijkheid tussen twee (of meer) wetsvoorstellen (of met betrekking tot een wet die nog niet in werking is getreden) bestaat terwijl de procedures van totstandkoming in de tijd onafhankelijk van elkaar verlopen. Toelichting: * Requirement wordt in een volgende versie verder gespecificeerd. * Aangepast in versie 1.1: van must naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven. * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OBR05 Kunnen ondersteunen bij samenloop Hieronder wordt verstaan: * Kunnen ondersteunen van voorkomen van fouten door wijzigen van zelfde artikel door verschillende medewerkers (interne samenloop). * Kunnen bieden van inzicht aan gebruiker van elkaars werkzaamheden. * Kunnen samenvoegen van wijzigingen. Toelichting: * Requirement geupdate in versie 1.2: van should naar must (Requirement) OBR04a Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan plan binnen organisatie Hieronder wordt verstaan: * Kunnen inzien van oude, huidige en nieuwe regelingen. * Kunnen inzien van de geldende regels op een te kiezen datum * Kunnen zien van verschillen (wijzigingen) in regelingen tussen alle vorige versies van de regeling. Toelichting: * Geupdate in versie 1.1: Van could naar must. Hiermee is OBR08 vervallen. * Geupdate in versie 1.3. Toegevoegd: Kunnen inzien van de geldende regels op een te kiezen datum. * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OBR02 Kunnen tijdreizen in regelingen Hieronder verstaan we: * Kunnen bevragen van de dataset behorende bij de regeling. * Kunnen doorzoeken, selecteren, c.q. automatisch presenteren van de informatie in het omgevingsplan op basis van wat relevant is voor het gebruik op dat moment. Toelichting: * Kunnen tonen van een locatie in combinatie met een waarde * Kunnen tonen van alle juridische regels, die voldoen aan bepaalde (zoek)criteria, op een bepaalde locatie * Aangepast in versie 1.3: Tekst aangescherpt. Van categorie "could" naar categorie "onbepaald" waarmee de gemeente zelf het belang kan aangeven. (Requirement) OBR07 Kunnen bieden van inzicht in inhoud van regeling Hieronder wordt verstaan: * Kunnen onderhouden van tekst, geometrie en annotaties van de regeling als eenheid volgens STOP-TPOD (Requirement) OBR00 Kunnen onderhouden van tekst en geometrie als eenheid * requirement is vervallen in versie 1.1 * opgegaan in requirement OBR02. (Requirement) OBR08 Kunnen vergelijken van (onderdelen) van regeling Hieronder wordt verstaan: * Kunnen ondersteunen van voorkomen van fouten door wijzigen van zelfde artikel door verschillende medewerkers van verschillende organisaties (bijvoorbeeld in geval van uitbesteding van het omgevingsplan aan een extern bureau) * Kunnen bieden van inzicht aan gebruiker van elkaars werkzaamheden. * Kunnen samenvoegen van wijzigingen. Toelichting: * Requirement geupdate in versie 1.2. (Requirement) OBR04b Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan plan tussen organisaties Component voor het ondersteunen van het werkproces voor het opstellen van omgevingsbeleid (visie, programma en plan). Deze component is onderdeel van Omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Werkprocescomponent Kunnen ondersteunen van het werkproces voor het opstellen dan wel wijzigen van een omgevingsvisie zoals gedefineerd op GEMMAonline. * Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven. (Requirement) OBWP02 Kunnen ondersteunen van werkproces opstellen of wijzigen omgevingsvisie Kunnen ondersteunen van het werkproces voor het opstellen dan wel wijzigen van een programma zoals gedefineerd op GEMMAonline. * Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven. (Requirement) OBWP03 Kunnen ondersteunen van werkproces opstellen of wijzigen programma Kunnen ondersteunen van het werkproces voor het opstellen dan wel wijzigen van een omgevingsplan zoals gedefineerd op GEMMAonline. * Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven. (Requirement) OBWP04 Kunnen ondersteunen van werkproces opstellen of wijzigen omgevingsplan Kunnen besturen van werkproces voor het opstellen van omgevingsdocumenten (visie, progamma, plan). Hieronder vallen een aantal sub-requirements. * Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven. Toelichting: * LET OP: voorstel om deze requirement te vervangen door OBWP07 (Requirement) OBWP01 Kunnen besturen van gehele werkproces (generiek voor omgevingsbeleid) Hieronder wordt verstaan: * Kunnen ondersteunen bij monitoren van statussen: voortgang van project, adviesaanvragen etc. Nog nader te specificeren (Requirement) OBWP 01.1 Kunnen monitoren van statussen Requirement OBWP 01.2 Kunnen instellen en bijhouden van doorlooptijden gedurende het wijzigingsproces Requirement OBWP 01.3 Kunnen doen van termijnbewaking zoals gedefinieerd volgens de wet Requirement OBWP 01.4 Kunnen doen van termijnbewaking conform eigen service termijn Requirement OBWP 01.5 Kunnen ondersteunen van separate processen voor verschillende tegelijkertijd onderhanden wijzigingen Hieronder wordt verstaan: * Kunnen interacteren met DSO-LV samenwerkingsfunctionaliteit. Toelichting: * Nieuwe requirement in versie 1.1. * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. * Samenwerking op gebied van planvorming valt onder de uitbouw van DSO-LV en zal pas na 1-1 2022 worden gerealiseerd. Op dat moment zal deze requirements worden geupdate. (Requirement) OBWP05 Kunnen ondersteunen van samenwerking * Kunnen aanpassen van het werkproces. * Nieuwe requirement in versie 1.2 (Requirement) OBWP06 Werkproces aanpassen Hieronder wordt verstaan: * Kunnen bevragen en wijzigen van gegevens in de Zaakregistratiecomponent of het Zakenregister * Kunnen bevragen van gegevens in de Zaaktypecataloguscomponent of het Catalogusregister * Kunnen bewaken van de status van een zaak * Kunnen koppelen op basis van de Standaard Zaak- en Documenten Services * Kunnen koppelen op basis van de Standaard Zaakgericht Werken API (ZGW API) * Kunnen koppelen van documenten aan een Zaak in de Zaakregistratiecomponent of in het Zakenregister * Kunnen agenderen van een nieuwe (gerelateerde) zaak * Kunnen registeren van een zaak * Kunnen relateren van een zaak aan één of meer andere gerelateerde zaken * Kunnen werken op basis van de interbestuurlijke ZTC-Omgevingswet Toelichting: * Nieuwe requirement in versie 1.3. * Status: in onderzoek bij gemeenten en leveranciers * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OBWP07 Zaakgericht kunnen uitvoeren van het proces voor het wijzigen van het omgevingsplan (requirement in onderzoek) Component voor het publiceren en archiveren van regelingen (Omgevingsvisie, programma en omgevingsplan). Deze component is onderdeel van de omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Publicatiecomponent Hieronder wordt verstaan: * Kunnen detecteren van de verschillen (op basis van de STOP) tussen oude en nieuwe versies van de regeling (tekst, annotaties en geometrie ) (was-wordt). * Kunnen genereren van een was/wordt instructie welke aan het (wijzigings)besluit wordt toegevoegd. Toelichting: * Met deze instructie wordt in de landelijke voorziening het verschil tussen de huidige en nieuwe versie duidelijk gemaakt waardoor de landelijke voorziening een geconsolideerde versie kan maken. * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OBP01 Kunnen genereren van was/wordt instructies Hieronder wordt verstaan: * Het kunnen tonen van de geconsolideerde regeling op elk moment in tijd op basis van (ontvangen) was/wordt instructies. Toelichting: * Bijvoorbeeld nodig op het moment dat de organisatie haar omgevingsplan heeft uitbesteed aan een extern bureau. Dit bureau levert de wijzigingen in het plan terug aan de gemeente waarna de gemeente het geheel consolideerd. * Let op: wijze van gegevensuitwisseling tussen gemeente en bureau is in onderzoek (augustus 2020) * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. * Geupdate tekst in versie 1.1. (Requirement) OBP02 Kunnen consolideren van de regeling Hieronder wordt verstaan: * Kunnen doorgeven van relevante procedure gevens zoals kunnen aangeven van af en tot wanneer een besluit in werking treed. (Requirement) OBP03 Kunnen doorgeven van relevante procedure gevens Hieronder wordt verstaan: * OF Kunnen archiveren van bestandenset conform STOP/TPOD inclusief benodigde procesinformatie die inzicht geeft in waarom een besluit op deze manier tot stand is gekomen. * OF Kunnen aanleveren van bestandenset conform archiefregistratiecomponent Toelichting: * Let op: De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het conform wettelijke normen archiveren van haar besluiten. De LVBB vervult deze functie niet. * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OBP08 Kunnen archiveren van besluiten Hieronder wordt verstaan: * Kunnen aanleveren van wijzigingsbesluit (incl. was/wordt instructies) naar de LVBB volgens STOP-TPOD om besluit beschikbaar te stellen en bekend te maken. * Kunnen gebruiken van digikoppeling (via CORV) voor aanlevering aan LVBB. Toelichting: * Requirement geupdate in versie 1.1. (Requirement) OBP06 Kunnen aanleveren van besluiten aan LVBB Hieronder wordt verstaan: * Kunnen valideren van regeling via LVBB en DSO-LV validatie services zoals de OW-validatie, OP-validatie en Geo-validatie. Toelichting: * Tekst aangepast in versie 1.3. Was kunnen valideren van besluit. Is geworden: kunnen valideren van regeling. (Requirement) OBP05 Kunnen valideren van regeling Hieronder wordt verstaan: * Kunnen importeren van wijzigingen (was/wordt) in regeling (in STOP-TPOD) via bestandsimport of via koppeling (API). Toelichting: * Bijvoorbeeld ten behoeve van organisaties die het wijzigen van hun omgevingsplan uitbesteden. * Let op: wijze van gegevensuitwisseling tussen gemeente en bureau is in onderzoek (augustus 2020) * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. * Nieuwe requirement in versie 1.1 (Requirement) OBP09 Kunnen importeren van wijzgingen in regeling Hieronder wordt verstaan: * Kunnen ophalen van regelingen (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) uit LVBB dan wel DSO-LV OZON conform STOP-TPOD. * Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de synchronisatie service van de landelijke voorziening. Toelichting: * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OB01 Kunnen ophalen van regeling uit landelijke voorziening Hieronder wordt verstaan: * Kunnen aanleveren van initiele versie van omgevingsvisie en programma. Toelichting: * De eerste omgevingsvisie zal geen wijziging zijn van de huidige visie, maar een eerste versie waarna over de tijd wijziging zullen worden doorgegeven. Het is daarom van belang om de gehele eerste versie te kunnen publiceren. * Het programma zal veelal een initiele versie zijn. * Geupdate requirement in versie 1.1. (Requirement) OBP04 Kunnen aanleveren van initiele versie van omgevingsvisie en programma Hieronder wordt verstaan: * Kunnen onderhouden van regelingen (Omgevingsvisie, programma en omgevingsplan) conform de vigerende versie van STOP-TPOD. * Voor eisen verwijzen we in algemene zin naar de documentatie bij de standaard. * Een aantal specifieke eisen is opgenomen in de requirements. Toelichting: * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OB00 Voldoet aan STOP-TPOD Component voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) in tekst en kaart onder andere bedoeld voor het ondersteunen van besluitvorming. Deze component is onderdeel van omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Viewercomponent Hieronder wordt verstaan: * Kunnen tonen van iedere status (concept, ontwerp, vastgesteld) van het omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma) op een kaart op basis van STOP-TPOD presentatieweergave; * Kunnen tonen van wijzigingen in regeling op een kaart op basis van STOP-TPOD presentatieweergave. Toelichting: * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OBV01 Kunnen tonen van omgevingsbeleid op een kaart Hieronder wordt verstaan: * Kunnen tonen van omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma) als tekst op basis van STOP-TPOD presentatieweergave * Kunnen tonen van wijzigingen in regeling als tekst op basis van STOP-TPOD presentatieweergave (Requirement) OBV02 Kunnen tonen van omgevingsbeleid als tekst Hieronder wordt verstaan: * Kunnen inzien van oude, huidige en nieuwe regelingen. * Kunnen inzien van de geldende regels op een te kiezen datum. * Kunnen zien van verschillen (wijzigingen) in regelingen tussen alle vorige versies van de regeling. Toelichting: * Zelfde requirement als OBR02, maar dan voor de viewercomponent. Hier opgenomen zodat een organisatie die haar plan uitbesteed voldoende heeft aan alleen een publicatie- en viewercomponent. * requirments geupdate in versie 1.1. * Geupdate in versie 1.3. Toegevoegd: Kunnen inzien van de geldende regels op een te kiezen datum. * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OBV03 Kunnen tijdreizen in regeling Hieronder wordt verstaan: * Kunnen plaatsen van opmerkingen plaatsen bij tekst of kaart welke door andere gebruikers kan worden gezien. Toelichting: * Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven. (Requirement) OBV04 Kunnen plaatsen van opmerkingen bij tekst dan wel kaart Hieronder wordt verstaan: * Kunnen ophalen van regelingen (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) uit LVBB dan wel DSO-LV OZON conform STOP-TPOD. * Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de synchronisatie service van de landelijke voorziening. Toelichting: * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OB01 Kunnen ophalen van regeling uit landelijke voorziening Toelichting modulaire opzet: * Iedere subcomponent is of een module binnen een grotere softwaresuite of een apart aan te schaffen applicatie. * De gemeente kan kiezen welke module(s) ze aanschaft. * Daarbij zijn de volgende combinaties mogelijk: * viewercomponent * viewer- en publicatiecomponent * viewer-, publicatie- en maakcomponent * viewer-, publicatie-, maak- en werkprocescomponent *Nieuwe requirement in versie 1.3 (Requirement) OB02 Component kent een modulaire opzet Deze svg is op 09-06-2021 02:55:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 09-06-2021 02:55:28 CEST
Legenda


Originele kleuren
Semanticsearch
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Projectstatus
   
   
MoSCoW
   
   
   
   
   
   
GEMMA status
   
   
GEMMA type
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Requirements for Omgevingsbeleidcomponenten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-8d6336b8-ec1a-46b3-996e-f7c4ec9261ee
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : Requirements for Omgevingsbeleidcomponenten
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 8d6336b8-ec1a-46b3-996e-f7c4ec9261ee
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : 8d6336b8-ec1a-46b3-996e-f7c4ec9261ee
Object ID_nl  : 8d6336b8-ec1a-46b3-996e-f7c4ec9261ee
Original ID  : id-8d6336b8-ec1a-46b3-996e-f7c4ec9261ee
Semanticsearch  : requirements for omgevingsbeleidcomponenten
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)