Webcontentpublicatie- en beheercomponent

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Webcontentpublicatie- en beheercomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpub- licatie- en beheercompone- nt Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt ApplicationComponent VTH-besluiten- beheercompone- nt Component voor het ondersteunen van het werkproces van vergunningen en meldingen. Deze component is onderdeel van Vergunning-en-meldingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Vergunning en Melding ApplicationComponent Handhavingcom- ponent Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en- activiteiten- registratiecompo- nent Component voor het ondersteunen van het werkproces van toezicht houden. Deze component is onderdeel van Toezichtcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Toezicht Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk- omgevingswetlo- ketcomponent ApplicationComponent VTH- besluitenregistra- tie-component ApplicationComponent Toezichtcompo- nent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingregistrati- ecomponent Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingafhandel- component ApplicationComponent Vergunning-en- meldingcompone- nt Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van handhaven. Deze component is onderdeel van Handhavingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Handhaving ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en- activiteiten- referentiebeheer- component Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent BusinessActor Gemeente Registratie, beoordeling en toewijzing aan behandelaar. (BusinessProcess) Intake verzoek Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, en parallel daaraan opstellen van de daarmee corresponderende (toepasbare) regels. (BusinessProcess) Ontwerpen omgevingsplan Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten omgevingsplan FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssociationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship publicatie van publlieke ongestructureerde content FlowRelationship vergunning FlowRelationship vraag Deze svg is op 15-02-2020 23:59:14 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 15-02-2020 23:59:14 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Definitie  : Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen.
Toelichting  : De component biedt burgers en bedrijven de mogelijkheid om gepubliceerde informatie te raadplegen en om digitaal diensten af te nemen. Het component biedt functionaliteit voor het voor bereiden en publiceren van content (ook wel CMS genoemd) en biedt eveneens mogelijkheden om functionaliteit die wordt geboden door gespecialiseerde systemen (bijv. een eFormuliersysteem) te integreren binnen de website zodat burgers en bedrijven hiervan zo eenvoudig mogelijk gebruik kunnen maken. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het website-systeem.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Gewijzigd (klein)
Object ID  : 8c8117ec-8fcf-4e2c-ab31-cda3f4570642
Object ID  : 8c8117ec-8fcf-4e2c-ab31-cda3f4570642
Object ID_nl  : 8c8117ec-8fcf-4e2c-ab31-cda3f4570642
Relaties  : 
Is gerelateerd aan (1):

Verstuurt gegevens naar (2):Komt voor op   :  ArchiMate views: