Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Vergunning-en-meldingafhandelcomponent

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > Vergunning-en-meldingafhandelcomponent
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhande- lcomponent Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake sanctieverzoek Ontvangstbevestiging, administratieve controle, opvragen aanvullende informatie, bekendmaken. (BusinessProcess) Intake melding activiteit Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) LVBB Registratie, beoordeling en toewijzing aan behandelaar. (BusinessProcess) Intake verzoek Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake toepassen sanctie Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregist- ratiecomponent Registratie, bepalen regievoerder, publicatie aanvraag, evt. verzoek om aanvullende gegevens, toetsen indieningsvereisten, advies ketenpartners, evt. publicatie buitenbehandelingstelling. (BusinessProcess) Intake vergunning aanvraag Opstellen kaders voor initiatief, vaststelling door BG. (BusinessProcess) Vaststellen richtinggevend advies Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheerco- mponent (CRM) Beoordelen onderwerp van toezicht, selecteren toezichthouder, opstellen toezichtplan, maken afspraken. (BusinessProcess) Voorbereiden toezichthouden Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencompo- nent Administratieve controle, controle indieningsvereisten, ontvangstbevestiging, evt. verzoek aanvullende gegevens. (BusinessProcess) Intake bezwaar Voorlopig standpunt, evt. hoorzitting en/of mediation, opstellen ontwerpbesluit. Bij de inhoudelijke behandeling van het bezwaar is afstemming met ketenpartners gewenst of zelfs verplicht. Advies is gewenst voor zaken waar de ketenpartner bij de totstandkoming van het oorspronkelijke besluit vrijblijvend heeft geadviseerd, of waar advies juist nodig was geweest maar niet ingewonnen. Advies met instemming is noodzakelijk wanneer het bezwaar zaken betreft waarover de ketenpartner bij de totstandkoming van het oorspronkelijke besluit een advies met instemming heeft gegeven. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen bezwaar Overleg (eventueel herhaald) met initiatiefnemer (“vooroverleg”) en andere belanghebbende bestuursorganen, onderzoek mogelijkheden/grenzen. (BusinessProcess) Bepalen mogelijkheden en grenzen Bepalen benodigde meetwaarden, verzamelen meetwaarden, bewerken tot data geschikt voor analyse. (BusinessProcess) Verzamelen meetwaarden Beoordelen verzoek, bepalen regievoerend BG, informatie opvragen. (BusinessProcess) Intake verzoek verkenning Versturen resultaat aan betrokkene en belanghebbenden, versturen verzoek voor vervolgactie. (BusinessProcess) Bekendmaken resultaat opsporen Versturen reactie op melding aan indiener en evt. aan betrokkene en andere belanghebbenden. (BusinessProcess) Leveren reactie melding incident Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatalo- guscomponent Besluiten over maatwerkvoorschriften indien van toepassing. (BusinessProcess) Besluiten maatwerkvoors- chriften Applicatie service van Overheid.nl. In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) Het product Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP is de samenvoeging van CVDR en GVOP is vanaf begin 2016 beschikbaar voor GVOP licentiehouders. Met DROP wordt het publicatieproces geïntegreerd met het consolidatieproces. Met behulp van wizards worden gebruikers begeleid in het publiceren en consolideren van regelingen. Dit voorkomt dubbele en foutieve invoer, het vergeten van stappen in het consolidatieproces en draagt zo bij aan een correct publicatie- en consolidatieproces. (ApplicationService) DROP Beoordelen feitelijke situatie, toetsen aan strafrecht, meedelen rechten/plichten, doen hoor/wederhoor, opstellen proces-verbaal, opstellen rapportage. (BusinessProcess) Uitvoeren opsporen Leveren richtinggevend advies aan initiatiefnemer, informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Leveren richtinggevend advies Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent Inspecteren feitelijke situatie, toetsen aan regelgeving, opstellen rapportage, evt. doen verzoek sanctie. (BusinessProcess) Uitvoeren toezichthouden Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, ontvangstbevestiging (als verzoek van een ketenpartner afkomstig is). (BusinessProcess) Intake toezichthouden Opstellen definitieve sanctie, vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten sanctie Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek Procesafhandelc- omponent (abstract component) Op basis van het risicoprofiel en het geldende toezichtsbeleid wordt bepaald of oplevertoezicht zal worden uitgevoerd of niet. Indien besloten wordt tot oplevertoezicht, dan wordt een verzoek daartoe gedaan aan de desbetreffende afdeling of organisatie. (BusinessProcess) Maken risico inschatting activiteit Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpub- licatie- en beheercompone- nt Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, evt. doorzenden naar ander bestuursorgaan. (BusinessProcess) Intake melding incident Inhoudelijk beoordelen, bepalen vervolgactie, afstemmen ketenpartners, opstellen reactie. (BusinessProcess) Onderzoeken melding incident Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid Registreren verzoek, administratieve controle, evt. opvragen aanvullende gegevens. (BusinessProcess) Intake opsporen Coördineren vergunningendelen andere bestuursorganen, evt. ontwerpbesluit en terinzagelegging, aanpassing tot conceptbesluit. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen vergunning aanvraag Starten proces innen dwangsom, intrekking begunstigende beslissing en/of uitvoeren bestuursdwang, opstellen rapportage, starten proces verhalen kosten, bepalen vervolg. (BusinessProcess) Uitvoeren toepassen sanctie Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanage- mentcomponen- t Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunning aanvraag Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Procesonderste- unende component (abstract component) Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatie- component Inhoudelijke beoordeling, opstellen antwoord, evt. opstellen maatwerkvoorschriften. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen melding activiteit In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) (ApplicationComponent) Overheid.nl Inhoudelijk beoordelen verzoek, bepalen type sanctie(s), opstellen ontwerpsanctie, uitvoeren hoor/wederhoor. (BusinessProcess) Voorbereiden sanctie Inhoudelijk beoordelen verzoek, afstemmen ketenpartners, besluit tot toepassen sanctie, aankondigen uitvoering en evt. informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Voorbereiden toepassen sanctie ApplicationComponent Analyse-en monitoringregis- tratiecomponen- t ApplicationComponent Regelregistratie- component Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiec- omponent DSO-LV service voor door Bevoegd Gezag opvragen van documentatie behorende bij de vergunning aanvraag. REST API. Het verzoek is opgehaald en triggerbericht (ApplicationService) T14 VerzoekOphalen- Service DSO-LV service voor het notificeren van bevoegd gezag voor indienen, aanvullen of intrekken. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (Digikoppeling, ebMS) (ApplicationService) T13 TriggerberichtV- erzendenServic- e Kunnen samenstellen van eigen rapportages en kunnen genereren van rapportages. (Requirement) VMG008. Kunnen genereren van rapportages Requirement M1. Ondersteuning bij het afhandelen van een melding Indien een verzoek van een indiener via het DSO-LV Omgevingsloketdoor onterecht is terechtgekomen bij het betreffende bevoegd gezag moet de toepassing in staat zijn de aanvraag via het DSO-LV door te sturen naar een andere bevoegd gezag. (Requirement) VMG002. Kunnen doorsturen aanvraag of melding naar een ander bevoegd gezag. Kunnen interacteren met de DSO-LV stelselcatalogus. (Requirement) VMG004. Kunnen interacteren met DSO-LV stelselcatalogus Component om opgeslagen kennis te gebruiken voor het krijgen van informatie en het daarmee maken van afleidingen of keuzes. Deze component heeft twee subcomponenten: * de regelbeheercomponent * de toepasbareregelscomponent (ApplicationComponent) Regelcomponen- t Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetl- oketcomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenprocessen (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingregistra- tiecomponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Zaakafhandelco- mponent Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten registratiecomp- onent Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingsdocumenten welke is ondergebracht in vijf sub-componenten: * tekstcomponent * werkingsgebiedencomponent * werkprocescomponent * publicatiecomponent * viewercomponent Binnen de tekstcomponent is reeds een onderverdeling gemaakt waarin specifieke requirements voor de omgevingsvisie, het programma en het omgevingssplan zal worden opgenomen. Vooralsnog zijn de genrieke requirements voor het opstellen van teksten opgenomen in de tekstcomponent. Hierbij valt te denken aan het publiceren van een besluit in de LVBB of het valideren van een besluit. Specifieke functionaliteit is toebedeeld aan een van de specialisaties van de omgevingsbeleidcomponent: * Omgevingsvisiecomponent * Omgevingsprogrammacomponent * Omgevingsplancomponent (ApplicationComponent) Omgevingsbelei- dcomponent De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Data wordt ontsloten via een API Gateway.Via die API Gateway kunnen gemeenten ook autorisatie en logging laten verlopen. Dat wil zeggen: recht op toegang en vastleggen welke data met wie is uitgewisseld. (ApplicationComponent) Gemeentelijke API Gateway Het stelsel werkt op basis van service gerichte architectuurprincipes. Alles is een service. Waar een service draait (beschikbaar gesteld wordt), binnen of buiten het stelsel, maakt voor de werking van het stelsel niet uit. Mits deze bereikbaar is en voldoet aan de service level afspraken. (ApplicationComponent) DSO-LV Stelselknooppu- nt Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo-gegevens beheercompone- nt ApplicationComponent VTH-besluiten beheercompone- nt Met DROP van KOOP publiceren van besluit omtrent vergunningen aanvraag. (Requirement) VMG011. Kunnen publiceren van besluit via KOOP (DROP) Kunnen besturen van werkproces doormiddel van een workflow management functie (evt BPMN en SDU) en termijnsturing. * VRAAG: overlap met zaakgericht werken? (Requirement) VMG016. Kunnen besturen van gehele werkproces Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Ontvangen STAM-berichten en het opvragen van de bijbehorende documentatie (Requirement) VMG001. Kunnen gebruiken van de Standaard Aanvragen en Meldingen (STAM) Grouping Ondersteunen bij afhandelen melding Ondersteuning bij coördineren vergunningendelen andere bestuursorganen, evt. ontwerpbesluit en terinzagelegging, aanpassing tot conceptbesluit. (Requirement) V2.Ondersteune- n bij inhoudelijk beh- andelen vergunningaan- vraag Grouping Generieke ondersteuning bij afhandelen van vergunningaan- vragen en meldingen Ondersteuning bij nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (Requirement) V3. Ondersteunen bij besluiten vergunningaan- vraag Ondersteuning bij registratie en publicatie, toewijzing. (Requirement) V1. Ondersteunen bij intake vergunningaan- vraag *VRAAG: waar zit de scheiding tussen archief en registratie? *VRAAG: VTH gegevens verder specificeren? (Requirement) VMG013. Kunnen uitwisselen van gegevens met gemeentelijke registraties Grouping Ondersteunen bij afhandeling vergunning aanvraag Kunnen gebruik maken van externe bronnen zoals basisregistraties en informatieproducten (Bijvoorbeeld voor het herkennen van een adres met een Rijks- of Gemeentelijk Monument dan wel een Karakteristiek pand) (Requirement) VMG012. Kunnen uitwisselen van gegevens met externe bronnen Requirement benodigd tijdens processen voor vergunning verlening. Gewenste functionaliteit wordt onderzocht. (Requirement) VMG009. Kunnen samenwerken met ketenpartners ApplicationComponent Vergunning- Toezicht- en Handhavingcom- ponent 2021 Optionele requirement. Kan ook worden gerealiseerd door aparte Monitoring component. (Requirement) VMG006. Kunnen monitoren van omgevingswaar- den Kunnen gebruiken van toepasbare regels uit DSO-LV ten behoeve van het inhoudelijk behandelen van een vergunning. (Requirement) VMG003. Kunnen gebruiken van toepasbare regels uit DSO LV Voor zaakgericht werken verwijzen we naar de generieke GEMMA requirements in [[ZGW in GEMMA 2]]. Onder zaakgericht werken valt ook de functionaliteit voor het agenderen van toezicht. (Requirement) VMG007. Kunnen zaakgericht werken Ondersteuning bij leveren, publiceren besluit en informeren belanghebbenden. (Requirement) V4. Ondersteunen bij bekendmaken besluit vergunningaan- vraag *VRAAG: waar zit de scheiding tussen archief en registratie? (Requirement) VMG014. Kunnen interacteren met archief functionaliteit VRAAG: op welke manier gaat de gemeente contact onderhouden met de initiatiefnemer en belanghebbende? Is er behoefte aan een registratie van initiatiefnemers en belanghebbenden bij een bepaalde aanvraag incl de registratie van de (verplichte) contactmomenten? (Requirement) VMG010. Kunnen versturen van berichten aan initiatiefnemer en belanghebbend- e ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship FlowRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship FlowRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship 06 Gemeente neemt aanvraag in behandeling. Via de zaaktype catalogus wordt een zaaktype opgevraagd. Waarna de vergunning aanvraag als zaak wordt geregistreerd in de Zaakregistratie component. De bij de aanvraag behorende documentatie wordt gearchiveerd in de Documentregistratiecomponent. (FlowRelationship) FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship AssociationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 18-04-2019 19:12:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 18-04-2019 19:12:40 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Vergunning-en-meldingafhandelcomponent
Definitie  : Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten.
Toelichting  : Nieuw, voorheen onderdeel van VTH-component
GEMMA status  : In ontwikkeling
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Nieuw
Object ID  : 8c79f3bb-a884-470a-ac5d-4c3e552f2c08
Relaties  : 
Is gerelateerd aan (1):Bedient toepassingen (1):BIV classificatie:

Komt voor op   :  ArchiMate views: