Vergunning-en-meldingafhandelcomponent

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > Vergunning-en-meldingafhandelcomponent
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhande- lcomponent Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheerco- mponent (CRM) Beoordelen onderwerp van toezicht, selecteren toezichthouder, opstellen toezichtplan, maken afspraken. (BusinessProcess) Voorbereiden toezichthouden Besluiten over maatwerkvoorschriften indien van toepassing. (BusinessProcess) Besluiten maatwerkvoors- chriften Registratie, beoordeling en toewijzing aan behandelaar. (BusinessProcess) Intake verzoek Voorlopig standpunt, evt. hoorzitting en/of mediation, opstellen ontwerpbesluit. Bij de inhoudelijke behandeling van het bezwaar is afstemming met ketenpartners gewenst of zelfs verplicht. Advies is gewenst voor zaken waar de ketenpartner bij de totstandkoming van het oorspronkelijke besluit vrijblijvend heeft geadviseerd, of waar advies juist nodig was geweest maar niet ingewonnen. Advies met instemming is noodzakelijk wanneer het bezwaar zaken betreft waarover de ketenpartner bij de totstandkoming van het oorspronkelijke besluit een advies met instemming heeft gegeven. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen bezwaar Overleg (eventueel herhaald) met initiatiefnemer (“vooroverleg”) en andere belanghebbende bestuursorganen, onderzoek mogelijkheden/grenzen. (BusinessProcess) Bepalen mogelijkheden en grenzen Bepalen benodigde meetwaarden, verzamelen meetwaarden, bewerken tot data geschikt voor analyse. (BusinessProcess) Verzamelen meetwaarden Beoordelen verzoek, bepalen regievoerend BG, informatie opvragen. (BusinessProcess) Intake verzoek verkenning Versturen reactie op melding aan indiener en evt. aan betrokkene en andere belanghebbenden. (BusinessProcess) Leveren reactie melding incident Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatalo- guscomponent Op basis van het risicoprofiel en het geldende toezichtsbeleid wordt bepaald of oplevertoezicht zal worden uitgevoerd of niet. Indien besloten wordt tot oplevertoezicht, dan wordt een verzoek daartoe gedaan aan de desbetreffende afdeling of organisatie. (BusinessProcess) Maken risico inschatting activiteit Administratieve controle, controle indieningsvereisten, ontvangstbevestiging, evt. verzoek aanvullende gegevens. (BusinessProcess) Intake bezwaar Beoordelen feitelijke situatie, toetsen aan strafrecht, meedelen rechten/plichten, doen hoor/wederhoor, opstellen proces-verbaal, opstellen rapportage. (BusinessProcess) Uitvoeren opsporen Leveren richtinggevend advies aan initiatiefnemer, informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Leveren richtinggevend advies Versturen resultaat aan betrokkene en belanghebbenden, versturen verzoek voor vervolgactie. (BusinessProcess) Bekendmaken resultaat opsporen Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent Inspecteren feitelijke situatie, toetsen aan regelgeving, opstellen rapportage, evt. doen verzoek sanctie. (BusinessProcess) Uitvoeren toezichthouden Opstellen definitieve sanctie, vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten sanctie Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek Procesafhandelc- omponent (abstract component) Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket Applicatie service van Overheid.nl. In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) Het product Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP is de samenvoeging van CVDR en GVOP is vanaf begin 2016 beschikbaar voor GVOP licentiehouders. Met DROP wordt het publicatieproces geïntegreerd met het consolidatieproces. Met behulp van wizards worden gebruikers begeleid in het publiceren en consolideren van regelingen. Dit voorkomt dubbele en foutieve invoer, het vergeten van stappen in het consolidatieproces en draagt zo bij aan een correct publicatie- en consolidatieproces. (ApplicationService) DROP Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, evt. doorzenden naar ander bestuursorgaan. (BusinessProcess) Intake melding incident Inhoudelijk beoordelen, bepalen vervolgactie, afstemmen ketenpartners, opstellen reactie. (BusinessProcess) Onderzoeken melding incident Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, ontvangstbevestiging (als verzoek van een ketenpartner afkomstig is). (BusinessProcess) Intake toezichthouden Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid Registreren verzoek, administratieve controle, evt. opvragen aanvullende gegevens. (BusinessProcess) Intake opsporen Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Starten proces innen dwangsom, intrekking begunstigende beslissing en/of uitvoeren bestuursdwang, opstellen rapportage, starten proces verhalen kosten, bepalen vervolg. (BusinessProcess) Uitvoeren toepassen sanctie Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanage- mentcomponen- t Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpub- licatie- en beheercompone- nt Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunning aanvraag Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) LVBB Coördineren vergunningendelen andere bestuursorganen, evt. ontwerpbesluit en terinzagelegging, aanpassing tot conceptbesluit. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen vergunning aanvraag Inhoudelijke beoordeling, opstellen antwoord, evt. opstellen maatwerkvoorschriften. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen melding activiteit In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) (ApplicationComponent) Overheid.nl Inhoudelijk beoordelen verzoek, bepalen type sanctie(s), opstellen ontwerpsanctie, uitvoeren hoor/wederhoor. (BusinessProcess) Voorbereiden sanctie Inhoudelijk beoordelen verzoek, afstemmen ketenpartners, besluit tot toepassen sanctie, aankondigen uitvoering en evt. informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Voorbereiden toepassen sanctie Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake sanctieverzoek Ontvangstbevestiging, administratieve controle, opvragen aanvullende informatie, bekendmaken. (BusinessProcess) Intake melding activiteit Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencompo- nent Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatie- component Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake toepassen sanctie Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregist- ratiecomponent Registratie, bepalen regievoerder, publicatie aanvraag, evt. verzoek om aanvullende gegevens, toetsen indieningsvereisten, advies ketenpartners, evt. publicatie buitenbehandelingstelling. (BusinessProcess) Intake vergunning aanvraag Opstellen kaders voor initiatief, vaststelling door BG. (BusinessProcess) Vaststellen richtinggevend advies Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingsdocumenten welke is ondergebracht in vier sub-componenten: * Regelingencomponent: wijzigen van tekst en kaart (voor omgevingsvisie, programma en omgevingsplan) * Werkprocescomponent: ondersteunen van werkproces voor wijzigen tekst en kaart * Publicatiecomponent: publiceren en archiveren van omgevingsbeleid * Viewercomponent: tonen van regelingen (tekst en kaart) onder andere voor besluitvorming (ApplicationComponent) Omgevingsbelei- dcomponent DSO-LV service voor het notificeren van bevoegd gezag voor indienen, aanvullen of intrekken. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (Digikoppeling, ebMS) (ApplicationService) T13 TriggerberichtV- erzendenServic- e Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingregistra- tiecomponent ApplicationComponent Analyse-en monitoringregis- tratiecomponen- t ApplicationComponent Regelregistratie- component Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiec- omponent DSO-LV service voor door Bevoegd Gezag opvragen van documentatie behorende bij de vergunning aanvraag. REST API. Het verzoek is opgehaald en triggerbericht (ApplicationService) T14 VerzoekOphalen- Service Data wordt ontsloten via een API Gateway.Via die API Gateway kunnen gemeenten ook autorisatie en logging laten verlopen. Dat wil zeggen: recht op toegang en vastleggen welke data met wie is uitgewisseld. (ApplicationComponent) Gemeentelijke API Gateway Het stelsel werkt op basis van service gerichte architectuurprincipes. Alles is een service. Waar een service draait (beschikbaar gesteld wordt), binnen of buiten het stelsel, maakt voor de werking van het stelsel niet uit. Mits deze bereikbaar is en voldoet aan de service level afspraken. (ApplicationComponent) DSO-LV Stelselknooppu- nt Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten registratiecomp- onent ApplicationComponent VTH-besluiten beheercompone- nt Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo-gegevens beheercompone- nt De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Component om opgeslagen kennis te gebruiken voor het krijgen van informatie en het daarmee maken van afleidingen of keuzes. Deze component heeft twee subcomponenten: * de regelbeheercomponent * de toepasbareregelscomponent (ApplicationComponent) Regelcomponen- t De relevante begrippen uit het Omgevingsplan zijn een belangrijke basis voor de behandeling van een VTH-zaak. Deze begrippen zijn opgenomen in de stelselcatalogus en moeten voor de behandeling van de VTH-zaak daaruit kunnen worden geraadpleegd. (Requirement) VTH020 Kunnen opzoeken van begrippen in de stelselcatalo- gus Bij de verschillende bevoegde gezagen zullen verschillende speerpunten of aandachtspunten zijn vastgesteld voor de dienstverlening. Daarvoor moeten specifieke rapportages kunnen worden opgesteld. (Requirement) VTH073 Kunnen samenstellen van eigen rapportages In sommige zaken is (positieve) besluitvorming randvoorwaardelijk om verder te kunnen gaan of om de zaak af te kunnen ronden. Een voorbeeld: Een handhavingszaak kan worden afgerond als de overtreding is opgeheven doordat de benodigde omgevingsvergunning is verleend. (Requirement) VTH070 Kunnen vastleggen van samenhang met andere procedures/bes- luitvorming. De Gemeenteraad heeft bij afwijkingen van het omgevingsplan adviesrecht maar geen instemmingsrecht. Bovendien geldt dat een adviesvraag aan de Gemeenteraad geen reden is voor verlenging van de proceduredoorlooptijd. Het is daarom zaak om de eventuele adviesaanvraag bij de Gemeenteraad vroegtijdig te agenderen en zoveel mogelijk parallel uit te voeren met de verdere activiteiten in het proces. De Gemeenteraad ontvangt de adviesaanvraag van het College en agendeert deze. (Requirement) VTH074 Kunnen agenderen van een adviesvraag aan de Gemeenteraad Voor VTH-zaken is het noodzakelijk om de actuele situatie in de fysieke leefomgeving (objecten, activiteiten) te kennen en eventuele wijzigingen daarin (agv van de VTH-zaak die in behandeling is) te registreren. Daarvoor moeten de gegevens kunnen worden uitgewisseld. De VTH software (met name Toezicht en Handhaven) hebben toegang tot deze gegevens via een standaard koppelvlak. Dit koppelvlak is nog in ontwikkeling. (Requirement) VTH038 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten registratiecomp- onent Indien sprake is van een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit waaraan geen termijn is verbonden, dan moet binnen uiterlijk vijf jaar het omgevingsplan van de gemeente bijgewerkt worden zodat het met de verleende omgevingsvergunning in overeenstemming is. (Requirement) VTH092 Kunnen doen van verzoek om aanpassing in omgevingsplan Voor VTH-zaken kunnen resultaten uit toezicht uit het verleden relevant zijn. Daarvoor moeten de resultaten van een toezichtzaak worden geregistreerd. Deze gegevens moeten dus kunnen worden uitgewisseld. De VTH software (met name Toezicht en Handhaven) hebben toegang tot deze gegevens. (Requirement) VTH039 Kunnen uitwisselen van gegevens met het toezichtregistrat- iecomponent Het kan voorkomen dat een incident onder regelgeving en/of bevoegdheid valt van een ander bevoegd gezag. De melding incident moet dan kunnen worden doorgestuurd naar dat bevoegde gezag. Het kan ook voorkomen dat een melding incident wel bij het juiste bevoegde gezag binnenkomt, maar dat binnen het takenpakket van een uitvoeringsdienst valt. In dat geval moet het kunnen worden doorgestuurd naar die uitvoeringsdienst. (Requirement) VTH007 Kunnen doorsturen melding incident naar ander bevoegd gezag of een uitvoeringsorga- nisatie Het verzoek wordt in de Zaakregistratiecomponent geregistreerd (Requirement) VTH093 Kunnen registeren van een zaak VTH-besluiten hebben gevolgen voor de fysieke leefomgeving en brengen risico's in relatie tot het naleefgedrag in beeld. Het is daarmee belangrijke informatie voor monitoring en analyse. (Requirement) VTH035 Kunnen uitwisselen van gegevens met het data analyse en monitoringcomp- onent Om te voorkomen dat er meerdere aanvragen of meldingen op hetzelfde object worden ingevoerd, is inzage op eerdere ingediende of lopende zaken een hulpmiddel bij het beoordelen of de melding of aanvraag in behandeling moet worden genomen. (Requirement) VTH091 Kunnen controleren op bestaande (afgehandelde of lopende) zaken (o.a. vergunning, toezicht, handhaving, wijziging omgevingsplan) Indien het ingediende Verzoek leidt tot een samenwerking met een ketenpartner, moet het mogelijk zijn om vanuit de software een samenwerking in de Samenwerkvoorziening van het DSO-LV te kunnen starten. (Requirement) VTH008 Kunnen aanmaken van een samenwerkings- ruimte in de Samenwerkings- voorziening van het DSO Op verschillende momenten binnen diverse processen moeten brieven of besluiten kunnen worden opgesteld voor een verzoeker of belanghebbende. De VTH software de oplossing kan documenten aanmaken aan de hand van vooraf gedefinieerde sjablonen in de huistijl van de organisatie. (Requirement) VTH041 Kunnen genereren van brieven/besluit- en aan verzoeker en belanghebbend- e Documenten dienen bij de Zaak opgeslagen te worden in de Documentregistratiecomponent en niet in de VTH software. (Requirement) VTH036 Kunnen uitwisselen van gegevens met het documentregist- ratiecomponent Aansluiting op de Samenwerkvoorziening waarbij vanuit de VTH software de adviesaanvraag wordt uitgezet bij een ketenpartner en het resultaat wordt verwerkt/geregistreerd in VTH oplossing. (Requirement) VTH009 Kunnen aanvragen van een advies via de Samenwerkings- voorziening van het DSO. De verschillende activiteiten worden in beginsel op zichzelf beoordeeld, waarna vervolgens integrale afweging plaatsvindt. Uiteindelijk moet het geheel leiden tot één integraal besluit, waarbij motiveringen van de verschillende activiteiten moeten worden samengevoegd en de integrale afweging wordt toegevoegd. (Requirement) VTH068 Kunnen samenstellen van activiteiten tot een integraal besluit De initiatiefnemer en eventuele specifieke belanghebbenden krijgen de stukken toegezonden of worden uitgenodigd tot indienen van zienswijzen (Requirement) VTH042 Kunnen versturen van berichten aan initiatiefnemer,- verzoeker en belanghebbend- e Eerdere besluitvorming vormt een belangrijk kader voor een actuele VTH-zaak. Wanneer bijvoorbeeld een ontheffing voor een bepaalde, afwijkende activiteit eerder is geweigerd, kan dat daarna niet zomaar alsnog worden toegestaan. (Requirement) VTH034 Kunnen uitwisselen van gegevens met het besluitenregistr- atiecomponent Afspraken tussen de verschillende partners kunnen vastgelegd worden, zodat het proces goed gecoördineerd verloopt en bij het opstellen van een besluit dit leidt tot een congruent geheel. (Requirement) VTH069 Kunnen vastleggen van afspraken met ketenpartners Op grond van de geldende legestarieven moet de aanvrager van een omgevingsvergunning leges betalen voor de behandeling van de aanvraag. Het opleggen van de leges is een op zichzelf staande beschikking waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Het opstellen gebeurt via de Documentcreatiecomponent. (Requirement) VTH050 Kunnen opstellen van een legesbeschikkin- g Nadat er een triggerbericht is ontvangen, kan het verzoek op basis van de nieuwste standaard worden opgehaald uit het DSO. (Requirement) VTH011 Kunnen ophalen van de aanvraag of melding uit DSO-LV De fysieke leefomgeving verandert voordurend, als gevolg van vergunningvrije, meldingsplichtige en vergunningplichtige activiteiten. Dat moet voortdurend kunnen worden bijgehouden (monitoring) om cyclisch of dynamisch te analyseren of de veranderingen in de fysieke leefomgeving passend zijn binnen de kaders die in het omgevingsplan zijn vastgesteld (functies, omgevingswaarden, doelstellingen, etc). (Requirement) VTH001 Kunnen beheren van leefomgevingso- bjecten en activiteiten Conform art. 4.5 Awb stelt de gemeente een (redelijke) termijn voor het aanleveren van gegevens en bescheiden; de beslistermijn wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de gestelde termijn daarvoor is verstreken. (Requirement) VTH076 Kunnen opschorten van de beslistermijn Nadat er een triggerbericht is ontvangen, kunnen de bijlagen bij het verzoek op basis van de nieuwste standaard worden opgehaald uit het DSO en worden opgeslagen in de Documentregistratiecomponent. (Requirement) VTH012 Kunnen ophalen van de bijlagen bij de aanvraag of melding uit het DSO Bij meervoudige/complexe zaken (VTH) zullen verschillende behandelaren en adviseurs input leveren. De hoofdbehandelaar moet ondersteund kunnen worden om het overzicht te behouden bij de intergrale afweging, overwegingen en uiteindelijke resultaat van de integrale afweging. (Requirement) VTH061 Kunnen ondersteunen in het maken van een integrale afweging op basis van verzamelde adviezen Voor samenwerking in de keten is de randvoorwaarde dat zaakgericht wordt gewerkt op basis van de interbestuurlijke ZTC-Omgevingswet, zodat de VTH-componenten het berichtenverkeer op de juiste manier verwerken. (Requirement) VTH096 Kunnen werken op basis van de interbestuurlijke- ZTC Omgevingswet Documenten (adviezen/rapporten/etc) die door ketenpartners gedeeld worden via de Samenwerkvoorziening van het DSO-LV moeten door de VTH software opgehaald kunnen worden. Dit kan nodig zijn bij het verder opstellen van het advies of bij het compleetmaken van het dossier als de zaak in afgehandeld. Indien documenten worden gedownload, worden deze opgeslagen in de Documentregistratiecomponent. (Requirement) VTH013 Kunnen opvragen van documenten uit de Samenwerkings- voorziening van het DSO Inhoudelijk deskundige interne en/of externe adviseurs brengen een advies uit, waarin behalve de conclusie of het past ook kan worden opgenomen welke aanpassingen aan het initiatief gedaan zouden kunnen worden om het passend te maken (Requirement) VTH062 Kunnen opstellen van een advies Ontwerpbesluiten moeten zowel analoog als digitaal ter inzage worden gelegd. Het ontwerpbesluit moet daarvoor naar de interne component kunnen worden doorgestuurd waarmee het digitaal ter inzage wordt gelegd. (Requirement) VTH027 Kunnen exporteren van ontwerpbesluit ten behoeve van ter inzagelegging Voor toezicht, handhaving en monitoring is van belang dat een beschikking wordt geregistreerd inclusief belangrijke metadata. (Requirement) VTH002 Kunnen registeren van de beschikking VERDER UITWERKEN: HEEFT TE MAKEN MET MELDING INCIDENT!!!! (Requirement) VTH028 Kunnen ophalen van bijbehorende documenten vanuit het gemeentelijk webformulier Bij de inhoudelijke toetsing worden de activiteiten waarvoor de vergunning wordt aangevraagd vergeleken met de kaders van de geldende regelgeving. Daartoe wordt op alle relevante deelgebieden van de regelgeving getoetst of het initiatief binnen de kaders blijft. (Requirement) VTH053 Kunnen vergelijken van de aanvraag met de kaders van de geldende regelgeving Voor een goede audittrail moet inkomende correspondentie in de zaak worden geregistreerd. De correspondentie wordt vastgelegd in de Documentregistratiecomponent. (Requirement) VTH004 Kunnen registreren van (inkomende) correspondentie Wanneer op basis van de toetsingsadviezen een planschaderisico geconstateerd wordt en er is geen onderliggend plan of overeenkomst, is het afsluiten van een planschadeovereenkomst met de initiatiefnemer wenselijk. (Requirement) VTH054 Kunnen aangeven van een risicoprofiel Afhankelijk van het aantal en de omvang van de zienswijzen en de complexiteit van de verwerking daarvan kan de beantwoording van de zienswijzen opgenomen worden in het definitieve besluit of in een separate nota van beantwoording zienswijzen De oplossingen die gevonden zijn voor de eventuele geschilpunten uit de ingediende zienswijzen worden verwerkt in de beschikking en daaruit wordt het definitieve besluit voor de aanvraag omgevingsvergunning opgesteld. (Requirement) VTH063 Kunnen opstellen van een besluit Voor het automatisch kunnen aanmaken en updaten van zaken, is een koppeling naar een Zaaksysteem of Zaakregistratiecomponent nodig. Deze koppeling is gebaseerd op de huidige standaard en voldoet minimaal aan de versie(s) zoals deze wordt beheerd door VNG Realisatie. Later wordt deze standaard vervangen door nieuwe standaard Zaakgericht Werken API. (Requirement) VTH086 Kunnen koppelen op basis van de Standaard Zaak- en Documenten Services De VTH software kan een zaak registreren in het zaakregistratiescomponent, de afhandeling (uitvoering en bewaking van het proces) gebeurt vervolgens in de VTH software. Daarom moeten de gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen deze componenten. De Zaak- en Document Services is de huidige standaard om in de zaakregistratie de zaak te registreren met de status. (Requirement) VTH031 Kunnen uitwisselen van gegevens met de zaakregistratiec- omponent Ontvangen aanvragen worden conform art. 16.63 Ow ten behoeve van belanghebbenden gepubliceerd in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze, onder vermelding van de datum van ontvangst. (Requirement) VTH024 Kunnen publiceren van een besluit via het officiele publicatiemecha- nisme (nu DROP, wordt later LVBB) Als een aanvraag buiten het Omgevingsloket om, dus op papier, is ingediend, moet deze alsnog in het Omgevingsloket geregistreerd worden, zodat de voorzieningen van het DSO, zoals de samenwerkingsruimte, benut kunnen worden bij de verdere behandeling van de aanvraag. De VTH software beschikt hiervoor over een dergelijke registratiefunctie. (Requirement) VTH014 Kunnen registreren van de aanvraag of melding in het Omgevingsloket VRAAG AAN LEVERANCIERS: GRAAG JULLIE MENING (Requirement) VTH025 Kunnen registeren en opvragen van vergunning en handhavingsbes- luiten in landelijke registraties (zoals het Landelijk Register Kinderopvang, Peuterspeelzale- n, Kadaster, etc) Bij de inhoudelijke toetsing worden de activiteiten waarvoor de vergunning wordt aangevraagd vergeleken met de kaders van de geldende regelgeving. Daartoe wordt op alle relevante deelgebieden van de regelgeving getoetst of het initiatief binnen de kaders blijft. (Requirement) VTH045 Kunnen inhoudelijk toetsen van de activiteiten In de legesregeling zijn de berekeningsmethoden vastgelegd voor de activiteiten die binnen een aanvraag om omgevingsvergunning kunnen worden aangevraagd. Om de leges voor een specifieke aanvraag te kunnen berekenen, moet de regeling kunnen worden opgevraagd. (Requirement) VTH026 Kunnen opvragen van de gemeentelijke legesregeling De antwoorden van de aanvrager in de vragenboom geven al belangrijke informatie over vergunningplichten in relatie tot de voorgenomen activiteiten. Dit is belangrijke informatie bij de intake van de aanvraag en de start van de behandeling. (Requirement) VTH017 Kunnen betekenisvol overnemen van antwoorde- n op vragen uit de vragenboom die meegestuurd zijn in het Verzoek. Bij het registreren van de zaak worden alleen zaaktypes gebruikt uit de zaaktypecatalogus. (Requirement) VTH032 Kunnen uitwisselen van gegevens met de zaaktypecatalog- uscomponent Aanvragen moeten voldoen aan bepaalde indieningsvereisten. Om dit te kunnen toetsen moeten deze indieningsvereisten opgehaald kunnen worden uit het DSO-LV. (Requirement) VTH018 Kunnen ophalen van indieningsvereis- ten uit het DSO Een zaak moet kunnen worden toegewezen aan een specifieke medewerker als hoofdbehandelaar, zodat de zaak in zijn/haar werkvoorraad wordt opgenomen en hij/zij de juiste rechten krijgt om de zaak te afhandelen. Hetzelfde geldt voor behandelaren en adviseurs die worden gevraagd om specifieke aspecten van de aanvraag te toetsen of daarop te adviseren. (Requirement) VTH080 Kunnen aanwijzen van hoofdbehandela- ar/behandelare- n/adviseurs Bijvoorbeeld voor het factureren van opgelegde leges, verbeurd verklaarde dwangsommen of uitvoeringskosten moeten de relevante gegevens kunnen worden uitgewisseld met de financiële component. (Requirement) VTH033 Kunnen uitwisselen van gegevens met financieel component Indien het verzoek niet bij het juiste Bevoegd Gezag is ingediend, moet het verzoek onverwijld kunnen worden overgedragen aan een ander Bevoegd Gezag. Dit verloopt via het DSO-LV. De standaard die het DSO-LV hiervoor voorschrijft, wordt daarbij gebruikt. (Requirement) VTH019 Kunnen doorsturen van de aanvraag of melding activiteit (via DSO-LV) naar ander bevoegd gezag Een proces-verbaal, een advies, een verslag van een hoorzitting zijn voorbeelden van belangrijke documenten die goed moeten worden vastgelegd nadat de inhoud (zonodig in overleg met betrokkenen) is vastgesteld. De correspondentie wordt vastgelegd in de Documentregistratiecomponent. (Requirement) VTH005 Kunnen registreren van een formeel, vastgesteld document Op grond van de vastgestelde legestarieven (berekeningsmethode) worden met behulp van specificaties binnen de aanvraag (activiteiten, specifieke variabelen als bouwsom, vloeroppervlak) de verschuldigde leges berekend voor de behandeling van een specifieke aanvraag. (Requirement) VTH057 Kunnen berekenen van leges op basis van gemeentelijke legesregeling STAM is de standaard die het DSO-LV gebruikt voor uitwisseling van aanvragen en meldingen (inclusief alle gegevens) met bevoegde gezagen. Om geautomatiseerd aanvragen te kunnen ontvangen, moet op basis van deze standaard een koppeling kunnen worden gemaakt met het DSO-LV. (Requirement) VTH085 Kunnen koppelen op basis van de Standaard Aanvragen en Meldingen (STAM) De indieningsvereisten voor aanvragen zijn gedeeltelijk landelijk en gedeeltelijk lokaal vastgesteld. Als (essentiële) vereisten ontbreken, kan de aan vraag niet goed worden beoordeeld en kan er geen goed afwegen besluit worden genomen op de aanvraag. Aanvragen die niet voldoen, kunnen daarom buiten behandeling worden gesteld. (Requirement) VTH059 Kunnen controleren of de aanvraag voldoet aan de indieningsvereis- ten, of de initiatiefnemer participatie heeft georganiseerd en of alle noodzakelijke bijlagen zijn aangeleverd Vanuit de VTH software kan een aanvraag voor het leveren van een dienst/advies van een ketenpartner via de Samenwerkvoorziening van het DSO-LV automatisch bij de ketenpartner ingediend worden. Hiervoor wordt de standaard gebruikt die door DSO-LV wordt gehanteerd. (Requirement) VTH022 Kunnen aanvragen van extern advies Als een verzoek wordt ingediend, moet gecontroleerd kunnen worden in het monumentenregister bij het RvCE of het om een Rijksmonument gaat of niet. (Requirement) VTH023 Kunnen opvragen van gegevens in het monumente- nregister bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Als de behandeling van een verzoek samen met andere Bevoegd Gezagen moet plaatsvinden, dan gebeurt dit via de Samenwerkingsvoorziening van het DSO-LV. Diensten of producten van andere partijen kunnen worden aangevraagd en worden bekeken in de Samenwerkingsvoorziening (Requirement) VTH015 Kunnen samenwerken aan een verzoek in de Samenwerkings- voorziening van het DSO Het zaaknummer bij een bevoegd gezag is een uniek nummer. Het DSO-LV verzoeknummer is ook een uniek nummer dat de aanvrager vanuit het Omgevingsloket heeft ontvangen. Voor zowel aanvrager, bevoegd gezag en alle betrokkenen bij de behandeling is het daarom noodzakelijk dat er een relatie kan worden gelegd tussen het DSO-LV verzoeknummer en het eigen zaaknummer, o.a. voor heldere communicatie en goede koppeling van ee (Requirement) VTH016 Kunnen aanbrengen van relatie tussen DSO-LV verzoeknummer- met de zaaknummer(s)- van het betreffende bevoegd gezag Bij complexe en/of beleidsgevoelige vergunningaanvragen accordeert het College de conceptbeschikking. Tevens wordt bepaald of advies aan de Gemeenteraad gevraagd zal worden. (Requirement) VTH046 Kunnen laten accorderen van de concept beschik- king De relevante begrippen uit het Omgevingsplan zijn een belangrijke basis voor de behandeling van een VTH-zaak. Deze begrippen zijn opgenomen in de stelselcatalogus en moeten voor de behandeling van de VTH-zaak daaruit kunnen worden opgehaald. (Requirement) VTH021 Kunnen overnemen van begrippen uit de stelselcatalogus- , met een link daar naar toe Verschillende zaken kunnen met elkaar samenhangen en dat moet voor een hoofdbehandelaar in één oogopslag duidelijk zijn, inclusief de actuele status. Bijvoorbeeld: een melding incident leidt tot het opleggen van een sanctie, waarbij toezicht wordt gehouden en uiteindelijk een sanctie wordt toegepast. Dan zijn er vier zaken aan elkaar gerelateerd. (Requirement) VTH094 Kunnen relateren van een zaak aan één of meer andere gerelateerde zaken Indien bij de beoordeling van de aanvraag is geconcludeerd dat toezicht op de uitvoering van belang is en/of dat bij toezicht aandacht besteed wordt aan specifieke aspecten, dan wordt meteen bij het verlenen van de vergunning geborgd dat (extra) toezicht plaatsvindt. Daartoe wordt toezicht op de uitvoering van de vergunde activiteit(en) meteen ingepland in het VTH-systeem. Daarbij worden eventuele inzichten uit de beoordelingsfase van de vergunningaanvraag als aandachtspunten aan de toezichthouders meegegeven. Hiermee wordt geborgd dat op het juiste moment de juiste vorm van toezicht plaatsvindt. Dit kan eventueel als gerelateerde zaak geregisteerd worden in de Zaakregsitratiecomponent. (Requirement) VTH055 Kunnen agenderen van toezicht (al dan niet in een gerelateerde zaak) Bij eenvoudige vergunningaanvragen wordt op ambtelijk niveau besloten. Uit oogpunt van zorgvuldigheid is het belangrijk de beschikking inclusief legesberekening c.q. -beschikking in elk geval door een tweede persoon (een collega of teamleider) te laten toetsen. (Requirement) VTH047 Kunnen laten toetsen van de beschikking inclusief legesberekenin- g c.q. beschikking Zaakgericht werken is in het bestuursakkoord van 2015 als uitgangspunt vastgesteld voor de samenwerking in de keten. De VTH software biedt de mogelijkheid via de Samenwerkvoorziening van het DSO-LV Zaakgericht te kunnen samenwerken. (Requirement) VTH095 Kunnen samenwerken met ketenpartners op basis van Zaakgericht Werken Uitgangspunt in de Omgevingswet is dat zowel voor binnenplanse als buitenplanse activiteiten de reguliere procedure wordt gevolgd, tenzij sprake is van een bijzondere situatie. Van zo’n bijzondere situatie kan sprake zijn op grond van internationaalrechtelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de MER-richtlijn of de Seveso-richtlijn), of als de aangevraagde activiteiten belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu, of als er sprake is van een rijksmonumentenactiviteit. (Requirement) VTH056 Kunnen bepalen en registreren van de te volgen procedure. Voor de beheersing van de werkvoorraad, zowel op het niveau van een individuele medewerker als (een onderdeel van) de organisatie, moeten periodiek rapportages kunnen worden gegenereerd. Verder moeten rapportages kunnen worden gegenereerd voor monitoring van de resultaten van de uitvoering als belangrijke informatie voor het opstellen van beleid en regelgeving. Ook het genereren van managementrapportage valt hieronder. (Requirement) VTH071 Kunnen genereren van operationele rapportages (bv. overzicht werkvoorraad, voortgang) Na accordering door het College (of teamleider indien daartoe door het College gemandateerd) en verwerking van een eventueel raadsadvies is de conceptbeschikking (bij toepassing van de uitgebreide procedure spreken we van 'ontwerpbeschikking') gereed en is de inhoudelijkebehandelingsfase van het bedrijfsproces afgerond. Dit betreft het afronden van een status in een zaak in de Zaakregistratiecomponent, waarbij de conceptbeschikking een verplichting is om deze status te halen. Dit is echter alleen van toepassing op uitgebreide procedure. (Requirement) VTH043 Kunnen afsluiten van het opstellen van de conceptbeschik- king Een ingediend verzoek moet geheel of gedeeltelijk buiten behandeling gesteld kunnen worden. Dit kan voorkomen als er bijvoorbeeld voor het ingediende verzoek geen vergunningsplicht is of als niet of in onvoldoende mate aan de gestelde aanvraagvereisten is voldaan. Dit betreft de status van de zaak zetten in de Zaakregistratiecomponent. (Requirement) VTH044 Kunnen geheel of gedeeltelijk buiten behandeling stellen van een aanvraag Als aangevraagde activiteiten vergunningsvrij zijn, hoeft er geen behandeling te worden gestart. (Requirement) VTH060 Kunnen controleren of de aanvraagde of geconstateerde activiteiten vergunningplich- tig, meldingplichtig of vergunningvrij zijn Wanneer op basis van de toetsingsadviezen een planschaderisico geconstateerd wordt en er is geen onderliggend plan of overeenkomst, is het afsluiten van een planschadeovereenkomst met de initiatiefnemer wenselijk. Bij de inhoudelijke toetsing wordt ook onderzocht in hoeverre er planschaderisico bestaat. (Requirement) VTH051 Kunnen opstellen van een planschaderisic- o Als een toezichthouder een overtreding constateert, moet de toezichthouder in een formeel document - het proces-verbaal - in tekst en beeldmateriaal vastleggen en ondertekenen wat hij/zij heeft gezien, heeft besproken en met wie (overtreder, getuigen, belanghebbenden, etc). kan worden gemaakt. Het opstellen gebeurt via de Documentcreatiecomponent. (Requirement) VTH052 Kunnen opstellen van een proces verbaal Voor toezicht en handhaving is het noodzakelijk dat er een goed beeld is van wat in het verleden aan activiteiten is gemeld en/of vergund en welke (maatwerk)voorschriften daarbij van toepassing zijn. Zonder die informatie (of de zekerheid dat er niets van toepassing is) kan een situatie niet inhoudelijk worden beoordeeld. (Requirement) VTH040 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Vergunningen en meldingenregist- ratie component Bij de behandeling van VTH-zaken kunnen gegevens / documenten uit gerelateerde zaken uit het verleden van belang zijn of zelfs het uitgangspunt voor de behandeling van de zaak. De VTH software haalt deze gegevens of documenten bijvoorbeeld uit een archiefcomponent. (Requirement) VTH029 Kunnen ophalen van gegevens / documenten uit archief functionaliteit Gegevens en bescheiden waarover de gemeente al beschikt, hoeven niet door de aanvrager te worden geleverd. De VTH software heeft koppelingen naar relevante (landelijke) basisregistraties om dergelijke gegevens op te halen. (Requirement) VTH030 Kunnen uitwisselen van gegevens met de basis- of kernregistraties De hoofdbehandelaar van een zaak moet goed overzicht hebben over voortgang van de zaak. Daar hoort bij dat de hoofdbehandelaar kan zien wat de voortgang is bij gevraagde adviezen (intern en extern) om op tijd te kunnen zien of er een knelpunt in de planning van een zaak. Het totaaloverzicht van de eindstatussen van de adviesvragen geeft een beeld op hoofdlijnen of er inhoudelijke knelpunten zijn en daarop moet worden geschakeld. (Requirement) VTH081 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag Inhoudelijk deskundige adviseurs kunnen vanuit de VTH software gevraagd worden om advies uit te brengen in een VTH-zaak. De VTH software biedt hiervoor bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het versturen van een interne e-mail of gebruikt hiervoor een ander notificatiemechanisme. (Requirement) VTH089 Kunnen aanvragen van intern advies De DSO-LV stuurt een triggerbericht dat er een verzoek klaar staat. Dit bericht moet automatisch kunnen worden ingelezen in het systeem op basis van de nieuwste standaard en zichtbaar zijn in ontvangen verzoeken. (Requirement) VTH010 Kunnen ontvangen van het triggerbericht uit DSO-LV Voor VTH-zaken is het belangrijk om een goed beeld te hebben van handhaving in het verleden of de actualiteit. Deze gegevens worden opgeslagen in de handhavingregistratiecomponent en worden beschikbaar gesteld aan andere componenten, waaronder de VTH software. (Requirement) VTH037 Kunnen uitwisselen van gegevens met het handhavingregi- stratiecompone- nt De uitkomst van een zaak kan de aanleiding zijn om een andere zaak te starten. Bijvoorbeeld: de behandeling van een melding van een incident kan als uitkomst hebben dat handhavend moet worden opgetreden. Daarvoor moet dan een zaak worden gestart voor het opleggen van een sanctie. Deze zaken moeten aan elkaar worden gerelateerd, zodat in de nieuwe zaak de voorgeschiedenis en relevante informatie direct inzichtelijk is. (Requirement) VTH090 Kunnen agenderen van een nieuwe (gerelateerde) zaak VERDER UITWERKEN!!!! (Requirement) VTH048 Kunnen laten vaststellen van de definitieve beschikking Op basis van de uitkomst van de integrale afweging wordt via de Documentcreatiecomponent een concept voor de beschikking opgesteld (bij toepassing van de uitgebreide procedure spreken we van 'ontwerpbeschikking'). Hierin worden eventuele maatwerkvoorschriften opgenomen die de gemeente wil verbinden aan het verlenen van de vergunning (Requirement) VTH049 Kunnen opstellen van een concept beschikking De nieuwe standaard Zaakgericht Werken API volgt de landelijke URI en API strategie. Deze nieuwe standaard is gebaseerd op REST/JSON en wordt ingezet om geautomatiseerd Zaakgericht te kunnen werken met infromatiesystemen van gemeenten of uitvoeringorganisaties. Minimaal de versie(s) zoals deze wordt beheerd door VNG Realisatie wordt hiervoor gebruikt. (Requirement) VTH087 Kunnen koppelen op basis van de Standaard Zaakgericht Werken API (ZGW API) De Zaakdocumenten die opgeslagen zijn in de Documentenregistratiecomponent, kunnen gekoppeld worden aan de Zaak die is opgeslagen in de Zaakregistratiecomponent (Requirement) VTH088 Kunnen koppelen van documenten aan een Zaak in de Zaakregistratiec- omponent Een behandelaar toetst een activiteit binnen de VTH-zaak en moet de toetsing met het resultaat kunnen vastleggen in een document. Het opstellen gebeurt via de Documentcreatiecomponent. (Requirement) VTH064 Kunnen opstellen van een toetsingsdocum- ent Om actief te kunnen sturen, ondersteunt de VTH software het kunnen genereren van rapportages ten behoeve van het Managent. De VTH software biedt hiervoor een aantal voorgedefinieerde rapportages (op basis van best practice). (Requirement) VTH072 Kunnen genereren van management rapportages Als de behandeling van de vergunningaanvraag is overgedragen aan een ander bestuursorgaan, of wanneer de vergunningaanvraag buiten behandeling is gesteld omdat er geen vergunningplicht is of omdat niet in voldoende mate aan de aanvraagvereisten is voldaan, eindigt het bedrijfsproces na de intakefase (Requirement) VTH077 Kunnen sluiten van de aanvraag Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Zaakafhandelco- mponent Grouping Generieke ondersteuning bij afhandelen van vergunningaan- vragen en meldingen ApplicationComponent Vergunning- Toezicht- en Handhavingcom- ponent 2021 Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetl- oketcomponent Grouping Ondersteunen bij afhandelen melding Grouping Ondersteunen bij afhandeling vergunning aanvraag ApplicationComponent Vergunning-en meldingcompon- ent FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship FlowRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship ServingRelationship FlowRelationship FlowRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship 06 Gemeente neemt aanvraag in behandeling. Via de zaaktype catalogus wordt een zaaktype opgevraagd. Waarna de vergunning aanvraag als zaak wordt geregistreerd in de Zaakregistratie component. De bij de aanvraag behorende documentatie wordt gearchiveerd in de Documentregistratiecomponent. (FlowRelationship) FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssociationRelationship FlowRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship FlowRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship FlowRelationship FlowRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 04-10-2019 09:51:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 04-10-2019 09:51:01 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Vergunning-en-meldingafhandelcomponent
Definitie  : Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten.
Toelichting  : Nieuw, voorheen onderdeel van VTH-component
GEMMA status  : In ontwikkeling
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Nieuw
Object ID  : 8c79f3bb-a884-470a-ac5d-4c3e552f2c08
Relaties  : 
Is gerelateerd aan (1):Bedient toepassingen (1):


Realiseert eisen (84):

Komt voor op   :  ArchiMate views: