Servicebuscomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Servicebuscomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en- activiteiten- registratiecompo- nent Component voor het ondersteunen van het werkproces van vergunningen en meldingen. Deze component is onderdeel van Vergunning-en-meldingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Vergunning en Melding ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en- activiteiten- referentiebeheer- component Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt ApplicationComponent VTH-besluiten- beheercompone- nt ApplicationComponent Toezichtcompo- nent ApplicationComponent VTH- besluitenregistra- tie-component Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingregistrati- ecomponent Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t Component voor het ondersteunen van het werkproces van handhaven. Deze component is onderdeel van Handhavingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Handhaving Component voor het ondersteunen van het werkproces van toezicht houden. Deze component is onderdeel van Toezichtcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Toezicht Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent ApplicationComponent Vergunning-en- meldingcompone- nt Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk- omgevingswetlo- ketcomponent Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingafhandel- component ApplicationComponent Handhavingcom- ponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent Het stelsel werkt op basis van service gerichte architectuurprincipes. Alles is een service. Waar een service draait (beschikbaar gesteld wordt), binnen of buiten het stelsel, maakt voor de werking van het stelsel niet uit. Mits deze bereikbaar is en voldoet aan de service level afspraken. (ApplicationComponent) DSO-LV Stelselknooppun- t Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) LVBB Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid Systemen gemeente is een verzameling van alle gemeentelijke systemen benodigd voor de uitvoering van de Omgevingswet. (ApplicationComponent) Systemen gemeente Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent BusinessActor Gemeente Grouping Generieke componenten Component voor het tonen en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbehe- ercomponent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare- regelscomponen- t Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiec- omponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Zaakafhandelco- mponent FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship registratie aanvraag product of dienst Deze svg is op 18-05-2020 02:29:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 18-05-2020 02:29:26 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Servicebuscomponent
Definitie  : Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties.
Toelichting  : De component ondersteunt het effectief en efficiënt uitwisselen van berichten tussen applicaties binnen en buiten de organisatie. Het component speelt hierbij de rol van 'makelaar' die bemiddelt tussen de berichtleverancier en de berichtontvanger. Het 'bemiddelen' omvat minimaal het ontvangen en afleveren van het bericht maar kan ook allerlei aanvullende functies omvatten (bijv. tussentijds transformeren van berichten). Bestaand met aanpassingen, namelijk de nieuwe koppelvlakken met het DSO-LV.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Gewijzigd (klein)
Object ID  : 8c2cf498-380a-4fc1-b8ce-becf802d6371
Object ID  : 8c2cf498-380a-4fc1-b8ce-becf802d6371
Object ID_nl  : 8c2cf498-380a-4fc1-b8ce-becf802d6371
Relaties  : 
Is gerelateerd aan (1):Komt voor op   :  ArchiMate views: