115 Behandelen vergunningaanvraag

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 115 Behandelen vergunningaanvraag
115 Behandelen vergunningaanvraag
Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ingediende aanvraag voor toestemming tot het uitvoeren van een voorgenomen vergunning- of ontheffingplichtige activiteit. (BusinessProcess) Behandelen vergunningaanvraag Registratie, bepalen regievoerder, publicatie aanvraag, evt. verzoek om aanvullende gegevens, toetsen indieningsvereisten, advies ketenpartners, evt. publicatie buitenbehandelingstelling. (BusinessProcess) Intake vergunning- aanvraag Coördineren vergunningendelen andere bestuursorganen, evt. ontwerpbesluit en terinzagelegging, aanpassing tot conceptbesluit. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen vergunning-aanvraag Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunning- aanvraag Leveren, publiceren besluit en informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit vergunning-aanvraag Bij toetsen van de indieningsvereisten is het wenselijk om ketenpartners te betrekken, met name als regelgeving van andere bestuursorganen een rol speelt. (BusinessService) Advies indieningsvereiste- n Een ontvangen aanvraag voor een vergunning of ontheffing. Normaliter afkomstig van de initiatiefnemer, maar ook een aanvraag tot ambtshalve revisie/aanscherping afkomstig vanuit de eigen organisatie doet dit proces starten. (BusinessEvent) Vergunningaanvraag ontvangen BusinessEvent Vergunningaanvraag behandeld Wanneer adviezen van andere bestuursorganen in het conceptbesluit zijn overgenomen, worden die bestuursorganen betrokken bij de beantwoording van zienswijzen. De reactie op zienswijzen wordt daarmee een gezamenlijk resultaat. (BusinessInteraction) Gezamenlijk reageren op zienswijzen Belanghebbende bestuursorganen kunnen na bekendmaking van een besluit bezwaar (als het besluit tot stand is gekomen via een reguliere procedure) of beroep (als het besluit tot stand is gekomen via een uitgebreide procedure) aantekenen. (BusinessEvent) Bekendmaking besluit Belanghebbende bestuursorganen kunnen op de terinzagelegging reageren met een zienswijze, die --net als zienswijzen van burgers en bedrijven-- door het bevoegd gezag verwerkt zal worden in het definitieve besluit. (BusinessEvent) Terinzagelegging De bekendmakingen in het proces kunnen aanleiding zijn voor andere bestuursorganen om actie te ondernemen. (BusinessEvent) Bekendmaking buitenbehandelingstell- ing De bekendmakingen in het proces kunnen aanleiding zijn voor andere bestuursorganen om actie te ondernemen. (BusinessEvent) Bekendmaking vergunningaanvraag Vooraan in het proces wordt bepaald welk bevoegd gezag het proces gaat coördineren. Dit wordt in onderling overleg bepaald voor zover er geen bepalende (wettelijke) richtlijnen zijn. (BusinessInteraction) Bepalen regievoerder Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren). Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld. (BusinessService) Advies inhoudelijk Het conceptbesluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het belanghebbende (hogere) bevoegd gezag. Dat bevoegd gezag beoordeelt het voorgelegde conceptbesluit voor zover dat binnen de kaders van de eigen regelgeving past. Indien de instemming betrekking heeft op een (onderdeel van een) besluit waarover in de ontwerpfase is geadviseerd, dan dient in beginsel instemming verleend te worden wanneer en voor zover het conceptbesluit in overeenstemming is met dat advies. (BusinessService) Instemming TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 17-05-2020 20:38:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 17-05-2020 20:38:12 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 115 Behandelen vergunningaanvraag
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-88965a75-4eaa-49fe-a273-ff766c006d9a
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 115 Behandelen vergunningaanvraag
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 88965a75-4eaa-49fe-a273-ff766c006d9a
Titel view SWC  : BA Ketensamenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : 88965a75-4eaa-49fe-a273-ff766c006d9a
Object ID_nl  : 88965a75-4eaa-49fe-a273-ff766c006d9a
Elementen  : 
Relaties  :