veroorzaakt

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > TriggeringRelationships > Id-84ed27fa-23f8-465c-a688-1df5753b00a1
Notice.png
Dit object is onderdeel van
   de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Als voorbereiding op de vaststelling door het bevoegd gezag wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV), conform afdeling 3.4 Awb gevolgd. Daartoe wordt mededeling gedaan van het ontwerpbesluit door integrale weergave van het ontwerpbesluit in het gemeentelijk publicatieblad. Ook wordt in het publicatieblad kennis gegeven van de terinzagelegging van eventuele relevante aanvullende stukken. De mededeling van het ontwerpbesluit wordt met behulp van de plansoftware het ontwerpbesluit aangeboden aan de LVBB. De kennisgeving over de terinzagelegging vindt in principe ook plaats via de LVBB, en in de beginfase indien nodig via DROP. Het is verplicht om de stukken zowel elektronisch als fysiek ter inzage te leggen gedurende de terinzageleggingstermijn. Onder huidige jurisprudentie is fysieke terinzagelegging ook in digitale vorm mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de stukken beschikbaar worden gestelt op een computer op het gemeentehuis. Specifieke belanghebbenden worden zo mogelijk direct uitgenodigd tot indienen van een zienswijze en worden hen de stukken toegestuurd. (BusinessProcess) Mededeling doen van het ontwerpbesluit en kennisgeven terinzageleggi- ng Na accordering van het ontwerpbesluit door het College is de ontwerpfase van het proces voltooid. De belangrijkste resultaten zijn het definitief ontwerp c.q ontwerpbesluit en de betrokkenheid van de belanghebbenden. Deze mijlpaal vormt het startpunt voor de formele besluitvorming over de wijziging in het omgevingsplan. (BusinessEvent) Ontwerpbesluit gereed TriggeringRelationship Deze svg is op 25-04-2023 11:24:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 11:24:47 CEST
ArchiMate-relatie veroorzaakt
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatienaam voluit   :  veroorzaakt
Relatietype   :  TriggeringRelationship
Vanaf   :  Ontwerpbesluit gereed (BusinessEvent)
Naar   :  Mededeling doen van het ontwerpbesluit en kennisgeven terinzagelegging (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Omgevingswet/1.5/id-84ed27fa-23f8-465c-a688-1df5753b00a1
Object ID   :  84ed27fa-23f8-465c-a688-1df5753b00a1
Object ID_nl   :  84ed27fa-23f8-465c-a688-1df5753b00a1
Original ID   :  id-84ed27fa-23f8-465c-a688-1df5753b00a1
Semanticsearch   :  id-84ed27fa-23f8-465c-a688-1df5753b00a1
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Omgevingswet


Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 09:13.