Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Meewerken uitvoering controle

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessServices > Meewerken uitvoering controle
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
De initiatiefnemer van de onderzochte activiteit wordt geacht medewerking te verlenen door bijvoorbeeld toegang te verlenen tot de locatie en/of informatie over de werkzaamheden te verschaffen. (BusinessService) Meewerken uitvoering controle Een "verantwoordelijke uitvoering activiteit" is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die een activiteit in de fysieke leefomgeving onderneemt, al dan niet op grond van een verleende vergunning. De activiteit kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan verantwoordelijke zijn. Bij de toezicht- en handhavingprocessen spreken we veelal van de "overtreder" maar we hanteren hier de term "verantwoordelijke uitvoering activiteit" omdat niet altijd sprake is van een overtreding. (BusinessRole) Verantwoordeli- jke uitvoering activiteit De controle wordt uitgevoerd. Wanneer sprake is van een bezoek ter plaatse, kunnen monsters genomen worden of metingen ter plaatse verricht. Zo nodig worden meerdere locaties bezocht of worden meerdere bezoeken aan eenzelfde locatie gebracht. Tijdens de controle worden alle aspecten die in de voorbereiding onderkend zijn onderzocht en worden systematisch aantekeningen gemaakt, foto's genomen etc. Tijdens de controle ligt de nadruk op de vraag wat de situatie ter plaatse is, niet zozeer op de vraag of die situatie in overeenstemming is met de regelgeving, al zal dat veelal wel onderwerp van gesprek zijn. In veel situatie is dat echter geen eenvoudige ja-of-neevraag. Het is daarom zaak om zoveel mogelijk relevante data vast te leggen, om in de volgende processtap te kunnen bepalen welke zaken wel en welke niet in overeenstemming met de kaders zijn. Daarmee ontstaat een compleet beeld van de mate waarin (en de wijze waarop) de initiatiefnemer van de activiteit de regels en voorschriften naleeft. Wanneer schade en/of overlast optreedt die snel met maatregelen te verhelpen is dan kan dat ter plaatse worden besproken en in gang gezet, in het belang van de betrokken omwonenden en andere belanghebbenden en ook in het belang van de veroorzaker. Afhankelijk van de situatie wordt het bezoek vooraf aan de initiatiefnemer van de activiteit aangekondigd c.q. wordt met hem/haar een afspraak gemaakt, of wordt juist gekozen voor een onaangekondigd bezoek. Bij zeer spoedeisende situaties is het mogelijk om direct mondeling bestuursdwang toe te passen en snel daarna schriftelijk met een ondertekend besluit te formaliseren. Het gaat dan om situaties die onomkeerbaar zijn als de activiteiten worden doorgezet of waar direct dreigend gevaar is voor (personen en dieren) op de locatie zelf en/of de in de omgeving. (BusinessProcess) Uitvoeren controle AssignmentRelationship ServingRelationship Deze svg is op 24-12-2021 03:17:18 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 24-12-2021 03:17:18 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Service.png
Naam  : Meewerken uitvoering controle
Definitie  : De initiatiefnemer van de onderzochte activiteit wordt geacht medewerking te verlenen door bijvoorbeeld toegang te verlenen tot de locatie en/of informatie over de werkzaamheden te verschaffen.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 004-025-020
Object ID  : 7c70a1dc-1509-4b8d-9a31-5227a973da4e
Object ID  : 7c70a1dc-1509-4b8d-9a31-5227a973da4e
Object ID_nl  : 7c70a1dc-1509-4b8d-9a31-5227a973da4e
Original ID  : id-7c70a1dc-1509-4b8d-9a31-5227a973da4e
Semanticsearch  : meewerken uitvoering controle
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: