Ondersteunen van toezicht

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationFunctions > Ondersteunen van toezicht
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Ondersteunen van toezicht, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Deze functie is bedoeld om de processen van toezicht te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van toezicht In de legesregeling zijn de berekeningsmethoden vastgelegd voor de activiteiten die binnen een aanvraag om omgevingsvergunning kunnen worden aangevraagd. Om de leges voor een specifieke aanvraag te kunnen berekenen, moet de regeling kunnen worden opgevraagd. (Requirement) VTH026 Kunnen opvragen van de gemeentelijke legesregeling Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcom- ponent Omgevingswet Op basis van het uitvoeringsbeleid bepaalt het bevoegd gezag in welke volgorde toezicht wordt gehouden. De prioritering kan gebeuren op basis van inspecties op thema's, onderwerpen en prioriteit. (Requirement) VTH066 Kunnen prioriteren van toezicht op basis van lokaal uitvoeringsbelei- d Vanuit de Kwaliteitscriteria is de landelijk handhavingstrategie als handreiking vastgesteld voor landelijke eenduidigheid in de uitvoering van toezicht en handhaving. Om de juiste sancties op te leggen en om de big-8-cyclus goed sluitend te maken, is het noodzakelijk dat kan worden gemonitord en geanalyseerd wat bij de uitvoering van toezicht (en handhaving) inhoudelijk wordt geconstateerd inclusief ernst en gedrag. (Requirement) VTH058 Kunnen categoriseren van geconstateerde situatie/overtre- ding m.b.t. landelijke handhavingsstra- tegie Het kan voorkomen dat een incident onder regelgeving en/of bevoegdheid valt van een ander bevoegd gezag. De melding incident moet dan kunnen worden doorgestuurd naar dat bevoegde gezag. Het kan ook voorkomen dat een melding incident wel bij het juiste bevoegde gezag binnenkomt, maar dat binnen het takenpakket van een uitvoeringsdienst valt. In dat geval moet het kunnen worden doorgestuurd naar die uitvoeringsdienst. (Requirement) VTH007 Kunnen doorsturen melding incident naar ander bevoegd gezag of een uitvoeringsorgan- isatie Het is noodzakelijk om in een toezichts- of handhavingszaak het naleefgedrag te kunnen registreren en te kunnen koppelen aan de thema's die zijn gecontroleerd om periodiek een goede risicoanalyse uit te kunnen voeren. (Requirement) VTH003 Kunnen registreren van (geconstateerd) naleefgedrag gekoppeld aan (een) thema Als een toezichthouder een overtreding constateert, moet de toezichthouder in tekst en beeldmateriaal vastleggen en ondertekenen wat hij/zij heeft gezien, heeft besproken en met wie (overtreder, getuigen, belanghebbenden, etc). Hieruit kan een formeel document - het proces-verbaal - worden gegenereerd. (Requirement) VTH052 Kunnen opstellen van een proces- verbaal Een bevoegd gezag bepaalt op basis van de prioriteiten in het uitvoeringsbeleid welke overtredingen wel of niet worden opgepakt of in welke volgorde deze worden opgepakt. Bij de afweging biedt de VTH software de mogelijkheid om bij de vastleggen te motiveren waarom overtreding niet, eerder of later wordt opgepakt. (Requirement) VTH067 Kunnen prioriteren van de geconstateerde overtredingen RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 12-04-2021 05:19:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 05:19:06 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Function.png
Naam  : Ondersteunen van toezicht
Definitie  : Deze functie is bedoeld om de processen van toezicht te ondersteunen.
Object ID  : 798139ea-4554-4166-80c0-ce7521c167f1
Object ID_nl  : 798139ea-4554-4166-80c0-ce7521c167f1
Original ID  : id-798139ea-4554-4166-80c0-ce7521c167f1
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  : 

Is functie van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: