Handhavingafhandelcomponent

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > Handhavingafhandelcomponent
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, evt. doorzenden naar ander bestuursorgaan. (BusinessProcess) Intake melding incident Inhoudelijk beoordelen verzoek, bepalen type sanctie(s), opstellen ontwerpsanctie, uitvoeren hoor/wederhoor. (BusinessProcess) Voorbereiden sanctie Registratie, beoordeling en toewijzing aan behandelaar. (BusinessProcess) Intake verzoek Op basis van het risicoprofiel en het geldende toezichtsbeleid wordt bepaald of oplevertoezicht zal worden uitgevoerd of niet. Indien besloten wordt tot oplevertoezicht, dan wordt een verzoek daartoe gedaan aan de desbetreffende afdeling of organisatie. (BusinessProcess) Maken risico inschatting activiteit Starten proces innen dwangsom, intrekking begunstigende beslissing en/of uitvoeren bestuursdwang, opstellen rapportage, starten proces verhalen kosten, bepalen vervolg. (BusinessProcess) Uitvoeren toepassen sanctie Beoordelen onderwerp van toezicht, selecteren toezichthouder, opstellen toezichtplan, maken afspraken. (BusinessProcess) Voorbereiden toezichthouden In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) (ApplicationComponent) Overheid.nl Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek Procesafhandelc- omponent (abstract component) Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunning aanvraag Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, ontvangstbevestiging (als verzoek van een ketenpartner afkomstig is). (BusinessProcess) Intake toezichthouden Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheerco- mponent (CRM) Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Inhoudelijk beoordelen, bepalen vervolgactie, afstemmen ketenpartners, opstellen reactie. (BusinessProcess) Onderzoeken melding incident Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencompo- nent Registratie, bepalen regievoerder, publicatie aanvraag, evt. verzoek om aanvullende gegevens, toetsen indieningsvereisten, advies ketenpartners, evt. publicatie buitenbehandelingstelling. (BusinessProcess) Intake vergunning aanvraag Bepalen benodigde meetwaarden, verzamelen meetwaarden, bewerken tot data geschikt voor analyse. (BusinessProcess) Verzamelen meetwaarden Versturen resultaat aan betrokkene en belanghebbenden, versturen verzoek voor vervolgactie. (BusinessProcess) Bekendmaken resultaat opsporen Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake sanctieverzoek Leveren richtinggevend advies aan initiatiefnemer, informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Leveren richtinggevend advies Applicatie service van Overheid.nl. In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) Het product Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP is de samenvoeging van CVDR en GVOP is vanaf begin 2016 beschikbaar voor GVOP licentiehouders. Met DROP wordt het publicatieproces geïntegreerd met het consolidatieproces. Met behulp van wizards worden gebruikers begeleid in het publiceren en consolideren van regelingen. Dit voorkomt dubbele en foutieve invoer, het vergeten van stappen in het consolidatieproces en draagt zo bij aan een correct publicatie- en consolidatieproces. (ApplicationService) DROP Beoordelen feitelijke situatie, toetsen aan strafrecht, meedelen rechten/plichten, doen hoor/wederhoor, opstellen proces-verbaal, opstellen rapportage. (BusinessProcess) Uitvoeren opsporen Inhoudelijk beoordelen verzoek, afstemmen ketenpartners, besluit tot toepassen sanctie, aankondigen uitvoering en evt. informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Voorbereiden toepassen sanctie Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid Overleg (eventueel herhaald) met initiatiefnemer (“vooroverleg”) en andere belanghebbende bestuursorganen, onderzoek mogelijkheden/grenzen. (BusinessProcess) Bepalen mogelijkheden en grenzen Registreren verzoek, administratieve controle, evt. opvragen aanvullende gegevens. (BusinessProcess) Intake opsporen Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatie- component Opstellen kaders voor initiatief, vaststelling door BG. (BusinessProcess) Vaststellen richtinggevend advies Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpub- licatie- en beheercompone- nt Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatalo- guscomponent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent Administratieve controle, controle indieningsvereisten, ontvangstbevestiging, evt. verzoek aanvullende gegevens. (BusinessProcess) Intake bezwaar Inspecteren feitelijke situatie, toetsen aan regelgeving, opstellen rapportage, evt. doen verzoek sanctie. (BusinessProcess) Uitvoeren toezichthouden Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake toepassen sanctie Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanage- mentcomponen- t Inhoudelijke beoordeling, opstellen antwoord, evt. opstellen maatwerkvoorschriften. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen melding activiteit Voorlopig standpunt, evt. hoorzitting en/of mediation, opstellen ontwerpbesluit. Bij de inhoudelijke behandeling van het bezwaar is afstemming met ketenpartners gewenst of zelfs verplicht. Advies is gewenst voor zaken waar de ketenpartner bij de totstandkoming van het oorspronkelijke besluit vrijblijvend heeft geadviseerd, of waar advies juist nodig was geweest maar niet ingewonnen. Advies met instemming is noodzakelijk wanneer het bezwaar zaken betreft waarover de ketenpartner bij de totstandkoming van het oorspronkelijke besluit een advies met instemming heeft gegeven. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen bezwaar Beoordelen verzoek, bepalen regievoerend BG, informatie opvragen. (BusinessProcess) Intake verzoek verkenning Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket Opstellen definitieve sanctie, vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten sanctie Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregist- ratiecomponent Besluiten over maatwerkvoorschriften indien van toepassing. (BusinessProcess) Besluiten maatwerkvoors- chriften Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) LVBB Ontvangstbevestiging, administratieve controle, opvragen aanvullende informatie, bekendmaken. (BusinessProcess) Intake melding activiteit Coördineren vergunningendelen andere bestuursorganen, evt. ontwerpbesluit en terinzagelegging, aanpassing tot conceptbesluit. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen vergunning aanvraag Versturen reactie op melding aan indiener en evt. aan betrokkene en andere belanghebbenden. (BusinessProcess) Leveren reactie melding incident Data wordt ontsloten via een API Gateway.Via die API Gateway kunnen gemeenten ook autorisatie en logging laten verlopen. Dat wil zeggen: recht op toegang en vastleggen welke data met wie is uitgewisseld. (ApplicationComponent) Gemeentelijke API Gateway Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiec- omponent Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo-gegevens beheercompone- nt Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten registratiecomp- onent VTH-besluiten hebben gevolgen voor de fysieke leefomgeving en brengen risico's in relatie tot het naleefgedrag in beeld. Het is daarmee belangrijke informatie voor monitoring en analyse. (Requirement) VTH035 Kunnen uitwisselen van gegevens met het data analyse en monitoringcomp- onent Voor toezicht, handhaving en monitoring is van belang dat een beschikking wordt geregistreerd inclusief belangrijke metadata. (Requirement) VTH002 Kunnen registeren van de beschikking Bij het registreren van de zaak worden alleen zaaktypes gebruikt uit de zaaktypecatalogus. (Requirement) VTH032 Kunnen uitwisselen van gegevens met de zaaktypecatalog- uscomponent VERDER UITWERKEN: HEEFT TE MAKEN MET MELDING INCIDENT!!!! (Requirement) VTH028 Kunnen ophalen van bijbehorende documenten vanuit het gemeentelijk webformulier Bij de behandeling van VTH-zaken kunnen gegevens / documenten uit gerelateerde zaken uit het verleden van belang zijn of zelfs het uitgangspunt voor de behandeling van de zaak. De VTH software haalt deze gegevens of documenten bijvoorbeeld uit een archiefcomponent. (Requirement) VTH029 Kunnen ophalen van gegevens / documenten uit archief functionaliteit Op verschillende momenten binnen diverse processen moeten brieven of besluiten kunnen worden opgesteld voor een verzoeker of belanghebbende. De VTH software de oplossing kan documenten aanmaken aan de hand van vooraf gedefinieerde sjablonen in de huistijl van de organisatie. (Requirement) VTH041 Kunnen genereren van brieven/besluit- en aan verzoeker en belanghebbend- e Documenten dienen bij de Zaak opgeslagen te worden in de Documentregistratiecomponent en niet in de VTH software. (Requirement) VTH036 Kunnen uitwisselen van gegevens met het documentregist- ratiecomponent VERDER UITWERKEN!!!! (Requirement) VTH048 Kunnen laten vaststellen van de definitieve beschikking De fysieke leefomgeving verandert voordurend, als gevolg van vergunningvrije, meldingsplichtige en vergunningplichtige activiteiten. Dat moet voortdurend kunnen worden bijgehouden (monitoring) om cyclisch of dynamisch te analyseren of de veranderingen in de fysieke leefomgeving passend zijn binnen de kaders die in het omgevingsplan zijn vastgesteld (functies, omgevingswaarden, doelstellingen, etc). (Requirement) VTH001 Kunnen beheren van leefomgevingso- bjecten en activiteiten Voor de beheersing van de werkvoorraad, zowel op het niveau van een individuele medewerker als (een onderdeel van) de organisatie, moeten periodiek rapportages kunnen worden gegenereerd. Verder moeten rapportages kunnen worden gegenereerd voor monitoring van de resultaten van de uitvoering als belangrijke informatie voor het opstellen van beleid en regelgeving. Ook het genereren van managementrapportage valt hieronder. (Requirement) VTH071 Kunnen genereren van operationele rapportages (bv. overzicht werkvoorraad, voortgang) Na accordering door het College (of teamleider indien daartoe door het College gemandateerd) en verwerking van een eventueel raadsadvies is de conceptbeschikking (bij toepassing van de uitgebreide procedure spreken we van 'ontwerpbeschikking') gereed en is de inhoudelijkebehandelingsfase van het bedrijfsproces afgerond. Dit betreft het afronden van een status in een zaak in de Zaakregistratiecomponent, waarbij de conceptbeschikking een verplichting is om deze status te halen. Dit is echter alleen van toepassing op uitgebreide procedure. (Requirement) VTH043 Kunnen afsluiten van het opstellen van de conceptbeschik- king Om actief te kunnen sturen, ondersteunt de VTH software het kunnen genereren van rapportages ten behoeve van het Managent. De VTH software biedt hiervoor een aantal voorgedefinieerde rapportages (op basis van best practice). (Requirement) VTH072 Kunnen genereren van management rapportages Documenten (adviezen/rapporten/etc) die door ketenpartners gedeeld worden via de Samenwerkvoorziening van het DSO-LV moeten door de VTH software opgehaald kunnen worden. Dit kan nodig zijn bij het verder opstellen van het advies of bij het compleetmaken van het dossier als de zaak in afgehandeld. Indien documenten worden gedownload, worden deze opgeslagen in de Documentregistratiecomponent. (Requirement) VTH013 Kunnen opvragen van documenten uit de Samenwerkings- voorziening van het DSO De hoofdbehandelaar van een zaak moet goed overzicht hebben over voortgang van de zaak. Daar hoort bij dat de hoofdbehandelaar kan zien wat de voortgang is bij gevraagde adviezen (intern en extern) om op tijd te kunnen zien of er een knelpunt in de planning van een zaak. Het totaaloverzicht van de eindstatussen van de adviesvragen geeft een beeld op hoofdlijnen of er inhoudelijke knelpunten zijn en daarop moet worden geschakeld. (Requirement) VTH081 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag Bij complexe en/of beleidsgevoelige vergunningaanvragen accordeert het College de conceptbeschikking. Tevens wordt bepaald of advies aan de Gemeenteraad gevraagd zal worden. (Requirement) VTH046 Kunnen laten accorderen van de concept beschik- king Conform art. 4.5 Awb stelt de gemeente een (redelijke) termijn voor het aanleveren van gegevens en bescheiden; de beslistermijn wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de gestelde termijn daarvoor is verstreken. (Requirement) VTH076 Kunnen opschorten van de beslistermijn Gegevens en bescheiden waarover de gemeente al beschikt, hoeven niet door de aanvrager te worden geleverd. De VTH software heeft koppelingen naar relevante (landelijke) basisregistraties om dergelijke gegevens op te halen. (Requirement) VTH030 Kunnen uitwisselen van gegevens met de basis- of kernregistraties Als de behandeling van de vergunningaanvraag is overgedragen aan een ander bestuursorgaan, of wanneer de vergunningaanvraag buiten behandeling is gesteld omdat er geen vergunningplicht is of omdat niet in voldoende mate aan de aanvraagvereisten is voldaan, eindigt het bedrijfsproces na de intakefase (Requirement) VTH077 Kunnen sluiten van de aanvraag Bijvoorbeeld voor het factureren van opgelegde leges, verbeurd verklaarde dwangsommen of uitvoeringskosten moeten de relevante gegevens kunnen worden uitgewisseld met de financiële component. (Requirement) VTH033 Kunnen uitwisselen van gegevens met financieel component Een zaak moet kunnen worden toegewezen aan een specifieke medewerker als hoofdbehandelaar, zodat de zaak in zijn/haar werkvoorraad wordt opgenomen en hij/zij de juiste rechten krijgt om de zaak te afhandelen. Hetzelfde geldt voor behandelaren en adviseurs die worden gevraagd om specifieke aspecten van de aanvraag te toetsen of daarop te adviseren. (Requirement) VTH080 Kunnen aanwijzen van hoofdbehandela- ar/behandelare- n/adviseurs De verschillende activiteiten worden in beginsel op zichzelf beoordeeld, waarna vervolgens integrale afweging plaatsvindt. Uiteindelijk moet het geheel leiden tot één integraal besluit, waarbij motiveringen van de verschillende activiteiten moeten worden samengevoegd en de integrale afweging wordt toegevoegd. (Requirement) VTH068 Kunnen samenstellen van activiteiten tot een integraal besluit Eerdere besluitvorming vormt een belangrijk kader voor een actuele VTH-zaak. Wanneer bijvoorbeeld een ontheffing voor een bepaalde, afwijkende activiteit eerder is geweigerd, kan dat daarna niet zomaar alsnog worden toegestaan. (Requirement) VTH034 Kunnen uitwisselen van gegevens met het besluitenregistr- atiecomponent Wanneer op basis van de toetsingsadviezen een planschaderisico geconstateerd wordt en er is geen onderliggend plan of overeenkomst, is het afsluiten van een planschadeovereenkomst met de initiatiefnemer wenselijk. (Requirement) VTH054 Kunnen aangeven van een risicoprofiel Ontvangen aanvragen worden conform art. 16.63 Ow ten behoeve van belanghebbenden gepubliceerd in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze, onder vermelding van de datum van ontvangst. (Requirement) VTH024 Kunnen publiceren van een besluit via het officiele publicatiemecha- nisme (nu DROP, wordt later LVBB) Als een aanvraag buiten het Omgevingsloket om, dus op papier, is ingediend, moet deze alsnog in het Omgevingsloket geregistreerd worden, zodat de voorzieningen van het DSO, zoals de samenwerkingsruimte, benut kunnen worden bij de verdere behandeling van de aanvraag. De VTH software beschikt hiervoor over een dergelijke registratiefunctie. (Requirement) VTH014 Kunnen registreren van de aanvraag of melding in het Omgevingsloket Bij de verschillende bevoegde gezagen zullen verschillende speerpunten of aandachtspunten zijn vastgesteld voor de dienstverlening. Daarvoor moeten specifieke rapportages kunnen worden opgesteld. (Requirement) VTH073 Kunnen samenstellen van eigen rapportages De initiatiefnemer en eventuele specifieke belanghebbenden krijgen de stukken toegezonden of worden uitgenodigd tot indienen van zienswijzen (Requirement) VTH042 Kunnen versturen van berichten aan initiatiefnemer,- verzoeker en belanghebbend- e Als aangevraagde activiteiten vergunningsvrij zijn, hoeft er geen behandeling te worden gestart. (Requirement) VTH060 Kunnen controleren of de aanvraagde of geconstateerde activiteiten vergunningplich- tig, meldingplichtig of vergunningvrij zijn Afspraken tussen de verschillende partners kunnen vastgelegd worden, zodat het proces goed gecoördineerd verloopt en bij het opstellen van een besluit dit leidt tot een congruent geheel. (Requirement) VTH069 Kunnen vastleggen van afspraken met ketenpartners In sommige zaken is (positieve) besluitvorming randvoorwaardelijk om verder te kunnen gaan of om de zaak af te kunnen ronden. Een voorbeeld: Een handhavingszaak kan worden afgerond als de overtreding is opgeheven doordat de benodigde omgevingsvergunning is verleend. (Requirement) VTH070 Kunnen vastleggen van samenhang met andere procedures/bes- luitvorming. Bij meervoudige/complexe zaken (VTH) zullen verschillende behandelaren en adviseurs input leveren. De hoofdbehandelaar moet ondersteund kunnen worden om het overzicht te behouden bij de intergrale afweging, overwegingen en uiteindelijke resultaat van de integrale afweging. (Requirement) VTH061 Kunnen ondersteunen in het maken van een integrale afweging op basis van verzamelde adviezen Aansluiting op de Samenwerkvoorziening waarbij vanuit de VTH software de adviesaanvraag wordt uitgezet bij een ketenpartner en het resultaat wordt verwerkt/geregistreerd in VTH oplossing. (Requirement) VTH009 Kunnen aanvragen van een advies via de Samenwerkings- voorziening van het DSO. Als de behandeling van een verzoek samen met andere Bevoegd Gezagen moet plaatsvinden, dan gebeurt dit via de Samenwerkingsvoorziening van het DSO-LV. Diensten of producten van andere partijen kunnen worden aangevraagd en worden bekeken in de Samenwerkingsvoorziening (Requirement) VTH015 Kunnen samenwerken aan een verzoek in de Samenwerkings- voorziening van het DSO Afhankelijk van het aantal en de omvang van de zienswijzen en de complexiteit van de verwerking daarvan kan de beantwoording van de zienswijzen opgenomen worden in het definitieve besluit of in een separate nota van beantwoording zienswijzen De oplossingen die gevonden zijn voor de eventuele geschilpunten uit de ingediende zienswijzen worden verwerkt in de beschikking en daaruit wordt het definitieve besluit voor de aanvraag omgevingsvergunning opgesteld. (Requirement) VTH063 Kunnen opstellen van een besluit Op basis van de uitkomst van de integrale afweging wordt via de Documentcreatiecomponent een concept voor de beschikking opgesteld (bij toepassing van de uitgebreide procedure spreken we van 'ontwerpbeschikking'). Hierin worden eventuele maatwerkvoorschriften opgenomen die de gemeente wil verbinden aan het verlenen van de vergunning (Requirement) VTH049 Kunnen opstellen van een concept beschikking Om te voorkomen dat er meerdere aanvragen of meldingen op hetzelfde object worden ingevoerd, is inzage op eerdere ingediende of lopende zaken een hulpmiddel bij het beoordelen of de melding of aanvraag in behandeling moet worden genomen. (Requirement) VTH091 Kunnen controleren op bestaande (afgehandelde of lopende) zaken (o.a. vergunning, toezicht, handhaving, wijziging omgevingsplan) Op grond van de geldende legestarieven moet de aanvrager van een omgevingsvergunning leges betalen voor de behandeling van de aanvraag. Het opleggen van de leges is een op zichzelf staande beschikking waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Het opstellen gebeurt via de Documentcreatiecomponent. (Requirement) VTH050 Kunnen opstellen van een legesbeschikkin- g Het verzoek wordt in de Zaakregistratiecomponent geregistreerd (Requirement) VTH093 Kunnen registeren van een zaak Vanuit de Kwaliteitscriteria is de landelijk handhavingstrategie als handreiking vastgesteld voor landelijke eenduidigheid in de uitvoering van toezicht en handhaving. Om de big-8-cyclus goed sluitend te maken, is het noodzakelijk dat kan worden gemonitord en geanalyseerd wat bij de uitvoering van toezicht (en handhaving) inhoudelijk wordt geconstateerd inclusief ernst en gedrag. (Requirement) VTH058 Kunnen categoriseren van geconstateerde situatie/overtre- ding m.b.t. landelijke handhavingsstr- ategie Voor toezicht en handhaving is het noodzakelijk dat er een goed beeld is van wat in het verleden aan activiteiten is gemeld en/of vergund en welke (maatwerk)voorschriften daarbij van toepassing zijn. Zonder die informatie (of de zekerheid dat er niets van toepassing is) kan een situatie niet inhoudelijk worden beoordeeld. (Requirement) VTH040 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Vergunningen en meldingenregist- ratie component Een proces-verbaal, een advies, een verslag van een hoorzitting zijn voorbeelden van belangrijke documenten die goed moeten worden vastgelegd nadat de inhoud (zonodig in overleg met betrokkenen) is vastgesteld. De correspondentie wordt vastgelegd in de Documentregistratiecomponent. (Requirement) VTH005 Kunnen registreren van een formeel, vastgesteld document Voor VTH-zaken kunnen resultaten uit toezicht uit het verleden relevant zijn. Daarvoor moeten de resultaten van een toezichtzaak worden geregistreerd. Deze gegevens moeten dus kunnen worden uitgewisseld. De VTH software (met name Toezicht en Handhaven) hebben toegang tot deze gegevens. (Requirement) VTH039 Kunnen uitwisselen van gegevens met het toezichtregistrat- iecomponent Inhoudelijk deskundige interne en/of externe adviseurs brengen een advies uit, waarin behalve de conclusie of het past ook kan worden opgenomen welke aanpassingen aan het initiatief gedaan zouden kunnen worden om het passend te maken. Het betreft hier tekstuele vastlegging in het systeem en niet de eventueel bijhorende documenten. Die worden opgeslagen in de Documentregistratiecompnent. (Requirement) VTH006 Kunnen vastleggen en registreren beslissing/advi- es voor vervolg op basis van beoordeling geconstateerde situatie. Als een verzoek wordt ingediend, moet gecontroleerd kunnen worden in het monumentenregister bij het RvCE of het om een Rijksmonument gaat of niet. (Requirement) VTH023 Kunnen opvragen van gegevens in het monumente- nregister bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De Zaakdocumenten die opgeslagen zijn in de Documentenregistratiecomponent, kunnen gekoppeld worden aan de Zaak die is opgeslagen in de Zaakregistratiecomponent (Requirement) VTH088 Kunnen koppelen van documenten aan een Zaak in de Zaakregistratiec- omponent Het is noodzakelijk om in een toezichts- of handhavingszaak het naleefgedrag te kunnen registreren en te kunnen koppelen aan de thema's die zijn gecontroleerd om periodiek een goede risicoanalyse uit te kunnen voeren. (Requirement) VTH003 Kunnen registreren van (geconstateerd)- naleefgedrag gekoppeld aan (een) thema De uitkomst van een zaak kan de aanleiding zijn om een andere zaak te starten. Bijvoorbeeld: de behandeling van een melding van een incident kan als uitkomst hebben dat handhavend moet worden opgetreden. Daarvoor moet dan een zaak worden gestart voor het opleggen van een sanctie. Deze zaken moeten aan elkaar worden gerelateerd, zodat in de nieuwe zaak de voorgeschiedenis en relevante informatie direct inzichtelijk is. (Requirement) VTH090 Kunnen agenderen van een nieuwe (gerelateerde) zaak De VTH software kan een zaak registreren in het zaakregistratiescomponent, de afhandeling (uitvoering en bewaking van het proces) gebeurt vervolgens in de VTH software. Daarom moeten de gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen deze componenten. De Zaak- en Document Services is de huidige standaard om in de zaakregistratie de zaak te registreren met de status. (Requirement) VTH031 Kunnen uitwisselen van gegevens met de zaakregistratiec- omponent Bij de inhoudelijke toetsing worden de activiteiten waarvoor de vergunning wordt aangevraagd vergeleken met de kaders van de geldende regelgeving. Daartoe wordt op alle relevante deelgebieden van de regelgeving getoetst of het initiatief binnen de kaders blijft. (Requirement) VTH053 Kunnen vergelijken van de aanvraag met de kaders van de geldende regelgeving Voor een goede audittrail moet inkomende correspondentie in de zaak worden geregistreerd. De correspondentie wordt vastgelegd in de Documentregistratiecomponent. (Requirement) VTH004 Kunnen registreren van (inkomende) correspondentie Voor VTH-zaken is het belangrijk om een goed beeld te hebben van handhaving in het verleden of de actualiteit. Deze gegevens worden opgeslagen in de handhavingregistratiecomponent en worden beschikbaar gesteld aan andere componenten, waaronder de VTH software. (Requirement) VTH037 Kunnen uitwisselen van gegevens met het handhavingregi- stratiecompone- nt Een bevoegd gezag bepaalt op basis van de prioriteiten in het uitvoeringsbeleid welke overtredingen wel of niet worden opgepakt of in welke volgorde deze worden opgepakt. Bij de afweging biedt de VTH software de mogelijkheid om bij de vastleggen te motiveren waarom overtreding niet, eerder of later wordt opgepakt. (Requirement) VTH067 Kunnen prioriteren van de geconstateerde overtredingen In de legesregeling zijn de berekeningsmethoden vastgelegd voor de activiteiten die binnen een aanvraag om omgevingsvergunning kunnen worden aangevraagd. Om de leges voor een specifieke aanvraag te kunnen berekenen, moet de regeling kunnen worden opgevraagd. (Requirement) VTH026 Kunnen opvragen van de gemeentelijke legesregeling Voor het automatisch kunnen aanmaken en updaten van zaken, is een koppeling naar een Zaaksysteem of Zaakregistratiecomponent nodig. Deze koppeling is gebaseerd op de huidige standaard en voldoet minimaal aan de versie(s) zoals deze wordt beheerd door VNG Realisatie. Later wordt deze standaard vervangen door nieuwe standaard Zaakgericht Werken API. (Requirement) VTH086 Kunnen koppelen op basis van de Standaard Zaak- en Documenten Services Voor VTH-zaken is het noodzakelijk om de actuele situatie in de fysieke leefomgeving (objecten, activiteiten) te kennen en eventuele wijzigingen daarin (agv van de VTH-zaak die in behandeling is) te registreren. Daarvoor moeten de gegevens kunnen worden uitgewisseld. De VTH software (met name Toezicht en Handhaven) hebben toegang tot deze gegevens via een standaard koppelvlak. Dit koppelvlak is nog in ontwikkeling. (Requirement) VTH038 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten registratiecomp- onent De nieuwe standaard Zaakgericht Werken API volgt de landelijke URI en API strategie. Deze nieuwe standaard is gebaseerd op REST/JSON en wordt ingezet om geautomatiseerd Zaakgericht te kunnen werken met infromatiesystemen van gemeenten of uitvoeringorganisaties. Minimaal de versie(s) zoals deze wordt beheerd door VNG Realisatie wordt hiervoor gebruikt. (Requirement) VTH087 Kunnen koppelen op basis van de Standaard Zaakgericht Werken API (ZGW API) Voor samenwerking in de keten is de randvoorwaarde dat zaakgericht wordt gewerkt op basis van de interbestuurlijke ZTC-Omgevingswet, zodat de VTH-componenten het berichtenverkeer op de juiste manier verwerken. (Requirement) VTH096 Kunnen werken op basis van de interbestuurlijke- ZTC Omgevingswet Verschillende zaken kunnen met elkaar samenhangen en dat moet voor een hoofdbehandelaar in één oogopslag duidelijk zijn, inclusief de actuele status. Bijvoorbeeld: een melding incident leidt tot het opleggen van een sanctie, waarbij toezicht wordt gehouden en uiteindelijk een sanctie wordt toegepast. Dan zijn er vier zaken aan elkaar gerelateerd. (Requirement) VTH094 Kunnen relateren van een zaak aan één of meer andere gerelateerde zaken Als een toezichthouder een overtreding constateert, moet de toezichthouder in een formeel document - het proces-verbaal - in tekst en beeldmateriaal vastleggen en ondertekenen wat hij/zij heeft gezien, heeft besproken en met wie (overtreder, getuigen, belanghebbenden, etc). kan worden gemaakt. Het opstellen gebeurt via de Documentcreatiecomponent. (Requirement) VTH052 Kunnen opstellen van een proces verbaal Zaakgericht werken is in het bestuursakkoord van 2015 als uitgangspunt vastgesteld voor de samenwerking in de keten. De VTH software biedt de mogelijkheid via de Samenwerkvoorziening van het DSO-LV Zaakgericht te kunnen samenwerken. (Requirement) VTH095 Kunnen samenwerken met ketenpartners op basis van Zaakgericht Werken Indien bij de beoordeling van de aanvraag is geconcludeerd dat toezicht op de uitvoering van belang is en/of dat bij toezicht aandacht besteed wordt aan specifieke aspecten, dan wordt meteen bij het verlenen van de vergunning geborgd dat (extra) toezicht plaatsvindt. Daartoe wordt toezicht op de uitvoering van de vergunde activiteit(en) meteen ingepland in het VTH-systeem. Daarbij worden eventuele inzichten uit de beoordelingsfase van de vergunningaanvraag als aandachtspunten aan de toezichthouders meegegeven. Hiermee wordt geborgd dat op het juiste moment de juiste vorm van toezicht plaatsvindt. Dit kan eventueel als gerelateerde zaak geregisteerd worden in de Zaakregsitratiecomponent. (Requirement) VTH055 Kunnen agenderen van toezicht (al dan niet in een gerelateerde zaak) Bij de inhoudelijke toetsing worden de activiteiten waarvoor de vergunning wordt aangevraagd vergeleken met de kaders van de geldende regelgeving. Daartoe wordt op alle relevante deelgebieden van de regelgeving getoetst of het initiatief binnen de kaders blijft. (Requirement) VTH045 Kunnen inhoudelijk toetsen van de activiteiten Grouping Generieke ondersteuning bij handhaving Grouping Opleggen sanctie Grouping Toepassen sanctie Grouping Melding incident ApplicationComponent Handhavingcom- ponent ApplicationComponent Vergunning- Toezicht- en Handhavingcom- ponent 2021 ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship SpecializationRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship SpecializationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship SpecializationRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 20-07-2019 17:54:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-07-2019 17:54:29 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Handhavingafhandelcomponent
Definitie  : Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht.
Toelichting  : Nieuw, voorheen onderdeel van VTH-component
GEMMA status  : In ontwikkeling
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Nieuw
Object ID  : 786f182a-84e5-4697-8c99-1b19e31f7595
Relaties  : 

Bedient toepassingen (1):

Wordt bediend door (1):

Realiseert eisen (62):

Komt voor op   :  ArchiMate views: