Uitvoeren opsporen

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Beoordelen feitelijke situatie, toetsen aan strafrecht, meedelen rechten/plichten, doen hoor/wederhoor, opstellen proces-verbaal, opstellen rapportage. (BusinessProcess) Uitvoeren opsporen Component voor het ondersteunen van het werkproces van toezicht houden. Deze component is onderdeel van Toezichtcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Toezicht Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt ApplicationComponent Handhavingcom- ponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingregistrati- ecomponent ApplicationComponent Toezichtcompo- nent Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk- omgevingswetlo- ketcomponent Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en- activiteiten- registratiecompo- nent ApplicationComponent Vergunning-en- meldingcompone- nt ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en- activiteiten- referentiebeheer- component Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingafhandel- component Component voor het ondersteunen van het werkproces van vergunningen en meldingen. Deze component is onderdeel van Vergunning-en-meldingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Vergunning en Melding ApplicationComponent VTH- besluitenregistra- tie-component Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t ApplicationComponent VTH-besluiten- beheercompone- nt Component voor het ondersteunen van het werkproces van handhaven. Deze component is onderdeel van Handhavingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Handhaving Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ApplicationComponent) Mobiele toezicht en handhaving openbare ruimte component DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV Versturen resultaat aan betrokkene en belanghebbenden, versturen verzoek voor vervolgactie. (BusinessProcess) Bekendmaken resultaat opsporen Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Registreren verzoek, administratieve controle, evt. opvragen aanvullende gegevens. (BusinessProcess) Intake opsporen Dit bedrijfsproces betreft het vanuit strafrechtelijke bevoegdheid onderzoeken van een eventuele overtreding. (BusinessProcess) Opsporen Bij de uitvoering adviseren betrokken ketenpartners elkaar over bevindingen en ervaringen bij de beoordeling van de feitelijke situatie. (BusinessService) Advies inspectie Bij de uitvoering adviseren betrokken ketenpartners elkaar na de inspectie over hun conclusies, en stemmen ze af over eventuele daar aan te verbinden consequenties (sanctie opleggen of proces-verbaal opmaken, afhankelijk van de bestuursrechtelijke of strafrechtelijke insteek van de inspectie). (BusinessService) Advies conclusie en consequenties ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze stap begint met het voorbereiden en vervolgens uitvoeren van een beoordeling ter plaatse. Hierbij wordt gebruik gemaakt de Mobiele toezicht en handhaving openbare ruimte component. (ServingRelationship) Eventueel wordt ondersteuning geboden door interne adviseurs/specialisten. Deze kunnen voor samenwerking mogelijk gebruik maken van de DSO samenwerkingsruimte component (ServingRelationship) TriggeringRelationship Deze stap begint met het voorbereiden en vervolgens uitvoeren van een beoordeling ter plaatse. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de VTH component (ServingRelationship) TriggeringRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 05-02-2020 03:10:57 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 05-02-2020 03:10:57 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Uitvoeren opsporen
Definitie  : Beoordelen feitelijke situatie, toetsen aan strafrecht, meedelen rechten/plichten, doen hoor/wederhoor, opstellen proces-verbaal, opstellen rapportage.
Object ID  : 6d70b081-abee-4ea0-a34e-27b8841c6e2c
Object ID_nl  : 6d70b081-abee-4ea0-a34e-27b8841c6e2c
Relaties  :  Onderdeel van:
Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: