Handhaver

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
BusinessRole Handhaver Het laten toezien op activiteiten en nemen van maatregelen om een geconstateerde strijdigheid op te (doen) heffen. Dit kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk zijn. NB. Toezichthouden valt hieronder; we zien dat derhalve niet als aparte dienst. (BusinessService) Toezicht en handhaving Het kunnen melden van overlast, met als doel dat, wanneer inderdaad sprake is van strijdigheid, toezicht/handhaving wordt ingesteld. Er is sprake van een strijdigheid wanneer een activiteit niet conform beleidsregels of bepalingen in een vergunning wordt uitgevoerd. (BusinessService) Overlastmeldin- g Beleid- en regelopstellers en planbeoordelaars (planvormingsproces); Vergunningverleners, toezichthouders en handhavers (uitvoeringsproces) (BusinessRole) Bevoegd gezag BusinessActor Gemeente Een actor die iets wil in de fysieke leefomgeving. (BusinessRole) Initiatiefnemer Een actor die (nadelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid (BusinessRole) Belanghebbend- e RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship gehandhaafde, gehoorde, gesanctioneerde AssociationRelationship indiener, gehoorde, info leverancier Verantwoordelijkheid voor het toezien op activiteiten en het handhaven van de orde met betrekking tot de fysieke leefomgeving. (AssociationRelationship) informatielevera- ncier, gehandhaafde, gehoorde, gesanctioneerde Deze svg is op 23-08-2019 06:34:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 23-08-2019 06:34:01 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Role.png
Naam  : Handhaver
Object ID  : 6a261c72-05c9-47cb-8a52-3f61f03a8b2f
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Komt voor op   :  ArchiMate views: