Bepalen mogelijkheden en grenzen

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Bepalen mogelijkheden en grenzen
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Overleg (eventueel herhaald) met initiatiefnemer (“vooroverleg”) en andere belanghebbende bestuursorganen, onderzoek mogelijkheden/grenzen. (BusinessProcess) Bepalen mogelijkheden en grenzen ApplicationComponent Vergunning-en- meldingcompone- nt Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk- omgevingswetlo- ketcomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van handhaven. Deze component is onderdeel van Handhavingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Handhaving Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingregistrati- ecomponent ApplicationComponent Handhavingcom- ponent ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en- activiteiten- referentiebeheer- component Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingafhandel- component Component voor het ondersteunen van het werkproces van toezicht houden. Deze component is onderdeel van Toezichtcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Toezicht ApplicationComponent VTH- besluitenregistra- tie-component Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en- activiteiten- registratiecompo- nent ApplicationComponent VTH-besluiten- beheercompone- nt Component voor het ondersteunen van het werkproces van vergunningen en meldingen. Deze component is onderdeel van Vergunning-en-meldingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Vergunning en Melding ApplicationComponent Toezichtcompo- nent Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent Opstellen kaders voor initiatief, vaststelling door BG. (BusinessProcess) Vaststellen richtinggevend advies DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Beoordelen verzoek, bepalen regievoerend BG, informatie opvragen. (BusinessProcess) Intake verzoek verkenning Registratie, beoordeling en toewijzing aan behandelaar. (BusinessProcess) Intake verzoek Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren). Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld. (BusinessService) Advies inhoudelijk Dit bedrijfsproces betreft het schriftelijk en/of mondeling afstemmen tussen bevoegd gezag en initiatiefnemer over mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot een concreet initiatief. (BusinessProcess) Verkennen initiatief ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship Als er samenwerking met ketenpartners of initiatiefnemers nodig is kan de DSO samenwerkingscomponent hiervoor worden gebruikt. (ServingRelationship) De VTH component wordt gebruikt bij het bepalen van de mogelijkheden en grenzen. (ServingRelationship) TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-02-2020 14:32:10 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 05-02-2020 14:32:10 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Bepalen mogelijkheden en grenzen
Definitie  : Overleg (eventueel herhaald) met initiatiefnemer (“vooroverleg”) en andere belanghebbende bestuursorganen, onderzoek mogelijkheden/grenzen.
Object ID  : 6738ae3e-d700-42c0-bc4a-d7481ff044b2
Object ID_nl  : 6738ae3e-d700-42c0-bc4a-d7481ff044b2
Relaties  :  Onderdeel van:
Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: