Intake verzoek verkenning

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Intake verzoek verkenning
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Beoordelen verzoek, bepalen regievoerend BG, informatie opvragen. (BusinessProcess) Intake verzoek verkenning Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetl- oketcomponent Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhande- lcomponent ApplicationComponent Vergunning-en meldingcompon- ent ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten referentiebehee- rcomponent Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten registratiecomp- onent Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t ApplicationComponent Toezichtcompo- nent ApplicationComponent Handhavingcom- ponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingregistra- tiecomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt Component voor het ondersteunen van het werkproces van handhaven. Deze component is onderdeel van Handhavingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Handhaving Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent ApplicationComponent VTH-besluiten beheercompone- nt Component voor het ondersteunen van het werkproces van vergunningen en meldingen. Deze component is onderdeel van Vergunning-en-meldingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Vergunning en Melding ApplicationComponent VTH besluitenregistr- atie-component Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van toezicht houden. Deze component is onderdeel van Toezichtcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Toezicht Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanage- mentcomponen- t Overleg (eventueel herhaald) met initiatiefnemer (“vooroverleg”) en andere belanghebbende bestuursorganen, onderzoek mogelijkheden/grenzen. (BusinessProcess) Bepalen mogelijkheden en grenzen Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket BusinessEvent Verzoek verkenning ontvangen Vooraan in het proces wordt bepaald welk bevoegd gezag het proces gaat coördineren. Dit wordt in onderling overleg bepaald voor zover er geen bepalende (wettelijke) richtlijnen zijn. (BusinessInteraction) Bepalen regievoerder Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren). Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld. (BusinessService) Advies inhoudelijk Dit bedrijfsproces betreft het schriftelijk en/of mondeling afstemmen tussen bevoegd gezag en initiatiefnemer over mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot een concreet initiatief. (BusinessProcess) Verkennen initiatief ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Via de VTH component wordt een zaak aangemaakt. (ServingRelationship) ServingRelationship TriggeringRelationship Via het omgevingsloket dient iemand een verzoek tot verkenning in. (ServingRelationship) TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 17-08-2019 17:59:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 17-08-2019 17:59:54 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Intake verzoek verkenning
Definitie  : Beoordelen verzoek, bepalen regievoerend BG, informatie opvragen.
Object ID  : 6477d92d-ca16-4af6-a9f3-b0be98d7ed7c
Relaties  :  Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: