Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Besluiten sanctie

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Opstellen definitieve sanctie, vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten sanctie Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetl- oketcomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent ApplicationComponent VTH besluitenregistr- atie-component Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhande- lcomponent Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten registratiecomp- onent ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten referentiebehee- rcomponent Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t ApplicationComponent VTH-besluiten beheercompone- nt Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenprocessen (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingregistra- tiecomponent Inhoudelijk beoordelen verzoek, bepalen type sanctie(s), opstellen ontwerpsanctie, uitvoeren hoor/wederhoor. (BusinessProcess) Voorbereiden sanctie Versturen sanctie aan overtreder, afschriften aan ketenpartners en andere belanghebbenden, evt. registratie bij kadaster. (BusinessProcess) Bekendmaken sanctie Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV Bij het opstellen van de concept-sanctie is inhoudelijke afstemming met belanghebbende ketenpartners gewenst. Bij het definitief maken van de op te leggen sanctie is inhoudelijke afstemming met belanghebbende ketenpartners gewenst. (BusinessService) Advies opstellen sanctie Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheden opleggen van een sanctie met als doel dat de situatie of het gedrag weer in overeenstemming wordt gebracht met de geldende norm. (BusinessProcess) Opleggen sanctie ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship De VTH component ondersteunt het proces van santie opleggen. (ServingRelationship) Als samenwerking met partners nodig is kan hiervoor mogelijk de Samenwerking DSO worden gebruikt. (ServingRelationship) ServingRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 18-04-2019 05:03:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 18-04-2019 05:03:56 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Besluiten sanctie
Definitie  : Opstellen definitieve sanctie, vaststelling via besluit.
Object ID  : 53236977-d223-4f8e-9d77-721d513b40b2
Relaties  :  Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: