LVBB

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) LVBB Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingregistra- tiecomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van toezicht houden. Deze component is onderdeel van Toezichtcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Toezicht Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten registratiecomp- onent ApplicationComponent VTH-besluiten beheercompone- nt ApplicationComponent Vergunning-en meldingcompon- ent ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten referentiebehee- rcomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt Component voor het ondersteunen van het werkproces van vergunningen en meldingen. Deze component is onderdeel van Vergunning-en-meldingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Vergunning en Melding ApplicationComponent Toezichtcompo- nent ApplicationComponent VTH besluitenregistr- atie-component Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t Component voor het ondersteunen van het werkproces van handhaven. Deze component is onderdeel van Handhavingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Handhaving Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetl- oketcomponent ApplicationComponent Handhavingcom- ponent Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhande- lcomponent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent Publiceren, leveren aan initiatiefnemer, indien van toepassing. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit maatwerkvoors- chriften Groep van landelijke voorzieningen waarmee de gemeente informatie dient uit te wisselen en die geen onderdeel uitmaken van de DSO-LV. Hieronder vallen o.a. de LVBB en de de generieke digitale infrastructuur van de overheid (GDI) bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door overheden, publieke organisaties en in een aantal gevallen ook private partijen. De GDI bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten. Hierdoor is het mogelijk om primaire processen doelmatig in te richten en te blijven ontwikkelen. (BusinessActor) GDI voorzieningen + Publiceren van verordening/plan/legger/peilbesluit, informeren van belanghebbenden, aanleveren (toepasbare) regels aan DSO. (BusinessProcess) Bekendmaken omgevingsplan Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingsdocumenten welke is ondergebracht in vier sub-componenten: * Regelingencomponent: wijzigen van tekst en kaart (voor omgevingsvisie, programma en omgevingsplan) * Werkprocescomponent: ondersteunen van werkproces voor wijzigen tekst en kaart * Publicatiecomponent: publiceren en archiveren van omgevingsbeleid * Viewercomponent: tonen van regelingen (tekst en kaart) onder andere voor besluitvorming (ApplicationComponent) Omgevingsbelei- dcomponent Publiceren van de omgevingsvisie en informeren van belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken omgevingsvisie Publiceren van het programma en informeren van belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken programma Leveren, publiceren besluit en informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit vergunning aanvraag Het stelsel werkt op basis van service gerichte architectuurprincipes. Alles is een service. Waar een service draait (beschikbaar gesteld wordt), binnen of buiten het stelsel, maakt voor de werking van het stelsel niet uit. Mits deze bereikbaar is en voldoet aan de service level afspraken. (ApplicationComponent) DSO-LV Stelselknooppu- nt Presentatiemodel Overheidspublicaties (Constraint) PMOP ApplicationService Services Besluiten en Bekendmaken Presentatiemodel Omgevingsdocumenten (Constraint) PMOD Constraint IMOP Systemen gemeente is een verzameling van alle gemeentelijke systemen benodigd voor de uitvoering van de Omgevingswet. (ApplicationComponent) Systemen gemeente Omschrijving: Het publiceren van Omgevingsdocumenten op het platform voor Overheidspublicaties LVBB (Landelijke Voorziening Beschikbaar stellen en Bekend maken) en deze via de DSO component ROD (Registratie Omgevingsdocumenten) ter beschikking stellen van DSO is waar de bevoegde gezagen op aansluiten om aan hun publicatieplicht te voldoen. Organisatorische Interoperabiliteit: Randvoorwaarde is dat de gekozen rollen en vaardigheden het publiceren van Omgevingsdocumenten omvat. Dit is een wettelijke verplichting om als Omgevingswet ketenproces in te richten. Semantische Interoperabiliteit Voorwaarde is kennis van: * STOP - Standaard Overheidspublicaties * IMOD - DSO Informatiemodel Omgevingsdocumenten * TPOD - DSO Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (binnen STOP) * GML (Geography Markup Language) * OWMS * XSD n.b. XSD als onderdeel van STOP/TPOD, nog in overweging voor relatie tussen gebied en regel. Technische Interoperabiliteit Voorwaarden ten behoeve van communicatie zijn de volgende standaarden: * Digikoppeling ebMS * OGC Geo standaarden (WMS, WFS) * XML * BWB * JDCR * ECLI Voorwaarde ten behoeve van veilig webverkeer zijn de volgende FS standaarden: * PKI Overheid / OIN * HTTPS * TLS * IPv4 / IPv6 (ApplicationService) Aansluiten DSO Overheids- publicaties Omgevingsdocu- menten ApplicationService opvragen LVBB omgevingsdocu- menten Service voor valideren van omgevingsdocument door LVBB. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.51. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (Digikoppeling ebMS) (ApplicationService) T2 Omgevingsdocu- mentValiderenS- ervice DSO-LV service overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T3 Omgevingsdocu- mentSynchronis- erenService OPERA is de publicatie functionaliteit binnen de LVBB. Deze functionaliteit wordt gerealiseerd door KOOP. (ApplicationComponent) OPERA Service voor aanleveren van omgevingsdocumenten aan LVBB. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.51. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (Digikoppeling ebMS) (ApplicationService) T1 Omgevingsdocu- mentRegistrere- nService Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Mogelijk wordt de melding via de LVBB bekend gemaakt. (ServingRelationship) AssociationRelationship Als het omgevingsplan is vastgesteld, wordt dit besluit gepubliceerd en wordt de vastgestelde omgevingsplan aangeleverd aan de LVBB en via de LVBB aan de Registratie Omgevingsdocumenten (ROD) zodat deze beschikbaar en bruikbaar is. (ServingRelationship) FlowRelationship Als de omgevingsvisie is vastgesteld, wordt dit besluit gepubliceerd en wordt de vastgestelde omgevingsvisie aangeleverd aan de LVBB en via de LVBB aan de Registratie Omgevingsdocumenten (ROD) zodat deze beschikbaar en bruikbaar is. (ServingRelationship) Als het omgevingsprogramma is vastgesteld, wordt dit besluit gepubliceerd en wordt de vastgestelde omgevingsprogramma aangeleverd aan de LVBB en via de LVBB aan de Registratie Omgevingsdocumenten (ROD) zodat deze beschikbaar en bruikbaar is. (ServingRelationship) Mogelijk wordt de vergunning aanvraag via de LVBB bekend gemaakt. (ServingRelationship) FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship bekendmaken FlowRelationship bekendmaking AssignmentRelationship e ter onderzoek: hoe gaan Omgevingsplancomponent en Toepasbareregelscomponent samenwerken? (FlowRelationship) omgevingsbesluit FlowRelationship publiceren melding Deze svg is op 20-07-2019 18:15:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-07-2019 18:15:22 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Component.png
Naam  : LVBB
Definitie  : Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen
Toelichting  : De Landelijke voorziening Bekendmaken en Besluiten (LVBB), waar het Register Omgevingsdocumenten onderdeel van is, biedt alle functionaliteiten om besluiten te ontvangen, valideren, bekendmaken, consolideren en beschikbaar stellen als besluiten en geconsolideerde regelgevingen. De LVBB wordt ontwikkeld in het kader van de Omgevingswet, maar de ambitie is deze voor alle wet- en regelgeving van Nederland in te zetten. Het LVBB is wordt een e-overheidsbouwsteen
Object ID  : 49b7255f-0217-4a0c-b23f-125c97252948
Relaties  : 
Toegewezen functies (3):

Is gerelateerd aan (1):
Bestaat uit (1):

Wordt bediend door (1):


BIV classificatie:

Komt voor op   :  ArchiMate views: