Omgevingsbeleidcomponent

Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element is een kopie van het GEMMA object Omgevingsbeleidcomponent

Contextdiagram
Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten). (ApplicationComponent) Omgevingsbel- eidcomponent Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencom- ponent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare regelscompon- ent Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformat- iecomponent Component voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) in tekst en kaart onder andere bedoeld voor het ondersteunen van besluitvorming. Deze component is onderdeel van omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Omgevingsdo- cumentviewer- component Met deze API kunnen begrippen, juridische termen en objecten (datasets en waardelijsten) worden opgevraagd. Van ieder begrip geeft de API (voor zover relevant) de formele definitie, uitleg in klare taal, bron en gerelateerde begrippen (semantische relatie, generalisatie, specialisatie, onderdeel van, bestaat uit). De Stelselcatalogus wordt ook gebruikt voor het ontsluiten van de Producten en Dienstencatalogus Omgevingswet (waardelijst). (ApplicationInterface) Catalogus opvragen API Deze API is relevant bij uitvoering van de Omgevingswet, i.h.b. bij het opstellen en onderhouden van zgn. toepasbare regels. Het verschaft de toepasbare regelmaker actuele informatie over de juridische regels en bijbehorende werkingsgebieden en activiteiten waarvoor toepasbare regels opgesteld of aangepast gaan worden. De API maakt het mogelijk om gegevens op te vragen, bij een applicatie die invulling geeft aan de Omgevingsbeleidcomponent, ook wel aangeduid als plansoftware, over (Omgevingswet)activiteiten en/of (bijbehorende) juridische regels, regelteksten en locaties. (ApplicationInterface) Regels bij activiteiten API De OW-validatieservice is een generieke service voor het valideren van Omgevingswet (OW) gegevens tegen het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW). (ApplicationInterface) OW- validatieservic- e API De Geovalidatie-service van het Kadaster biedt de mogelijkheid om geometrische gegevens (werkingsgebieden of locaties) te valideren op basis van GML 3.2.2 SF2 (GML 3.2.2 Simple Feature profile level 2). (ApplicationInterface) Geo- validatieservic- e API Het digitale koppelvlak LVBB (Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen) verzorgt het valideren, bekendmaken, consolideren en doorleveren van omgevingsdocumenten aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De API biedt twee operaties aan: - de validatie van een publicatie aan inhoudelijke eisen uit IMOP en IMOW (validatieservice); - de publicatie (publicatieservice). (ApplicationInterface) Omgevingsdo- cument aanbieden ebMS Ondersteuning voor het opstellen van een ruimtelijke strategie in de fysieke leefomgeving. (ApplicationService) Ondersteunen omgevingsstra- tegie Grouping Omgevingsbel- eid Ondersteuning voor het opstellen van een omgevingsbeleid in de fysieke leefomgeving. (ApplicationService) Ondersteunen omgevingsbele- id Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratie- component Functie voor het kunnen samenwerken aan besluiten tussen organisaties. (ApplicationFunction) Samenwerken aan besluiten De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatal- oguscompone- nt Deze applicatiefunctie is een verzamelling van functies die niet specifiek door een aparte functie wordt uitgevoerd. De requirements die onder deze functie vallen, gelden voor alle applicatiefuncties die bij de omgevingsbeleidcomponent horen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van generieke OB- functionaliteit De Downloaden API levert op verzoek van een gebruiker de vigerende regelingversie van een Omgevingsdocument. Deze levering bestaat uit de juridische tekst (het “OP-deel"), de Geografische Informatie Objecten (“GIO’s”) en de gegevens bij de juridische tekst (de “OW-objecten”). De levering zit in een zip bestand dat door de gebruiker kan worden gedownload. De service haalt eerst een zip met de OP-gegevens uit de LVBB, door middel van een download ophaalverzoek. Deze wordt vervolgens samengevoegd met de OW-gegevens uit Ozon, die in de service opgebouwd wordt. (ApplicationInterface) Downloaden API Functie voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en voorbereidingsbesluit) in tekst en kaart. De functie ondersteunt het inzien van regelingen van meerdere organisaties waarvoor een regeling wordt beheerd (bijvoorbeeld door planbureaus). (ApplicationFunction) Inzien van regelingen Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (ApplicationComponent) LVBB Functie voor het beheren van regelingen met tekst, werkingsgebied en annotaties. (ApplicationFunction) Beheren van regelingen Functie voor het aanleveren van besluiten en documenten (Omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, voorbereidingsbesluit en kennisgeving voorgenomen besluit). (ApplicationFunction) Aanleveren vanbesluiten en documenten De gemeente gaat aan de slag met opstellen van nieuw omgevingsplan of het wijzigen van het bestaande omgevingsplan. Omgevingswaarden die de gemeente wil monitoren, slaat de gemeente op in de analyse en monitoringscomponent. Voor participatie in het omgevingsplan wordt gebruik gemaakt van de participatiecomponent. Kaartlagen kunnen worden geimporteerd uit CAD software. (FlowRelationship) 1 Naast de juridische regels stelt de gemeente ook toepasbare regels op. Bijvoorkeur is dit een iteratief proces waarbij juridische en toepasbare regels direct naast elkaar worden gemaakt. Hierbij zorgt de gemeente dat juridische en toepasbare regels goed op elkaar aansluiten en aan blijven sluiten. Leveranciers van software voor juridische en toepasbare regels bieden verschillende opleidingen om beide type regels met elkaar in sync te houden. (FlowRelationship) 4 Als de wijziging van het omgevingsplan gereed is voor besluitvorming wordt in de Bestuur- en Raadsinformatiecomponent het besluitvormingsproces gestart. Vermoedelijk zal hiervoor geen "harde koppeling" tussen de systemen nodig zijn, maar voor het gemak van de informatieflow is deze hier wel weergegegeven. (FlowRelationship) 5 Hierbij wordt in het besluitvormingsproces gebruik gemaakt van de Omgevingsbeleidviewercomponent of een andere gemeentelijke viewercomponent. De viewer toont de geconsolideerde versie van de regeling als mede de was/wordt van tekst en geografie. De viewer toont dit in tekst en/of kaart. Dit wordt gedaan op basis van de STOP presentatiestandaard. (FlowRelationship) 6 ServingRelationship Aanbevolen CompositionRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen Hieronder wordt vestaan het aanbieden van het besluit en de bijbehorende omgevingsdocumenten conform STOP. (FlowRelationship) Aanbieden STOP-bestand ter publicatie Hieronder wordt vestaan het aanbieden van het besluit en de bijbehorende omgevingsdocumenten conform STOP, met als extra patrameter 'niet-publiceren'. (FlowRelationship) Aanbieden STOP-bestand ter validatie RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship FlowRelationship Publicatierapport FlowRelationship Validatierapport ServingRelationship Verplicht Deze svg is op 20-04-2023 23:44:31 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 23:44:31 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Referentiecomponent
Documentation   :  Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten).
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Referentiecomponent
Projectstatus   :  Nieuw
Object ID   :  482b112b-dc5e-49b6-879c-a22f22cb6941
Object ID_nl   :  482b112b-dc5e-49b6-879c-a22f22cb6941
Original ID   :  id-482b112b-dc5e-49b6-879c-a22f22cb6941
Semanticsearch   :  omgevingsbeleidcomponent
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 08:45.