Omgevingsbeleidcomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Omgevingsbeleidcomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten. (ApplicationComponent) Omgevingsbelei- dcomponent Toelichting modulaire opzet: * Iedere subcomponent is of een module binnen een grotere softwaresuite of een apart aan te schaffen applicatie. * De gemeente kan kiezen welke module(s) ze aanschaft. * Daarbij zijn de volgende combinaties mogelijk: * viewercomponent * viewer- en publicatiecomponent * viewer-, publicatie- en maakcomponent * viewer-, publicatie-, maak- en werkprocescomponent *Nieuwe requirement in versie 1.3 (Requirement) OB02 Component kent een modulaire opzet Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencomp- onent (CAD) Met deze REST API kunnen begrippen en definities worden opgevraagd uit de stelselcatalogus. (ApplicationService) Catalogus opvragen Met deze REST API overheden begrippen en definities muteren in de stelselcatalogus. (ApplicationService) Catalogus muteren Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare- regelscomponen- t Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatie- component Component voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) in tekst en kaart onder andere bedoeld voor het ondersteunen van besluitvorming. Deze component is onderdeel van omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Viewercompone- nt De OW-validatieservice is een generieke service voor het valideren van Omgevingswet (OW) gegevens tegen het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW). (ApplicationService) OW- validatieservice Met deze REST API kunnen geometrische gegevens ('werkingsgebieden' of 'locaties') gevalideerd tegen GML 3.2.1 SF2. (ApplicationService) Geo- validatieservice Koppelvlak voor het aanbieden van Omgevingsdocumenten Voor meer informatie zie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/ (ApplicationService) Omgevingsdocu- ment aanbieden Component voor het ondersteunen van het werkproces voor het opstellen van omgevingsbeleid (visie, programma en plan). Deze component is onderdeel van Omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Grouping Omgevingsbelei- d ApplicationComponent Analyse-en- monitoringregist- ratiecomponent Deze functie omvat: Kunnen ondersteunen van werkproces opstellen of wijzigen omgevingsvisie Kunnen monitoren van statussen Kunnen instellen en bijhouden van doorlooptijden gedurende het wijzigingsproces Kunnen doen van termijnbewaking zoals gedefinieerd volgens de wet Kunnen doen van termijnbewaking conform eigen service termijn Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationFunction) Werkproces De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Deze functie omvat: Kunnen genereren van was/wordt instructies Kunnen consolideren van de regeling Kunnen doorgeven van relevante procedure gevens Kunnen publiceren van initiele versie van regeling Kunnen valideren van besluiten via LVBB Kunnen aanleveren van besluiten aan LVBB Kunnen archiveren van besluiten Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationFunction) Publicatie Component voor het opstellen van regelingen met tekst, werkingsgebied en annotaties. Onderdeel van Omgevingsbeleidcomponent (ApplicationComponent) Maakcomponen- t Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (ApplicationComponent) LVBB Hieronder wordt verstaan: * Kunnen onderhouden van regelingen (Omgevingsvisie, programma en omgevingsplan) conform de vigerende versie van STOP-TPOD. * Voor eisen verwijzen we in algemene zin naar de documentatie bij de standaard. * Een aantal specifieke eisen is opgenomen in de requirements. Toelichting: * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OB00 Voldoet aan STOP-TPOD Component voor het publiceren en archiveren van regelingen (Omgevingsvisie, programma en omgevingsplan). Deze component is onderdeel van de omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Publicatiecompo- nent Hieronder wordt verstaan: * Kunnen ophalen van regelingen (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) uit LVBB dan wel DSO-LV OZON conform STOP-TPOD. * Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de synchronisatie service van de landelijke voorziening. Toelichting: * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OB01 Kunnen ophalen van regeling uit landelijke voorziening Koppelvlak voor het opvragen van Omgevingsdocumenten Voor meer informatie zie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/ (ApplicationService) Omgevingsdocu- ment opvragen Deze functie omvat: Kunnen tonen van omgevingsbeleid op een kaart Kunnen tonen van omgevingsbeleid als tekst Kunnen tonen van verschillen tussen regelingen Kunnen plaatsen van opmerkingen bij tekst dan wel kaart Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationFunction) Viewer Deze functie omvat: Kunnen aanbeiden van tekst en geometrie als eenheid Kunnen leggen van de relatie juridische regels en toepasbare regels Kunnen tijdreizen in regelingen Kunnen ondersteunen van samenwerking Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan plan binnen organisatie Kunnen ondersteunen bij samenloop Kunnen bieden van kwaliteitsbewaking Kunnen interacteren met toepasbare regels component Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationFunction) Maken van regelingen Standaard voor het Toepassingsprofiel Omgevingsplan (Constraint) TPOD Omgevingsplan Standaard voor Officële Publicaties (Constraint) STOP - Officiele Publicaties RealizationRelationship De gemeente gaat aan de slag met opstellen van nieuw omgevingsplan of het wijzigen van het bestaande omgevingsplan. Omgevingswaarden die de gemeente wil monitoren, slaat de gemeente op in de analyse en monitoringscomponent. Voor participatie in het omgevingsplan wordt gebruik gemaakt van de participatiecomponent. Kaartlagen kunnen worden geimporteerd uit CAD software. (FlowRelationship) 1 Tijdens opstellen van omgevingsplan worden begrippen in de DSO-LV Stelselcatalogus opgevraagd. Let op: service is in onderzoek (juni 2020) (FlowRelationship) 2 Tijdens opstellen van omgevingsplan worden begrippen in de DSO-LV Stelselcatalogus gemuteerd. Let op: service is in onderzoek (juni 2020) (FlowRelationship) 3 Naast de juridische regels stelt de gemeente ook toepasbare regels op. Bijvoorkeur is dit een iteratief proces waarbij juridische en toepasbare regels direct naast elkaar worden gemaakt. Hierbij zorgt de gemeente dat juridische en toepasbare regels goed op elkaar aansluiten en aan blijven sluiten. Leveranciers van software voor juridische en toepasbare regels bieden verschillende opleidingen om beide type regels met elkaar in sync te houden. (FlowRelationship) 4 Als de wijziging van het omgevingsplan gereed is voor besluitvorming wordt in de Bestuur- en Raadsinformatiecomponent het besluitvormingsproces gestart. Vermoedelijk zal hiervoor geen "harde koppeling" tussen de systemen nodig zijn, maar voor het gemak van de informatieflow is deze hier wel weergegegeven. (FlowRelationship) 5 Hierbij wordt in het besluitvormingsproces gebruik gemaakt van de Omgevingsbeleidviewercomponent of een andere gemeentelijke viewercomponent. De viewer toont de geconsolideerde versie van de regeling als mede de was/wordt van tekst en geografie. De viewer toont dit in tekst en/of kaart. Dit wordt gedaan op basis van de STOP presentatiestandaard. (FlowRelationship) 6 Voordat het omgevingsplan wordt aangeboden aan de LVBB worden diverse validaties gedaan waaronder de OW validatie. (FlowRelationship) 7 Voordat het omgevingsplan wordt aangeboden aan de LVBB worden diverse validaties gedaan waaronder de geo-validatie. (FlowRelationship) 8 Na de validaties wordt de wijziging van het omgevingsplan geregistreerd en bekendgemaakt op aangegeven datum. De wijziging in het plan wordt op datum van inwerkingtreding doorgevoerd (geconsolideerd in het centrale omgevingsplan bij DSO-LV). Beoogde wijziging is na bekendmaking van het besluit wel al zichtbaar maar nog niet geeffectueerd. (FlowRelationship) 9 CompositionRelationship AggregationRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship FlowRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship De gemeente start met het ophalen van de meest recente versie van de regeling bij de LVBB. Let op: deze service is nog in onderzoek (juni 2020) (FlowRelationship) AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 07-06-2021 20:04:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 07-06-2021 20:04:17 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Omgevingsbeleidcomponent
Definitie  : Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Nieuw
Object ID  : 482b112b-dc5e-49b6-879c-a22f22cb6941
Object ID  : 482b112b-dc5e-49b6-879c-a22f22cb6941
Object ID_nl  : 482b112b-dc5e-49b6-879c-a22f22cb6941
Original ID  : id-482b112b-dc5e-49b6-879c-a22f22cb6941
Semanticsearch  : omgevingsbeleidcomponent
Relaties  : 
Realiseert verplichte standaarden (2):

Komt voor op   :  ArchiMate views: