Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Onderzoeken melding incident

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Onderzoeken melding incident
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Inhoudelijk beoordelen, bepalen vervolgactie, afstemmen ketenpartners, opstellen reactie. (BusinessProcess) Onderzoeken melding incident Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhande- lcomponent Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetl- oketcomponent ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten referentiebehee- rcomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenprocessen (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingregistra- tiecomponent ApplicationComponent VTH besluitenregistr- atie-component Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten registratiecomp- onent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent ApplicationComponent VTH-besluiten beheercompone- nt Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, evt. doorzenden naar ander bestuursorgaan. (BusinessProcess) Intake melding incident Versturen reactie op melding aan indiener en evt. aan betrokkene en andere belanghebbenden. (BusinessProcess) Leveren reactie melding incident Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV Bij de inhoudelijke behandeling van een melding incident is het gewenst ketenpartners te raadplegen over eventuele vervolgacties, met name wanneer het belangen van de ketenpartner raakt of wanneer het een activiteit betreft waarvoor de ketenpartner bij vergunningverlening heeft geadviseerd en/of ingestemd. (BusinessService) Advies vervolgacties Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ontvangen melding van (vermeende) strijdigheid van een omgevingsactiviteit met de geldende normen, gedaan door een hinder ondervindende belanghebbende. (BusinessProcess) Behandelen melding incident ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship De VTH component ondersteund het proces. (ServingRelationship) ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 19-05-2019 17:27:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 19-05-2019 17:27:02 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Onderzoeken melding incident
Definitie  : Inhoudelijk beoordelen, bepalen vervolgactie, afstemmen ketenpartners, opstellen reactie.
Object ID  : 443cd131-f669-487c-8f17-4cc7d0ecee79
Relaties  :  Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: