Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

V2.Ondersteunen bij inhoudelijk behandelen vergunningaanvraag

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Requirements > V2.Ondersteunen bij inhoudelijk behandelen vergunningaanvraag
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Ondersteuning bij coördineren vergunningendelen andere bestuursorganen, evt. ontwerpbesluit en terinzagelegging, aanpassing tot conceptbesluit. (Requirement) V2.Ondersteune- n bij inhoudelijk beh- andelen vergunningaan- vraag Grouping Ondersteunen bij afhandeling vergunning aanvraag Requirement V215 Kunnen gebruiken van toepasbare regels uit DSO LV ten behoeve van het inhoudelijk behandelen van een vergunning (VMG005) Requirement V201 Kunnen controleren op toepasselijkheid- van coodrinatieregel- ing Requirement V221 Kunnen uitvoeren van een integrale afweging op basis van verzamelde adviezen Requirement V216 Kunnen doen van verzoek om aanpassing in omgevingsplan (relevante requirement?) Requirement V214 Ondersteuning bieden voor gebruik van integraal toetsingsprotoc- ol Requirement V223 Kunnen opstellen van een ontwerpbeschik- king Requirement V212 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag Requirement V213 Kunnen uitvoeren van planschade risicoanalyse Requirement V202 Kunnen vastleggen van afspraken met ketenpartners Requirement V231 Kunnen berekenen van leges op basis van gemeentelijke legesregeling Requirement V211 Kunnen van aanvragen van intern en extern advies Requirement V203 Kunnen samenwerken met ketenpartners aan een vergunning (zie: VMG010) Requirement V222 Kunnen aangeven van een risicoprofiel Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhande- lcomponent CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 18-04-2019 15:15:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 18-04-2019 15:15:21 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities