Zaaktypecataloguscomponent

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > Zaaktypecataloguscomponent
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Zaaktypecataloguscomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatalo- guscomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en- activiteiten- registratiecompo- nent Component voor het ondersteunen van het werkproces van handhaven. Deze component is onderdeel van Handhavingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Handhaving Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingregistrati- ecomponent ApplicationComponent VTH-besluiten- beheercompone- nt ApplicationComponent Handhavingcom- ponent ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en- activiteiten- referentiebeheer- component Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent ApplicationComponent Toezichtcompo- nent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingafhandel- component ApplicationComponent VTH- besluitenregistra- tie-component Component voor het ondersteunen van het werkproces van vergunningen en meldingen. Deze component is onderdeel van Vergunning-en-meldingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Vergunning en Melding Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk- omgevingswetlo- ketcomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van toezicht houden. Deze component is onderdeel van Toezichtcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Toezicht ApplicationComponent Vergunning-en- meldingcompone- nt Grouping Vergunningen, Toezicht & Handhaving Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship 06 Gemeente neemt aanvraag in behandeling. Via de zaaktype catalogus wordt een zaaktype opgevraagd. Waarna de vergunning aanvraag als zaak wordt geregistreerd in de Zaakregistratie component. De bij de aanvraag behorende documentatie wordt gearchiveerd in de Documentregistratiecomponent. (FlowRelationship) AggregationRelationship FlowRelationship leveren zaaktype FlowRelationship opvragen zaaktype Deze svg is op 18-05-2020 02:29:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 18-05-2020 02:29:48 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Zaaktypecataloguscomponent
Definitie  : Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens.
Toelichting  : De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. Deze gegevens kunnen door applicaties worden gebruikt om voor zaken van een bepaald type de juiste gegevens(statussen, resultaattypen, documenttypen,..) te bepalen. Applicaties die gebruik maken van deze zaaktypegegevens zijn bijvoorbeeld een zaakafhandelcomponent, een vergunningcomponent of een subsidiecomponent. Opslag van zaaktypegegevens vindt bij voorkeur plaats conform het informatiemodel ZTC. De verzameling opgeslagen zaaktypegegevens wordt ook aangeduid met de term "zaaktypecatalogus".
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Gewijzigd (klein)
Object ID  : 3ef9cdd9-631c-4d3e-88c3-f756423d6314
Object ID  : 3ef9cdd9-631c-4d3e-88c3-f756423d6314
Object ID_nl  : 3ef9cdd9-631c-4d3e-88c3-f756423d6314
Relaties  : 

Komt voor op   :  ArchiMate views: