103 Wijzigen verordening/plan/ legger/peilbesluit

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 103 Wijzigen verordening/plan/ legger/peilbesluit
103 Wijzigen verordening/plan/ legger/peilbesluit
Dit bedrijfsproces betreft het wijzigen van de gebiedsdekkende regeling met daarin de vastgestelde regels voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Wijzigen omgevingsplan Publiceren van verordening/plan/legger/peilbesluit, informeren van belanghebbenden, aanleveren (toepasbare) regels aan DSO. (BusinessProcess) Bekendmaken verordening/plan/leg- ger/peilbesluit Organiseren van participatie en andere input, en op basis daarvan opstellen van uitgangspunten voor het ontwerp. (BusinessProcess) Voorbereiden wijzigen verordening/plan/leg- ger/peilbesluit Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, en parallel daaraan opstellen van de daarmee corresponderende (toepasbare) regels. (BusinessProcess) Ontwerpen verordening/plan/leg- ger/peilbesluit Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten verordening/plan/leg- ger/peilbesluit Verplicht als gevolg van beleidsdoorwerking vanuit EU, Rijk, provincie of waterschap. (BusinessEvent) Beleidsdoorwerking Wens vanuit eigen organisatie om verordening/plan/legger/peilbesluit op te stellen of aan te passen. (BusinessEvent) Eigen initiatief Wens tot aanpassing naar aanleiding van een plan van een initiatiefnemer. (BusinessEvent) Verzoek initiatiefnemer Belanghebbende bestuursorganen kunnen na bekendmaking van een besluit bezwaar (als het besluit tot stand is gekomen via een reguliere procedure) of beroep (als het besluit tot stand is gekomen via een uitgebreide procedure) aantekenen. (BusinessEvent) Bekendmaking besluit Belanghebbende bestuursorganen kunnen op de terinzagelegging reageren met een zienswijze, die --net als zienswijzen van burgers en bedrijven-- door het bevoegd gezag verwerkt zal worden in het definitieve besluit. (BusinessEvent) Terinzagelegging Belanghebbende bestuursorganen kunnen participeren in de ontwerpfase van een ruimtelijk plan of (BusinessEvent) Uitnodiging tot participatie Wanneer adviezen van andere bestuursorganen in het conceptbesluit zijn overgenomen, worden die bestuursorganen betrokken bij de beantwoording van zienswijzen. De reactie op zienswijzen wordt daarmee een gezamenlijk resultaat. (BusinessInteraction) Gezamenlijk reageren op zienswijzen BusinessEvent Verordening/plan/leg- ger/peilbesluit gereed Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren). Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld. (BusinessService) Advies inhoudelijk Bij de voorbereiding is advies met betrekking tot kaders en reikwijdte vanuit de ketenpartners gewenst, met name. waar sprake is van beleidsdoorwerking vanuit andere (hogere) bestuursorganen of waar mogelijk sprake is van strijdigheid tussen belangen van bestuursorganen. (BusinessService) Advies kaders en reikwijdte TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 07-01-2020 09:57:15 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 07-01-2020 09:57:15 CET
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 103 Wijzigen verordening/plan/ legger/peilbesluit
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-2cde0415-fff2-45d3-9980-8f4f443c98c4
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 103 Wijzigen verordening/plan/ legger/peilbesluit
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 2cde0415-fff2-45d3-9980-8f4f443c98c4
Titel view SWC  : BA Ketensamenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Elementen  : 
Relaties  :