Intake melding incident

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Intake melding incident
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, evt. doorzenden naar ander bestuursorgaan. (BusinessProcess) Intake melding incident ApplicationComponent Vergunning-en meldingcompon- ent ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten referentiebehee- rcomponent ApplicationComponent VTH-besluiten beheercompone- nt Component voor het ondersteunen van het werkproces van toezicht houden. Deze component is onderdeel van Toezichtcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Toezicht Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt ApplicationComponent VTH besluitenregistr- atie-component Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van handhaven. Deze component is onderdeel van Handhavingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Handhaving ApplicationComponent Handhavingcom- ponent Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t ApplicationComponent Toezichtcompo- nent Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetl- oketcomponent Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten registratiecomp- onent Component voor het ondersteunen van het werkproces van vergunningen en meldingen. Deze component is onderdeel van Vergunning-en-meldingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Vergunning en Melding Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingregistra- tiecomponent Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhande- lcomponent Inhoudelijk beoordelen, bepalen vervolgactie, afstemmen ketenpartners, opstellen reactie. (BusinessProcess) Onderzoeken melding incident Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket BusinessEvent Melding incident ontvangen Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanage- mentcomponen- t Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ontvangen melding van (vermeende) strijdigheid van een omgevingsactiviteit met de geldende normen, gedaan door een hinder ondervindende belanghebbende. (BusinessProcess) Behandelen melding incident ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship Via het Omgevingsloket wordt een melding gedaan van een incident. (ServingRelationship) TriggeringRelationship Middels de VTH component wordt de melding als zaak geregistreerd. (ServingRelationship) ServingRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 03-06-2019 10:43:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 03-06-2019 10:43:20 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Intake melding incident
Definitie  : Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, evt. doorzenden naar ander bestuursorgaan.
Object ID  : 239f2a3a-c1b1-4bea-8bfc-f1c3053953dd
Relaties  :  Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: