Intake opsporen

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Registreren verzoek, administratieve controle, evt. opvragen aanvullende gegevens. (BusinessProcess) Intake opsporen Component voor het ondersteunen van het werkproces van handhaven. Deze component is onderdeel van Handhavingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Handhaving Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetl- oketcomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van toezicht houden. Deze component is onderdeel van Toezichtcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Toezicht Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten registratiecomp- onent Component voor het ondersteunen van het werkproces van vergunningen en meldingen. Deze component is onderdeel van Vergunning-en-meldingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Vergunning en Melding Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingregistra- tiecomponent ApplicationComponent Handhavingcom- ponent ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten referentiebehee- rcomponent Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent ApplicationComponent Vergunning-en meldingcompon- ent ApplicationComponent VTH-besluiten beheercompone- nt Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhande- lcomponent ApplicationComponent Toezichtcompo- nent ApplicationComponent VTH besluitenregistr- atie-component Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t Beoordelen feitelijke situatie, toetsen aan strafrecht, meedelen rechten/plichten, doen hoor/wederhoor, opstellen proces-verbaal, opstellen rapportage. (BusinessProcess) Uitvoeren opsporen Een verzoek tot opsporen, afkomstig vanuit de eigen organisatie of vanuit een ketenpartner. (BusinessEvent) Verzoek opsporen ontvangen Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Dit bedrijfsproces betreft het vanuit strafrechtelijke bevoegdheid onderzoeken van een eventuele overtreding. (BusinessProcess) Opsporen Bij de intake is afstemming gewenst met ketenpartners bij de beoordeling van het opsporingsverzoek. (BusinessService) Advies intake opsporen ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship De VTH component ondersteunt deze processtap. (ServingRelationship) CompositionRelationship ServingRelationship Deze svg is op 03-06-2019 10:44:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 03-06-2019 10:44:22 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Intake opsporen
Definitie  : Registreren verzoek, administratieve controle, evt. opvragen aanvullende gegevens.
Object ID  : 21b8aaac-b1c8-4890-8e79-68ab9fc9c24c
Relaties  :  Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: