Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Wijzigen omgevingsplan

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het wijzigen van de gebiedsdekkende regeling met daarin de vastgestelde regels voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Wijzigen omgevingsplan Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een integrale visie met strategische hoofdkeuzen in het beleid op de lange termijn voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Ontwikkelen omgevingsvisie Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een programma met maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving gericht op het behalen van in visie en/of beleid gestelde doelen of omgevingswaarden. (BusinessProcess) Ontwikkelen programma Vaststellen van de opdracht tot wijziging, het organiseren van participatie en andere input, en op basis daarvan opstellen van uitgangspunten voor het ontwerp van de omgevingsplanwijziging. (BusinessProcess) Voorbereiden wijziging omgevingsplan Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, en parallel daaraan opstellen/wijzigen van de daarmee corresponderende (toepasbare) regels. (BusinessProcess) Ontwerpen wijziging omgevingsplan De aanleiding voor het aanpassen van het omgevingsplan kan gelegen zijn in een verplichting voortvloeiend uit beleidsdoorwerking vanuit EU, Rijk of provincie. (BusinessEvent) Beleidsdoorwe- rking ketenpartner Processen m.b.t. het ontwikkelen van beleid, zowel visie/langetermijn alsook de concrete uitwerking in toepasbare regels, en het voorlichten en beantwoorden van vragen over het beleid. (BusinessProcess) Beleidsontwikk- eling en regelgeving Wanneer sprake is van een (wenselijk en haalbaar) initiatief dat niet zonder meer past binnen de kaders van het omgevingsplan, is een omgevingsplanwijziging nodig. Dit komt naar voren tijdens de afstemming van het globaal ontwerp van het initiatief, in het proces 'Verkennen initiatief'. De conclusie dat een wijziging van het omgevingsplan nodig is, zal doorgaans door de gemeente worden getrokken; het daarop volgende verzoek tot wijziging komt in beginsel van de initiatiefnemer. (BusinessEvent) Initiatiefnemer verzoekt wijziging OP Publiceren van het besluit, informeren van belanghebbenden, aanleveren (toepasbare) regels aan DSO. (BusinessProcess) Bekendmaken wijziging omgevingsplan De wens om het omgevingsplan aan te passen kan van het college komen. De aanleiding kan zijn een voorgenomen ontwikkeling in de fysieke leefomgeving, de uitwerking van een gedeelte van het omgevingsplan als dat vanuit de gemeenteraad aan het college is gedelegeerd, of de wens/verplichting om het omgevingsplan in lijn te brengen met de werkelijke situatie, bijvoorbeeld na verlening van een afwijkingsvergunning. (BusinessEvent) Verzoek van college Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling van het besluit. (BusinessProcess) Besluiten wijziging omgevingsplan Na de bekendmaking van het besluit is het proces van wijziging van het omgevingsplan voltooid. (BusinessEvent) Wijziging omgevingspla- n gereed Wanneer in de gemeenteraad overeenstemming bestaat over de wens om het omgevingsbeleid te veranderen, dan zal de gemeenteraad verzoeken om het omgevingsplan aan te passen. (BusinessEvent) Verzoek van gemeenteraad Een vastgestelde omgevingsvisie vormt een richtinggevend kader voor het wijzigen van het omgevingsplan of -verordening. (TriggeringRelationship) 01 Om de doelen die vastgesteld zijn in omgevingsplan of -verordening te bereiken kan een programmatische aanpak gewenst zijn. Die aanpak wordt dan beschreven in een omgevingsprogramma. (TriggeringRelationship) 03 AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship CompositionRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 25-07-2022 12:47:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 25-07-2022 12:47:19 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Wijzigen omgevingsplan
Definitie  : Dit bedrijfsproces betreft het wijzigen van de gebiedsdekkende regeling met daarin de vastgestelde regels voor de fysieke leefomgeving.
Nestingniveau  : 01
VolgordeId  : 003
Uitwerking beschikbaar  : Ja
Toelichting  : De gemeente legt in het omgevingsplan regels vast voor activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving en borgt daarmee een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Dit kan ook regels ten aanzien van exploitatie en monitoring omvatten. Verder moet een gemeente een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit inpassen in het omgevingsplan. Daarnaast kan de gemeente onderwerpen regelen over de fysieke leefomgeving binnen de gemeente. Voorbeelden zijn omgevingswaarden, regels over activiteiten en maatwerkregels. De gemeenteraad stelt het omgevingsplan vast maar kan deze bevoegdheid voor delen van het omgevingsplan delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente moet bij het opstellen/wijzigen van het omgevingsplan rekening houden met het beleid van andere bestuursorganen, waaronder de provinciale omgevingsverordening en het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. Het omgevingsplan geeft invulling aan de maatschappelijke opgaven uit de gemeentelijke omgevingsvisie, die de langetermijnvisie op de maatschappelijke opgaven waar de gemeente aan wil werken bevat. De Omgevingswet streeft naar vroegtijdige participatie van de omgeving bij de voorbereiding van beleids- en besluitvorming.
Poster beschikbaar  : Ja
Object ID  : 200b5b48-9b44-423b-87e1-9d07c7a82476
Object ID  : 200b5b48-9b44-423b-87e1-9d07c7a82476
Object ID_nl  : 200b5b48-9b44-423b-87e1-9d07c7a82476
Original ID  : id-200b5b48-9b44-423b-87e1-9d07c7a82476
Semanticsearch  : wijzigen omgevingsplan
Relaties  :  Groepeert:
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: