Procesondersteunende component (abstract component)

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > Procesondersteunende component (abstract component)
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Procesonderste- unende component (abstract component) ApplicationComponent Toezichtcompo- nent Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten registratiecomp- onent ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten referentiebehee- rcomponent ApplicationComponent VTH besluitenregistr- atie-component ApplicationComponent VTH-besluiten beheercompone- nt ApplicationComponent Handhavingcom- ponent Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent ApplicationComponent Vergunning-en meldingcompon- ent Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetl- oketcomponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Zaakafhandelco- mponent Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek Procesafhandelc- omponent (abstract component) Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiec- omponent SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship FlowRelationship inzien en bijwerken van zaken FlowRelationship registratie aanvraag product of dienst Deze svg is op 02-06-2019 05:58:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-06-2019 05:58:46 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet Basiscomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Procesondersteunende component (abstract component)
Definitie  : Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht.
GEMMA subtype  : Geen
GEMMA type  : Basiscomponent
Object ID  : 1e437d94-acfc-47dd-9326-2bc5914dc204
Relaties  : 

BIV classificatie:

Komt voor op   :  ArchiMate views: