Omgevingsloket (DSO-LV)

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket (DSO-LV) REST/JSON, Met toegangsbeperking, Gebruikerstoepassing, PR12 (ApplicationService) Bericht aanvraag of melding Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt ApplicationComponent Toezichtcompo- nent ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en- activiteiten- referentiebeheer- component Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk- omgevingswetlo- ketcomponent ApplicationComponent Handhavingcom- ponent Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingafhandel- component Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingregistrati- ecomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van vergunningen en meldingen. Deze component is onderdeel van Vergunning-en-meldingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Vergunning en Melding Component voor het ondersteunen van het werkproces van handhaven. Deze component is onderdeel van Handhavingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Handhaving ApplicationComponent VTH-besluiten- beheercompone- nt Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t ApplicationComponent Vergunning-en- meldingcompone- nt Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en- activiteiten- registratiecompo- nent Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van toezicht houden. Deze component is onderdeel van Toezichtcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Toezicht ApplicationComponent VTH- besluitenregistra- tie-component Het stelsel werkt op basis van service gerichte architectuurprincipes. Alles is een service. Waar een service draait (beschikbaar gesteld wordt), binnen of buiten het stelsel, maakt voor de werking van het stelsel niet uit. Mits deze bereikbaar is en voldoet aan de service level afspraken. (ApplicationComponent) DSO-LV Stelselknooppun- t BusinessProcess Intake vraag Beoordelen verzoek, bepalen regievoerend BG, informatie opvragen. (BusinessProcess) Intake verzoek verkenning Ontvangstbevestiging, administratieve controle, opvragen aanvullende informatie, bekendmaken. (BusinessProcess) Intake melding activiteit Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, evt. doorzenden naar ander bestuursorgaan. (BusinessProcess) Intake melding incident Registratie, bepalen regievoerder, publicatie aanvraag, evt. verzoek om aanvullende gegevens, toetsen indieningsvereisten, advies ketenpartners, evt. publicatie buitenbehandelingstelling. (BusinessProcess) Intake vergunning- aanvraag Omschrijving: Het ketenproces Indienen Aanvragen en Meldingen levert de door de Initiatiefnemer ingevulden en ingediende vergunningsaanvraag of melding af bij het Bevoegd gezag. Er wordt een keuze gemaakt voor ��n bevoegd gezag die de aanvraag/melding krijgt aangeleverd. Organisatorische Interoperabiliteit: Randvoorwaarde is dat de gekozen rollen en vaardigheden het ontvangen van vergunningsaanvragen/meldingen omvat. Het koppelvlak bestaat uit 2 stadia te weten eerst het sturen van een triggerbericht waarin de notificatie is opgenomen dat er een vergunningsaanvraag/melding gereed staat bij DSO en vervolgens de mogelijkheid om de vergunningsaanvraag/melding met bijlages op te halen. Berichten naar Initiatiefnemers worden verstuurd naar de betreffende GDI voorzieningen waarop het BG zelf dient aan te sluiten: * Berichtenbox Bedrijven * Berichtenbox Ondernemers * Lopende zaken Semantische Interoperabiliteit Voorwaarde is kennis van: * IMAM - DSO Informatiemodel Aanvragen Meldingen * STAM - DSO Standaard Aanvragen Meldingen * HAL (Hypertext Application Language) * StUF - DSO (n.b. dit is een specifieke subset van StUF LVO die voor DSO relevant is). Technische Interoperabiliteit Voorwaarden ten behoeve van communicatie zijn de volgende standaarden: * Digikoppeling ebMS * XML * JSON * REST * OAuth Voorwaarde ten behoeve van veilig webverkeer zijn de volgende FS standaarden: * PKI Overheid / OIN * HTTPS * TLS * IPv4 / IPv6 (ApplicationService) Koppelvlak aanvragen en meldingen ApplicationService ophalen informatie ApplicationService aanvraag of melding vraag service biedt gebruiker van loket mogelijkheid om vraag te stellen via het loket waarna de vraag bij het correcte bevoegd gezag belandt. Let op: in onderzoek, nog geen offciele DSO-LV service. (ApplicationService) vraag (?) Systemen gemeente is een verzameling van alle gemeentelijke systemen benodigd voor de uitvoering van de Omgevingswet. (ApplicationComponent) Systemen gemeente Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Gebruikerstoepassingen zijn op zichzelf staande applicaties die op het gemeenschappelijke platform van het Omgevingsloket draaien. Binnen het portaal DLO voor Derden worden alle toepassingen voor ontwikkelaars ontsloten. (ApplicationComponent) DLO voor derden Gebruikerstoepassingen zijn op zichzelf staande applicaties die op het gemeenschappelijke platform van het Omgevingsloket draaien. Binnen het portaal DLO Beheren worden alle beheertoepassingen ontsloten. Dit is minimaal een doorverwijzing naar een achterliggende applicatiecomponenten en maximaal een geïntegreerd onderdeel van het DLO Beheren. Bij voorkeur heeft het DLO Beheren dezelfde look & feel als het Digitaal Loket Omgevingswet. (ApplicationComponent) DLO beheerportaal De juridische regel wordt eerst toepasbaar gemaakt (AC07-I toepasbare regel), vervolgens wordt er voor gezorgd dat de toepasbare regel kan worden uitgevoerd in een formulier (AC06-I uitvoerbare regel). (ApplicationComponent) Uitvoerbarereg- els Registratie, beoordeling en toewijzing aan behandelaar. (BusinessProcess) Intake verzoek Via het Omgevingsloket wordt algemene informatie beschikbaar gesteld aan afnemers. Dit zijn toelichtende teksten binnen het Omgevingsloket. Daarbinnen is er primair voor specifieke juridische uitleg het Informatiepunt Omgevingswet. (ApplicationComponent) Informatie DSO-LV service voor het notificeren van bevoegd gezag voor indienen, aanvullen of intrekken. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (Digikoppeling, ebMS) (ApplicationService) T13 TriggerberichtVe- rzendenService ApplicationComponent Gebruikerstoep- assingen REST/JSON, Open met Garanties, Gebruikerstoepassing, PR12 (ApplicationService) Intrekken aanvraag Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV REST/JSON, Open met Garanties, Gebruikerstoepassing, PR12 (ApplicationService) Indienen en aanvullen aanvraag/meldi- ng DSO-LV service voor het bepalen van het juiste BG op basis van uitvraag. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T10 Bepalen bevoegd gezag en uitvoeringsorgan- isatie DSO-LV service voor bepalen conclusie aanvraag op basis van toepasbare regels. Service wordt o.a. binnen DSO-LV door Omgevingsloket gebruikt. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T11 Bepalen conclusie Juridische teksten (wet- en regelgeving, verordening en vergunningen) omgezet naar begrijpelijke regels (vragenbomen). Begrijpelijk betekent dat deze taalkundig voldoen aan het afgesproken B1 taalniveau. 95% van de bevolking begrijpt taalniveau B1. Als je je teksten op dit niveau schrijft, weet je dat het grootste deel van de bevolking ze kan lezen en begrijpen. En dat je tegelijkertijd de essentie van je boodschap kan behouden. (ApplicationComponent) Toepasbarereg- els DSO-LV FlowRelationship (aan)vraag FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Een vraag wordt gesteld via het omgevingsloket en wordt doorgzet naar de gemeente. (ServingRelationship) Via het omgevingsloket dient iemand een verzoek tot verkenning in. (ServingRelationship) Via het omgevingsloket dient iemand een melding van een activiteit in. (ServingRelationship) Via het Omgevingsloket wordt een melding gedaan van een incident. (ServingRelationship) Een vergunning aanvraag wordt middels het omgevingsloket bij de gemeente ingediend. (ServingRelationship) RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship FlowRelationship Via het omgevingsloket meldt iemand een initiafief (ServingRelationship) CompositionRelationship AssignmentRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssociationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssociationRelationship FlowRelationship aanvraag FlowRelationship aanvraag FlowRelationship initiatief hallo (FlowRelationship) regels Deze svg is op 18-05-2020 02:40:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 18-05-2020 02:40:04 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Component.png
Naam  : Omgevingsloket (DSO-LV)
Definitie  : Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel.
Toelichting  : Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. Het Omgevingsloket heeft drie toepassingsgebieden die ieder met een eigen url worden geïdentificeerd: Digitaal Loket Omgevingswet (DLO); Hierin draaien de gebruikerstoepassing gericht op afnemers van het stelsel zoals eenieder, initiatiefnemer, bevoegd gezag. DLO voor Derden;Hier hebben ontwikkelaars de mogelijk instructies te volgen, documentatie op te vragen, APIs uit te proberen en kan op APIs worden aangesloten. Daarnaast kan men informatie uitwisselen met collega ontwikkelaars die actief zijn op het loket. Dit geldt voor ontwikkelaars van het stelsel, ontwikkelaars van systemen van de bevoegd gezagen en ontwikkelaars van apps. DLO Behererportaal.Van hieruit kunnen de beheerapplicaties (bijv. API-manager, Beheer Stelselcatalogus) van het stelsel aangeroepen worden door beheerders bij bevoegd gezagen en Informatiehuizen. De term Omgevingsloket wordt gebruikt als het alle 3 de onderdelen betreft. Daar waar het specifieker kan wordt ook de specifieke naam van het loket gebruikt. Het Omgevingsloket wordt ondersteund met technische functies. Bijvoorbeeld formulieren, beheren van content en de inhoud van mappen zoekfunctionaliteit in de algemene content van het loket. Deze technische functies maken onderdeel uit van het portaal
Object ID  : 1d14babd-ff8e-41d8-9909-c9203cf707dc
Object ID  : 1d14babd-ff8e-41d8-9909-c9203cf707dc
Object ID_nl  : 1d14babd-ff8e-41d8-9909-c9203cf707dc
Relaties  : 
Toegewezen functies (1):

Is gerelateerd aan (1):

Is gerelateerd aan (1):

Onderdeel van (1):


Komt voor op   :  ArchiMate views: