Ontwikkelen omgevingsprogramma

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Ontwikkelen omgevingsprogramma
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een programma met maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Ontwikkelen omgevingsprog- ramma Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een integrale visie met strategische hoofdkeuzen in het beleid op de lange termijn voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Ontwikkelen omgevingsvisie Dit bedrijfsproces betreft het wijzigen van de gebiedsdekkende regeling met daarin de vastgestelde regels voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Wijzigen omgevingsplan (Naamloze procescluster voor groeperen van de primaire planvormingsprocessen) (BusinessProcess) (Naamloos element) Processen m.b.t. het ontwikkelen van beleid, zowel visie/langetermijn alsook de concrete uitwerking in toepasbare regels, en het voorlichten en beantwoorden van vragen over het beleid. (BusinessProcess) Beleidsontwikk- eling en regelgeving Verplicht als gevolg van beleidsdoorwerking vanuit EU, Rijk, provincie of waterschap. (BusinessEvent) Beleidsdoorwer- king in programma Noodzakelijke aanpak om een of meerdere gewenste omgevingswaarden te bereiken. (BusinessEvent) Nodig voor halen omgevingswaar- den Wens vanuit eigen organisatie om een programmatische aanpak te volgen voor een bepaald doel. (BusinessEvent) Wens programmatisch- e aanpak BusinessEvent Omgevingsprog- ramma gereed Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten programma Opstellen uitgangspunten, verzamelen (monitoring)data en inventariseren gewenste maatregelen, organiseren van participatie en andere input. (BusinessProcess) Voorbereiden ontwikkelen programma Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten. (BusinessProcess) Ontwerpen programma Publiceren van het programma en informeren van belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken programma BusinessEvent Vaststellen programma gereed BusinessEvent Start vaststellen programma Een vastgestelde omgevingsvisie vormt een richtinggevend kader voor het ontwikkelen van een omgevingsprogramma. (TriggeringRelationship) 2 Om de doelen die vastgesteld zijn in omgevingsplan of -verordening te bereiken kan een programmatische aanpak gewenst zijn. Die aanpak wordt dan beschreven in een omgevingsprogramma. (TriggeringRelationship) 3 CompositionRelationship CompositionRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 06-12-2019 06:55:56 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 06-12-2019 06:55:56 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Ontwikkelen omgevingsprogramma
Definitie  : Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een programma met maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.
Toelichting  : Het vaststellen van een programma met maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. De beleidsdoelen in de Omgevingsvisie en wettelijke verplichtingen (Provincie, Rijk, EU) vormen de belangrijkste input voor een programma en moeten in een programma operationeel worden gemaakt. Het programma kan zich richten op sectorale doelen of een gebieden/of omgevingswaarden en kan daarvoor verschillende elementen bevatten. Er is onderscheid tussen verplichte programmas en programmas waar een gemeente zelf voor kiest vanuit eigen beleidsdoelen.
Object ID  : 16b70427-43f4-4af6-8124-c8f48fe65827
Relaties  :  Groepeert:
Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: