Outputmanagementcomponent

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > Outputmanagementcomponent
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Outputmanagementcomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanage- mentcomponen- t Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van vergunningen en meldingen. Deze component is onderdeel van Vergunning-en-meldingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Vergunning en Melding Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk- omgevingswetlo- ketcomponent ApplicationComponent Handhavingcom- ponent Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en- activiteiten- registratiecompo- nent ApplicationComponent VTH- besluitenregistra- tie-component Component voor het ondersteunen van het werkproces van toezicht houden. Deze component is onderdeel van Toezichtcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Toezicht ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en- activiteiten- referentiebeheer- component ApplicationComponent Toezichtcompo- nent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt ApplicationComponent VTH-besluiten- beheercompone- nt Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingregistrati- ecomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van handhaven. Deze component is onderdeel van Handhavingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Handhaving Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t ApplicationComponent Vergunning-en- meldingcompone- nt Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingafhandel- component Versturen antwoord aan vraagsteller en/of leveren informatie aan doelgroep. (BusinessProcess) Leveren antwoord/infor- matie BusinessProcess Intake vraag Opstellen informatie(tekst) of antwoord, eventueel afstemmen met ketenpartners. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen Beoordelen verzoek, bepalen regievoerend BG, informatie opvragen. (BusinessProcess) Intake verzoek verkenning Leveren richtinggevend advies aan initiatiefnemer, informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Leveren richtinggevend advies Publiceren, leveren aan initiatiefnemer, indien van toepassing. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit maatwerkvoorsc- hriften Ontvangstbevestiging, administratieve controle, opvragen aanvullende informatie, bekendmaken. (BusinessProcess) Intake melding activiteit Versturen reactie op melding aan indiener en evt. aan betrokkene en andere belanghebbenden. (BusinessProcess) Leveren reactie melding incident Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, evt. doorzenden naar ander bestuursorgaan. (BusinessProcess) Intake melding incident Leveren, publiceren besluit en informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit vergunning- aanvraag Registratie, bepalen regievoerder, publicatie aanvraag, evt. verzoek om aanvullende gegevens, toetsen indieningsvereisten, advies ketenpartners, evt. publicatie buitenbehandelingstelling. (BusinessProcess) Intake vergunning- aanvraag Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunning- aanvraag Versturen sanctie aan overtreder, afschriften aan ketenpartners en andere belanghebbenden, evt. registratie bij kadaster. (BusinessProcess) Bekendmaken sanctie Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake sanctieverzoek Starten proces innen dwangsom, intrekking begunstigende beslissing en/of uitvoeren bestuursdwang, opstellen rapportage, starten proces verhalen kosten, bepalen vervolg. (BusinessProcess) Uitvoeren toepassen sanctie Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake toepassen sanctie Versturen besluit, publiceren, informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken reactie op bezwaar Administratieve controle, controle indieningsvereisten, ontvangstbevestiging, evt. verzoek aanvullende gegevens. (BusinessProcess) Intake bezwaar Applicatie sercvice van Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationService) Berichtenbox Burgers Lopende zaken geeft een aanvrager een overzicht van de status van zijn vergunning aanvraag. (ApplicationService) Lopende Zaken BusinessActor Gemeente Grouping Generieke componenten Publiceren van de omgevingsvisie en informeren van belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken omgevingsvisie Publiceren van het programma en informeren van belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken programma Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Via de outputmanagement kan de vraagsteller antwoord / informatie krijgen. (ServingRelationship) ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Na vaststelling wordt het richtinggevende advies verstuurd aan de initiatiefnemer middels de outputmanagementcomponent via het voorkeurskanaal van de initiatiefnemer (ServingRelationship) Middels de output management component kunnen melder en betrokkenen op de hoogte gebracht. (ServingRelationship) ServingRelationship Middels de output management component wordt de melder op de hoogte gebracht van de reactie. (ServingRelationship) ServingRelationship Middels de output management component kunnen aanvrager en betrokkenen op de hoogte gebracht. (ServingRelationship) ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Betrokkene wordt via de outputmanagement component opde hoogte gebracht van de reactie op het bezwaar. (ServingRelationship) ServingRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship antwoord FlowRelationship besluit FlowRelationship status update FlowRelationship status update FlowRelationship status update Deze svg is op 18-05-2020 02:29:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 18-05-2020 02:29:02 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Outputmanagementcomponent
Definitie  : Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren.
Toelichting  : Output van een proces kan een brief, een beschikking of een andersoortig document zijn. Afhankelijk van de kanaalvoorkeur van klant of ketenpartner en de inrichting van de gemeente, moeten deze berichten per e-mail, berichtenbox of printer gestuurd worden. Door hiervoor één generiek component te voorzien, hoeven procesondersteunende systemen deze logica niet in te bouwen.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA subtype  : Geen
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Gewijzigd (klein)
Object ID  : 15064617-043a-4b22-bc68-718d915bcfc1
Object ID  : 15064617-043a-4b22-bc68-718d915bcfc1
Object ID_nl  : 15064617-043a-4b22-bc68-718d915bcfc1
Relaties  : 
Is gerelateerd aan (1):
Komt voor op   :  ArchiMate views: