Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Afstemming bevoegdheid en uitvoerder

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessServices > Afstemming bevoegdheid en uitvoerder
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Zo nodig wordt met de ketenpartners afgestemd over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctietoepassingsverzoek. (BusinessService) Afstemming bevoegdheid en uitvoerder Beoordeeld wordt of de gemeente daadwerkelijk bevoegd gezag is en ook uitvoerder voor het toepassen van de sanctie. Wanneer de van toepassing zijnde sanctie is opgelegd door een ketenpartner, zal die het sanctietoepassingsverzoek in behandeling moeten nemen. Wanneer sprake is van meerdere, samenhangende sancties kan uit een verzoek tot toepassing van een van die sancties volgen dat ook de ermee samenhangende sancties toegepast gaan worden. Als een ketenpartner of uitvoeringspartner het sanctietoepassingsverzoek zal behandelen, wordt dit overgedragen aan die partij en worden de overige processtappen overgeslagen. NB. In meervoudige zaken geldt het volgende: * Als het een meervoudige zaak is met bijvoorbeeld meerdere sancties door gemeente en (gemandateerde) ketenpartners, dan is het zaak om in het proces opleggen sanctie een strategie/planning te maken voor de timing van besluitvorming en daarin gestelde termijnen. Soms moet een situatie in een bepaalde volgorden worden opgelost of moeten er prioriteiten worden gesteld omdat alles in één keer eisen een te grote (financiële) wissel trekt of onmogelijk is. * Dat betekent dat er verschillende sanctiebesluiten zijn met daarin op elkaar afgestemde termijnen of dat sanctiebesluiten elkaar opvolgen. Daaruit volgen dan controles en (bij niet naleven) verzoeken om sancties toe te passen. Dit kan dus ook betekenen dat er verschillende, aan elkaar gerelateerde zaken gaan lopen bij verschillende organisaties. * Elke partij met bevoegdheden/mandaten voert zelf de besluitvorming, controles en toepassing uit en informeert de ketenpartners daarover. De Omgevingswet eist dat dat goed gecoördineerd wordt, maar eist geen integrale handhavingsbesluiten. Dat is bij handhaving ook lang niet altijd het beste. Dat betekent dat toepassen sanctie over het algemeen binnen dezelfde organisatie gaat en het verzoek daarvoor niet via een andere organisatie loopt. In meervoudige gevallen zullen wel goede afspraken moeten worden gemaakt om alle betrokken ketenpartners binnen de zaak te informeren. (BusinessProcess) Beoordelen bevoegdheid en uitvoerder Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD. Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. (BusinessRole) Ketenpartner ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 22-01-2022 11:54:52 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 22-01-2022 11:54:52 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Service.png
Naam  : Afstemming bevoegdheid en uitvoerder
Definitie  : Zo nodig wordt met de ketenpartners afgestemd over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctietoepassingsverzoek.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-026-020
Object ID  : 1372beda-d0b1-4bd2-8953-532f0735f4fb
Object ID  : 1372beda-d0b1-4bd2-8953-532f0735f4fb
Object ID_nl  : 1372beda-d0b1-4bd2-8953-532f0735f4fb
Original ID  : id-1372beda-d0b1-4bd2-8953-532f0735f4fb
Semanticsearch  : afstemming bevoegdheid en uitvoerder
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: