Documentregistratiecomponent

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > Documentregistratiecomponent
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Documentregistratiecomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregist- ratiecomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van handhaven. Deze component is onderdeel van Handhavingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Handhaving Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent ApplicationComponent Toezichtcompo- nent Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten registratiecomp- onent Component voor het ondersteunen van het werkproces van vergunningen en meldingen. Deze component is onderdeel van Vergunning-en-meldingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Vergunning en Melding ApplicationComponent VTH besluitenregistr- atie-component Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt ApplicationComponent Vergunning-en meldingcompon- ent ApplicationComponent VTH-besluiten beheercompone- nt Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingregistra- tiecomponent Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetl- oketcomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van toezicht houden. Deze component is onderdeel van Toezichtcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Toezicht ApplicationComponent Handhavingcom- ponent Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhande- lcomponent ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten referentiebehee- rcomponent Publiceren, leveren aan initiatiefnemer, indien van toepassing. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit maatwerkvoors- chriften Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten omgevingsplan Publiceren van de omgevingsvisie en informeren van belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken omgevingsvisie Grouping Registraties Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship AggregationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship opvragen document FlowRelationship registreren document Deze svg is op 20-07-2019 17:57:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-07-2019 17:57:04 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Documentregistratiecomponent
Definitie  : Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata.
Toelichting  : De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van informatieobjecten (in de 'volksmond': documenten). De component slaat deze gestructureerd en voorzien van de benodigde metadata op en stelt applicaties in staat deze te wijzigen, te verwijderen en aan de hand van een aantal zoekcriteria op te vragen. Ontsluiting vindt bij voorkeur plaats volgens koppelvlakspecificaties zoals CMIS conform de door KING vastgestelde Zaak- en Documentservices.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Gewijzigd (klein)
Object ID  : 0e99ec6c-283a-4ec9-8efa-e11468e6b878
Relaties  : 
Verstuurt gegevens naar (1):BIV classificatie:

Komt voor op   :  ArchiMate views: