Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationFunctions > Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Deze applicatiefunctie is een verzamelling van functies die niet specifiek door een aparte functie wordt uitgevoerd. De requirements die onder deze functie vallen, gelden voor alle applicatiefuncties die bij de VTH-component horen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit Afspraken tussen de verschillende partners kunnen vastgelegd worden, zodat het proces goed gecoördineerd verloopt en bij het opstellen van een besluit dit leidt tot een congruent geheel. De afspraken kunnen vastgelegd zijn in de PDC Omgevingswet. (Requirement) VTH069 Kunnen vastleggen van afspraken met ketenpartners Afhandeling van zaken volgt lang niet altijd de 'happy flow' c.q. is lang niet altijd en lineair proces. Soms moeten delen van het proces worden herhaald/opnieuw. Uitgangspunt is dat de hoofdbehandelaar deskundig is, goed kan bepalen hoe het proces verder moet en daarbij dus flexibel keuzes kan maken. Processen moeten dus slim modulair kunnen worden geïmplementeerd. (Requirement) VTH079 Kunnen (flexibel) inrichten van de werkprocessen Een proces-verbaal, een advies, een verslag van een hoorzitting zijn voorbeelden van belangrijke documenten die goed moeten worden vastgelegd nadat de inhoud (zonodig in overleg met betrokkenen) is vastgesteld. De documenten worden vastgelegd in de Documentregistratiecomponent via de ZDS standaard of in het Documentenregister via de Documenten API. (Requirement) VTH005 Kunnen registreren van een formeel, vastgesteld document Adressen of gebieden (waar de aanvraag over gaat) die worden gebruikt in het Verzoek kunnen in de Basisregistraties (zoals de BAG) bevraagd worden. Zo moet BAG (pand(-id) of vbo(-id)) opgehaald kunnen worden en als relatie vastgelegd kunnen worden in het VTH systeem. Als er geen relatie is met een bestaand BAG object dan moet een (tijdelijk) geometrie (punt of vlak) kunnen opnemen. Ook is het wenselijk een BAG attribuut zoals status, bijvoorbeeld object in onderzoek of geconstateerd, op te kunnen vragen. BAG beheerders geven aan welk nieuw verblijfsobject/adres gebruikt moet worden. Zo kunnen deze adressen direct in het besluit opgenomen kunnen worden. (Requirement) VTH101 Kunnen bevragen van gegevens uit de lokale dan wel landelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Ontvangen aanvragen worden conform art. 16.63 Ow ten behoeve van belanghebbenden gepubliceerd in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze, onder vermelding van de datum van ontvangst. (Requirement) VTH024 Kunnen publiceren van een besluit via het officiele publicatiemecha- nisme (DROP) Een zaak moet kunnen worden toegewezen aan een specifieke medewerker als hoofdbehandelaar, zodat de zaak in zijn/haar werkvoorraad wordt opgenomen en hij/zij de juiste rechten krijgt om de zaak te afhandelen. Hetzelfde geldt voor behandelaren en adviseurs die worden gevraagd om specifieke aspecten van de aanvraag te toetsen of daarop te adviseren. (Requirement) VTH080 Kunnen aanwijzen van hoofdbehandela- ar/behandelare- n/adviseurs Gegevens en bescheiden waarover de gemeente al beschikt, hoeven niet door de aanvrager te worden geleverd. De VTH software heeft koppelingen naar relevante (landelijke) basisregistraties om dergelijke gegevens te raadplegen. (Requirement) VTH030 Kunnen bevragen van gegevens in de basis- of kernregistraties De VTH software kan een zaak registreren via de ZDS standaard in de Zaakregistratiecomponent of via de Zaken API in het Zaakregister, de afhandeling (uitvoering en bewaking van het proces) gebeurt vervolgens in de VTH software. Daarom moeten de gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen deze componenten. De Zaak- en Document Services is de huidige standaard om in het Zakenregister de zaak te registreren met de status. Deze standaard wordt vervangen door de Zaken API. (Requirement) VTH031 Kunnen bevragen en wijzigen van gegevens in de Zaakregistratiec- omponent of het Zakenregister Uitgangspunt in de Omgevingswet is dat zowel voor binnenplanse als buitenplanse activiteiten de reguliere procedure wordt gevolgd, tenzij sprake is van een bijzondere situatie. Van zo'n bijzondere situatie kan sprake zijn op grond van internationaalrechtelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de MER-richtlijn of de Seveso-richtlijn), of als de aangevraagde activiteiten belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu, of als er sprake is van een rijksmonumentenactiviteit. (Requirement) VTH056 Kunnen bepalen en registreren van de te volgen procedure Inhoudelijk deskundige interne en/of externe adviseurs brengen een advies uit, waarin behalve de conclusie of het past ook kan worden opgenomen welke aanpassingen aan het initiatief gedaan zouden kunnen worden om het passend te maken. Het betreft hier tekstuele vastlegging in het systeem en niet de eventueel bijhorende documenten, zoals het vastleggen/registreren van advies voor vervolg in relatie tot handhavingsbeleid, bijvoorbeeld: Overtreding J/N, Ernst overtreding, Gedrag overtreder of Advies sanctie. De documenten worden vastgelegd in de Documentregistratiecomponent via de ZDS standaard of in het Documentenregister via de Documenten API. (Requirement) VTH006 Kunnen vastleggen en registreren beslissing/advie- s voor vervolg op basis van beoordeling geconstateerde situatie Voor de beheersing van de werkvoorraad, zowel op het niveau van een individuele medewerker als (een onderdeel van) de organisatie, moeten periodiek rapportages kunnen worden gegenereerd. Verder moeten rapportages kunnen worden gegenereerd voor monitoring van de resultaten van de uitvoering als belangrijke informatie voor het opstellen van beleid en regelgeving. Ook het genereren van managementrapportage valt hieronder. (Requirement) VTH071 Kunnen genereren van operationele rapportages (bv. overzicht werkvoorraad, voortgang) Adviesaanvragen worden bij een (keten)partner uitgezet in de vorm van een actieverzoek. De VTH software moet deze actieverzoeken in de Samenwerkfunctionaliteit kunnen uitzetten naar partners, maar ook kunnen ontvangen van partners. (Requirement) VTH009 Kunnen uitzetten en ontvangen van actieverzoeken via de Samenwerkfunc- tionaliteit van het DSO-LV Dit is nodig voor starten van BAG proces, verkrijgen brondocument (vergunning, bouwtekeningen, etc.) voor de BAG, melding dat er een vergunning is verleend (gereedmelding), etc. Idealiter verloopt deze notificatie via de Notificatierouteringcomponent. (Requirement) VTH102 Kunnen versturen van notificaties aan andere systemen als er gegevens in het VTH-systeem zijn gewijzigd Aangezien de inhoudelijke toetsing belegd kan zijn bij diverse interne en externe adviseurs en ketenpartners, is bewaken van de termijnen voor levering van de adviezen en/of instemmingen noodzakelijk. (Requirement) VTH083 Kunnen doen van termijnbewaking zoals gedefinieerd volgens de wet / conform eigen service (instelbaar) termijnen Op verschillende momenten binnen diverse processen moeten brieven of besluiten kunnen worden opgesteld voor een indiener of belanghebbende. De VTH software de oplossing kan documenten aanmaken aan de hand van vooraf gedefinieerde sjablonen in de huistijl van de organisatie. (Requirement) VTH041 Kunnen genereren van brieven/besluite- n aan indiener en belanghebbende Inhoudelijk deskundige adviseurs kunnen vanuit de VTH software gevraagd worden om advies uit te brengen in een VTH-zaak. De VTH software biedt hiervoor bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het versturen van een interne e-mail of gebruikt hiervoor een ander notificatiemechanisme. (Requirement) VTH089 Kunnen aanvragen van intern advies Om actief te kunnen sturen, ondersteunt de VTH software het kunnen genereren van rapportages ten behoeve van het Managent. De VTH software biedt hiervoor een aantal voorgedefinieerde rapportages (op basis van best practice). (Requirement) VTH072 Kunnen genereren van management rapportages De nieuwe standaard Zaakgericht Werken API volgt de landelijke URI en API strategie. Deze nieuwe standaard is gebaseerd op REST/JSON en wordt ingezet om geautomatiseerd Zaakgericht te kunnen werken met infromatiesystemen van gemeenten of uitvoeringorganisaties. Minimaal de versie(s) zoals deze wordt beheerd door VNG Realisatie wordt hiervoor gebruikt. (Requirement) VTH087 Kunnen koppelen op basis van de Standaard Zaakgericht Werken API (ZGW API) Eerdere besluitvorming vormt een belangrijk kader voor een actuele VTH-zaak. Wanneer bijvoorbeeld een ontheffing voor een bepaalde, afwijkende activiteit eerder is geweigerd, kan dat daarna niet zomaar alsnog worden toegestaan. (Requirement) VTH034 Kunnen bevragen en wijzigen van gegevens in het Besluitenregister Bij de verschillende bevoegde gezagen zullen verschillende speerpunten of aandachtspunten zijn vastgesteld voor de dienstverlening. Daarvoor moeten specifieke rapportages kunnen worden opgesteld. (Requirement) VTH073 Kunnen samenstellen van eigen rapportages Voor samenwerking in de keten is de randvoorwaarde dat zaakgericht wordt gewerkt op basis van de interbestuurlijke ZTC-Omgevingswet, zodat de VTH-componenten het berichtenverkeer op de juiste manier verwerken. (Requirement) VTH096 Kunnen werken op basis van de interbestuurlijke ZTC- Omgevingswet VTH-besluiten hebben gevolgen voor de fysieke leefomgeving en brengen risico's in relatie tot het naleefgedrag in beeld. Het is daarmee belangrijke informatie voor monitoring en analyse. (Requirement) VTH035 Kunnen aanbieden van gegevens aan het data-analyse en monitoringcomp- onent Een behandelaar toetst een activiteit binnen de VTH-zaak en moet de toetsing met het resultaat kunnen vastleggen in een document. Het opstellen gebeurt via de Documentcreatiecomponent. (Requirement) VTH064 Kunnen opstellen van een toetsingsdocume- nt Documenten (adviezen/rapporten/etc) die ketenpartners nodig hebben, moeten gedeeld kunnen worden in de Samenwerking. De VTH software kan hiervoor documenten opslaan in de Samenwerkfunctionaliteit. De documenten die door ketenpartners gedeeld worden via de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV moeten door de VTH software opgehaald kunnen worden. Dit kan nodig zijn bij het verder opstellen van het advies of bij het compleet maken van het dossier als de zaak in afgehandeld. Indien documenten worden gedownload, worden deze opgeslagen in de Documentregistratiecomponent via de ZDS standaard of in het Documentenregister via de Documenten API. (Requirement) VTH013 Kunnen opslaan en opvragen van documenten in de Samenwerkfunc- tionaliteit van het DSO-LV Door de Samenwerkfunctionaliteit worden notificaties gestuurd naar partners als er in de Samenwerking iets is gewijzigd. Dit kan een uitnodiging voor een nieuwe samenwerking zijn, een actieverzoek of een nieuwe status van het uitgezette actieverzoek of een notificatie als er een document beschikbaar is gesteld in de Samenwerking. (Requirement) VTH099 Kunnen abonneren op en ontvangen van notificaties van de Samenwerkfunc- tionaliteit van het DSO-LV De hoofdbehandelaar van een zaak moet goed overzicht hebben over voortgang van de zaak. Daar hoort bij dat de hoofdbehandelaar kan zien wat de voortgang is bij gevraagde adviezen (intern en extern) om op tijd te kunnen zien of er een knelpunt in de planning van een zaak. Het totaaloverzicht van de eindstatussen van de adviesvragen geeft een beeld op hoofdlijnen of er inhoudelijke knelpunten zijn en daarop moet worden geschakeld. (Requirement) VTH081 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag Bij meervoudige/complexe zaken (VTH) zullen verschillende behandelaren en adviseurs input leveren. De hoofdbehandelaar moet ondersteund kunnen worden om het overzicht te behouden bij de intergrale afweging, overwegingen en uiteindelijke resultaat van de integrale afweging. Bijvoorbeeld door vanuit de deeltoetsingen (op hoofdlijnen) direct inzichtelijk te krijgen welke knelpunten er zijn en wat passend is (en dus geen issue is). Dit kan dan direct de agenda voor de integrale afweging zijn. (Requirement) VTH061 Kunnen ondersteunen in het maken van een integrale afweging op basis van verzamelde adviezen Zaakgericht werken is in het bestuursakkoord van 2015 als uitgangspunt vastgesteld voor de samenwerking in de keten. De VTH software biedt de mogelijkheid via de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV Zaakgericht te kunnen samenwerken. Dit geldt niet alleen voor planvorming en vergunningverlening (via DSO-LV), maar ook voor toezicht en handhaving in de bestaande situatie (nog niet via DSO-LV). (Requirement) VTH095 Kunnen samenwerken met ketenpartners op basis van Zaakgericht Werken Voor het automatisch kunnen aanmaken en updaten van zaken, is een koppeling naar een Zaaksysteem of Zakenregister nodig. Deze koppeling is gebaseerd op de huidige standaard en voldoet minimaal aan de versie(s) zoals deze wordt beheerd door VNG Realisatie. Later wordt deze standaard Zaken API. (Requirement) VTH086 Kunnen koppelen op basis van de Standaard Zaak- en Documenten Services Voor toezicht, handhaving en monitoring is het van belang dat een beschikking wordt geregistreerd inclusief belangrijke metadata. Hierbij wordt metadata opgeslagen zoals: - type beschikking (Vergunning, maatwerkvoorschriften, handhaving) - datum beschikking - geldigheid (bv bij tijdelijke omgevingsvergunning) - betrokken activiteiten. De beschikking wordt als document vastgelegd in de Documentregistratiecomponent via de ZDS standaard of in het Documentenregister via de Documenten API. (Requirement) VTH002 Kunnen registeren van de beschikking De uitkomst van een zaak kan de aanleiding zijn om een andere zaak te starten. Bijvoorbeeld: de behandeling van een melding van een incident kan als uitkomst hebben dat handhavend moet worden opgetreden. Daarvoor moet dan een zaak worden gestart voor het opleggen van een sanctie. Deze zaken moeten aan elkaar worden gerelateerd, zodat in de nieuwe zaak de voorgeschiedenis en relevante informatie direct inzichtelijk is. (Requirement) VTH090 Kunnen agenderen van een nieuwe (gerelateerde) zaak Na vaststelling door het bevoegde orgaan (met verwerking van eventuele aanpassingen), wordt het document dat formeel is vastgesteld 'bevroren', waarmee een behandelingsfase is afgerond. Het kan hierbij gaan om - Ontwerp beschikking omgevingsvergunning (college) - Ontwerp advies met instemming (raad) - Definitieve beschikking omgevingsvergunning (college of gemandateerde ambtenaar) - Definitief Advies met instemming (raad) In feite betreft het hier het afronden van een processtap. Dit kan mogelijk leiden tot het aanpassen van een status van de zaak. (Requirement) VTH043 Kunnen afsluiten van het proces opstellen van de (concept)beschi- kking Bij complexe en/of beleidsgevoelige vergunningaanvragen accordeert het College de conceptbeschikking. Tevens wordt bepaald of advies aan de Gemeenteraad gevraagd zal worden. Het daadwerkelijk accorderen wordt buiten het VTH-systeem gedaan. In feite betreft het hier het starten en volgen van een processtap. (Requirement) VTH046 Kunnen laten accorderen van de concept beschikking Op basis van de uitkomst van de integrale afweging wordt via de Documentcreatiecomponent een concept voor de beschikking opgesteld (bij toepassing van de uitgebreide procedure spreken we van 'ontwerpbeschikking'). Hierin worden eventuele maatwerkvoorschriften opgenomen die de gemeente wil verbinden aan het verlenen van de vergunning. (Requirement) VTH049 Kunnen opstellen van een concept beschikking Afhankelijk van het aantal en de omvang van de zienswijzen en de complexiteit van de verwerking daarvan kan de beantwoording van de zienswijzen opgenomen worden in het definitieve besluit of in een separate nota van beantwoording zienswijzen. De oplossingen die tijdens de integrale afweging gevonden zijn voor de eventuele geschilpunten uit de ingediende zienswijzen worden verwerkt in de beschikking en daaruit wordt het definitieve besluit voor de aanvraag omgevingsvergunning opgesteld. Tevens mogelijkheid om concreet aan te geven welke motivering in de tekst van de beschikking moet worden opgenomen en welke voorschriften (indien van toepassing). (Requirement) VTH063 Kunnen opstellen van een besluit In sommige zaken is (positieve) besluitvorming randvoorwaardelijk om verder te kunnen gaan of om de zaak af te kunnen ronden. Een voorbeeld: Een handhavingszaak kan worden afgerond als de overtreding is opgeheven doordat de benodigde omgevingsvergunning is verleend. (Requirement) VTH070 Kunnen vastleggen van samenhang met andere procedures/besl- uitvorming Bijvoorbeeld voor het factureren van opgelegde leges, verbeurd verklaarde dwangsommen of uitvoeringskosten moeten de relevante gegevens kunnen worden uitgewisseld met de financiële component. (Requirement) VTH033 Kunnen bevragen van gegevens in de financieel component Voor een goede audittrail moet inkomende correspondentie bij de zaak worden geregistreerd. De correspondentie wordt vastgelegd in de Documentregistratiecomponent via de ZDS standaard of in het Documentenregister via de Documenten API. (Requirement) VTH004 Kunnen registreren van (inkomende) correspondentie Verschillende zaken kunnen met elkaar samenhangen en dat moet voor een hoofdbehandelaar in één oogopslag duidelijk zijn, inclusief de actuele status. Bijvoorbeeld: een melding incident leidt tot het opleggen van een sanctie, waarbij toezicht wordt gehouden en uiteindelijk een sanctie wordt toegepast. Dan zijn er vier zaken aan elkaar gerelateerd. (Requirement) VTH094 Kunnen relateren van een zaak aan één of meer andere gerelateerde zaken Als aangevraagde activiteiten vergunningsvrij zijn, hoeft er geen behandeling te worden gestart. (Requirement) VTH060 Kunnen controleren of de aanvraagde of geconstateerde activiteiten vergunningplicht- ig, meldingplichtig of vergunningvrij zijn Om het team dat de vergunningaanvraag behandelt tijdig te kunnen voorzien van gevraagde adviezen is het belangrijk om werkzaamheden aan de juiste medewerker(s) toe te wijzen en in te plannen in overleg met de hoofdbehandelaar. Het Verzoek moet kunnen worden toegekend aan een (hoofd)behandelaar. Deze is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van het Verzoek. (Requirement) VTH075 Kunnen inplannen van werkzaamheden Bij het registreren van de zaak worden alleen zaaktypes gebruikt uit de zaaktypecatalogus. (Requirement) VTH032 Kunnen bevragen van gegevens in de Zaaktypecatalog- uscomponent of het Catalogusregiste- r Bij de inhoudelijke toetsing worden de activiteiten waarvoor de vergunning wordt aangevraagd door het bevoegd gezag vergeleken met de kaders van de geldende regelgeving. Daartoe wordt op alle relevante deelgebieden van de regelgeving getoetst of het initiatief binnen de kaders blijft. De resultaten van de toetsing kunnen in een risicogericht toetsingsprotocol worden vastgelegd. (Requirement) VTH045 Kunnen vastleggen van resultaten van inhoudelijke toetsing van de activiteiten De Zaakdocumenten die opgeslagen zijn in de Documentenregistratiecomponent, kunnen gekoppeld worden aan de Zaak die is opgeslagen in de Zaakregistratiecomponent of het Zakenregister. (Requirement) VTH088 Kunnen koppelen van documenten aan een Zaak in de Zaakregistratiec- omponent of in het Zakenregister Een risicoprofiel van de aanvraag (en de daarin aangevraagde activiteiten), op basis waarvan een bijbehorende toetsings- en toezichtsprotocol van toepassing is waarin de diepgang overeenkomst met het vastgelegde risicoprofiel. (Requirement) VTH054 Kunnen aangeven van een risicoprofiel De relevante begrippen uit het Omgevingsplan zijn een belangrijke basis voor de behandeling van een VTH-zaak. Deze begrippen zijn opgenomen in de stelselcatalogus en moeten voor de behandeling van de VTH-zaak daaruit kunnen worden geraadpleegd. Ook bij de uitvoering van Toezicht en Handhaving is het gewenst om de juiste begrippen te kunnen hanteren. (Requirement) VTH020 Kunnen opzoeken van begrippen in de stelselcatalogus Het Verzoek wordt geregistreerd via de ZDS standaard in de Zaakregistratiecomponent of via de Zaken API in het Zaakregister. (Requirement) VTH093 Kunnen registeren van een zaak De initiatiefnemer en eventuele specifieke belanghebbenden krijgen de stukken toegezonden of worden uitgenodigd tot indienen van zienswijzen (bv. informatieve of inhoudelijke brieven). Dit kan bijvoorbeeld via e-mail, brief of Berichtenbox. Dit is afhankelijk van de wens van de aanvrager. Het is wettelijk verplicht alle (gebruikelijke) kanalen hiervoor open te houden. Mogelijk dat deze berichten via de Outputmanagementcomponent gestuurd worden, als de gemeente deze heeft. (Requirement) VTH042 Kunnen versturen van berichten aan initiatiefnemer, indiener en belanghebbende De VTH software moet rechten op documenten die in de Samenwerking worden gedeeld met partners kunnen opvragen, toevoegen, wijzigen, verwijderen. (Requirement) VTH100 Kunnen opvragen, toevoegen, wijzigen, verwijderen van rechten op documenten in een Samenwerking in de Samenwerkfunc- tionaliteit van het DSO-LV Indien het ingediende Verzoek leidt tot een samenwerking met een ketenpartner, moet het mogelijk zijn om vanuit de VTH-software of Zaaksysteem een samenwerking in de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV te kunnen starten. Naast het initiëren van een Samenwerking, moet het ook mogelijk zijn om Samenwerkingen te stoppen, te wijzigen als de samenstelling van de samenwerking verandert en te verwijderen als de documenten uit de samenwerking zijn gearchiveerd. (Requirement) VTH008 Kunnen starten, stoppen, wijzigen en verwijderen van een samenwerking in de Samenwerkfunc- tionaliteit van het DSO-LV Documenten worden in de Documentregistratiecomponent opgeslagen en niet in de VTH software. Bijhorende metadata worden in de Documentregistratiecomponent via de ZDS standaard of in het Documentenregister via de Documenten API opgeslagen en kunnen door het VTH-systeem worden bevraagd. (Requirement) VTH036 Kunnen bevragen en wijzigen van gegevens in de Documentregistr- atiecomponent of het Documentenregi- ster Voor de monitoring van de bedrijfsvoering, zowel organisatiebreed als op individueel niveau, moeten de statussen van de (lopende) zaken kunnen worden bijgehouden. Klant(en) hebben ook behoefte aan inzicht in de voortgang van de eigen zaak. Afhankelijk van het type zaak, kan het daarbij gaan om een aanvrager, overtreder en/of belanghebbende. (Requirement) VTH082 Kunnen bewaken van de status van een zaak Om te voorkomen dat er meerdere aanvragen of meldingen op hetzelfde object worden ingevoerd, is inzage op eerdere ingediende of lopende zaken een hulpmiddel bij het beoordelen of de melding of aanvraag in behandeling moet worden genomen. (Requirement) VTH091 Kunnen controleren op bestaande (afgehandelde of lopende) zaken (o.a. vergunning, toezicht, handhaving, wijziging omgevingsplan) Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcom- ponent Omgevingswet Bij de behandeling van VTH-zaken kunnen gegevens/documenten uit gerelateerde zaken uit het verleden van belang zijn of zelfs het uitgangspunt voor de behandeling van de zaak. De VTH software haalt deze gegevens of documenten bijvoorbeeld uit een Archiefregistratiecomponent. (Requirement) VTH029 Kunnen ophalen van gegevens / documenten uit de Archiefregistrati- ecomponent Als een Verzoek wordt ingediend, moet gecontroleerd kunnen worden in het monumentenregister bij het RvCE of het om een Rijksmonument gaat of niet. (Requirement) VTH023 Kunnen opvragen van gegevens in het monumentenreg- ister bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 12-04-2021 04:46:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 04:46:53 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Naam  : Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit
Definitie  : Deze applicatiefunctie is een verzamelling van functies die niet specifiek door een aparte functie wordt uitgevoerd. De requirements die onder deze functie vallen, gelden voor alle applicatiefuncties die bij de VTH-component horen.
GEMMA status  : Geen
GEMMA type  : Geen
Object ID  : 0a9ae705-b1d7-4955-8400-33be83d6e1e6
Object ID  : 0a9ae705-b1d7-4955-8400-33be83d6e1e6
Object ID_nl  : 0a9ae705-b1d7-4955-8400-33be83d6e1e6
Original ID  : id-0a9ae705-b1d7-4955-8400-33be83d6e1e6
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  : 

Is functie van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: