Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Uitvoeren toezichthouden

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Uitvoeren toezichthouden
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Inspecteren feitelijke situatie, toetsen aan regelgeving, opstellen rapportage, evt. doen verzoek sanctie. (BusinessProcess) Uitvoeren toezichthouden Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent ApplicationComponent VTH-besluiten beheercompone- nt Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenprocessen (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingregistra- tiecomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhande- lcomponent ApplicationComponent VTH besluitenregistr- atie-component Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetl- oketcomponent Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten registratiecomp- onent Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten referentiebehee- rcomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt Beoordelen onderwerp van toezicht, selecteren toezichthouder, opstellen toezichtplan, maken afspraken. (BusinessProcess) Voorbereiden toezichthouden Informeren betrokkene, indiener verzoek en andere belanghebbenden over resultaat toezicht. (BusinessProcess) Bekendmaken resultaat toezichthouden Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ApplicationComponent) Mobiele toezicht en handhaving openbare ruimte component Bij de uitvoering adviseren betrokken ketenpartners elkaar na de inspectie over hun conclusies, en stemmen ze af over eventuele daar aan te verbinden consequenties (sanctie opleggen of proces-verbaal opmaken, afhankelijk van de bestuursrechtelijke of strafrechtelijke insteek van de inspectie). (BusinessService) Advies conclusie en consequenties Bij de uitvoering adviseren betrokken ketenpartners elkaar over bevindingen en ervaringen bij de beoordeling van de feitelijke situatie. (BusinessService) Advies inspectie Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid beoordelen of een situatie in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving, verstrekte vergunningen en meldingen van activiteiten. (BusinessProcess) Toezichthouden ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship De VTH component ondersteunt het proces van toezichthouden. (ServingRelationship) De Mobiele toezicht en Handhaving openbare ruimte component wordt ingezet bij het uitvoeren van het toezicht. (ServingRelationship) ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 20-05-2019 02:33:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-05-2019 02:33:40 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Uitvoeren toezichthouden
Definitie  : Inspecteren feitelijke situatie, toetsen aan regelgeving, opstellen rapportage, evt. doen verzoek sanctie.
Object ID  : 03b38765-4ec1-410c-aab7-4207eee9dd11
Relaties  :  Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: