Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Monitor Compliancy

Publicaties

Nr Naam publicatie Betrokken standaard(en) Peildatum
1 Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en MijnOverheid/Lopende Zaken Zaak- en Documentservices Services 1.0, MijnOverheid/Lopende Zaken 4 september 2014
2 Rapportage over de standaardisatie van software voor gemeenten en samenwerkingsverbanden Zaak – en Document Services 1.0, MijnOverheid Lopende Zaken/Berichtenbox, Documentcreatie Services, Prefill e-Formulieren 15 januari 2015
3 Rapportage over de standaardisatie van software voor gemeenten en samenwerkingsverbanden iWmo voor gemeenten, iJw voor gemeenten, StUF Jeugdzorgonderzoek (CORV), Document Creatie Services, Betalen en Invorderen, Mijn Overheid Berichtenbox, Mijn Overheid Lopende Zaken, Prefill e_Formulieren, Wabo BAG Services, Zaak Documentservices 11 mei 2015


In samenwerking met leveranciers en opdrachtgevers heeft KING in de afgelopen jaren een groot aantal standaarden voor software en softwarekoppelingen ontwikkeld. Het doel daarvan is enerzijds om meer transparantie en eenduidigheid aan te brengen in een voortdurend ontwikkelend landschap van applicaties. Anderzijds is deze aanpak erop gericht om zowel leveranciers als opdrachtgever te ondersteunen bij het effectiever en efficiënter beheren en beheersen van hun IT-producten en diensten. Dat moet uiteindelijk de basis leggen voor een steeds betere interoperabiliteit en samenhang tussen de verschillende IT-producten en diensten. Compliancy beschrijft de mate waarin overeengekomen afspraken en conventies daadwerkelijk worden gerealiseerd. Het gaat over het nakomen van normen of het zich er naar schikken. Het toetsen van compliancy is erop gericht om inzicht te krijgen in de mate van realisatie, maar ook op het ontdekken van aanknopingspunten voor het verder ontwikkelen en uitwerken van standaarden.

Doel

Vanaf het najaar 2014 is KING begonnen met het toetsen van de compliancy. Dat gebeurt aan de hand van de testresultaten van de aangeboden producten op het StUF Testplatform en de rapportages en verslagen die daaruit voortkomen. De rapportage gaat uit van feiten. Dit betekent dat alleen objectief vastgestelde gegevens worden gebruikt. In de rapportage wordt geen oordeel gegeven over de functionaliteit of kwaliteit van een product. Alleen het voldoen aan een of meer standaarden wordt vastgesteld. Daarover wordt gerapporteerd. Voordat een rapportage wordt gepubliceerd ontvangt de betrokken leverancier een concept rapportage. In een aanpak van hoor en wederhoor heeft hij dan de mogelijkheid om fouten te corrigeren. Zodra dat is gebeurd wordt het rapport definitief en wordt het gepubliceerd op de websites van KING en de VNG. Op die manier kunnen (potentiële) opdrachtgevers en geïnteresseerden een beeld krijgen van welke producten wel en niet voldoen (‘compliant zijn’) aan standaarden. De compliancyrapportage stelt vast of en zo ja in welke mate een product voldoet aan de voorgeschreven tests en de overige formele voorwaarden voor compliancy. In die zin is de compliancy rapportage een samenvatting van alle gegevens die via het StUF Testplatform en de Softwarecatalogus zijn te verkrijgen. De rapportage geeft tevens een beeld van de mate waarin het op de markt beschikbare aanbod aan producten voldoet aan de overeengekomen standaarden. Door daarover periodiek te rapporteren wordt een extra incentive gegeven aan de toepassing van standaarden.

Opzet

De compliancy wordt vastgesteld aan de hand van testen op het StUF Testplatform. Voor een groot aantal standaarden zijn gestandaardiseerde testsets beschikbaar. Het gebruik hiervan is verplicht. Voor bepaalde standaarden zijn specifieke scenario’s ontwikkeld, die m.b.v. de voorgeschreven testsets moeten worden doorlopen om compliancy aan te tonen. De resultaten van de testen worden samengevat in een gestructureerd testrapport waarin wordt weergegeven welke resultaten zijn behaald op de voorgeschreven scenario’s en tests. Wanneer alle testscenario’s met positief resultaat zijn doorlopen, dan voldoet het betreffende product aan de overgekomen standaard. Om formeel compliant te zijn moet het betreffende rapport foutloos zijn en worden gepubliceerd in de Softwarecatalogus.