Thema Architectuur Mobiel


Bijlage (actuele) voorbeelden

Voorbeelden uit het gemeentelijk domein

Inwonercloud – gemeente Woerden

Doel

Inwoners zelf maximaal regie geven over hun proces en hun gegevens in het sociaal domein (5).

Focus

Sociaal domein

Kansen

 • Inwoners zelf meer regie geven over hun zaak;
 • Verhogen van de klantgerichtheid;
 • Meer mogelijkheden voor online samenwerkingsvormen;
 • Transparantie over de lopende processen en gegevens voor de inwoners;
 • Verlichten administratieve last voor zowel de gemeente als de inwoners.

Huidige knelpunten

 • Er is een veelheid aan apps, maar door een gebrek aan integraliteit en centrale authenticatie zijn het losse functionaliteiten in plaats van geïntegreerde voorzieningen;
 • Professionals ervaren een administratieve last omdat deze apps niet verbonden zijn met de gemeentelijke systemen (zoals het zaaksysteem);
 • Met meerdere apps moeten werken – onder andere omdat de achterliggende systemen niet gekoppeld zijn;
 • Onvoldoende borging ten aanzien van beveiliging en privacy;
 • Taak- en specifieke gemeentelijke systemen zijn niet geschikt om met (interactieve) apps te werken.

Concrete behoeftes

 • Een keurmerk voor apps (privacy, beveiliging, e.a.);
 • Een mogelijkheid om eenvoudig en snel de juiste apps te vinden (bijv. via een AppStore);
 • Standaardisatie voor koppelingen tussen de gemeentelijke informatievoorziening en apps (bijv. de koppeling met zaaksystemen);
 • Samenwerking met gelijksoortige en gerelateerde initiatieven;
 • Samenwerking tussen apps onderling door bijv. up- en download functionaliteiten tussen apps (concrete feedback over het gebruik van de huidige apps);
 • Het maken van afspraken via apps met verschillende instanties;
 • Het verschaffen van inzicht aan inwoners over lopende processen;
 • Het aanleveren van informatie door inwoners voor het aanvragen van gemeentelijke diensten;
 • Het kunnen leveren van extra informatie en diensten (o.a. door mobiele innovaties);
 • Hoe kunnen we koppelingen mogelijk maken en opschalingspotentie vergroten?
 • Wat is de impact van apps op bedrijfsvoering?

Referenties

4, 5

Nationaal Parkeerregister

Het Nationaal Parkeer Register (NPR) is een landelijke database, beheerd door de RDW, waarin alle actuele parkeerrechten op kenteken geregistreerd staan. De brongegevens in het register worden door gemeenten geleverd via het Servicehuis Parkeer-en Verblijfsrechten (SPHV). Verschillende afnemers (leveranciers van mobiele diensten) kunnen gebruik maken van de gegevens die in het NPR zijn opgeslagen. Het NPR is een centrale, generieke gegevensdienst die gemeentelijke informatie aanbiedt aan markpartijen om daarmee diensten richting de inwoners te kunnen leveren. Het opzetten van het NPR heeft veel voeten in de aarde gehad, maar het leveren van deze dienst wordt inmiddels als ‘vanzelfsprekend’ ervaren. De sleutel van het succes van deze dienst ligt in de standaardisatie van de dienst en de standaardisatie van gegevens (open data).

Kenmerken van het NPR zijn

 • het faciliteren van mobiel parkeren via alle parkeerproviders;
 • het registreren van vergunningen en parkeerrechten via de parkeerautomaat;
 • het verzamelen en publiceren van openbare informatie en tarieven over parkeergebieden en –tarieven;
 • het registreren van gehandicaptenparkeerkaarten;
 • het mogelijk maken van digitale parkeerhandhaving;
 • Publiceren Open Parkeerdata (statisch en dynamisch).

Waarom het NPR? De voordelen van deze dienst zijn

 • De mogelijkheid voor gedifferentieerde parkeertarieven;
 • Er wordt alleen betaald voor daadwerkelijk geparkeerde tijd;
 • De parkeerhandhaving kan veel efficiënter worden ingericht;
 • Gemeenten hoeven niet langer te onderhandelen met verschillende providers;
 • Een gezamenlijke infrastructuur; - bestaande uit het gemeentelijk domein en een extern domein.
 • Een gezamenlijke infrastructuur (bestaande uit het gemeentelijk domein en het buitengemeentelijk domein op basis van een centrale registratie die de domeinen samenvoegt);
 • Mobiel parkeren wordt voor iedereen gemakkelijker.

Architectuur NPR.png
Figuur 8: Architectuur NPR

Meld een vermoeden

Een belangrijke factor in het succes van een veiligheidsinformatieknooppunt is het genereren van signalen. Enerzijds komen deze signalen vanuit de BI-oplossing maar een ander belangrijk deel moet vanuit het veld komen via de terugmelding op vermoedens tot fouten in de basisregistraties en signalen van onder meer fraude en ondermijning. Hoewel de terugmelding een wettelijke verplichting is, is niet elke medewerker zich hiervan bewust en zelfs indien ze hiervan bewust zijn is er een behoorlijke drempel om dit alsnog te melden. Denk bijvoorbeeld aan een politieagent die constateert dat een – volgens de registraties – onbewoond pand, toch bewoond blijkt te zijn. De politieagent maakt hier een notitie van en eenmaal terug op kantoor kan hij of zij hier formeel een melding van maken in de systemen. In de praktijk blijkt dit veel te omslachtig waardoor veel signalen verloren gaan.

De gemeente Den Haag heeft in samenwerking met Anti-Fraud Company het ‘Meld een Vermoeden’ platform ontwikkeld (23) waarmee de ketenpartners en gemeenteambtenaren via een app op een smartphone eenvoudig en snel een melding kunnen maken. Eventuele foto’s kunnen direct meegestuurd worden. Meldingen vanuit deze app worden op een centraal systeem bij de gemeente ontvangen van waaruit al dan niet actie ondernomen wordt en de medewerker in het veld automatisch terugkoppeling krijgt. Het effect is dat er meer meldingen gedaan worden - en dus meer signalen voor het veiligheidsinformatieknooppunt – met een minimale extra ‘kantoor’ belasting voor de medewerkers in het veld. Ook is er tussen de gemeente Den Haag en de Politie Den Haag een afspraak dat een melding binnen 48 uur opgepakt wordt en dat de melder in veel gevallen hier terugkoppeling over krijgt via dezelfde app. Het effect van de melding is hierdoor ook zichtbaarder voor melder. Dit verbetert dus ook de integrale samenwerking tussen gemeente en ketenpartners.

Meld een vermoeden platform.png
Figuur 9: Voorbeeld: meld een vermoeden platform

Overige voorbeelden

VoorbeeldURL
Financieel Paspoorthttps://www.gemeente.nu/dienstverlening/overzicht-schuldhulpverlening-financieel-paspoort/
LUCAhttp://www.ad.nl/den-haag/nieuwe-app-helpt-jongeren-als-psychische-nood-te-hoog-wordt~ac9c82ba/
Afvalwijzerhttps://www.addcomm.nl/afvalwijzer
Apps Westerkwartierhttps://www.gemeente.nu/dienstverlening/e-overheid/lancering-winnende-gemeenteapp/
Ongehinderd apphttp://www.ongehinderd.nl/


Voorbeelden uit het publieke domein

Ook zijn er in het publieke domein diverse mobiele applicaties te vinden die gebruikt kunnen worden door de gemeenten. Enerzijds zijn dit apps uit de markt die al dan niet gebruik maken van gemeentelijke informatievoorziening anderzijds zijn dit bijvoorbeeld de sociale media zoals WhatsApp, Twitter, Facebook etc. Deze laatsten vallen buiten de scope van deze architectuur maar vormen wel een potentieel communicatiekanaal van en naar de gemeente met specifieke voor- en nadelen.