ImZTC 2.2 in ontwikkeling


De (gemeentelijke) Selectielijst Archiefbescheiden bepaalt het 'archiefregime' van zaakdossiers. De nieuwe, medio 2017 vastgestelde, versie hiervan is zaakgericht opgesteld en van invloed op het ImZTC (en heeft overigens ook consequenties voor de onderhanden 2.0-versie van het RGBZ). Dit is verwerkt in versie 2.2 van het ImZTC.

De actuele versie van het ImZTC is versie 2.1 ('in gebruik').

Status ImZTC 2.2[bewerken]

Met name de specificatie van RESULTAATYPE op de Selectielijst aangepast. Versie 2.2 is in een afrondende fase. Vaststelling van versie 2.2, dat daarmee de status 'in gebruik' verkrijgt, wachtte op de gelijktijdige vaststelling van de hiervan af te leiden nieuwe versie van StUF-ZTC. Diverse ontwikkelingen hebben er toe geleid af te zien van doorontwikkeling van StUF-ZTC en een API-gebaseerd koppelvlak te gaan ontwikkelen. Vaststelling vindt nu plaats gelijktijdig met het vaststellen van dit eerste van 2.0 afgeleide koppelvlak, naar verwachting in 2019. Op details vindt aanpassing nog plaats naar aanleiding van ervaringen bij de ontwikkeling van het koppelvlak cq. de API's.

Vragen over het wijzigingsvoorstel behandelen we op het Discussieplatform ZTC. Eventuele aanpassing wordt begeleid door de Expertgroep Informatiemodellen.

ImZTC 2.2 op hoofdlijnen[bewerken]

Het onderstaande diagram visualiseert op hoofdlijnen de actuele status van het ImZTC. Het 'klikken' op een objecttype of relatieklasse verschaft toegang tot de details daarvan.

Imztc 2.2/doc/relatieklasse/zaak-informatieobject-type archiefregimeImztc 2.2/doc/relatieklasse/zaaktypenrelatieImztc 2.2/doc/objecttype/catalogusImztc 2.2/doc/objecttype/roltypeImztc 2.2/doc/objecttype/statustypeImztc 2.2/doc/objecttype/informatieobjecttypeImztc 2.2/doc/relatieklasse/zaak-informatieobject-typeImztc 2.2/doc/objecttype/besluittypeImztc 2.2/doc/objecttype/resultaattypeImztc 2.2/doc/objecttype/eigenschapImztc 2.2/doc/objecttype/zaakobjecttypeImztc 2.2/doc/objecttype/zaaktype29FC7E6E FD51 4372 A939 4E113DDE98A0.png
Over deze afbeelding

Resolutie: 800px. Toon op ware grootte

Het diagram visualiseert de belangrijkste objecttypen en relatieklassen. Hieronder volgt een opsomming van alle objecttypen, relatieklassen en referentielijsten. Het 'klikken' hierop verschaft toegang tot de details evenals het hieronder genoemde document waarin de actuele status van het informatiemodel gedocumenteerd is.

Objecttypen[bewerken]

Relatieklassen[bewerken]

Referentielijsten[bewerken]

Toelichting ImZTC 2.2[bewerken]

Het objecttype CATALOGUS voorziet in de behoefte aan vele organisatie- en domeinspecifieke zaaktypecatralogi. Daarmee worden alle ZAAKTYPEN en daaraan gerelateerde objecten en attributen voor een specifiek domein gebundeld tot één geheel. Het domein waarop zo’n catalogus van toepassing is, kan sterk uiteenlopen. Er zullen catalogi zijn die met de ZAAKTYPEn van één overheidsorganisatie worden gevuld, maar ook catalogi worden ontwikkeld die veel breder reiken; denk aan een sectorale catalogus voor alle overheidsorganisaties die binnen een sector actief zijn of een ketencatalogus voor ketenpartners. Het informatiemodel voorziet daarom in een unieke identificatie van een CATALOGUS: de combinatie van het RSIN van de ‘eigenaar’ van de CATALOGUS en het Domein waarop de CATALOGUS van toepassing is.

In één CATALOGUS worden op het hoogste niveau verschillende objecttypen onderscheiden. Het belangrijkst is natuurlijk het objecttype ZAAKTYPE; een zaaktypecatalogus definieert immers de verschillende ZAAKTYPEn die relevant zijn voor het domein waarop de CATALOGUS betrekking heeft en bepaalt zo de gegevens die worden vastgelegd van zaken van het ZAAKTYPE. Historie is in het model zodanig opgenomen dat versies van zaaktypen onderscheiden kunnen worden, met telkens bij elke versie van een zaaktype alle daarbij behorende waarden van het zaaktype en van de ‘onderliggende’ objecttypen zoals statustypen, informatieobjecttypen en resultaattypen.

De CATALOGUS bevat, op hetzelfde niveau als het ZAAKTYPE, de objecttypen BESLUITTYPE en INFORMATIEOBJECTTYPE (voorheen Documenttype). Deze objecttypen zijn zo te gebruiken in alle ZAAKTYPEn die in de CATALOGUS worden gedefinieerd. Omdat de waardenlijsten van deze objecttypen fors kunnen zijn, kan in elk ZAAKTYPE worden geconfigureerd welke BESLUITTYPEn en INFORMATIEOBJECTTYPEn relevant zijn voor zaken van het ZAAKTYPE. De objecttypen BESLUITTYPE en INFORMATIEOBJECTTYPE zijn - met kleine aanpassingen en aanvullingen - overgenomen uit het RGBZ.

Binnen elk ZAAKTYPE zijn de objecttypen STATUSTYPE, ZAAKOBJECTTYPE, ROLTYPE, EIGENSCHAP en RESULTAATTYPE gemodelleerd.

Het STATUSTYPE is overgenomen uit het RGBZ en wordt in het ImZTC eveneens gemodelleerd binnen een ZAAKTYPE . De reden hiervoor is dat de herbruikbaarheid van STATUSTYPEn beperkt is; er is weliswaar een aantal generieke STATUSTYPEn denkbaar (bijvoorbeeld ‘Ontvangen’ of ‘Afgehandeld’), maar in een groot aantal gevallen krijgt een STATUSTYPE en de daarbij horende attributen een ZAAKTYPE-specifieke invulling.

Het ZAAKOBJECTTYPE is een objecttype dat noch in het RGBZ, noch in versie 1 voorkomt. Het objecttype is in versie 2 geïntroduceerd om vooraf - per ZAAKTYPE - de relatie tussen een ZAAK en de basis- en kerngegevens die relevant zijn voor ZAAKen van dat ZAAKTYPE inzichtelijk te maken en - belangrijker - registratie daarvan tijdens de behandeling van een ZAAK te kunnen afdwingen. Denk aan het niet kunnen zetten van een STATUS als niet eerst een relevant basis- of kerngegeven via ZAAKOBJECT is gerelateerd aan de zaak.

Ook het ROLTYPE is een objecttype dat niet in het RGBZ of versie 1 voorkomt. Het voorziet in de behoefte om per ZAAKTYPE een duidelijke typering te kunnen geven aan de BETROKKENEn die in een - door het ROLTYPE - bepaalde hoedanigheid ‘acteren’ in zaken van een bepaald ZAAKTYPE. Het ROLTYPE beoogt zo vooral ondersteuning te bieden aan het - via het ROLTYPE - onderscheiden van groepen BETROKKENEn en daarvoor specifieke functionaliteit aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van autorisaties voor bepaalde ROLTYPEn, of het informeren van BETROKKENEn in één of meer ROLTYPEn over de voortgang van de behandeling van zaken van een bepaald ZAAKTYPE.

Het ImZTC modelleert het objecttype EIGENSCHAP als objecttype bij een ZAAKTYPE. Een EIGENSCHAP is een voor het betreffende ZAAKTYPE specifiek gegeven dat voor de - besturing van de - behandeling van een zaak van dat ZAAKTYPE van groot belang is. Denk aan de EIGENSCHAP ‘Datum evenement’: dit gegeven is relevant voor de behandelaar van aanvragen voor een evenementenvergunning, bijvoorbeeld om evenementen te sorteren op datum en aanvragen voor evenement die de komende weken zijn gepland eerder te behandelen dan evenementen die pas over enkele maanden zullen plaatsvinden.

Verder kent het ImZTC bij een ZAAKTYPE het RESULTAATTYPE: een objecttype dat niet in het RGBZ voorkomt, maar wel al in versie 1 werd geïntroduceerd. Het RGBZ kent overigens bij een zaak wel het attribuut Resultaatomschrijving dat bij een fysieke zaak een waarde heeft die ontleend wordt aan de RESULTAATTYPEn bij het ZAAKTYPE van die zaak. Het is in versie 2 in meer detail gemodelleerd met het doel betere ondersteuning te bieden aan het correct en integraal kunnen archiveren van zaken van een bepaald ZAAKTYPE en daarbij geautomatiseerd te bepalen wat de datum is waarop een zaakdossier vernietigd of overgebracht (naar een archiefbewaarplaats) moet worden. In uitzonderingsgevallen moet een individueel informatieobject in een zaakdossier eerder vernietigd worden dan de zaak als geheel. In het correct archiveren van dergelijke gevallen voorziet de relatie van RESULTAATTYPE naar ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE.

Dan resten nog de relaties tussen ZAAKTYPEn onderling. In het ImZTC worden twee relatiesoorten onderscheiden: de relatie tussen een ZAAKTYPE en deel-ZAAKTYPEn en de relatie tussen (om andere redenen) gerelateerde ZAAKTYPEN. De tweede relatiesoort betreft de relatie tussen een ZAAKTYPE en de ZAAKTYPEn die een noodzakelijk vervolg zijn op het eerstgenoemde ZAAKTYPE, de relatie tussen een ZAAKTYPE en de ZAAKTYPEn die een bijdrage leveren aan de behandeling van het eerstgenoemde ZAAKTYPE en de relatie tussen een ZAAKTYPE en andere ZAAKTYPen waarop het eerstgenoemde ZAAKTYPE betrekking heeft. Al deze relaties maken het mogelijk om ZAAKTYPEn zuiver af te bakenen, overeenkomstig bedrijfsprocessen, en grip te behouden op samenhang en samenwerking tussen bedrijfsprocessen, binnen de eigen organisaties en tussen organisaties, teneinde een passend antwoord te verkrijgen op de aanleiding voor een zaak.

Doorgevoerde wijzigingen[bewerken]

Hieronder sommen we de structurele wijzigingen op die doorgevoerd zijn in versie 2.2 ten opzichte van versie 2.1 van het ImZTC. We doen dit per objecttype, relatieklasse en referentielijst, in alfabetische volgorde. Zie voor de wijzigingen in detail de hieronder geplaatste versie van de modeldocumentatie met gemarkeerde wijzigingen.

 • CATALOGUS
  • Toegevoegd zijn de attribuutsoorten ‘Naam’, ‘Versie’ en ‘Begindatum versie’ waarmee de benaming en versie van de betreffende zaaktypencatalogus geduid kan worden.

 • RESULTAATTYPE:
  • De unieke aanduiding is uitgebreid met de (nieuwe) attribuutsoort ‘Procesobjectaard’.
  • De attribuutsoorten ‘Procesobjectaard’, ‘Indicatie specifiek’ en ‘Procestermijn’ zijn toegevoegd.
  • De attribuutsoort ‘Brondatum archiefprocedure’ is hernoemd naar ‘Afleidingswijze’ (en heeft een enumeratie gekregen) als onderdeel van de toegevoegde groepattribuutsoort ‘Brondatum archiefprocedure’.
  • Het formaat van de attribuutsoort ‘Resultaattype-omschrijving generiek’ is gewijzigd in (de verwijzing naar) de referentielijst.

 • RESULTAATTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK.
  • Het formaat en de kardinaliteit van de attribuutsoort ‘Selectielijstklasse’ zijn gewijzigd van AN500 naar AN20 respectievelijk van 0..1 naar 1..1.
  • De definitie van de attribuutsoort ‘Archiefactietermijn’ is gewijzigd. De termijn begint nu na het vervallen van het bedrijfsvoeringsbelang.
  • Bij de attribuutsoort ‘Toelichting’ is de regel vervallen dat deze in bepaalde gevallen van een waarde voorzien moet zijn. Daarin wordt nu voorzien met de groepattribuutsoort ‘Brondatum archiefprocedure’.
  • De relatiesoort ‘RESULTAATTYPE bepaalt afwijkend archiefregime van ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE’ is vervangen door de relatiesoort ‘RESULTAATTYPE bepaalt afwijkende vernietigingstermijn van ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE’.
  • De relatiesoort ‘RESULTAATTYPE heeft voor Brondatum archiefprocedure relevante EIGENSCHAP’ is vervallen (en vervangen door de groepattribuutsoort ‘Brondatum archiefprocedure’).

 • RESULTAATTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK:
  • Deze referentielijst is toegevoegd. Betreft de attribuusoort ‘Resultaattypeomschrijving generiek’ van het objecttype RESULTAATTYPE.

 • ZAAKTYPE:
  • De groepattribuutsoort ‘Selectielijst-procestype’ is toegevoegd.
  • De attribuutsoort ‘Archiefclassificatiecode’ is vervangen door de groepattribuutsoort ‘Archiefclassificatie’.

 • ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE ARCHIEFREGIME
  • Deze relatieklasse is verplaatst van de vervallen relatiesoort ‘RESULTAATTYPE bepaalt afwijkend archiefregime van ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE’ naar de vervangendfe relatiesoort ‘RESULTAATTYPE bepaalt afwijkende vernietigingstermijn van ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE’.
  • Vervallen zijn de attribuutsoorten ‘Selectielijstklasse’ en ‘Archiefnominatie’.
  • De attribuutsoort ‘Archiefactietermijn’ is vervangen door de attribuutsoort ’Vernietigingstermijn’.
  • De attribuutsoort ‘Toelichting’ is toegevoegd.

Berichtenarchitectuur[bewerken]

De nieuwe versie van het ImZTC wordt uitgewerkt in versie 2.0 van de berichtenstandaard (koppelvlak) Zaak-Document-Services. Deze wordt ontwikkeld vanuit de Common Ground- en Gegevenslandschap-gedachte en leidt tot REST/JASON-APi's (i.t.t. de SOAP-XML-StUF-services van de huidige versie van het koppelvlak). Zie voor meer informatie de desbetreffende site.

Documenten[bewerken]

In de navolgende documenten wordt de actuele status van de doorontwikkelde 2.2-versie van het ImZTC beschreven zoals die hierboven is gevisualiseerd.

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 03:06.