Pakketversie (Squit 20/20 VTH)

ArchiMate-modellen > GEMMA kennismodel > ApplicationComponents > Pakketversie (Squit 20/20 VTH)
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
De opeenvolgende fasen in de ontwikkeling van een pakket. Van iedere pakketversie wordt door de leverancier geregistreerd voor welke referentiecomponenten de versie geschikt is en wat de ondersteunde functionaliteit en standaarden zijn. De gemeente registreert voor welke referentiecomponenten en functionaliteit het pakket gebruikt wordt. (ApplicationComponent) Pakketversie (Squit 20/20 VTH) Een domein is een afgebakende groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domein (ruimtelijk domein, ..) Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefuncti- e Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). De bedrijfsfuncties, detailniveau dat getoond wordt in het bedrijfsfunctiemodel (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie (Producten- en dienstenrealisati- e RD) Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. (Constraint) Standaard Een standaardversie geeft de volgorde aan waarin de standaard in de tijd is gewijzigd. Een standaardversie is het resultaat van een proces waarin een standaard is gerealiseerd of gewijzigd. (Constraint) Standaardversie Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie. In de GEMMA wordt vastgelegd welke standaardversies aanbevolen of verplicht zijn bij een bepaalde referentiecomponent (Constraint) Standaardversie (TMLO 1.1) Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. (ApplicationService) Applicatieservic- e Applicatiefunctie met onderscheidende functionaliteit, getoond in de informatiearchitectuur views. (ApplicationFunction) Applicatiefuncti- e (Beheren van omgevingsverg- unningen) De doelgroep is een ordening van de gemeentelijke applicatiefuncties. (Grouping) Doelgroep (gemeente, ..) Sub applicatiefuncties gegroepeerd door applicatiefunctie. (ApplicationFunction) Sub Applicatiefunctie (Aanmaken zaak, gegevensuitwiss- eling) Definitie: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecomp- onent Een applicatie-interface beschrijft hoe een component kan koppelen met zijn omgeving (ApplicationInterface) Applicatie- interface Een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. (Constraint) Standaard (Zaak- en documentservice- s, ..) Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. De gemeente is de onderste laag uit het politieke bestuursstructuur. (BusinessActor) Gemeente Een samenwerking (of samenwerkingverband) is een juridische vorm waarin gemeenten vastleggen welke specifiek omschreven taken en bevoegdheden aan de samenwerking worden gedelegeerd. (BusinessCollaboration) Samenwerking Aanbieders van standaard-software(pakketten) voor gemeentelijke taken. Alleen leveranciers die het convenant met VNG/KING ondertekend hebben, mogen hun gegevens in de Softwarecatalogus zetten. (BusinessActor) Leverancier (Visma Roxit) De sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Buitengemeent- elijk component (MijnOverheid berichtenbox) [[Definitie referentiecomponent]]: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Tussen haakjes getoond een voorbeeld van een referentiecomponent, de [[Zaakafhandelcomponent]] De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is vervolgens: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecomp- onent (VTH- component) De buitengemeentelijke service is een applicatie service (of koppelvlak) die de sectorale en landelijke voorzieningen aanbieden aan haar afnemers. (ApplicationService) Buitengemeent- elijke service Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar; (ApplicationComponent) Pakket (Excel) AssociationRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssociationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship AssignmentRelationship SpecializationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship Deze view documenteert de ArchiMate export voor gemeenten die de Softwarecatalogus genereert. Alle geexporteerde elementen en relaties worden in deze view getoond. (AssociationRelationship) Gebruikt / beheert Een door de samenwerking beheerd en /of gebruikt pakket (AssociationRelationship) Gebruikt / beheert AssociationRelationship FlowRelationship De door de leverancier geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie geschikt is. (AssignmentRelationship) Is geschikt voor De door de leverancier geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie geschikt is. (AssignmentRelationship) Is geschikt voor SpecializationRelationship Is geschikt voor De door de leverancier geregistreerde referentiecomponenten, waarvoor de pakketversie geschikt is. (SpecializationRelationship) Is geschikt voor AssociationRelationship Mijn klanten AssociationRelationship Mijn klanten Eigenschappen bij relatie Ondersteund (Pakketversie - Standaardversie) Compliancy testrapport (j/n) -> Testrapport URL -> (RealizationRelationship) Ondersteunt standaardversie Een pakketversie ondersteunt één of meerdere standaarversie. Een pakketversie is compliant, indien de leverancier d.m.v. het uploaden van een testrapport aantoond aan de standaard te voldoen. (RealizationRelationship) Ondersteunt standaardversie De door de gemeente/samenwerking geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt. (AssignmentRelationship) Wordt gebruikt voor SpecializationRelationship Wordt gebruikt voor De door de gemeente geregistreerde referentiecomponenten, waarvoor het pakket of de pakketversie gebruikt wordt. (SpecializationRelationship) Wordt gebruikt voor De door de gemeente/samenwerking geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt. (AssignmentRelationship) Wordt gebruikt voor Een door de gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketversie in het gemeentelijk pakketoverzicht (FlowRelationship) binnengemeentel- ijke koppeling Een door de gemeente geregistreerde koppeling tussen een gemeentelijke pakketversie en een buitengemeentelijke component (FlowRelationship) buitengemeenteli- jke koppeling Een door de gemeente geregistreerde koppeling tussen een pakketversie in het gemeentelijk pakketoverzicht en een landelijke applicatieservice (landelijke voorziening) (AssociationRelationship) buitengemeentelijke koppeling Een pakket heeft één of meerdere pakketversies (AggregationRelationship) heeft versie RealizationRelationship ondersteunt Deze svg is op 22-04-2021 13:48:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2021 13:48:59 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA kennismodel
ArchiMate_Component.png
Naam  : Pakketversie (Squit 20/20 VTH)
Definitie  : De opeenvolgende fasen in de ontwikkeling van een pakket. Van iedere pakketversie wordt door de leverancier geregistreerd voor welke referentiecomponenten de versie geschikt is en wat de ondersteunde functionaliteit en standaarden zijn. De gemeente registreert voor welke referentiecomponenten en functionaliteit het pakket gebruikt wordt.
Toelichting  : Een pakketversie bevat in de AMEFF export de volgende eigenschappen in zowel de export van een gemeente als van een leverancier. Algemene eigenschappen van een pakketversie * GEMMA type='Pakketversie' * Documentatie - Korte toelichting op deze versie van het pakket * Naam - Naam van het pakket met versieaanduiding * Versie-aanduiding - Versieaanduiding van het pakket * Object ID - Unieke sleutel van een pakketversie; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus In de AMEFF export voor een leverancier worden van een pakketversie tevens de volgende eigenschappen meegegeven: * Pakketversie Status - lifecycle pakketversie zoals aangegeven door leverancier ** in ontwikkeling ** in test ** distributie ** einde ondersteuning * Start ontwikkeling * Start test * Start distributie * Ondersteunde technologie - Opsomming ondersteunde technologie, komma gescheiden In de AMEFF export voor een gemeente/samenwerking worden van een pakketversie de volgende eigenschappen meegegeven: * Extern pakket - 'ja/nee'; een externe pakketversie, is een door de gemeente in de softwarecatalogus geregistreerde (versie van een) applicatie. * Gebruik status - Lifecycle status van een door een gemeente geregistreerde pakketversie ** Gepland ** In productie ** Uit te faseren ** Uitgefaseerd * Gebruik datum - Datum waarop de gebruik status van een pakket of in gaat of in is gegaan * Gebruik mutatiedatum - Datum laatste wijziging gebruiksgegevens pakket(versie)
Object ID  : 26ec7e2a-49fd-4c69-a595-44c05cab0c08
Semanticsearch  : pakketversie (squit 20/20 vth)
Relaties  : 

Is gerelateerd aan (2):
Bestaat uit (1):

Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: