GEMMA Bedrijfsfuncties en -objecten


Hoofdstuk: Bedrijfsfunctie- en objectenmodel

GEMMA Bedrijfsfuncties en -objecten
  1. Inleiding
  2. Bedrijfsfuncties
  3. Bedrijfsobjecten
  4. Bedrijfsfunctie- en objectenmodel

Deze pagina is een onderdeel van GEMMA Bedrijfsfuncties en -objecten compleet: Hele document bekijken - Exporteren - Definitie - PDF versie (PDF-bestand, 616 kB)

Dit hoofdstuk verbindt het bedrijfsfunctiemodel en het bedrijfsobjectenmodel. Het laat in meer detail zien welke gegevens in welke functie worden beheerd.

Beheer van bedrijfsobjecten in bedrijfsfuncties

Bedrijfsfuncties zijn een clustering van activiteiten. Binnen deze activiteiten worden bepaalde gegevens gecreëerd. Voor een goede informatiehuishouding is het belangrijk dat het eigenaarschap van gegevens is belegd. Het eigenaarschap van bedrijfsfuncties en gegevens is nauw aan elkaar gerelateerd; de eigenaar van een bedrijfsfunctie (voor zover deze is benoemd) is in veel gevallen ook de logische eigenaar van de gegevens die worden gecreëerd in de bedrijfsfunctie. Onderstaand figuur geeft een overzicht van deze relatie tussen bedrijfsfuncties en bedrijfsobjecten.

Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement een geconstateerde afwijking van een resultaat van een /KPI (BusinessObject) bevinding een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren (BusinessObject) corrigerende maatregel een vastgesteld plan met projecten en activiteiten om een set van gewenste [doelstelling] te kunnen bereiken (BusinessObject) veranderprogramma Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen (inhoud en proces). (BusinessFunction) Performance management een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren (BusinessObject) corrigerende maatregel een geconstateerde afwijking van een resultaat van een /KPI (BusinessObject) bevinding Het bewaken of processen binnen de zelf opgestelde beperkingen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Kaderbewaking een geconstateerde afwijking van een resultaat van een /KPI (BusinessObject) bevinding een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren (BusinessObject) corrigerende maatregel Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis (BusinessObject) risico voorgenomen actie om de impact van een risico preventief dan wel ten tijde van optreden van risico te minimaliseren (BusinessObject) beheersmaatregel Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliance management een geconstateerde afwijking van een resultaat van een /KPI (BusinessObject) bevinding een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren (BusinessObject) corrigerende maatregel van toepassing zijnde wet- en regelgeving (BusinessObject) wet- en regelgeving Het bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsbewaking een geconstateerde afwijking van een resultaat van een /KPI (BusinessObject) bevinding een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren (BusinessObject) corrigerende maatregel Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsvorming Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde KPI (key performance indicator) (BusinessObject) resultaat Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie een voorspelling van de inkomsten en uitgaven voor een toekomstige periode (BusinessObject) begroting een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht (BusinessObject) doelstelling Het inrichten en uitvoeren van de besluitvormingsprocessen en -structuren en het nemen van strategische besluiten. (BusinessFunction) Besturing een clustering van medewerkers binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling (BusinessObject) organisatie-eenheid Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement een eenheid van software en/of hardware (BusinessObject) IT-systeem Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten (eenmalige) werkzaamheden, leidend tot een duidelijk omschreven eindproduct (BusinessObject) project Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement voorgenomen actie om de impact van een [veiligheidsrisico] preventief dan wel ten tijde van optreden van [veiligheidsrisico] te minimaliseren op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [maatregel] (BusinessObject) veiligheidsbeheersmaatregel de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [risico]. (BusinessObject) veiligheidsrisico een opgetreden [risico] m.b.t. veiligheid (BusinessObject) incident Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning een bijeenkomst met interne en/of externe [natuurlijk persoon/natuurlijke personen] waarin besluiten worden genomen en waarover verslag wordt vastgelegd (BusinessObject) vergadering Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer een verzameling gegevens (ook wel: informatie- of gegevensobject) die conform de archiefwet dient te worden gearchiveerd (BusinessObject) archiefobject Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting een onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden (BusinessObject) gebouw een roerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden (BusinessObject) voorwerp Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsmanagement een evaluatie van een [medewerker] conform het functieprofiel behorend bij [formatieplaats] (BusinessObject) beoordeling medewerker een functie binnen een [organisatie-eenheid] inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen (BusinessObject) formatieplaats een financiele afspraak conform [dienstbetrekking] voor uitbetaling van loon aan [medewerker] (BusinessObject) salarisverplichting een rechtsbetrekking tussen een [medewerker] en een [niet-natuurlijk persoon] voor het verrichten van arbeid in ruil voor een [salarisverplichting] (BusinessObject) dienstbetrekking een [natuurlijk persoon] met een tijdelijk of vaste [dienstbetrekking] of met een inhuurcontract met de gemeente (BusinessObject) medewerker Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement de behoefte van een of meer gebruikers aan specifieke gegevens, informatie of [functionaliteit] (BusinessObject) informatiebehoefte functies die worden aangeboden door een IT-systeem. (BusinessObject) functionaliteit Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatiemanagement een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke doelgroep (BusinessObject) communicatie-uiting Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de gemeente tegenover staat (BusinessObject) uitgaande betaling een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren (BusinessObject) activum een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend (BusinessObject) kostenplaats de vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) journaalpost Het terughalen van onrechtmatige betalingen (BusinessObject) vordering inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een [product/dienst] van de gemeente tegenover staat (BusinessObject) inkomende betaling Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel [contract] met een [leverancier] (BusinessObject) aanbesteding een [niet-natuurlijk persoon] die een [product/dienst] levert aan de gemeente (BusinessObject) leverancier Verbintenis tussen de gemeente en een of meerdere [leveranciers], bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) betreffende de levering van goederen, inhuur van personeel of verwerking van persoonsgegevens. (BusinessObject) contract afspraak over de [KPI's] en kwaliteitseisen van door een [leverancier] te leveren diensten en/of goederen (BusinessObject) prestatie-afspraak een contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de gemeente aan een crediteur moet worden betaald (BusinessObject) inkoopverplichting een overeenkomst tussen de gemeente en een uitvoerende organisatie waarin afspraken zijn gemaakt over het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens (BusinessObject) verwerkersovereenkomst Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling een set van samenhangende activiteiten om input om te zetten in output, gestart door een duidelijke trigger en eindigend met een duidelijk resultaat (BusinessObject) proces een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) beleidsuitgangspunt principes en modellen voor de inrichting van organisatie, processen, informatievoorziening en technologie (BusinessObject) architectuur Het ontwikkelen en implementeren van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Fysieke leefomgeving ontwikkeling een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) regeling een voorgestelde inrichting van de leefomgeving (bestemmingsplan, streekplan) (BusinessObject) omgevingsplan een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) beleidsuitgangspunt Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten. (BusinessFunction) Sociale ontwikkeling een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) beleidsuitgangspunt een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) regeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op economische aspecten. (BusinessFunction) Economische ontwikkeling een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) beleidsuitgangspunt een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) regeling Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten. (BusinessFunction) Openbare orde en veiligheidontwikkeling een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) beleidsuitgangspunt een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) regeling Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd, onder welke voorwaarden dit gebeurt en het doorvoeren hiervan. (BusinessFunction) Ontwikkeling dienstverlening een tastbaar goed of verzameling activiteiten die door de gemeente geleverd kunnen worden (BusinessObject) product/dienst Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders. (BusinessFunction) Regievoering Het inhoudelijke en procesmatig afstemmen met een partij met wie wordt samengewerkt of waarvan diensten worden betrokken, zodat beiden over de juiste informatie beschikken. (BusinessFunction) Afstemming Het bewaken of de door een aanbieder geleverde dienst conform afspraken is. (BusinessFunction) Opdrachtbewaking Het verstrekken van een opdracht aan een aanbieder voor het leveren van een dienst. (BusinessFunction) Opdrachtverstrekking Het kiezen van een aanbieder voor een bepaalde in te kopen dienst of in het geval van een samenwerking het bepalen van de keuze van een organisatie om mee te gaan samenwerken als gevolg van de strategie van Samenwerkingsvorming (BusinessFunction) Organisatiekeuze aanbod van leverancier voor een specifiek behandelplan of verwijzing. (BusinessObject) voorstel Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactbeheer een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon waar een product/dienst wordt geleverd (BusinessObject) klant een contactmoment met een klant dat relevant is voor de dienstverlening (BusinessObject) klantcontact richtlijn voor, of onderwijs in hoe een natuurlijk persoon iets zelf kan doen (BusinessObject) instructie Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst een samenhangende hoeveelheid werk met gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden (BusinessObject) zaak een uiting van onvrede over enige handeling door of namens de gemeente gedaan door een klant of medewerker dan wel door een persoon of organisatie waarmee de gemeente contacten onderhoudt (BusinessObject) klacht een verzoek tot heroverweging van een bestreden besluit (BusinessObject) bezwaar Een signaal heeft betrekking op een persoon of groep en geeft aan dat er met deze persoon of groep mogelijk iets aan de hand is. (BusinessObject) signaal een vraag of aanvraag voor een product/dienst door een klant (BusinessObject) verzoek een mededeling aan de gemeente door een natuurlijk persoon of een niet-natuurlijk persoon (BusinessObject) melding Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering een veelgestelde vraag en een antwoord daarop (BusinessObject) vraag-antwoord combinatie de officiële publicatie van een regeling of de levering van een vergunning of ontheffing door de gemeente (BusinessObject) bekendmaking Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerking en participatie Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp (BusinessFunction) Signaalverwerking Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamheidstimulering Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensmanagement Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Het voeren van Regie op het verbeteren van bijvoorbeeld Burgers en Huishoudens, Jeugd en Kinderen, Ondernemingen/Arbeidsmarkt, Gebied/Wijk, Veiligheid, Omgeving, etc. en het daarvoor nemen van verbeterinitiatieven, door het inzetten en monitoren van interne en externe producten en diensten om een bepaald verbeterdoel te bereiken Voorstel: Regievoering op casussen die geen voorspelbaar verloop kennen. (BusinessFunction) Casusregievoering sociaal domein de behoefte van een [klant] aan een [product/dienst] (BusinessObject) klantbehoefte een relatie van een [klant] die onderdeel is van een [traject] (BusinessObject) betrokkene een voorgestelde behandeling van een [klantbehoefte] die door een [leverancier] zal worden geleverd (BusinessObject) behandelplan Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving sociaal domein Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Sociaal Domein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie sociaal domein het recht op het eenmalig of periodiek ontvangen van geld (BusinessObject) uitkering een verzameling activiteiten die de [klant] ondersteunen bij het bereiken van een bepaald doel (BusinessObject) ondersteuning een tastbaar goed waarmee een [klant] een activiteit makkelijker kan uitvoeren (BusinessObject) hulpmiddel een tijdelijke bijdrage ten behoeve van het starten, dan wel een permanente bijdrage voor het uitvoeren van een activiteit om een beoogd maatschappelijk doel te bereiken (BusinessObject) subsidie Het eisen van teruggave van een (deel van een) bedrag dat ten onrechte is uitgekeerd. (BusinessFunction) Vordering sociaal domein Het terughalen van onrechtmatige betalingen (BusinessObject) vordering Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering fysieke leefomgeving Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen de fysieke leefomgeving. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie fysieke leefomgeving een tijdelijke bijdrage ten behoeve van het starten, dan wel een permanente bijdrage voor het uitvoeren van een activiteit om een beoogd maatschappelijk doel te bereiken (BusinessObject) subsidie een afschrift van een [besluit] waarop de [klant] een [beroep/bezwaar] kan indienen een officieel en schriftelijk [besluit] van de gemeente dat bepaalde rechtsgevolgen heeft en waartegen [bezwaar] en beroep aangetekend kan worden (BusinessObject) beschikking een toestemming voor het geoorloofd afwijken van een algemeen geldende [regeling] (BusinessObject) ontheffing een formele uitspraak over bepaalde rechten die, anders dan een verdrag, geen bindende werking heeft (BusinessObject) verklaring een ondertekend geschrift bestemd om tot bewijs te dienen (BusinessObject) akte afgegeven toestemming voor het uitvoeren van activiteiten conform een [regeling] (BusinessObject) vergunning Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie. (BusinessFunction) Beheren fysieke leefomgeving een maatregel voor het aanpassen of instand houden van de leefomgeving (BusinessObject) onderhoudsmaatregel Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van de gemeentelijke voorzieningen zoals een zwembad, museum, parkeergarage of sportaccommodatie. (BusinessFunction) Exploitatie fysieke leefomgeving een ruimtelijk object waar (in opdracht van) de gemeente een dienstverlenende activiteit wordt uitgevoerd (BusinessObject) voorziening Het uitvoeren van toezicht en handhavingstaken in het ruimtelijke domein. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving fysieke leefomgeving een object waarvan de geografische locatie relevant is voor de gemeente (BusinessObject) ruimtelijk object Het beheren van projecten in het ruimtelijke domein gericht op het aanbrengen van wijzigingen in de omgeving. (BusinessFunction) Realiseren fysieke leefomgeving Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein openbare orde en veiligheid worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering openbare orde en veiligheid Het verzamelen, transformeren, combineren, analyseren en visualiseren van veiligheid gerelateerde data. (BusinessFunction) Veiligheidsdata-analyse BusinessFunction Casusregievoering veiligheidsdomein Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Veiligheidsdomein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie veiligheidsdomein Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving veiligheidsdomein Het uitvoeren van werkzaamheden om in geval van verstoringen van de openbare orde adequaat op te kunnen treden. (BusinessFunction) Beheren openbare orde en veiligheid Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdiensten Het innen van belasting of achteraf vorderen van te weinig betaalde belasting. (BusinessFunction) Invordering publieksdiensten Het terughalen van onrechtmatige betalingen (BusinessObject) vordering Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het domein Publieksdiensten. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie publieksdiensten een rechtsgeldig document waarmee de rijvaardigheid van een [natuurlijk persoon] wordt onderschreven (BusinessObject) rijbewijs een rechtsgeldig afschrift van een bepaalde registratie (BusinessObject) uittreksel een document dat men op reis nodig heeft (BusinessObject) reisdocument een mens (BusinessObject) natuurlijk persoon BusinessFunction Toezicht en handhaving Publieksdiensten Het vaststellen en opleggen van de aanslag voor gemeentelijke belastingen. (BusinessFunction) Waardering en heffing een verplichte betaling aan de overheid door een [natuurlijk persoon] of [niet-natuurlijk persoon] waartegenover geen individuele prestatie van die overheid aan dat rechtssubject staat (BusinessObject) belasting een beslissing over het wel of niet toekennen van [product/dienst] (BusinessObject) besluit een rechtspersoon of een samenwerkingsverband (BusinessObject) niet-natuurlijk persoon Deze svg is op 30-03-2023 14:01:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-03-2023 14:01:45 CEST

Bedrijfsfunctiemodel (uit model: GEMMA 2) - Toon SVG - Download als csv

Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2023 om 09:33.