GEMMA Bedrijfsfuncties en -objecten

Laatst bewerkt: 16 augustus 2021, 10:44:34
Bedrijfsobjecten

GEMMA Bedrijfsfuncties en -objecten


Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  1. Bedrijfsfuncties
  1. Bedrijfsobjecten
  1. Bedrijfsfunctie- en objectenmodel

- PDF versie (PDF-bestand, 616 kB)

Dit hoofdstuk beschrijft het bedrijfsobjectmodel. Het geeft eerst een korte toelichting op wat een bedrijfsobjectmodel is en waarvoor het gebruikt kan worden. Vervolgens worden de bedrijffsobjecten zelf beschreven.

Theorie en toepassing bedrijfsobjectmodel

Een bedrijfsobjectmodel beschrijft de objecten waarmee organisaties te maken hebben. Het gaat met name over de objecten waarover ook gegevens worden vastgelegd. Het wordt ook wel een conceptueel gegevensmodel genoemd. Het is nadrukkelijk nog geen logisch gegevensmodel. Het model beschrijft de grotere eenheden van gegevens in een taal die breed in de organisatie herkenbaar is en geeft dus nog geen details over de precieze gegevensstructuur. Het legt focus op grotere verzamelingen van gestructureerde gegevens die breed worden gedeeld in de organisatie. Het model lijkt op het bedrijfsfunctiemodel in de zin dat het ook onafhankelijk is van de inrichting van organisatie en IT en daardoor ook een stabiel referentiekader biedt. Nog meer dan het bedrijfsfunctiemodel creëert het een gemeenschappelijke taal voor de meest gebruikte objecten waar instellingen mee werken. De toepassing van het bedrijfsobjectmodel ligt vooral in het ondersteunen van organisatiebrede discussies over verantwoordelijkheden voor het beheren van gegevens. In veel organisaties zijn het bronsysteem en het eigenaarschap van gegevens onvoldoende helder aangewezen. Deze onduidelijkheden veroorzaken een lagere kwaliteit van gegevens waardoor het lastig is een consistent en integraal beeld te krijgen. In het kader van verantwoording is dit onacceptabel. Van elk bedrijfsobject zou duidelijk moeten zijn wie eindverantwoordelijk is en wie de gegevens functioneel beheert. Een andere belangrijke toepassing is het bepalen van de applicatie die kan worden beschouwd als bron voor de bij het bedrijfsobject behorende gegevens (ook wel: “system of record”). Andere applicaties worden voorzien van gegevens uit de bronapplicatie. Het model is ook een hulpmiddel bij het classificeren van gegevens ten behoeve van informatiebeveiliging. Voor elk object zou helder moeten zijn welk niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheden gewenst is.

Bedrijfsobjecten

Deze paragraaf beschrijft de bedrijfsobjecten zelf. Figuur 2 geeft een overzicht van de bedrijfsobjecten, geclusterd naar de in het vorige hoofdstuk beschreven domeinen. Tabel 2 geeft bij elk bedrijfsobject een definitie. Bij de definities wordt verwezen naar direct gerelateerde objecten, die daarbij tussen vierkante haken zijn weergegeven.

Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning functies die worden aangeboden door een IT-systeem. (BusinessObject) functionaliteit de behoefte van een of meer gebruikers aan specifieke gegevens, informatie of [functionaliteit] (BusinessObject) informatiebehoefte de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [risico]. (BusinessObject) veiligheidsrisico voorgenomen actie om de impact van een [veiligheidsrisico] preventief dan wel ten tijde van optreden van [veiligheidsrisico] te minimaliseren op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [maatregel] (BusinessObject) veiligheidsbeheersmaatregel een evaluatie van een [medewerker] conform het functieprofiel behorend bij [formatieplaats] (BusinessObject) beoordeling medewerker een functie binnen een [organisatie-eenheid] inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen (BusinessObject) formatieplaats een financiele afspraak conform [dienstbetrekking] voor uitbetaling van loon aan [medewerker] (BusinessObject) salarisverplichting een rechtsbetrekking tussen een [medewerker] en een [niet-natuurlijk persoon] voor het verrichten van arbeid in ruil voor een [salarisverplichting] (BusinessObject) dienstbetrekking een [natuurlijk persoon] met een tijdelijk of vaste [dienstbetrekking] of met een inhuurcontract met de gemeente (BusinessObject) medewerker vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten (eenmalige) werkzaamheden, leidend tot een duidelijk omschreven eindproduct (BusinessObject) project een opgetreden [risico] m.b.t. veiligheid (BusinessObject) incident een eenheid van software en/of hardware (BusinessObject) IT-systeem een bijeenkomst met interne en/of externe [natuurlijk persoon/natuurlijke personen] waarin besluiten worden genomen en waarover verslag wordt vastgelegd (BusinessObject) vergadering een verzameling gegevens (ook wel: informatie- of gegevensobject) die conform de archiefwet dient te worden gearchiveerd (BusinessObject) archiefobject een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke doelgroep (BusinessObject) communicatie-uiting de vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) journaalpost een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend (BusinessObject) kostenplaats een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren (BusinessObject) activum een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de gemeente tegenover staat (BusinessObject) uitgaande betaling inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een [product/dienst] van de gemeente tegenover staat (BusinessObject) inkomende betaling een roerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden (BusinessObject) voorwerp een onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden (BusinessObject) gebouw een overeenkomst tussen de gemeente en een uitvoerende organisatie waarin afspraken zijn gemaakt over het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens (BusinessObject) verwerkersovereenkomst een contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de gemeente aan een crediteur moet worden betaald (BusinessObject) inkoopverplichting afspraak over de [KPI's] en kwaliteitseisen van door een [leverancier] te leveren diensten en/of goederen (BusinessObject) prestatie-afspraak Verbintenis tussen de gemeente en een of meerdere [leveranciers], bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) betreffende de levering van goederen, inhuur van personeel of verwerking van persoonsgegevens. (BusinessObject) contract een [niet-natuurlijk persoon] die een [product/dienst] levert aan de gemeente (BusinessObject) leverancier een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel [contract] met een [leverancier] (BusinessObject) aanbesteding Het terughalen van onrechtmatige betalingen (BusinessObject) vordering Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde KPI (key performance indicator) (BusinessObject) resultaat een verzameling van natuurlijke personen, niet-natuurlijke personen en/of andere samenwerkingsverbanden die afspraken hebben gemaakt over hoe zij met elkaar samenwerken (BusinessObject) samenwerkingsverband een vooraf gedefinieerde eenheid van resultaat om de prestaties van een organisatie te analyseren (BusinessObject) KPI (key performance indicator) een voorspelling van de inkomsten en uitgaven voor een toekomstige periode (BusinessObject) begroting een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht (BusinessObject) doelstelling een clustering van medewerkers binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling (BusinessObject) organisatie-eenheid Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling principes en modellen voor de inrichting van organisatie, processen, informatievoorziening en technologie (BusinessObject) architectuur een voorgestelde inrichting van de leefomgeving (bestemmingsplan, streekplan) (BusinessObject) omgevingsplan een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) beleidsuitgangspunt een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) regeling een tastbaar goed of verzameling activiteiten die door de gemeente geleverd kunnen worden (BusinessObject) product/dienst een set van samenhangende activiteiten om input om te zetten in output, gestart door een duidelijke trigger en eindigend met een duidelijk resultaat (BusinessObject) proces Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking van toepassing zijnde wet- en regelgeving (BusinessObject) wet- en regelgeving de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis (BusinessObject) risico voorgenomen actie om de impact van een risico preventief dan wel ten tijde van optreden van risico te minimaliseren (BusinessObject) beheersmaatregel een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren (BusinessObject) corrigerende maatregel een geconstateerde afwijking van een resultaat van een /KPI (BusinessObject) bevinding een vastgesteld plan met projecten en activiteiten om een set van gewenste [doelstelling] te kunnen bereiken (BusinessObject) veranderprogramma Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders. (BusinessFunction) Regievoering een akkoord op een ingediend voorstel (BusinessObject) opdracht aanbod van leverancier voor een specifiek behandelplan of verwijzing. (BusinessObject) voorstel Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering een verplichte betaling aan de overheid door een [natuurlijk persoon] of [niet-natuurlijk persoon] waartegenover geen individuele prestatie van die overheid aan dat rechtssubject staat (BusinessObject) belasting een ruimtelijk object waar (in opdracht van) de gemeente een dienstverlenende activiteit wordt uitgevoerd (BusinessObject) voorziening een maatregel voor het aanpassen of instand houden van de leefomgeving (BusinessObject) onderhoudsmaatregel een object waarvan de geografische locatie relevant is voor de gemeente (BusinessObject) ruimtelijk object een straf die kan worden opgelegd aan [natuurlijk persoon/natuurlijke personen], [niet-natuurlijk persoon/niet-natuurlijke personen] of landen ter bestraffing van geconstateerde overtreding bij [controle] (BusinessObject) sanctie een onderzoek op de naleving van een [regeling] door een [natuurlijk persoon] of een [niet-natuurlijk persoon] (BusinessObject) controle een rechtsgeldig afschrift van een bepaalde registratie (BusinessObject) uittreksel een rechtsgeldig document waarmee de rijvaardigheid van een [natuurlijk persoon] wordt onderschreven (BusinessObject) rijbewijs een ondertekend geschrift bestemd om tot bewijs te dienen (BusinessObject) akte een afschrift van een [besluit] waarop de [klant] een [beroep/bezwaar] kan indienen een officieel en schriftelijk [besluit] van de gemeente dat bepaalde rechtsgevolgen heeft en waartegen [bezwaar] en beroep aangetekend kan worden (BusinessObject) beschikking een toestemming voor het geoorloofd afwijken van een algemeen geldende [regeling] (BusinessObject) ontheffing afgegeven toestemming voor het uitvoeren van activiteiten conform een [regeling] (BusinessObject) vergunning een rechtspersoon of een samenwerkingsverband (BusinessObject) niet-natuurlijk persoon een mens (BusinessObject) natuurlijk persoon een document dat men op reis nodig heeft (BusinessObject) reisdocument een formele uitspraak over bepaalde rechten die, anders dan een verdrag, geen bindende werking heeft (BusinessObject) verklaring het recht op het eenmalig of periodiek ontvangen van geld (BusinessObject) uitkering een tijdelijke bijdrage ten behoeve van het starten, dan wel een permanente bijdrage voor het uitvoeren van een activiteit om een beoogd maatschappelijk doel te bereiken (BusinessObject) subsidie waargenomen informatie die kan leiden tot optreden door de gemeente of een andere organisatie (BusinessObject) waarneming een tastbaar goed waarmee een [klant] een activiteit makkelijker kan uitvoeren (BusinessObject) hulpmiddel een verzameling activiteiten die de [klant] ondersteunen bij het bereiken van een bepaald doel (BusinessObject) ondersteuning een voorgestelde behandeling van een [klantbehoefte] die door een [leverancier] zal worden geleverd (BusinessObject) behandelplan een relatie van een [klant] die onderdeel is van een [traject] (BusinessObject) betrokkene de behoefte van een [klant] aan een [product/dienst] (BusinessObject) klantbehoefte een beslissing over het wel of niet toekennen van [product/dienst] (BusinessObject) besluit Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Een signaal heeft betrekking op een persoon of groep en geeft aan dat er met deze persoon of groep mogelijk iets aan de hand is. (BusinessObject) signaal een verzoek tot heroverweging van een bestreden besluit (BusinessObject) bezwaar een uiting van onvrede over enige handeling door of namens de gemeente gedaan door een klant of medewerker dan wel door een persoon of organisatie waarmee de gemeente contacten onderhoudt (BusinessObject) klacht richtlijn voor, of onderwijs in hoe een natuurlijk persoon iets zelf kan doen (BusinessObject) instructie een samenhangende hoeveelheid werk met gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden (BusinessObject) zaak een mededeling aan de gemeente door een natuurlijk persoon of een niet-natuurlijk persoon (BusinessObject) melding een vraag of aanvraag voor een product/dienst door een klant (BusinessObject) verzoek een contactmoment met een klant dat relevant is voor de dienstverlening (BusinessObject) klantcontact een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon waar een product/dienst wordt geleverd (BusinessObject) klant een veelgestelde vraag en een antwoord daarop (BusinessObject) vraag-antwoord combinatie de officiële publicatie van een regeling of de levering van een vergunning of ontheffing door de gemeente (BusinessObject) bekendmaking Deze svg is op 09-11-2022 00:09:09 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 00:09:09 CET


Bedrijfsfunctiemodel (uit model: GEMMA 2) - Toon SVG


Element Beschrijving
IT-systeem een eenheid van software en/of hardware
KPI (key performance indicator) een vooraf gedefinieerde eenheid van resultaat om de prestaties van een organisatie te analyseren
aanbesteding een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel [contract] met een [leverancier]
activum een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren
akte een ondertekend geschrift bestemd om tot bewijs te dienen
archiefobject een verzameling gegevens (ook wel: informatie- of gegevensobject) die conform de archiefwet dient te worden gearchiveerd
architectuur principes en modellen voor de inrichting van organisatie, processen, informatievoorziening en technologie
begroting een voorspelling van de inkomsten en uitgaven voor een toekomstige periode
behandelplan een voorgestelde behandeling van een [klantbehoefte] die door een [leverancier] zal worden geleverd
beheersmaatregel voorgenomen actie om de impact van een risico preventief dan wel ten tijde van optreden van risico te minimaliseren
bekendmaking de officiële publicatie van een regeling of de levering van een vergunning of ontheffing door de gemeente
belasting een verplichte betaling aan de overheid door een [natuurlijk persoon] of [niet-natuurlijk persoon] waartegenover geen individuele prestatie van die overheid aan dat rechtssubject staat
beleidsuitgangspunt een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen
beoordeling medewerker een evaluatie van een [medewerker] conform het functieprofiel behorend bij [formatieplaats]
beschikking een afschrift van een [besluit] waarop de [klant] een [beroep/bezwaar] kan indienen een officieel en schriftelijk [besluit] van de gemeente dat bepaalde rechtsgevolgen heeft en waartegen [bezwaar] en beroep aangetekend kan worden
besluit een beslissing over het wel of niet toekennen van [product/dienst]
betrokkene een relatie van een [klant] die onderdeel is van een [traject]
bevinding een geconstateerde afwijking van een resultaat van een /KPI
bezwaar een verzoek tot heroverweging van een bestreden besluit
communicatie-uiting een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke doelgroep
contract Verbintenis tussen de gemeente en een of meerdere [leveranciers], bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) betreffende de levering van goederen, inhuur van personeel of verwerking van persoonsgegevens.
controle een onderzoek op de naleving van een [regeling] door een [natuurlijk persoon] of een [niet-natuurlijk persoon]
corrigerende maatregel een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren
dienstbetrekking een rechtsbetrekking tussen een [medewerker] en een [niet-natuurlijk persoon] voor het verrichten van arbeid in ruil voor een [salarisverplichting]
doelstelling een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht
formatieplaats een functie binnen een [organisatie-eenheid] inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen
functionaliteit functies die worden aangeboden door een IT-systeem.
gebouw een onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden
hulpmiddel een tastbaar goed waarmee een [klant] een activiteit makkelijker kan uitvoeren
incident een opgetreden [risico] m.b.t. veiligheid
informatiebehoefte de behoefte van een of meer gebruikers aan specifieke gegevens, informatie of [functionaliteit]
inkomende betaling inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een [product/dienst] van de gemeente tegenover staat
inkoopverplichting een contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de gemeente aan een crediteur moet worden betaald
instructie richtlijn voor, of onderwijs in hoe een natuurlijk persoon iets zelf kan doen
journaalpost de vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden.
klacht een uiting van onvrede over enige handeling door of namens de gemeente gedaan door een klant of medewerker dan wel door een persoon of organisatie waarmee de gemeente contacten onderhoudt
klant een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon waar een product/dienst wordt geleverd
klantbehoefte de behoefte van een [klant] aan een [product/dienst]
klantcontact een contactmoment met een klant dat relevant is voor de dienstverlening
kostenplaats een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend
leverancier een [niet-natuurlijk persoon] die een [product/dienst] levert aan de gemeente
medewerker een [natuurlijk persoon] met een tijdelijk of vaste [dienstbetrekking] of met een inhuurcontract met de gemeente
melding een mededeling aan de gemeente door een natuurlijk persoon of een niet-natuurlijk persoon
natuurlijk persoon een mens
niet-natuurlijk persoon een rechtspersoon of een samenwerkingsverband
omgevingsplan een voorgestelde inrichting van de leefomgeving (bestemmingsplan, streekplan)
onderhoudsmaatregel een maatregel voor het aanpassen of instand houden van de leefomgeving
ondersteuning een verzameling activiteiten die de [klant] ondersteunen bij het bereiken van een bepaald doel
ontheffing een toestemming voor het geoorloofd afwijken van een algemeen geldende [regeling]
opdracht een akkoord op een ingediend voorstel
organisatie-eenheid een clustering van medewerkers binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling
prestatie-afspraak afspraak over de [KPI's] en kwaliteitseisen van door een [leverancier] te leveren diensten en/of goederen
proces een set van samenhangende activiteiten om input om te zetten in output, gestart door een duidelijke trigger en eindigend met een duidelijk resultaat
product/dienst een tastbaar goed of verzameling activiteiten die door de gemeente geleverd kunnen worden
project vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten (eenmalige) werkzaamheden, leidend tot een duidelijk omschreven eindproduct
regeling een verbindend voorschrift zoals een verordening
reisdocument een document dat men op reis nodig heeft
resultaat het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde KPI (key performance indicator)
rijbewijs een rechtsgeldig document waarmee de rijvaardigheid van een [natuurlijk persoon] wordt onderschreven
risico de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis
ruimtelijk object een object waarvan de geografische locatie relevant is voor de gemeente
salarisverplichting een financiele afspraak conform [dienstbetrekking] voor uitbetaling van loon aan [medewerker]
samenwerkingsverband een verzameling van natuurlijke personen, niet-natuurlijke personen en/of andere samenwerkingsverbanden die afspraken hebben gemaakt over hoe zij met elkaar samenwerken
sanctie een straf die kan worden opgelegd aan [natuurlijk persoon/natuurlijke personen], [niet-natuurlijk persoon/niet-natuurlijke personen] of landen ter bestraffing van geconstateerde overtreding bij [controle]
signaal Een signaal heeft betrekking op een persoon of groep en geeft aan dat er met deze persoon of groep mogelijk iets aan de hand is.
subsidie een tijdelijke bijdrage ten behoeve van het starten, dan wel een permanente bijdrage voor het uitvoeren van een activiteit om een beoogd maatschappelijk doel te bereiken
uitgaande betaling een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de gemeente tegenover staat
uitkering het recht op het eenmalig of periodiek ontvangen van geld
uittreksel een rechtsgeldig afschrift van een bepaalde registratie
veiligheidsbeheersmaatregel voorgenomen actie om de impact van een [veiligheidsrisico] preventief dan wel ten tijde van optreden van [veiligheidsrisico] te minimaliseren op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [maatregel]
veiligheidsrisico de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [risico].
veranderprogramma een vastgesteld plan met projecten en activiteiten om een set van gewenste [doelstelling] te kunnen bereiken
vergadering een bijeenkomst met interne en/of externe [natuurlijk persoon/natuurlijke personen] waarin besluiten worden genomen en waarover verslag wordt vastgelegd
vergunning afgegeven toestemming voor het uitvoeren van activiteiten conform een [regeling]
verklaring een formele uitspraak over bepaalde rechten die, anders dan een verdrag, geen bindende werking heeft
verwerkersovereenkomst een overeenkomst tussen de gemeente en een uitvoerende organisatie waarin afspraken zijn gemaakt over het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens
verzoek een vraag of aanvraag voor een product/dienst door een klant
voorstel aanbod van leverancier voor een specifiek behandelplan of verwijzing.
voorwerp een roerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden
voorziening een ruimtelijk object waar (in opdracht van) de gemeente een dienstverlenende activiteit wordt uitgevoerd
vordering Het terughalen van onrechtmatige betalingen
vraag-antwoord combinatie een veelgestelde vraag en een antwoord daarop
waarneming waargenomen informatie die kan leiden tot optreden door de gemeente of een andere organisatie
wet- en regelgeving van toepassing zijnde wet- en regelgeving
zaak een samenhangende hoeveelheid werk met gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden