Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

GEMMA Bedrijfsfuncties en -objecten compleet

Archief

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen. Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.

Laatst bewerkt: 30 juni 2021, 13:16:24
Inleiding

Laatst bewerkt: 30 juni 2021, 13:16:24

Aanleiding

De gemeentelijke informatievoorziening is een complexe omgeving waarmee een breed scala van activiteiten op het gebied van onder andere dienstverlening, besluitvorming, handhaving, communicatie en bedrijfsvoering moet worden ondersteund. Ontwikkelingen en eisen vanuit de veranderende samenleving, wetgeving, landelijke voorzieningen, beveiliging en innovaties maken dat de informatievoorziening van een gemeente niet meer op zichzelf kan (en mag) staan maar steeds meer onderdeel wordt van diverse ketens. De overdracht van taken vanuit het rijk en het aangaan van verschillende samenwerkingsverbanden zorgen voor een nieuwe taakstelling en vragen om de (her)inrichting van organisaties, processen en systemen. Het budget van gemeenten staat onder druk en vraagt om een kritische blik op de kosten en mogelijke verlaging ervan. Hierdoor wordt de noodzaak tot samenwerking met zowel andere gemeenten als publieke- en private organisaties groter.

Dit alles leidt ertoe dat er een behoefte is aan een algehele vernieuwing van de gemeentelijke referentie architectuur (GEMMA), resulterend in een GEMMA 2. Hierin is een integraal beeld van de functies en de gegevens belangrijk. Het zorgt ervoor dat genoemde ontwikkelingen in perspectief kunnen worden geplaatst en de impact ervan beter kan worden ingeschat. Welke functies en gegevens zijn bijvoorbeeld noodzakelijk om de decentralisaties in het sociale domein te ondersteunen?

Doelstelling en doelgroep

Dit document beschrijft twee nieuwe modellen die worden toegevoegd aan GEMMA: een bedrijfsfunctiemodel en een bedrijfsobjectmodel. Een bedrijfsfunctiemodel is een beschrijving van de functies die een gemeente uitvoert, onafhankelijk van hoe de processen zijn ingericht. Een bedrijfsobjectmodel is een conceptueel gegevensmodel dat laat zien wat de belangrijkste gegevensverzamelingen van een gemeente zijn. Deze twee modellen beschrijven bedrijfsaspecten die de basis vormen voor het inrichten van informatievoorziening. Bij het ontwerpen van informatievoorziening kunnen deze modellen dan ook als startpunt worden gebruikt en verder worden gedetailleerd. Daarnaast zijn het vooral landkaarten waarop relevante ontwikkelingen kunnen worden geplot en waarmee relevante inzichten kunnen worden gecreëerd. Gemeenten kunnen zelf bepalen of en hoe zij deze modellen willen gebruiken.De bestaande GEMMA modellen zoals de procesarchitectuur, het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) en het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ) zijn expliciet meegenomen bij het opstellen van het bedrijfsfunctiemodel en het bedrijfsobjectenmodel. Het bedrijfsfunctiemodel biedt een ander perspectief dan de procesarchitectuur; het kijkt meer vanuit taakgebieden, kennis en competenties. Het bedrijfsobjectenmodel kijkt breder dan RSGB en RGBZ; het kijkt gemeentebreed. Hierdoor is het een meer abstract model waarin de RSGB en RGBZ objecten te positioneren zijn.

De doelgroep voor deze modellen zijn alle mensen die betrokken zijn bij veranderingen in organisatie, processen en de informatievoorziening van gemeenten. Dat zijn in eerste instantie bestuurders en directie alsook beleidsmedewerkers, informatie-adviseurs, informatiemanagers, architecten, programmamanagers en projectleiders.

Documentstructuur

De structuur van dit document is als volgt:

Referenties

De volgende documenten zijn gebruikt bij het opstellen van dit document:

  1. GEMMA Procesarchitectuur 2.0, versie 2.0, KING, 9 mei 2011.
  2. Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens, versie 2.01, KING, april 2010.
  3. Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ), versie 1.0, KING, september 2010.
  4. Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens, versie 3.0, KING, in ontwikkeling.
  5. Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ), versie 2.0, KING, in ontwikkeling.
Bedrijfsfuncties

Laatst bewerkt: 30 juni 2021, 13:16:24

Dit hoofdstuk beschrijft het bedrijfsfunctiemodel. Het geeft eerst een korte toelichting op wat een bedrijfsfunctiemodel is en waarvoor het gebruikt kan worden. Vervolgens worden de functies zelf beschreven.

Theorie en toepassing bedrijfsfunctiemodel

Een bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Het kijkt naar een organisatie als een verzameling van activiteiten die worden uitgevoerd en clustert deze tot logische eenheden die soortgelijke kennis en competenties vragen. Het model vormt een neutraal referentiekader waarin nog geen organisatie-specifieke keuzen staan. Aangezien organisaties in tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het model daardoor stabiel van aard. Veranderingen vinden vooral plaats op het niveau van bedrijfsprocessen, waarin bedrijfsfuncties op een specifieke manier worden ingevuld en met elkaar gecombineerd tot een stroom van activiteiten. Dit maakt het bedrijfsfunctiemodel structureel anders dan een procesmodel. Een procesmodel legt de nadruk op het afhandelen van gebeurtenissen door een specifieke volgordelijkheid van activiteiten aan de hand van specifieke bedrijfsregels.

De toepassingsmogelijkheden van een bedrijfsfunctiemodel zijn breed. Vanwege de stabiliteit van het model is het erg geschikt om gebruikt te worden als algemeen ankerpunt om andere modellen aan te relateren waarbij in eerste instantie nog niet gesproken wordt over organisatie- en IT-inrichting. Dit zou bijvoorbeeld een strategische discussie kunnen zijn over wat onderscheidende en niet-onderscheidende kerncompetenties zijn van organisaties om zo inzicht te geven in kansen voor uitbesteding. Daarnaast kunnen kosten, baten, risico’s en knelpunten worden geplot op dit model waardoor inzicht ontstaat waar prioriteiten voor verandering liggen. Gegeven de prioriteiten is het dan bijvoorbeeld mogelijk om de impact op de bedrijfsprocessen en de informatievoorziening te bepalen. Hiervoor is het nodig dat die modellen zijn gekoppeld aan het bedrijfsfunctiemodel. Het bedrijfsfunctiemodel vormt daarmee ook een instrument voor impactanalyses. Een bedrijfsfunctie geeft tevens aan waar logische eenheden en grenzen bestaan in de organisatie, processen en informatievoorziening. Het model biedt een lijst van functies die allemaal in één of meer afdelingen moeten zijn belegd. Daarmee biedt het een hulpmiddel bij het uitvoeren van reorganisaties.

Een bedrijfsfunctiemodel kan ook programma- en projectportfoliomanagement ondersteunen; door (mogelijke) programma’s en projecten te plotten op het bedrijfsfunctiemodel ontstaat inzicht in waar de veranderingen zitten (en waar dus ook niet), hoe ze geclusterd kunnen worden en of ze beslag leggen op dezelfde verandercapaciteit.

Bedrijfsfuncties

Deze paragraaf beschrijft de bedrijfsfuncties zelf. Onderstaand figuur geeft een overzicht van de bedrijfsfuncties. Op het hoogste niveau zijn er een aantal domeinen weergegeven waarbinnen de functies zijn gegroepeerd. Deze domeinen kunnen daarmee zelf ook als een bedrijfsfunctie worden gezien.

ArchiMateNote Besturende functies Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsvorming Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie Het inrichten en uitvoeren van de besluitvormingsprocessen en -structuren en het nemen van strategische besluiten. (BusinessFunction) Besturing ArchiMateNote Primaire functies Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactbeheer Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerking en participatie Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp (BusinessFunction) Signaalverwerking Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamheidstimulering Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Fysieke leefomgeving ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten. (BusinessFunction) Sociale ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op economische aspecten. (BusinessFunction) Economische ontwikkeling Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten. (BusinessFunction) Openbare orde en veiligheidontwikkeling Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd, onder welke voorwaarden dit gebeurt en het doorvoeren hiervan. (BusinessFunction) Ontwikkeling dienstverlening Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensmanagement Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Het eisen van teruggave van een (deel van een) bedrag dat ten onrechte is uitgekeerd. (BusinessFunction) Vordering sociaal domein Het voeren van Regie op het verbeteren van bijvoorbeeld Burgers en Huishoudens, Jeugd en Kinderen, Ondernemingen/Arbeidsmarkt, Gebied/Wijk, Veiligheid, Omgeving, etc. en het daarvoor nemen van verbeterinitiatieven, door het inzetten en monitoren van interne en externe producten en diensten om een bepaald verbeterdoel te bereiken Voorstel: Regievoering op casussen die geen voorspelbaar verloop kennen. (BusinessFunction) Casusregievoering sociaaldomein Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving sociaal domein Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Sociaal Domein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie sociaal domein Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering fysieke leefomgeving Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen de fysieke leefomgeving. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie fysieke leefomgeving Het uitvoeren van toezicht en handhavingstaken in het ruimtelijke domein. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving fysieke leefomgeving Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie. (BusinessFunction) Beheren fysieke leefomgeving Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van de gemeentelijke voorzieningen zoals een zwembad, museum, parkeergarage of sportaccommodatie. (BusinessFunction) Exploitatie fysieke leefomgeving Het beheren van projecten in het ruimtelijke domein gericht op het aanbrengen van wijzigingen in de omgeving. (BusinessFunction) Realiseren fysieke leefomgeving Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein openbare orde en veiligheid worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering openbare orde en veiligheid Het verzamelen, transformeren, combineren, analyseren en visualiseren van veiligheid gerelateerde data. (BusinessFunction) Veiligheidsdata-analyse BusinessFunction Casusregievoering veiligheidsdomein Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Veiligheidsdomein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie veiligheidsdomein Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving veiligheidsdomein Het uitvoeren van werkzaamheden om in geval van verstoringen van de openbare orde adequaat op te kunnen treden. (BusinessFunction) Beheren openbare orde en veiligheid Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdiensten Het innen van belasting of achteraf vorderen van te weinig betaalde belasting. (BusinessFunction) Invordering publieksdiensten Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het domein Publieksdiensten. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie publieksdiensten BusinessFunction Toezicht en handhaving Publieksdiensten Het vaststellen en opleggen van de aanslag voor gemeentelijke belastingen. (BusinessFunction) Waardering en heffing Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders. (BusinessFunction) Regievoering Het inhoudelijke en procesmatig afstemmen met een partij met wie wordt samengewerkt of waarvan diensten worden betrokken, zodat beiden over de juiste informatie beschikken. (BusinessFunction) Afstemming Het bewaken of de door een aanbieder geleverde dienst conform afspraken is. (BusinessFunction) Opdrachtbewaking Het verstrekken van een opdracht aan een aanbieder voor het leveren van een dienst. (BusinessFunction) Opdrachtverstrekking Het kiezen van een aanbieder voor een bepaalde in te kopen dienst of in het geval van een samenwerking het bepalen van de keuze van een organisatie om mee te gaan samenwerken als gevolg van de strategie van Samenwerkingsvorming (BusinessFunction) Organisatiekeuze Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking Het bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsbewaking Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliance management Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement Het bewaken of processen binnen de zelf opgestelde beperkingen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Kaderbewaking Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen (inhoud en proces). (BusinessFunction) Performance management ArchiMateNote Ondersteunende functies Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatiemanagement Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Deze svg is op 08-11-2022 23:02:37 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 08-11-2022 23:02:37 CET


Bedrijfsfunctiemodel (uit model: GEMMA 2) - Toon SVG


Sturing heeft betrekking op het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste strategie en de kaders waarbinnen de daarin voorgestelde veranderingen moeten plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. De sturing kan zowel in de politieke laag als in de ambtelijke organisatie worden onderscheiden. Binnen de vastgestelde kaders geeft ontwikkeling verdere invulling aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. Zowel vanuit de voorgaande als vanuit de volgende bedrijfsfuncties controleert Bewaking of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan. Zonodig worden van de juiste corrigerende maatregelen genomen.

De primaire activiteitenstroom is in de kolommen weergegeven, van klant- en keteninteractie tot uitvoering. Klant- en keteninteractie is het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. Regievoering is het kiezen en aansturen van partners die werk uitvoeren namens de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan zorgaanbieders. Uitvoering is de daadwerkelijke levering van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. Ondersteuning is het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. Tabel 1 geeft een definitie bij de individuele bedrijfsfuncties

Element Beschrijving
Administratieve ondersteuning Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken.
Afstemming Het inhoudelijke en procesmatig afstemmen met een partij met wie wordt samengewerkt of waarvan diensten worden betrokken, zodat beiden over de juiste informatie beschikken.
Automatiseringsmanagement Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening.
Beheren fysieke leefomgeving Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie.
Beheren openbare orde en veiligheid Het uitvoeren van werkzaamheden om in geval van verstoringen van de openbare orde adequaat op te kunnen treden.
Besturing Het inrichten en uitvoeren van de besluitvormingsprocessen en -structuren en het nemen van strategische besluiten.
Bewaking Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen
Casusregievoering sociaal domein Het voeren van Regie op het verbeteren van bijvoorbeeld Burgers en Huishoudens, Jeugd en Kinderen, Ondernemingen/Arbeidsmarkt, Gebied/Wijk, Veiligheid, Omgeving, etc. en het daarvoor nemen van verbeterinitiatieven, door het inzetten en monitoren van interne en externe producten en diensten om een bepaald verbeterdoel te bereiken Voorstel: Regievoering op casussen die geen voorspelbaar verloop kennen.
Casusregievoering veiligheidsdomein
Communicatiemanagement Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen.
Compliance management Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving.
Contactbeheer Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners.
Economische ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op economische aspecten.
Exploitatie fysieke leefomgeving Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van de gemeentelijke voorzieningen zoals een zwembad, museum, parkeergarage of sportaccommodatie.
Financieel management Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen.
Fysieke leefomgeving ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving binnen een gemeente.
Gegevensmanagement Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken.
Huisvesting Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop.
Informatie- en archiefbeheer Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden.
Informatiseringsmanagement Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening.
Informering Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies.
Inkoop- en contractmanagement Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.
Invordering publieksdiensten Het innen van belasting of achteraf vorderen van te weinig betaalde belasting.
Juridische ondersteuning Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving.
Kaderbewaking Het bewaken of processen binnen de zelf opgestelde beperkingen worden uitgevoerd.
Klant- en keteninteractie Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens.
Klantenservice Het verlenen van service aan dienstenafnemers
Ondersteuning Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden.
Ontvangst Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces.
Ontwikkeling Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie.
Ontwikkeling dienstverlening Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd, onder welke voorwaarden dit gebeurt en het doorvoeren hiervan.
Opdrachtbewaking Het bewaken of de door een aanbieder geleverde dienst conform afspraken is.
Opdrachtverstrekking Het verstrekken van een opdracht aan een aanbieder voor het leveren van een dienst.
Openbare orde en veiligheidontwikkeling Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten.
Organisatiekeuze Het kiezen van een aanbieder voor een bepaalde in te kopen dienst of in het geval van een samenwerking het bepalen van de keuze van een organisatie om mee te gaan samenwerken als gevolg van de strategie van Samenwerkingsvorming
Organisatieontwikkeling Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie.
Performance management Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen (inhoud en proces).
Personeelsmanagement Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.
Producten- en dienstenrealisatie fysieke leefomgeving Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen de fysieke leefomgeving.
Producten- en dienstenrealisatie publieksdiensten Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het domein Publieksdiensten.
Producten- en dienstenrealisatie sociaal domein Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Sociaal Domein.
Producten- en dienstenrealisatie veiligheidsdomein Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Veiligheidsdomein.
Projectmanagement Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten.
Realiseren fysieke leefomgeving Het beheren van projecten in het ruimtelijke domein gericht op het aanbrengen van wijzigingen in de omgeving.
Regievoering Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders.
Risicomanagement Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld.
Samenwerking en participatie Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid
Samenwerkingsbewaking Het bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken.
Samenwerkingsvorming Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken.
Signaalverwerking Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp
Sociale ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten.
Strategie Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen.
Sturing Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn.
Toezicht en handhaving Publieksdiensten
Toezicht en handhaving fysieke leefomgeving Het uitvoeren van toezicht en handhavingstaken in het ruimtelijke domein.
Toezicht en handhaving sociaal domein Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd.
Toezicht en handhaving veiligheidsdomein Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd.
Uitvoering Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren.
Uitvoering Publieksdiensten Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend.
Uitvoering Sociaal Domein Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend.
Uitvoering fysieke leefomgeving Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend.
Uitvoering openbare orde en veiligheid Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein openbare orde en veiligheid worden gerekend.
Veiligheidsdata-analyse Het verzamelen, transformeren, combineren, analyseren en visualiseren van veiligheid gerelateerde data.
Veiligheidsmanagement Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging.
Verandermanagement Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen.
Verantwoording Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken.
Verstrekking Het leveren van een product of dienst
Vordering sociaal domein Het eisen van teruggave van een (deel van een) bedrag dat ten onrechte is uitgekeerd.
Waardering en heffing Het vaststellen en opleggen van de aanslag voor gemeentelijke belastingen.
Zelfredzaamheidstimulering Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers
Bedrijfsobjecten

Laatst bewerkt: 30 juni 2021, 13:16:24

Dit hoofdstuk beschrijft het bedrijfsobjectmodel. Het geeft eerst een korte toelichting op wat een bedrijfsobjectmodel is en waarvoor het gebruikt kan worden. Vervolgens worden de bedrijffsobjecten zelf beschreven.

Theorie en toepassing bedrijfsobjectmodel

Een bedrijfsobjectmodel beschrijft de objecten waarmee organisaties te maken hebben. Het gaat met name over de objecten waarover ook gegevens worden vastgelegd. Het wordt ook wel een conceptueel gegevensmodel genoemd. Het is nadrukkelijk nog geen logisch gegevensmodel. Het model beschrijft de grotere eenheden van gegevens in een taal die breed in de organisatie herkenbaar is en geeft dus nog geen details over de precieze gegevensstructuur. Het legt focus op grotere verzamelingen van gestructureerde gegevens die breed worden gedeeld in de organisatie. Het model lijkt op het bedrijfsfunctiemodel in de zin dat het ook onafhankelijk is van de inrichting van organisatie en IT en daardoor ook een stabiel referentiekader biedt. Nog meer dan het bedrijfsfunctiemodel creëert het een gemeenschappelijke taal voor de meest gebruikte objecten waar instellingen mee werken. De toepassing van het bedrijfsobjectmodel ligt vooral in het ondersteunen van organisatiebrede discussies over verantwoordelijkheden voor het beheren van gegevens. In veel organisaties zijn het bronsysteem en het eigenaarschap van gegevens onvoldoende helder aangewezen. Deze onduidelijkheden veroorzaken een lagere kwaliteit van gegevens waardoor het lastig is een consistent en integraal beeld te krijgen. In het kader van verantwoording is dit onacceptabel. Van elk bedrijfsobject zou duidelijk moeten zijn wie eindverantwoordelijk is en wie de gegevens functioneel beheert. Een andere belangrijke toepassing is het bepalen van de applicatie die kan worden beschouwd als bron voor de bij het bedrijfsobject behorende gegevens (ook wel: “system of record”). Andere applicaties worden voorzien van gegevens uit de bronapplicatie. Het model is ook een hulpmiddel bij het classificeren van gegevens ten behoeve van informatiebeveiliging. Voor elk object zou helder moeten zijn welk niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheden gewenst is.

Bedrijfsobjecten

Deze paragraaf beschrijft de bedrijfsobjecten zelf. Figuur 2 geeft een overzicht van de bedrijfsobjecten, geclusterd naar de in het vorige hoofdstuk beschreven domeinen. Tabel 2 geeft bij elk bedrijfsobject een definitie. Bij de definities wordt verwezen naar direct gerelateerde objecten, die daarbij tussen vierkante haken zijn weergegeven.

Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning functies die worden aangeboden door een IT-systeem. (BusinessObject) functionaliteit de behoefte van een of meer gebruikers aan specifieke gegevens, informatie of [functionaliteit] (BusinessObject) informatiebehoefte de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [risico]. (BusinessObject) veiligheidsrisico voorgenomen actie om de impact van een [veiligheidsrisico] preventief dan wel ten tijde van optreden van [veiligheidsrisico] te minimaliseren op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [maatregel] (BusinessObject) veiligheidsbeheersmaatregel een evaluatie van een [medewerker] conform het functieprofiel behorend bij [formatieplaats] (BusinessObject) beoordeling medewerker een functie binnen een [organisatie-eenheid] inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen (BusinessObject) formatieplaats een financiele afspraak conform [dienstbetrekking] voor uitbetaling van loon aan [medewerker] (BusinessObject) salarisverplichting een rechtsbetrekking tussen een [medewerker] en een [niet-natuurlijk persoon] voor het verrichten van arbeid in ruil voor een [salarisverplichting] (BusinessObject) dienstbetrekking een [natuurlijk persoon] met een tijdelijk of vaste [dienstbetrekking] of met een inhuurcontract met de gemeente (BusinessObject) medewerker vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten (eenmalige) werkzaamheden, leidend tot een duidelijk omschreven eindproduct (BusinessObject) project een opgetreden [risico] m.b.t. veiligheid (BusinessObject) incident een eenheid van software en/of hardware (BusinessObject) IT-systeem een bijeenkomst met interne en/of externe [natuurlijk persoon/natuurlijke personen] waarin besluiten worden genomen en waarover verslag wordt vastgelegd (BusinessObject) vergadering een verzameling gegevens (ook wel: informatie- of gegevensobject) die conform de archiefwet dient te worden gearchiveerd (BusinessObject) archiefobject een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke doelgroep (BusinessObject) communicatie-uiting de vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) journaalpost een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend (BusinessObject) kostenplaats een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren (BusinessObject) activum een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de gemeente tegenover staat (BusinessObject) uitgaande betaling inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een [product/dienst] van de gemeente tegenover staat (BusinessObject) inkomende betaling een roerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden (BusinessObject) voorwerp een onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden (BusinessObject) gebouw een overeenkomst tussen de gemeente en een uitvoerende organisatie waarin afspraken zijn gemaakt over het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens (BusinessObject) verwerkersovereenkomst een contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de gemeente aan een crediteur moet worden betaald (BusinessObject) inkoopverplichting afspraak over de [KPI's] en kwaliteitseisen van door een [leverancier] te leveren diensten en/of goederen (BusinessObject) prestatie-afspraak Verbintenis tussen de gemeente en een of meerdere [leveranciers], bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) betreffende de levering van goederen, inhuur van personeel of verwerking van persoonsgegevens. (BusinessObject) contract een [niet-natuurlijk persoon] die een [product/dienst] levert aan de gemeente (BusinessObject) leverancier een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel [contract] met een [leverancier] (BusinessObject) aanbesteding Het terughalen van onrechtmatige betalingen (BusinessObject) vordering Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde KPI (key performance indicator) (BusinessObject) resultaat een verzameling van natuurlijke personen, niet-natuurlijke personen en/of andere samenwerkingsverbanden die afspraken hebben gemaakt over hoe zij met elkaar samenwerken (BusinessObject) samenwerkingsverband een vooraf gedefinieerde eenheid van resultaat om de prestaties van een organisatie te analyseren (BusinessObject) KPI (key performance indicator) een voorspelling van de inkomsten en uitgaven voor een toekomstige periode (BusinessObject) begroting een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht (BusinessObject) doelstelling een clustering van medewerkers binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling (BusinessObject) organisatie-eenheid Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling principes en modellen voor de inrichting van organisatie, processen, informatievoorziening en technologie (BusinessObject) architectuur een voorgestelde inrichting van de leefomgeving (bestemmingsplan, streekplan) (BusinessObject) omgevingsplan een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) beleidsuitgangspunt een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) regeling een tastbaar goed of verzameling activiteiten die door de gemeente geleverd kunnen worden (BusinessObject) product/dienst een set van samenhangende activiteiten om input om te zetten in output, gestart door een duidelijke trigger en eindigend met een duidelijk resultaat (BusinessObject) proces Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking van toepassing zijnde wet- en regelgeving (BusinessObject) wet- en regelgeving de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis (BusinessObject) risico voorgenomen actie om de impact van een risico preventief dan wel ten tijde van optreden van risico te minimaliseren (BusinessObject) beheersmaatregel een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren (BusinessObject) corrigerende maatregel een geconstateerde afwijking van een resultaat van een /KPI (BusinessObject) bevinding een vastgesteld plan met projecten en activiteiten om een set van gewenste [doelstelling] te kunnen bereiken (BusinessObject) veranderprogramma Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders. (BusinessFunction) Regievoering een akkoord op een ingediend voorstel (BusinessObject) opdracht aanbod van leverancier voor een specifiek behandelplan of verwijzing. (BusinessObject) voorstel Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering een verplichte betaling aan de overheid door een [natuurlijk persoon] of [niet-natuurlijk persoon] waartegenover geen individuele prestatie van die overheid aan dat rechtssubject staat (BusinessObject) belasting een ruimtelijk object waar (in opdracht van) de gemeente een dienstverlenende activiteit wordt uitgevoerd (BusinessObject) voorziening een maatregel voor het aanpassen of instand houden van de leefomgeving (BusinessObject) onderhoudsmaatregel een object waarvan de geografische locatie relevant is voor de gemeente (BusinessObject) ruimtelijk object een straf die kan worden opgelegd aan [natuurlijk persoon/natuurlijke personen], [niet-natuurlijk persoon/niet-natuurlijke personen] of landen ter bestraffing van geconstateerde overtreding bij [controle] (BusinessObject) sanctie een onderzoek op de naleving van een [regeling] door een [natuurlijk persoon] of een [niet-natuurlijk persoon] (BusinessObject) controle een rechtsgeldig afschrift van een bepaalde registratie (BusinessObject) uittreksel een rechtsgeldig document waarmee de rijvaardigheid van een [natuurlijk persoon] wordt onderschreven (BusinessObject) rijbewijs een ondertekend geschrift bestemd om tot bewijs te dienen (BusinessObject) akte een afschrift van een [besluit] waarop de [klant] een [beroep/bezwaar] kan indienen een officieel en schriftelijk [besluit] van de gemeente dat bepaalde rechtsgevolgen heeft en waartegen [bezwaar] en beroep aangetekend kan worden (BusinessObject) beschikking een toestemming voor het geoorloofd afwijken van een algemeen geldende [regeling] (BusinessObject) ontheffing afgegeven toestemming voor het uitvoeren van activiteiten conform een [regeling] (BusinessObject) vergunning een rechtspersoon of een samenwerkingsverband (BusinessObject) niet-natuurlijk persoon een mens (BusinessObject) natuurlijk persoon een document dat men op reis nodig heeft (BusinessObject) reisdocument een formele uitspraak over bepaalde rechten die, anders dan een verdrag, geen bindende werking heeft (BusinessObject) verklaring het recht op het eenmalig of periodiek ontvangen van geld (BusinessObject) uitkering een tijdelijke bijdrage ten behoeve van het starten, dan wel een permanente bijdrage voor het uitvoeren van een activiteit om een beoogd maatschappelijk doel te bereiken (BusinessObject) subsidie waargenomen informatie die kan leiden tot optreden door de gemeente of een andere organisatie (BusinessObject) waarneming een tastbaar goed waarmee een [klant] een activiteit makkelijker kan uitvoeren (BusinessObject) hulpmiddel een verzameling activiteiten die de [klant] ondersteunen bij het bereiken van een bepaald doel (BusinessObject) ondersteuning een voorgestelde behandeling van een [klantbehoefte] die door een [leverancier] zal worden geleverd (BusinessObject) behandelplan een relatie van een [klant] die onderdeel is van een [traject] (BusinessObject) betrokkene de behoefte van een [klant] aan een [product/dienst] (BusinessObject) klantbehoefte een beslissing over het wel of niet toekennen van [product/dienst] (BusinessObject) besluit Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Een signaal heeft betrekking op een persoon of groep en geeft aan dat er met deze persoon of groep mogelijk iets aan de hand is. (BusinessObject) signaal een verzoek tot heroverweging van een bestreden besluit (BusinessObject) bezwaar een uiting van onvrede over enige handeling door of namens de gemeente gedaan door een klant of medewerker dan wel door een persoon of organisatie waarmee de gemeente contacten onderhoudt (BusinessObject) klacht richtlijn voor, of onderwijs in hoe een natuurlijk persoon iets zelf kan doen (BusinessObject) instructie een samenhangende hoeveelheid werk met gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden (BusinessObject) zaak een mededeling aan de gemeente door een natuurlijk persoon of een niet-natuurlijk persoon (BusinessObject) melding een vraag of aanvraag voor een product/dienst door een klant (BusinessObject) verzoek een contactmoment met een klant dat relevant is voor de dienstverlening (BusinessObject) klantcontact een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon waar een product/dienst wordt geleverd (BusinessObject) klant een veelgestelde vraag en een antwoord daarop (BusinessObject) vraag-antwoord combinatie de officiële publicatie van een regeling of de levering van een vergunning of ontheffing door de gemeente (BusinessObject) bekendmaking Deze svg is op 09-11-2022 00:09:09 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 00:09:09 CET


Bedrijfsfunctiemodel (uit model: GEMMA 2) - Toon SVG


Element Beschrijving
IT-systeem een eenheid van software en/of hardware
KPI (key performance indicator) een vooraf gedefinieerde eenheid van resultaat om de prestaties van een organisatie te analyseren
aanbesteding een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel [contract] met een [leverancier]
activum een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren
akte een ondertekend geschrift bestemd om tot bewijs te dienen
archiefobject een verzameling gegevens (ook wel: informatie- of gegevensobject) die conform de archiefwet dient te worden gearchiveerd
architectuur principes en modellen voor de inrichting van organisatie, processen, informatievoorziening en technologie
begroting een voorspelling van de inkomsten en uitgaven voor een toekomstige periode
behandelplan een voorgestelde behandeling van een [klantbehoefte] die door een [leverancier] zal worden geleverd
beheersmaatregel voorgenomen actie om de impact van een risico preventief dan wel ten tijde van optreden van risico te minimaliseren
bekendmaking de officiële publicatie van een regeling of de levering van een vergunning of ontheffing door de gemeente
belasting een verplichte betaling aan de overheid door een [natuurlijk persoon] of [niet-natuurlijk persoon] waartegenover geen individuele prestatie van die overheid aan dat rechtssubject staat
beleidsuitgangspunt een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen
beoordeling medewerker een evaluatie van een [medewerker] conform het functieprofiel behorend bij [formatieplaats]
beschikking een afschrift van een [besluit] waarop de [klant] een [beroep/bezwaar] kan indienen een officieel en schriftelijk [besluit] van de gemeente dat bepaalde rechtsgevolgen heeft en waartegen [bezwaar] en beroep aangetekend kan worden
besluit een beslissing over het wel of niet toekennen van [product/dienst]
betrokkene een relatie van een [klant] die onderdeel is van een [traject]
bevinding een geconstateerde afwijking van een resultaat van een /KPI
bezwaar een verzoek tot heroverweging van een bestreden besluit
communicatie-uiting een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke doelgroep
contract Verbintenis tussen de gemeente en een of meerdere [leveranciers], bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) betreffende de levering van goederen, inhuur van personeel of verwerking van persoonsgegevens.
controle een onderzoek op de naleving van een [regeling] door een [natuurlijk persoon] of een [niet-natuurlijk persoon]
corrigerende maatregel een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren
dienstbetrekking een rechtsbetrekking tussen een [medewerker] en een [niet-natuurlijk persoon] voor het verrichten van arbeid in ruil voor een [salarisverplichting]
doelstelling een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht
formatieplaats een functie binnen een [organisatie-eenheid] inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen
functionaliteit functies die worden aangeboden door een IT-systeem.
gebouw een onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden
hulpmiddel een tastbaar goed waarmee een [klant] een activiteit makkelijker kan uitvoeren
incident een opgetreden [risico] m.b.t. veiligheid
informatiebehoefte de behoefte van een of meer gebruikers aan specifieke gegevens, informatie of [functionaliteit]
inkomende betaling inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een [product/dienst] van de gemeente tegenover staat
inkoopverplichting een contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de gemeente aan een crediteur moet worden betaald
instructie richtlijn voor, of onderwijs in hoe een natuurlijk persoon iets zelf kan doen
journaalpost de vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden.
klacht een uiting van onvrede over enige handeling door of namens de gemeente gedaan door een klant of medewerker dan wel door een persoon of organisatie waarmee de gemeente contacten onderhoudt
klant een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon waar een product/dienst wordt geleverd
klantbehoefte de behoefte van een [klant] aan een [product/dienst]
klantcontact een contactmoment met een klant dat relevant is voor de dienstverlening
kostenplaats een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend
leverancier een [niet-natuurlijk persoon] die een [product/dienst] levert aan de gemeente
medewerker een [natuurlijk persoon] met een tijdelijk of vaste [dienstbetrekking] of met een inhuurcontract met de gemeente
melding een mededeling aan de gemeente door een natuurlijk persoon of een niet-natuurlijk persoon
natuurlijk persoon een mens
niet-natuurlijk persoon een rechtspersoon of een samenwerkingsverband
omgevingsplan een voorgestelde inrichting van de leefomgeving (bestemmingsplan, streekplan)
onderhoudsmaatregel een maatregel voor het aanpassen of instand houden van de leefomgeving
ondersteuning een verzameling activiteiten die de [klant] ondersteunen bij het bereiken van een bepaald doel
ontheffing een toestemming voor het geoorloofd afwijken van een algemeen geldende [regeling]
opdracht een akkoord op een ingediend voorstel
organisatie-eenheid een clustering van medewerkers binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling
prestatie-afspraak afspraak over de [KPI's] en kwaliteitseisen van door een [leverancier] te leveren diensten en/of goederen
proces een set van samenhangende activiteiten om input om te zetten in output, gestart door een duidelijke trigger en eindigend met een duidelijk resultaat
product/dienst een tastbaar goed of verzameling activiteiten die door de gemeente geleverd kunnen worden
project vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten (eenmalige) werkzaamheden, leidend tot een duidelijk omschreven eindproduct
regeling een verbindend voorschrift zoals een verordening
reisdocument een document dat men op reis nodig heeft
resultaat het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde KPI (key performance indicator)
rijbewijs een rechtsgeldig document waarmee de rijvaardigheid van een [natuurlijk persoon] wordt onderschreven
risico de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis
ruimtelijk object een object waarvan de geografische locatie relevant is voor de gemeente
salarisverplichting een financiele afspraak conform [dienstbetrekking] voor uitbetaling van loon aan [medewerker]
samenwerkingsverband een verzameling van natuurlijke personen, niet-natuurlijke personen en/of andere samenwerkingsverbanden die afspraken hebben gemaakt over hoe zij met elkaar samenwerken
sanctie een straf die kan worden opgelegd aan [natuurlijk persoon/natuurlijke personen], [niet-natuurlijk persoon/niet-natuurlijke personen] of landen ter bestraffing van geconstateerde overtreding bij [controle]
signaal Een signaal heeft betrekking op een persoon of groep en geeft aan dat er met deze persoon of groep mogelijk iets aan de hand is.
subsidie een tijdelijke bijdrage ten behoeve van het starten, dan wel een permanente bijdrage voor het uitvoeren van een activiteit om een beoogd maatschappelijk doel te bereiken
uitgaande betaling een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de gemeente tegenover staat
uitkering het recht op het eenmalig of periodiek ontvangen van geld
uittreksel een rechtsgeldig afschrift van een bepaalde registratie
veiligheidsbeheersmaatregel voorgenomen actie om de impact van een [veiligheidsrisico] preventief dan wel ten tijde van optreden van [veiligheidsrisico] te minimaliseren op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [maatregel]
veiligheidsrisico de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [risico].
veranderprogramma een vastgesteld plan met projecten en activiteiten om een set van gewenste [doelstelling] te kunnen bereiken
vergadering een bijeenkomst met interne en/of externe [natuurlijk persoon/natuurlijke personen] waarin besluiten worden genomen en waarover verslag wordt vastgelegd
vergunning afgegeven toestemming voor het uitvoeren van activiteiten conform een [regeling]
verklaring een formele uitspraak over bepaalde rechten die, anders dan een verdrag, geen bindende werking heeft
verwerkersovereenkomst een overeenkomst tussen de gemeente en een uitvoerende organisatie waarin afspraken zijn gemaakt over het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens
verzoek een vraag of aanvraag voor een product/dienst door een klant
voorstel aanbod van leverancier voor een specifiek behandelplan of verwijzing.
voorwerp een roerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden
voorziening een ruimtelijk object waar (in opdracht van) de gemeente een dienstverlenende activiteit wordt uitgevoerd
vordering Het terughalen van onrechtmatige betalingen
vraag-antwoord combinatie een veelgestelde vraag en een antwoord daarop
waarneming waargenomen informatie die kan leiden tot optreden door de gemeente of een andere organisatie
wet- en regelgeving van toepassing zijnde wet- en regelgeving
zaak een samenhangende hoeveelheid werk met gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden
Bedrijfsfunctie- en objectenmodel

Laatst bewerkt: 30 juni 2021, 13:16:24

Dit hoofdstuk verbindt het bedrijfsfunctiemodel en het bedrijfsobjectenmodel. Het laat in meer detail zien welke gegevens in welke functie worden beheerd.

Beheer van bedrijfsobjecten in bedrijfsfuncties

Bedrijfsfuncties zijn een clustering van activiteiten. Binnen deze activiteiten worden bepaalde gegevens gecreëerd. Voor een goede informatiehuishouding is het belangrijk dat het eigenaarschap van gegevens is belegd. Het eigenaarschap van bedrijfsfuncties en gegevens is nauw aan elkaar gerelateerd; de eigenaar van een bedrijfsfunctie (voor zover deze is benoemd) is in veel gevallen ook de logische eigenaar van de gegevens die worden gecreëerd in de bedrijfsfunctie. Onderstaand figuur geeft een overzicht van deze relatie tussen bedrijfsfuncties en bedrijfsobjecten.

Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement een geconstateerde afwijking van een resultaat van een /KPI (BusinessObject) bevinding een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren (BusinessObject) corrigerende maatregel een vastgesteld plan met projecten en activiteiten om een set van gewenste [doelstelling] te kunnen bereiken (BusinessObject) veranderprogramma Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen (inhoud en proces). (BusinessFunction) Performance management een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren (BusinessObject) corrigerende maatregel een geconstateerde afwijking van een resultaat van een /KPI (BusinessObject) bevinding Het bewaken of processen binnen de zelf opgestelde beperkingen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Kaderbewaking een geconstateerde afwijking van een resultaat van een /KPI (BusinessObject) bevinding een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren (BusinessObject) corrigerende maatregel Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis (BusinessObject) risico voorgenomen actie om de impact van een risico preventief dan wel ten tijde van optreden van risico te minimaliseren (BusinessObject) beheersmaatregel Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliance management een geconstateerde afwijking van een resultaat van een /KPI (BusinessObject) bevinding een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren (BusinessObject) corrigerende maatregel van toepassing zijnde wet- en regelgeving (BusinessObject) wet- en regelgeving Het bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsbewaking een geconstateerde afwijking van een resultaat van een /KPI (BusinessObject) bevinding een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren (BusinessObject) corrigerende maatregel Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsvorming Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde KPI (key performance indicator) (BusinessObject) resultaat Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie een voorspelling van de inkomsten en uitgaven voor een toekomstige periode (BusinessObject) begroting een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht (BusinessObject) doelstelling Het inrichten en uitvoeren van de besluitvormingsprocessen en -structuren en het nemen van strategische besluiten. (BusinessFunction) Besturing een clustering van medewerkers binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling (BusinessObject) organisatie-eenheid Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement een eenheid van software en/of hardware (BusinessObject) IT-systeem Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten (eenmalige) werkzaamheden, leidend tot een duidelijk omschreven eindproduct (BusinessObject) project Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement voorgenomen actie om de impact van een [veiligheidsrisico] preventief dan wel ten tijde van optreden van [veiligheidsrisico] te minimaliseren op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [maatregel] (BusinessObject) veiligheidsbeheersmaatregel de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [risico]. (BusinessObject) veiligheidsrisico een opgetreden [risico] m.b.t. veiligheid (BusinessObject) incident Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning een bijeenkomst met interne en/of externe [natuurlijk persoon/natuurlijke personen] waarin besluiten worden genomen en waarover verslag wordt vastgelegd (BusinessObject) vergadering Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer een verzameling gegevens (ook wel: informatie- of gegevensobject) die conform de archiefwet dient te worden gearchiveerd (BusinessObject) archiefobject Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting een onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden (BusinessObject) gebouw een roerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden (BusinessObject) voorwerp Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsmanagement een evaluatie van een [medewerker] conform het functieprofiel behorend bij [formatieplaats] (BusinessObject) beoordeling medewerker een functie binnen een [organisatie-eenheid] inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen (BusinessObject) formatieplaats een financiele afspraak conform [dienstbetrekking] voor uitbetaling van loon aan [medewerker] (BusinessObject) salarisverplichting een rechtsbetrekking tussen een [medewerker] en een [niet-natuurlijk persoon] voor het verrichten van arbeid in ruil voor een [salarisverplichting] (BusinessObject) dienstbetrekking een [natuurlijk persoon] met een tijdelijk of vaste [dienstbetrekking] of met een inhuurcontract met de gemeente (BusinessObject) medewerker Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement de behoefte van een of meer gebruikers aan specifieke gegevens, informatie of [functionaliteit] (BusinessObject) informatiebehoefte functies die worden aangeboden door een IT-systeem. (BusinessObject) functionaliteit Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatiemanagement een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke doelgroep (BusinessObject) communicatie-uiting Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de gemeente tegenover staat (BusinessObject) uitgaande betaling een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren (BusinessObject) activum een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend (BusinessObject) kostenplaats de vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) journaalpost Het terughalen van onrechtmatige betalingen (BusinessObject) vordering inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een [product/dienst] van de gemeente tegenover staat (BusinessObject) inkomende betaling Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel [contract] met een [leverancier] (BusinessObject) aanbesteding een [niet-natuurlijk persoon] die een [product/dienst] levert aan de gemeente (BusinessObject) leverancier Verbintenis tussen de gemeente en een of meerdere [leveranciers], bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) betreffende de levering van goederen, inhuur van personeel of verwerking van persoonsgegevens. (BusinessObject) contract afspraak over de [KPI's] en kwaliteitseisen van door een [leverancier] te leveren diensten en/of goederen (BusinessObject) prestatie-afspraak een contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de gemeente aan een crediteur moet worden betaald (BusinessObject) inkoopverplichting een overeenkomst tussen de gemeente en een uitvoerende organisatie waarin afspraken zijn gemaakt over het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens (BusinessObject) verwerkersovereenkomst Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling een set van samenhangende activiteiten om input om te zetten in output, gestart door een duidelijke trigger en eindigend met een duidelijk resultaat (BusinessObject) proces een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) beleidsuitgangspunt principes en modellen voor de inrichting van organisatie, processen, informatievoorziening en technologie (BusinessObject) architectuur Het ontwikkelen en implementeren van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Fysieke leefomgeving ontwikkeling een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) regeling een voorgestelde inrichting van de leefomgeving (bestemmingsplan, streekplan) (BusinessObject) omgevingsplan een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) beleidsuitgangspunt Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten. (BusinessFunction) Sociale ontwikkeling een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) beleidsuitgangspunt een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) regeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op economische aspecten. (BusinessFunction) Economische ontwikkeling een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) beleidsuitgangspunt een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) regeling Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten. (BusinessFunction) Openbare orde en veiligheidontwikkeling een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) beleidsuitgangspunt een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) regeling Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd, onder welke voorwaarden dit gebeurt en het doorvoeren hiervan. (BusinessFunction) Ontwikkeling dienstverlening een tastbaar goed of verzameling activiteiten die door de gemeente geleverd kunnen worden (BusinessObject) product/dienst Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders. (BusinessFunction) Regievoering Het inhoudelijke en procesmatig afstemmen met een partij met wie wordt samengewerkt of waarvan diensten worden betrokken, zodat beiden over de juiste informatie beschikken. (BusinessFunction) Afstemming Het bewaken of de door een aanbieder geleverde dienst conform afspraken is. (BusinessFunction) Opdrachtbewaking Het verstrekken van een opdracht aan een aanbieder voor het leveren van een dienst. (BusinessFunction) Opdrachtverstrekking Het kiezen van een aanbieder voor een bepaalde in te kopen dienst of in het geval van een samenwerking het bepalen van de keuze van een organisatie om mee te gaan samenwerken als gevolg van de strategie van Samenwerkingsvorming (BusinessFunction) Organisatiekeuze aanbod van leverancier voor een specifiek behandelplan of verwijzing. (BusinessObject) voorstel Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactbeheer een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon waar een product/dienst wordt geleverd (BusinessObject) klant een contactmoment met een klant dat relevant is voor de dienstverlening (BusinessObject) klantcontact richtlijn voor, of onderwijs in hoe een natuurlijk persoon iets zelf kan doen (BusinessObject) instructie Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst een samenhangende hoeveelheid werk met gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden (BusinessObject) zaak een uiting van onvrede over enige handeling door of namens de gemeente gedaan door een klant of medewerker dan wel door een persoon of organisatie waarmee de gemeente contacten onderhoudt (BusinessObject) klacht een verzoek tot heroverweging van een bestreden besluit (BusinessObject) bezwaar Een signaal heeft betrekking op een persoon of groep en geeft aan dat er met deze persoon of groep mogelijk iets aan de hand is. (BusinessObject) signaal een vraag of aanvraag voor een product/dienst door een klant (BusinessObject) verzoek een mededeling aan de gemeente door een natuurlijk persoon of een niet-natuurlijk persoon (BusinessObject) melding Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering een veelgestelde vraag en een antwoord daarop (BusinessObject) vraag-antwoord combinatie de officiële publicatie van een regeling of de levering van een vergunning of ontheffing door de gemeente (BusinessObject) bekendmaking Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerking en participatie Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp (BusinessFunction) Signaalverwerking Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamheidstimulering Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensmanagement Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Het voeren van Regie op het verbeteren van bijvoorbeeld Burgers en Huishoudens, Jeugd en Kinderen, Ondernemingen/Arbeidsmarkt, Gebied/Wijk, Veiligheid, Omgeving, etc. en het daarvoor nemen van verbeterinitiatieven, door het inzetten en monitoren van interne en externe producten en diensten om een bepaald verbeterdoel te bereiken Voorstel: Regievoering op casussen die geen voorspelbaar verloop kennen. (BusinessFunction) Casusregievoering sociaal domein de behoefte van een [klant] aan een [product/dienst] (BusinessObject) klantbehoefte een relatie van een [klant] die onderdeel is van een [traject] (BusinessObject) betrokkene een voorgestelde behandeling van een [klantbehoefte] die door een [leverancier] zal worden geleverd (BusinessObject) behandelplan Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving sociaal domein Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Sociaal Domein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie sociaal domein het recht op het eenmalig of periodiek ontvangen van geld (BusinessObject) uitkering een verzameling activiteiten die de [klant] ondersteunen bij het bereiken van een bepaald doel (BusinessObject) ondersteuning een tastbaar goed waarmee een [klant] een activiteit makkelijker kan uitvoeren (BusinessObject) hulpmiddel een tijdelijke bijdrage ten behoeve van het starten, dan wel een permanente bijdrage voor het uitvoeren van een activiteit om een beoogd maatschappelijk doel te bereiken (BusinessObject) subsidie Het eisen van teruggave van een (deel van een) bedrag dat ten onrechte is uitgekeerd. (BusinessFunction) Vordering sociaal domein Het terughalen van onrechtmatige betalingen (BusinessObject) vordering Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering fysieke leefomgeving Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen de fysieke leefomgeving. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie fysieke leefomgeving een tijdelijke bijdrage ten behoeve van het starten, dan wel een permanente bijdrage voor het uitvoeren van een activiteit om een beoogd maatschappelijk doel te bereiken (BusinessObject) subsidie een afschrift van een [besluit] waarop de [klant] een [beroep/bezwaar] kan indienen een officieel en schriftelijk [besluit] van de gemeente dat bepaalde rechtsgevolgen heeft en waartegen [bezwaar] en beroep aangetekend kan worden (BusinessObject) beschikking een toestemming voor het geoorloofd afwijken van een algemeen geldende [regeling] (BusinessObject) ontheffing een formele uitspraak over bepaalde rechten die, anders dan een verdrag, geen bindende werking heeft (BusinessObject) verklaring een ondertekend geschrift bestemd om tot bewijs te dienen (BusinessObject) akte afgegeven toestemming voor het uitvoeren van activiteiten conform een [regeling] (BusinessObject) vergunning Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie. (BusinessFunction) Beheren fysieke leefomgeving een maatregel voor het aanpassen of instand houden van de leefomgeving (BusinessObject) onderhoudsmaatregel Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van de gemeentelijke voorzieningen zoals een zwembad, museum, parkeergarage of sportaccommodatie. (BusinessFunction) Exploitatie fysieke leefomgeving een ruimtelijk object waar (in opdracht van) de gemeente een dienstverlenende activiteit wordt uitgevoerd (BusinessObject) voorziening Het uitvoeren van toezicht en handhavingstaken in het ruimtelijke domein. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving fysieke leefomgeving een object waarvan de geografische locatie relevant is voor de gemeente (BusinessObject) ruimtelijk object Het beheren van projecten in het ruimtelijke domein gericht op het aanbrengen van wijzigingen in de omgeving. (BusinessFunction) Realiseren fysieke leefomgeving Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein openbare orde en veiligheid worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering openbare orde en veiligheid Het verzamelen, transformeren, combineren, analyseren en visualiseren van veiligheid gerelateerde data. (BusinessFunction) Veiligheidsdata-analyse BusinessFunction Casusregievoering veiligheidsdomein Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Veiligheidsdomein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie veiligheidsdomein Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving veiligheidsdomein Het uitvoeren van werkzaamheden om in geval van verstoringen van de openbare orde adequaat op te kunnen treden. (BusinessFunction) Beheren openbare orde en veiligheid Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdiensten Het innen van belasting of achteraf vorderen van te weinig betaalde belasting. (BusinessFunction) Invordering publieksdiensten Het terughalen van onrechtmatige betalingen (BusinessObject) vordering Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het domein Publieksdiensten. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie publieksdiensten een rechtsgeldig document waarmee de rijvaardigheid van een [natuurlijk persoon] wordt onderschreven (BusinessObject) rijbewijs een rechtsgeldig afschrift van een bepaalde registratie (BusinessObject) uittreksel een document dat men op reis nodig heeft (BusinessObject) reisdocument een mens (BusinessObject) natuurlijk persoon BusinessFunction Toezicht en handhaving Publieksdiensten Het vaststellen en opleggen van de aanslag voor gemeentelijke belastingen. (BusinessFunction) Waardering en heffing een verplichte betaling aan de overheid door een [natuurlijk persoon] of [niet-natuurlijk persoon] waartegenover geen individuele prestatie van die overheid aan dat rechtssubject staat (BusinessObject) belasting een beslissing over het wel of niet toekennen van [product/dienst] (BusinessObject) besluit een rechtspersoon of een samenwerkingsverband (BusinessObject) niet-natuurlijk persoon Deze svg is op 08-11-2022 21:34:48 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 08-11-2022 21:34:48 CET


Bedrijfsfunctiemodel (uit model: GEMMA 2) - Toon SVG
Eindnoten