Toelichting Zelfredzaamheid

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Toelichting Zelfredzaamheid
Toelichting Zelfredzaamheid
Het ondersteunen van zelfredzaamheidontwikkeling bij inwoners, waarbij zelfredzaamheid gezien wordt als: "Het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maakt." (WMO) (ApplicationFunction) Beheren van zelfredzaamheidontwi- kkeling Component ter ondersteuning van de ontwikkeling van de zelfredzaamheid voor burgers (ApplicationComponent) Zelfredzaamheidontw- ikkelcomponent Functionaliteit voor zelfdiagnose door de burger, waarmee deze kan inschatten voor welke ondersteuning hij of zij wel of niet in aanmerking komt. (ApplicationFunction) Ondersteunen van zelfdiagnose Component voor zelfdiagnose zodat inwoners duidelijk krijgen wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning eventueel mogelijk is. (ApplicationComponent) Zelfdiagnosecompone- nt Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamheidstimu- lering Een groep met sociaal domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Sociaal domeinfunctionaliteit voor gemeente Het ondersteunen van zelfredzaamheidontwikkeling bij inwoners, waarbij zelfredzaamheid gezien wordt als: "Het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maakt." (WMO) (BusinessFunction) Zelfredzaamheidontw- ikkeling Functionaliteit die vraag en aanbod van individuele burgers aan elkaar koppelt.. Vrijwilligers kunnen hier hun aanbod plaatsen en burgers(of hun mantelzorgers) met een hulpvraag hun verzoek. Burgers kunnen onderling tot overeenstemming komen of worden daarbij begeleid door professionals of vrijwilligers. De rol van de gemeente kan, variëren van ondersteunend, faciliterend tot regulerend en initierend. (ApplicationFunction) Matchen van vraag en aanbod Een voorziening waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke partijen lokaal of regionaal beschikbaar zijn voor welke diensten. Een digitale gids met informatie over dienstverleners en instellingen. Deze informatie kan als een lijst worden weergegeven maar het is ook mogelijk om deze informatie weer te geven op een kaart van de buurt, de gemeente of de regio. (ApplicationFunction) Tonen van sociale kaart Functionaliteit om digitaal vastgelegde kennisinformatie te ontsluiten (ApplicationFunction) Ontsluiten van kennis Functionaliteit waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast. (ApplicationFunction) Ondersteunen van burgerparticipatie Het delen van informatie en kennis met dienstafnemers voor het vergroten van zelfredzaamheid (BusinessFunction) Kennis beschikbaarstelling Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Sociaal Domein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie sociaal domein Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het faciliteren van bekendheid en eventuele deelname aan burgerinitiatieven (BusinessFunction) Burgerinitiatieven facilitering Het publiceren en matchen van lokaal aanwezige vraag en aanbod (BusinessFunction) Vraag en aanbod matching Functionaliteit voor het ondersteunen van bugerinitiatieven (ApplicationFunction) Ondersteunen van burgerinitiatieven Functionaliteit voor het vragen van input voor op te stellen beleid (ApplicationFunction) Input vragen voor beleid Functionaliteit voor het peilen van meningen bij inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld via online enquetes (ApplicationFunction) Peilen van meningen bij inwoners en ondernemers Een groep functionaliteit voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze functionaliteit stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. (ApplicationFunction) Generieke functionaliteit voor inwoners en ondernemers Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid. (ApplicationComponent) Cocreatiecomponent Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerking en participatie Het vragen van input en gezamelijk formuleren van nieuw beleid (BusinessFunction) Beleid cocreatie (nieuw) Het onderhouden van relaties in bestaande sociale netwerken van personen en organisaties met als doel het bevorderen van openbare orde en veiligheid. Dit omvat onder andere het voeren van preventieve, persoonlijke gesprekken en het onderhouden van relaties met lokale, sociale organisaties. (BusinessFunction) Onderhouden van sociale netwerken Het faciliteren van online samenwerking tussen gemeente en (keten)partners voor diverse doelen (BusinessFunction) Algemene online samenwerking facilitering Component om elektronisch (regionale) informatie over dienstverleners en instellingen te geven. (ApplicationComponent) Buurtmarktplaatscom- ponent Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheercompon- ent Het beheren, delen en gebruiken van binnen de gemeente aanwezige kennis om deze optimaal te benutten. (BusinessFunction) Kennismanagement Functionaliteit voor het beheren van kennis. Meestal in de vorm van kennisregels. (ApplicationFunction) Ondersteunen van kennisbeheer Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmana- gement Het beheren van ontwikkelde architectuurmodellen voor gebruik in verandertrajecten. (ApplicationFunction) Beheren van architectuurmodellen ApplicationFunction Ondersteuningsfuncti- onaliteit voor gemeente Het ontwikkelen, beheren en toepassen van architectuur voor het in lijn met bedrijfsdoelen sturen van veranderingen. (BusinessFunction) Architectuur management Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Component voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d.. (ApplicationComponent) Architectuurcompone- nt AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 16-01-2020 03:07:54 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 16-01-2020 03:07:54 CET
Legenda


Originele kleuren
GEMMA type
   
   
   
   
   
   
GEMMA status
   
   
Applicatiefunctiecategorie
   
   
GEMMA subtype
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Toelichting Zelfredzaamheid
"Totaal (meerlaags)" komt niet voor in de lijst (Bedrijfsarchitectuur, Informatiearchitectuur, Technische architectuur, Applicatiearchitectuur) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Architectuurlaag".
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-f9b17b56-63be-42ed-918a-d7245e60f0f9
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Toelichting Zelfredzaamheid
Documentatie  : Diverse componenten hebben geen plek op kaarten. Zelfdiagnose component op KK kaart gezet. Werd uitgefiltert
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Object ID  : f9b17b56-63be-42ed-918a-d7245e60f0f9
Detailniveau  : Samenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Toelichting
Elementen  : 
Relaties  :