Processenlandschap - subclusters

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Processenlandschap - subclusters
Processenlandschap - subclusters
Processen die resultaten voortbrengen die niet direct zichtbaar zijn voor de burger, maar essentiële ondersteuning leveren voor het effectief kunnen uitvoeren van de primaire processen, andere ondersteunende processen of de gehele organisatie. Deze processen hebben interne klanten. (BusinessProcess) Ondersteunende processen Dit is een groepering van ondersteunende processen met een beheerkarakter. Naast het beheren zelf omvatten deze ook innovatie/ontwikkeling van het beheerde. (BusinessProcess) Beheren en ontwikkelen Dit is een groepering van ondersteunende processen met een uitvoerend karakter. (BusinessProcess) Uitvoeren ondersteunende processen De processen die zorgen voor het vormen van de strategie, en het programmeren en evalueren hiervan. Deze processen zijn door het voortbrengen van kaders en de doelen vooral gericht op het aansturen van de primaire processen van de gemeente. Deze processen hebben interne klanten. (BusinessProcess) Sturende processen Het ontwikkelen van een (strategische) meerjarenaanpak om visie en missie te kunnen realiseren (3 tot 5 jaar). Planmatige en doelgerichte inzet van mensen en middelen. Het vormt de basis voor het onderzoek naar de behaalde resultaten van het beleid en het bijstellen van dit beleid en omvat ook de evaluatie van het gevoerde beleid. (BusinessProcess) Richting bepalen Het opstellen van plannen als een op de korte termijn gerichte uitwerking van het gemaakte meerjarenbeleid, met het oog op het wat en het wanneer t.b.v. de inzet van de primaire processen en de noodzakelijke ondersteuning. (BusinessProcess) Programmeren Het beoordelen van de primaire processen, de procesprestaties en de effecten hiervan. Input aanleveren voor het bijsturen van het beleid en/of primaire proces. (BusinessProcess) Evalueren Processen die gericht zijn op het door de organisatie leveren van toegevoegde waarde aan haar omgeving. Het zijn processen waaraan de organisatie haar bestaansrecht ontleent. Deze lopen van klant (aanvraag) en/of samenleving (maatschappelijke behoefte) tot diezelfde klant (product) en/of samenleving (effect in de stad). Deze processen hebben externe klanten. (BusinessProcess) Uitvoerende (primaire) processen Het ontwerpen, specificeren en samenstellen van producten en diensten (incl. regelingen en publieke voorzieningen), en het inrichten en/of eventueel bouwrijp maken van gemeentelijk grondgebied (incl. groen, verharding, verkeer). Hieronder valt ook het ontwerpen in inrichten van de bijbehorende processen. (BusinessProcess) Ontwikkelen Het verstrekken van producten en diensten; ondersteunen van burgers; heffen en innen; informeren; beheren en onderhouden ruimte; en exploiteren van gemeentelijke voorzieningen. (BusinessProcess) Uitvoeren Het door toezicht en het toepassen van of dreigen met bestuur(srechte)lijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen bereiken dat algemeen geldende rechtsregels en individueel geldende voorschriften en vereisten die zijn verbonden aan een geleverde product en/dienst, worden nageleefd. (BusinessProcess) Handhaven Het n.a.v. een geleverde dienst, product of geëxploiteerde voorziening behandelen van reacties of het hiervoor proactief benaderen van klanten. (BusinessProcess) Nazorgen Het uitvoering geven aan de samenwerking met ketenpartners. (BusinessProcess) Samenwerken in de keten Deze svg is op 11-04-2020 01:27:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2020 01:27:35 CEST
Legenda


Originele kleuren
Toelichting
   
   
GEMMA type
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Processenlandschap - subclusters
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-d01acfb3-4bbd-4c20-b4e1-6709349e2591
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Processenlandschap - subclusters
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Object ID  : d01acfb3-4bbd-4c20-b4e1-6709349e2591
Detailniveau  : Overzicht
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Illustratie
GEMMA thema  : Geen
Object ID  : d01acfb3-4bbd-4c20-b4e1-6709349e2591
Object ID_nl  : d01acfb3-4bbd-4c20-b4e1-6709349e2591
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)