Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

GM01 Gegevensmanagement rollen en samenwerkingen view

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > GM01 Gegevensmanagement rollen en samenwerkingen view
GM01 Gegevensmanagement rollen en samenwerkingen view
BusinessCollaboration Gegevensverwerking BusinessActor Bronhouder BusinessActor Domeinarchitect BusinessActor Gegevensarchitect BusinessActor Auditor / Kwaliteitscontrole De gegevensarchitect stelt samen met de gegevensmakelaar en de functionaris voor de gegevensbescherming het ontwerp op voor de gegevenscatalogus. Dit ontwerp is input voor de implementatie van de gegevenscatalogus binnen generieke voorzieningen. (BusinessCollaboration) Ontwerpen gegevenscatalogus BusinessActor Distributeur BusinessActor Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) BusinessActor Gegevensmakelaar De implementatie hiervan wordt uitgevoerd door de beheerder generieke voorzieningen en de gegevensarchitect. Het resultaat zijn ingerichte generieke voorzieningen zoals een gegevensmagazijn, datawarehouse en servicebus met adapters. De generieke voorzieningen worden gebruikt door de beheerder generieke voorzieningen en de distributeur. (BusinessCollaboration) Ontwerpen en implementeren van generieke voorzieningen BusinessActor Afnemer BusinessActor Beheerder generieke voorzieningen Deze catalogus beschrijft of omvat: • gegevenswoordenboek: de gegevensdefinities • objecten/entiteitmodellen: de onderlinge relatie tussen gegevens • relatie met landelijke gegevensverzamelingen en –definities In het woordenboek wordt vastgelegd • De betekenis van een gegeven • De classificatie van een gegeven • Eigenaar van het gegeven • Het formaat van het gegeven • Levenscyclus van het gegeven (ontstaan, mutatie, beëindiging, verwijdering) • Relatie tot andere gegevens (Product) Gegevenscatalogus Bronhouder, afnemer, domeinarchitect, gegevensmakelaar en functionaris voor de gegevensbescherming maken afspraken over gegevensleveringen. Deze afspraken leiden tot één of meer GLO’s. Deze GLO’s zijn input voor de gegevensarchitect. Onderdeel van de afspraken over gegevensleveringen zijn de afspraken over gegevensuitwisselingen. Deze afspraken worden vastgelegd in privacy convenanten en beschrijven de afspraken die tussen partijen gemaakt worden ten aanzien van gegevensuitwisseling en doel of de noodzaak van de gegevensuitwisseling. Als het gaat om een samenwerking tussen partijen, zoals in een sociaal wijkteam, dan kan de gemeente bijvoorbeeld de werkwijze vastleggen in een privacyconvenant. Het is dringend aan te bevelen dat de gemeente dergelijke privacyconvenanten opstelt. Een convenant kan er zijn voor een sociaal wijkteam, maar ook voor een doelgroepgerichte aanpak – zoals overlastgevende jongeren, zorgmijders of voor het Veiligheidshuis. Een privacyconvenant maakt voor alle betrokkenen – inclusief de burgers – duidelijk hoe partijen omgaan met persoonsgegevens en hoe de privacybescherming is geborgd. Convenanten kunnen nooit een wet opzij zetten. Een convenant kan nooit méér bevoegdheden scheppen dan een wet aan de gemeente toekent. Om vast te stellen of een convenant privacy-proof is en past binnen de wettelijke kaders, kan een onafhankelijk partij een PIA (Privacy Impact Assessment) laten uitvoeren. Op landelijk niveau is bij nieuwe wetgeving een PIA’s verplicht. De Tweede Kamer vraagt er altijd om. Op gemeentelijk niveau is er geen verplichting, maar het is wel verstandig om een PIA te laten doen. (BusinessCollaboration) Afspraken maken over gegevensleveringen BusinessActor Regisseur gegevensmanagement BusinessActor Portefeuillehouder gegevensmanagement Ingerichte informatiesystemen ten behoeve van het gegevensmanagement. Denk hierbij aan gegevensmagazijnen, distributiesystemen, servicecatalogi, etcetera. (Product) Generieke voorzieningen Om grip te houden op de gemeentelijke gegevenshuishouding is het belangrijk over levering en gebruik duidelijke afspraken te maken tussen (gegevens)leverancier en afnemer. De vastlegging van deze afspraken kan in de vorm van een Gegevens Levering Overeenkomst (GLO). In de praktijk zal het er op neerkomen, dat voor leveringen een set algemeen geldende kaders van toepassing is; deze kunnen de vorm van Algemene Voorwaarden aannemen (bijvoorbeeld nooit doorleveren zonder toestemming van leverancier). (Contract) Gegevenslevering overeenkomst (GLO) FlowRelationship levert input FlowRelationship levert gegevens AccessRelationship W FlowRelationship levert input AccessRelationship W AssociationRelationship auditing van verwerking gegevens AggregationRelationship maakt deel uit van AggregationRelationship maakt deel uit van AggregationRelationship maakt deel uit van AssociationRelationship realiseert FlowRelationship meldt terug en levert gegevens FlowRelationship levert gegevens FlowRelationship levert gegevens AccessRelationship W AssociationRelationship monitoring naleving privacy weten regelgeving SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship realiseert FlowRelationship levert gegevens AccessRelationship W FlowRelationship levert gegevens AccessRelationship W ServingRelationship is input voor AggregationRelationship maakt deel uit van AggregationRelationship maakt deel uit van AggregationRelationship maakt deel uit van AggregationRelationship maakt deel uit van AggregationRelationship maakt deel uit van AssociationRelationship realiseert AggregationRelationship maakt deel uit van FlowRelationship uitzetten lijnenop het gebied van gegevensman- agement ServingRelationship worden gebruikt ServingRelationship worden gebruikt Deze svg is op 30-06-2022 21:09:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 30-06-2022 21:09:20 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
ArchiMate-view GM01 Gegevensmanagement rollen en samenwerkingen view
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-cd0b8ee6-2266-4d2a-9a35-292f50982d0c
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : GM01 Gegevensmanagement rollen en samenwerkingen view
Object ID  : cd0b8ee6-2266-4d2a-9a35-292f50982d0c
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Gegevensmanagement
Viewtype  : Illustratie
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Object ID  : cd0b8ee6-2266-4d2a-9a35-292f50982d0c
Object ID_nl  : cd0b8ee6-2266-4d2a-9a35-292f50982d0c
Original ID  : id-cd0b8ee6-2266-4d2a-9a35-292f50982d0c
Semanticsearch  : gm01 gegevensmanagement rollen en samenwerkingen view
Elementen  : 
Relaties  :