Toelichting bewaking

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Toelichting bewaking
Toelichting bewaking
Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen (inhoud en proces). (BusinessFunction) Performance management Het analyseren van de kwantiteit en kwaliteit van dienstverlening ten opzichte van gedefinieerde serviceniveaus en het op basis daarvan ondernemen van actie (BusinessFunction) Dienstverlening servicemanagement Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking Component voor het vastleggen en bieden van inzicht in uitvoering van bestuurlijk opgedragen activiteiten. (ApplicationComponent) Bestuurlijk activiteiten bewakingcomponent BusinessFunction Dienstverleningskade- rs bewaking Functionaliteit voor het vastleggen en bieden van inzicht in uitvoering van bestuurlijk opgedragen activiteiten. (ApplicationFunction) Ondersteunen bewaking bestuurlijke activiteiten Het bewaken of processen binnen de zelf opgestelde beperkingen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Kaderbewaking Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement Het bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsbewa- king Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliance management Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagemen- t Registratie en beheer van agressiegevallen en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak. (ApplicationFunction) Ondersteunen van registreren agressiegevallen Het ondersteunen van de registratie en beheer van veiligheidsrisico's. (ApplicationFunction) Ondersteunen beheren van veiligheidsrisico's Een groep met openbare orde en veiligheid domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Openbare Orde en Veiligheidfunctionalitei- t voor gemeente Component voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. (ApplicationComponent) Veiligheidsmanageme- ntcomponent Component voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak. (ApplicationComponent) Agressieregistratie- component AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 07-01-2020 12:09:29 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 07-01-2020 12:09:29 CET
Legenda


Originele kleuren
GEMMA status
   
   
GEMMA type
   
   
   
   
   
   
Toelichting
   
   
Applicatiefunctiecategorie
   
   
GEMMA subtype
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Toelichting bewaking
"Totaal (meerlaags)" komt niet voor in de lijst (Bedrijfsarchitectuur, Informatiearchitectuur, Technische architectuur, Applicatiearchitectuur) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Architectuurlaag".
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-a627b161-0c94-4d51-bbaa-de49ac27f9c3
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Toelichting bewaking
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Object ID  : a627b161-0c94-4d51-bbaa-de49ac27f9c3
Detailniveau  : Samenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Toelichting
Elementen  : 
Relaties  :