Wkpb-component

Contextdiagram
Component voor het opstellen van Wkpb-beperkingbesluiten en communicatie met de Landelijke Voorziening en/of Kadaster (ApplicationComponent) Wkpb- component Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentservi- ces Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zakens (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN Het koppelvlak Kadastrale Mutatieservices specificeert een set van standaardservices voor de binnengemeentelijke distributie in StUF van kadastrale mutaties zoals die door het Kadaster in de vorm van de BRK-levering verstrekt worden. (Constraint) StUF Kadastrale mutatieservices Applicatieservice voor het verwerken van elders genomen besluiten richting het centrale WKPB-loket bij het Kadaster. (ApplicationService) Beheren van beperkingsbes- luiten StUF WKPB is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens door gemeenten en Kadaster met de Landelijke Voorziening voor de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken. (Constraint) StUF Wkpb RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 09-11-2022 09:05:21 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 09:05:21 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Wkpb-component
Definitie  : Component voor het opstellen van Wkpb-beperkingbesluiten en communicatie met de Landelijke Voorziening en/of Kadaster
BBN  : BBN 1 en BBN2 integriteitsmaatregelen
BIV score BBN  : 121
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting  : De component ondersteunt het vastleggen en publiceren van gegevens conform de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) naar de daarvoor beschikbare landelijke voorziening
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : financiële gevolgen: niet meer op te vangen binnen de begroting van de organisatie uitvoeringsorganisatie; geen accountantsverklaring afgegeven;
Object ID  : a28ce566-8955-4c8b-bc98-7d44e1b4d86e
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : a28ce566-8955-4c8b-bc98-7d44e1b4d86e
Object ID_nl  : a28ce566-8955-4c8b-bc98-7d44e1b4d86e
Original ID  : id-a28ce566-8955-4c8b-bc98-7d44e1b4d86e
Semanticsearch  : wkpb-component
Relaties  : 
Realiseert verplichte standaarden (1):


Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 18:36.