Toelichting totaalview bedrijfsvoering

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Toelichting totaalview bedrijfsvoering
Toelichting totaalview bedrijfsvoering
Functionaliteit om het verwerven van middelen en het bewaken van afspraken hierover te kunnen bewaken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van inkoop en contractmanagement Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Component voor ondersteuning van het inkopen van producten. (ApplicationComponent) Inkoopcomponent Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiseringsmanage- ment Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanage- ment Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatiemanagem- ent Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten. (ApplicationComponent) Contractbeheercompone- nt Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar- en beroepcomponent Functionaliteit voor het afhandelen van bezwaren en beroepen (ApplicationFunction) Ondersteunen van bezwaar- en beroep De behandeling van bezwaren en beroepen van burgers en/of bedrijven (BusinessFunction) Bezwaar- en beroepafhandeling Functionaliteit voor het in samenhang beheren van projecten (ApplicationFunction) Project-, programma-, portfoliobeheer Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's. (ApplicationComponent) Projectmanagementcom- ponent Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten die de ruimtelijke omgeving wijzigen. (BusinessFunction) Ruimtelijk projectmanagement uitvoering Component voor het vastleggen, implementeren en beheren van informatiebeveiligings- en privacymaatregelen. (ApplicationComponent) Beveiliging- en privacycomponent Het uitvoeren en bewaken van benodigde maatregelen, processen en procedures voor adequate beveiliging en privacy. (ApplicationFunction) Beheren en implementeren van beveiligingsmaatregelen Het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden door het gebruik kunnen werken met documenten, rekenbladen, persoonlijke email en agenda. (ApplicationFunction) Ondersteunen van kantoorautomatisering Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda. (ApplicationComponent) Kantoorautomatiseringc- omponent Component voor het beheren van voorraden. (ApplicationComponent) Voorraadbeheercompon- ent Functionaliteit voor het beheren van voorraden van producten. (ApplicationFunction) Ondersteunen van vooraadbeheer ArchiMateNote Is een generieke functie maar gelet op belang en grote rol die ondersteunende afdelingen hierbij nog hebben hier wel noemen. Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het ontvangen van informatieobjecten, controleren, aanvullen waar nodig en uitvoeren van alle benodigde voorbereidende handelingen om een object te genereren voor duurzame opslag. (BusinessFunction) In bewaring nemen van informatieobjecten Het opslaan van informatieobjecten en het beheren van wat zich in de opslag bevindt zodanig dat deze duurzaam toegankelijk blijft. (BusinessFunction) Duurzaam bewaren en beheren van informatieobjecten Het ontsluiten van in opslag zijnde informatieobjecten in de vorm van reproducties voor verschillende vormen van gebruik. (BusinessFunction) Ontsluiten van informatieobjecten Het beheren van de gebruikte systeemomgeving zodanig dat verantwoorde duurzame opslag is geborgd. (BusinessFunction) Algemeen beheer duurzame opslag informatieobjecten Functionaliteit voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten Functionaliteit voor het identificeren en vervolgens controleren en completeren van informatieobjecten ter voorbereiding van duurzame opslag. (ApplicationFunction) Valideren van informatieobjecten Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van de content van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Opslaan en ontsluiten data informatieobjecten Functionaliteit voor het converteren van informatieobjecten naar een duurzaam archiefformaat. (ApplicationFunction) Converteren informatieobject naar duurzaam formaat Functionaliteit voor het verwijderen van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Verwijderen/vernietige- n van informatieobjecten Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van de metagegevens van informatieobjecten (ApplicationFunction) Opslaan en ontsluiten metagegevens informatieobjecten Functionaliteit voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Archiveren van informatieobjecten Functionaliteit voor het beheren van gearchiveerde informatieobjecten. (ApplicationFunction) Beheren gearchiveerde informatieobjecten Functionaliteit voor het beheren van de administratie van (de opslag van) informatieobjecten en hun metagegevens. (ApplicationFunction) Documenteren van beheer van informatieobjecten Functionaliteit voor het zoeken van informatieobjecten via metagegevens. (ApplicationFunction) Tonen en zoeken van informatieobjecten Functionaliteit voor het actief aan het publiek beschikbaarstellen van informatieobjecten (ApplicationFunction) Beschikbaarstellen van informatieobjecten Functionaliteit voor het online beschikbaarstellen informatieobjecten. (ApplicationFunction) Online beschikbaarstellen informatieobjecten Functionaliteit voor het aanbieden en leveren van informatieobjecten als download. (ApplicationFunction) Aanbieden informatieobjecten als download Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek. (ApplicationComponent) Archiefportaalcomponen- t Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheercomponen- t Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistratiecompo- nent Functionaliteit om diverse soorten financiele processen te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van financiële processen ApplicationFunction Beheren uitgavenbeheer ApplicationFunction Beheren grootboek ApplicationFunction Beheren crediteuren ApplicationFunction Beheren budgettering Functionaliteit waarmee de uitputting van de gemeentelijke budgetten op het gebied van de decentralisaties gemonitord en bewaakt kan worden. (ApplicationFunction) Ondersteunen budgetbewaking Het inkopen van zorg en ondersteuning levert uiteraard ook een stroom op van facturen en declaraties. Voor de gemeente als financier is het noodzakelijk dit financiële verkeer zorgvuldig te beheren. Om de administratieve last voor gemeente en zorgaanbieders te beperken is het noodzakelijk dit financiële berichtenverkeer op zoveel mogelijk dezelfde wijze en op een veilige manier elektronisch in te richten. Daardoor blijft de administratieve component van de werkzaamheden beperkt tot één uitgebreide functie, in plaats van een proces per gemeente en zorgverzekeraar. Ten behoeve van de transitie van de extramurale zorg (naar WMO) zijn declaratieberichten van de zorgaanbieder naar de gemeente beschikbaar. Op deze wijze kunnen de declaraties elektronisch worden ingediend. Deze elektronische declaratieberichten zijn binnen de WMO ook inzetbaar voor bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp. (ApplicationFunction) Beheren declaraties en facturen ApplicationFunction Beheren debiteuren ApplicationFunction Beheren projectboekhouding ApplicationFunction Beheren vaste activa Component voor het administreren en managen van medewerkers. (ApplicationComponent) Personeelsinformatieco- mponent Functionaliteit voor het beheren van medewerkers (ApplicationFunction) Ondersteunen van personeelsmanagement Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. (ApplicationComponent) Tijdregistratiecomponen- t Functionaliteit voor het ondersteuning van tijdregistratie door medewerkers. (ApplicationFunction) Ondersteunen van tijdregistratie Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving. (ApplicationComponent) Salarisadministratie en - verwerkingcomponent Functionaliteit voor het beheren van personeels- en salarisgegevens voor een juiste salarisverwerking. (ApplicationFunction) Ondersteunen van salarisadministratie en verwerking Functionaliteit voor het autoriseren en fysiek mogelijk maken van toegang tot gemeentelijke gebouwen, ruimtes en locaties. (ApplicationFunction) Ondersteunen van gebouw-, ruimte- en locatietoegang. Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes. (ApplicationComponent) Aanwezigheid- en toegangscontrolecompon- ent Functionaliteit voor het het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van uitlenen facilitaire middelen Component voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer- en uitleencomponent Functionaliteit voor het melden en afhandelen van incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van helpdeskwerkzaamhede- n Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationComponent) Helpdeskcomponent Functonaliteit om binnen een gebouw aanwezige installaties centraal aan te sturen, bedienen en laten samenwerken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van gebouwinstallatiebeheer Component voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d.. (ApplicationComponent) Architectuurcomponent Functionaliteit voor het beheren van kennis. Meestal in de vorm van kennisregels. (ApplicationFunction) Ondersteunen van kennisbeheer Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheercomponen- t Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component Functionaliteit voor het beschikbaar stellen van informatie en diensten aan gemeentelijke medewerkers. (ApplicationFunction) Publiceren van informatie voor medewerkers Component voor het publiceren van informatie op een besloten website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Intranetcomponent Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties, centraal aan te sturen (reguleren), bedienen en laten samenwerken (communiceren). (ApplicationComponent) Gebouwinstallatiecomp- onent Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. (ApplicationComponent) Roosterbeheercompone- nt Het beheren van het inroosteren van medewerkers voor het vervullen van bepaalde taken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van roosterbeheer Functionaliteit om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationFunction) Ondersteunen van planning en control Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationComponent) Planning en control component Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. (ApplicationComponent) IT-objectencomponent Functionaliteit voor het beheren van IT objecten (assets). Bv. hardware, software, licenties etc. (ApplicationFunction) Ondersteunen van IT- objectenbeheer Functionaliteit voor het innen van openstaande vorderingen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van innen van vorderingen Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomponent Het plannen en beheren van de inzet van mensen en middelen. (BusinessFunction) Middeleninzet planning Het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden via het beschikbaarstellen van, vaak elektronische, middelen. (BusinessFunction) Kantoorwerkzaamheden ondersteuning Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingbeheer Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Het managen van een groep gerelateerde projecten. (BusinessFunction) Programmabeheer Het managen van een veelheid aan projecten, meestal gemeentebreed, om strategische organisatiedoelen te realiseren. (BusinessFunction) Projectportfoliobeheer Het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van individuele projecten. (BusinessFunction) Projectbeheer Het beheren van projecten in het ruimtelijke domein gericht op het aanbrengen van wijzigingen in de omgeving. (BusinessFunction) Beheer ruimtelijke projecten Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Ruimtelijk Domein Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Vastgoedbeheer Om zicht te krijgen en te houden op de resultaten van de sociale wijkteams en de kosteneffecten daarvan, wordt een systematiek van resultaatsturing en verantwoording ontwikkeld. (ApplicationFunction) Ondersteunen van contracten- en SLA- beheer Het beheren van ontwikkelde architectuurmodellen voor gebruik in verandertrajecten. (ApplicationFunction) Beheren van architectuurmodellen ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 23-09-2020 22:24:32 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 23-09-2020 22:24:32 CEST
Legenda


Originele kleuren
Applicatiefunctiecategorie
   
   
GEMMA status
   
   
GEMMA type
   
   
   
   
   
   
BBN
   
   
BIV score BBN
   
   
   
   
   
Beschikbaarheid
   
   
   
Integriteit
   
   
   
Vertrouwelijkheid
   
   
   
GEMMA subtype
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Toelichting totaalview bedrijfsvoering
"Geen" komt niet voor in de lijst (Bedrijfsarchitectuur, Informatiearchitectuur, Technische architectuur, Applicatiearchitectuur, Totaal (meerlaags)) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Architectuurlaag".
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-93b25f8f-1b59-4bf7-96eb-e6eef4b6196b
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Toelichting totaalview bedrijfsvoering
Architectuurlaag  : Geen
Domein  : Ondersteuning
Object ID  : 93b25f8f-1b59-4bf7-96eb-e6eef4b6196b
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Toelichting
GEMMA thema  : Geen
Object ID  : 93b25f8f-1b59-4bf7-96eb-e6eef4b6196b
Object ID_nl  : 93b25f8f-1b59-4bf7-96eb-e6eef4b6196b
Elementen  : 
Relaties  :