Toelichting totaalview bedrijfsvoering

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Toelichting totaalview bedrijfsvoering
Toelichting totaalview bedrijfsvoering
Functionaliteit om het verwerven van middelen en het bewaken van afspraken hierover te kunnen bewaken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van inkoop en contractmanagement Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Component voor ondersteuning van het inkopen van producten. (ApplicationComponent) Inkoopcomponent Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiseringsmana- gement Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsmanageme- nt Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsmanageme- nt Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmana- gement Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatiemanag- ement Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Om zicht te krijgen en te houden op de resultaten van de sociale wijkteams en de kosteneffecten daarvan, wordt een systematiek van resultaatsturing en verantwoording ontwikkeld. (ApplicationFunction) Ondersteunen van contracten- en SLA beheer De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten. (ApplicationComponent) Contractbeheercompo- nent Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar- en beroepcomponent Functionaliteit voor het afhandelen van bezwaren en beroepen (ApplicationFunction) Ondersteunen van bezwaar- en beroep De behandeling van bezwaren en beroepen van burgers en/of bedrijven (BusinessFunction) Bezwaar- en beroepafhandeling Functionaliteit voor het in samenhang beheren van projecten (ApplicationFunction) Project-, programma-, portfoliobeheer Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's. (ApplicationComponent) Projectmanagementc- omponent Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten die de ruimtelijke omgeving wijzigen. (BusinessFunction) Ruimtelijk projectmanagement uitvoering Component voor het vastleggen, implementeren en beheren van informatiebeveiligings- en privacymaatregelen. (ApplicationComponent) Beveiliging- en privacycomponent Het uitvoeren en bewaken van benodigde maatregelen, processen en procedures voor adequate beveiliging en privacy. (ApplicationFunction) Beheren en implementeren van beveiligingsmaatregel- en Het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden door het gebruik kunnen werken met documenten, rekenbladen, persoonlijke email en agenda. (ApplicationFunction) Ondersteunen van kantoorautomatiserin- g Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda. (ApplicationComponent) Kantoorautomatiserin- gcomponent Component voor het beheren van voorraden. (ApplicationComponent) Voorraadbeheercomp- onent Functionaliteit voor het beheren van voorraden van producten. (ApplicationFunction) Ondersteunen van vooraadbeheer ArchiMateNote Is een generieke functie maar gelet op belang en grote rol die ondersteunende afdelingen hierbij nog hebben hier wel noemen. Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het ontvangen van informatieobjecten, controleren, aanvullen waar nodig en uitvoeren van alle benodigde voorbereidende handelingen om een object te genereren voor duurzame opslag. (BusinessFunction) In bewaring nemen van informatieobjecten Het opslaan van informatieobjecten en het beheren van wat zich in de opslag bevindt zodanig dat deze duurzaam toegankelijk blijft. (BusinessFunction) Duurzaam bewaren en beheren van informatieobjecten Het ontsluiten van in opslag zijnde informatieobjecten in de vorm van reproducties voor verschillende vormen van gebruik. (BusinessFunction) Ontsluiten van informatieobjecten Het beheren van de gebruikte systeemomgeving zodanig dat verantwoorde duurzame opslag is geborgd. (BusinessFunction) Algemeen beheer duurzame opslag informatieobjecten Functionaliteit voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten Functionaliteit voor het identificeren en vervolgens controleren en completeren van informatieobjecten ter voorbereiding van duurzame opslag. (ApplicationFunction) Valideren van informatieobjecten Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van de content van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Opslaan en ontsluiten data informatieobjecten Functionaliteit voor het converteren van informatieobjecten naar een duurzaam archiefformaat. (ApplicationFunction) Converteren informatieobject naar duurzaam formaat Functionaliteit voor het verwijderen van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Verwijderen/vernieti- gen van informatieobjecten Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van de metagegevens van informatieobjecten (ApplicationFunction) Opslaan en ontsluiten metagegev- ens informatieobjecten Functionaliteit voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Archiveren van informatieobjecten Functionaliteit voor het beheren van gearchiveerde informatieobjecten. (ApplicationFunction) Beheren gearchiveerde informatieobjecten Functionaliteit voor het beheren van de administratie van (de opslag van) informatieobjecten en hun metagegevens. (ApplicationFunction) Documenteren van beheer van informatieobjecten Functionaliteit voor het zoeken van informatieobjecten via metagegevens. (ApplicationFunction) Tonen en zoeken van informatieobjecte- n Functionaliteit voor het actief aan het publiek beschikbaarstellen van informatieobjecten (ApplicationFunction) Beschikbaarstellen van informatieobjecten Functionaliteit voor het online beschikbaarstellen informatieobjecten. (ApplicationFunction) Online beschikbaarstellen informatieobjecten Functionaliteit voor het aanbieden en leveren van informatieobjecten als download. (ApplicationFunction) Aanbieden informatieobjecten als download Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek. (ApplicationComponent) Archiefportaalcompon- ent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheercompon- ent Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistratiecom- ponent Functionaliteit om diverse soorten financiele processen te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van financiële processen ApplicationFunction Beheren uitgavenbeheer ApplicationFunction Beheren grootboek ApplicationFunction Beheren crediteuren ApplicationFunction Beheren budgettering Functionaliteit waarmee de uitputting van de gemeentelijke budgetten op het gebied van de decentralisaties gemonitord en bewaakt kan worden. (ApplicationFunction) Ondersteunen budgetbewaking Het inkopen van zorg en ondersteuning levert uiteraard ook een stroom op van facturen en declaraties. Voor de gemeente als financier is het noodzakelijk dit financiële verkeer zorgvuldig te beheren. Om de administratieve last voor gemeente en zorgaanbieders te beperken is het noodzakelijk dit financiële berichtenverkeer op zoveel mogelijk dezelfde wijze en op een veilige manier elektronisch in te richten. Daardoor blijft de administratieve component van de werkzaamheden beperkt tot één uitgebreide functie, in plaats van een proces per gemeente en zorgverzekeraar. Ten behoeve van de transitie van de extramurale zorg (naar WMO) zijn declaratieberichten van de zorgaanbieder naar de gemeente beschikbaar. Op deze wijze kunnen de declaraties elektronisch worden ingediend. Deze elektronische declaratieberichten zijn binnen de WMO ook inzetbaar voor bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp. (ApplicationFunction) Beheren declaraties en facturen ApplicationFunction Beheren debiteuren ApplicationFunction Beheren projectboekhouding ApplicationFunction Beheren vaste activa Component voor het administreren en managen van medewerkers. (ApplicationComponent) Personeelsinformatiec- omponent Functionaliteit voor het beheren van medewerkers (ApplicationFunction) Ondersteunen van personeelsmanageme- nt Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. (ApplicationComponent) Tijdregistratiecompon- ent Functionaliteit voor het ondersteuning van tijdregistratie door medewerkers. (ApplicationFunction) Ondersteunen van tijdregistratie Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving. (ApplicationComponent) Salarisadministratie en verwerkingcomponen- t Functionaliteit voor het beheren van personeels- en salarisgegevens voor een juiste salarisverwerking. (ApplicationFunction) Ondersteunen van salarisadministratie en verwerking Functionaliteit voor het autoriseren en fysiek mogelijk maken van toegang tot gemeentelijke gebouwen, ruimtes en locaties. (ApplicationFunction) Ondersteunen van gebouw-, ruimte- en locatietoegang. Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes. (ApplicationComponent) Aanwezigheid- en toegangscontrolecom- ponent Functionaliteit voor het het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van uitlenen facilitaire middelen Component voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer- en uitleencomponent Functionaliteit voor het melden en afhandelen van incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van helpdeskwerkzaamhe- den Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationComponent) Helpdeskcomponent Functonaliteit om binnen een gebouw aanwezige installaties centraal aan te sturen, bedienen en laten samenwerken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van gebouwinstallatiebeh- eer Het beheren van ontwikkelde architectuurmodellen voor gebruik in verandertrajecten. (ApplicationFunction) Beheren van architectuurmodellen Component voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d.. (ApplicationComponent) Architectuurcompone- nt Functionaliteit voor het beheren van kennis. Meestal in de vorm van kennisregels. (ApplicationFunction) Ondersteunen van kennisbeheer Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheercompon- ent Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component Functionaliteit voor het beschikbaar stellen van informatie en diensten aan gemeentelijke medewerkers. (ApplicationFunction) Publiceren van informatie voor medewerkers Component voor het publiceren van informatie op een besloten website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Intranetcomponent Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties, centraal aan te sturen (reguleren), bedienen en laten samenwerken (communiceren). (ApplicationComponent) Gebouwinstallatieco- mponent Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. (ApplicationComponent) Roosterbeheercompo- nent Het beheren van het inroosteren van medewerkers voor het vervullen van bepaalde taken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van roosterbeheer Functionaliteit om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationFunction) Ondersteunen van planning en control Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationComponent) Planning en control component ArchiMateNote GAAN WEG HIER Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. (ApplicationComponent) IT objectencomponent Functionaliteit voor het beheren van IT objecten (assets). Bv. hardware, software, licenties etc. (ApplicationFunction) Ondersteunen van IT-objectenbeheer Functionaliteit voor het innen van openstaande vorderingen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van innen van vorderingen Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomponent ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 23-08-2019 19:45:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 23-08-2019 19:45:49 CEST
Legenda


Originele kleuren
Applicatiefunctiecategorie
   
   
GEMMA status
   
   
GEMMA type
   
   
   
   
   
GEMMA subtype
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Toelichting totaalview bedrijfsvoering
"Geen" komt niet voor in de lijst (Bedrijfsarchitectuur, Informatiearchitectuur, Technische architectuur, Applicatiearchitectuur) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Architectuurlaag".
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-93b25f8f-1b59-4bf7-96eb-e6eef4b6196b
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Toelichting totaalview bedrijfsvoering
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Geen
Domein  : Ondersteuning
Object ID  : 93b25f8f-1b59-4bf7-96eb-e6eef4b6196b
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Toelichting
Elementen  : 
Relaties  :