BA02 Bedrijfsobjectenmodel

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > BA02 Bedrijfsobjectenmodel
BA02 Bedrijfsobjectenmodel
Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning functies die worden aangeboden door een IT-systeem. (BusinessObject) functionaliteit de behoefte van een of meer gebruikers aan specifieke gegevens, informatie of [functionaliteit] (BusinessObject) informatiebehoefte de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [risico]. (BusinessObject) veiligheidsrisico voorgenomen actie om de impact van een [veiligheidsrisico] preventief dan wel ten tijde van optreden van [veiligheidsrisico] te minimaliseren op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [maatregel] (BusinessObject) veiligheidsbeheersmaatregel een evaluatie van een [medewerker] conform het functieprofiel behorend bij [formatieplaats] (BusinessObject) beoordeling medewerker een functie binnen een [organisatie-eenheid] inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen (BusinessObject) formatieplaats een financiele afspraak conform [dienstbetrekking] voor uitbetaling van loon aan [medewerker] (BusinessObject) salarisverplichting een rechtsbetrekking tussen een [medewerker] en een [niet-natuurlijk persoon] voor het verrichten van arbeid in ruil voor een [salarisverplichting] (BusinessObject) dienstbetrekking een [natuurlijk persoon] met een tijdelijk of vaste [dienstbetrekking] of met een inhuurcontract met de gemeente (BusinessObject) medewerker vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten (eenmalige) werkzaamheden, leidend tot een duidelijk omschreven eindproduct (BusinessObject) project een opgetreden [risico] m.b.t. veiligheid (BusinessObject) incident een eenheid van software en/of hardware (BusinessObject) IT-systeem een bijeenkomst met interne en/of externe [natuurlijk persoon/natuurlijke personen] waarin besluiten worden genomen en waarover verslag wordt vastgelegd (BusinessObject) vergadering een verzameling gegevens (ook wel: informatie- of gegevensobject) die conform de archiefwet dient te worden gearchiveerd (BusinessObject) archiefobject een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke doelgroep (BusinessObject) communicatie-uiting de vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) journaalpost een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend (BusinessObject) kostenplaats een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren (BusinessObject) activum een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de gemeente tegenover staat (BusinessObject) uitgaande betaling inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een [product/dienst] van de gemeente tegenover staat (BusinessObject) inkomende betaling een roerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden (BusinessObject) voorwerp een onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden (BusinessObject) gebouw een overeenkomst tussen de gemeente en een uitvoerende organisatie waarin afspraken zijn gemaakt over het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens (BusinessObject) verwerkersovereenkomst een contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de gemeente aan een crediteur moet worden betaald (BusinessObject) inkoopverplichting afspraak over de [KPI's] en kwaliteitseisen van door een [leverancier] te leveren diensten en/of goederen (BusinessObject) prestatie-afspraak Verbintenis tussen de gemeente en een of meerdere [leveranciers], bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) betreffende de levering van goederen, inhuur van personeel of verwerking van persoonsgegevens. (BusinessObject) contract een [niet-natuurlijk persoon] die een [product/dienst] levert aan de gemeente (BusinessObject) leverancier een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel [contract] met een [leverancier] (BusinessObject) aanbesteding Het terughalen van onrechtmatige betalingen (BusinessObject) vordering Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde KPI (key performance indicator) (BusinessObject) resultaat een verzameling van natuurlijke personen, niet-natuurlijke personen en/of andere samenwerkingsverbanden die afspraken hebben gemaakt over hoe zij met elkaar samenwerken (BusinessObject) samenwerkingsverband een vooraf gedefinieerde eenheid van resultaat om de prestaties van een organisatie te analyseren (BusinessObject) KPI (key performance indicator) een voorspelling van de inkomsten en uitgaven voor een toekomstige periode (BusinessObject) begroting een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht (BusinessObject) doelstelling een clustering van medewerkers binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling (BusinessObject) organisatie-eenheid Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling principes en modellen voor de inrichting van organisatie, processen, informatievoorziening en technologie (BusinessObject) architectuur een voorgestelde inrichting van de leefomgeving (bestemmingsplan, streekplan) (BusinessObject) omgevingsplan een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) beleidsuitgangspunt een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) regeling een tastbaar goed of verzameling activiteiten die door de gemeente geleverd kunnen worden (BusinessObject) product/dienst een set van samenhangende activiteiten om input om te zetten in output, gestart door een duidelijke trigger en eindigend met een duidelijk resultaat (BusinessObject) proces Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking van toepassing zijnde wet- en regelgeving (BusinessObject) wet- en regelgeving de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis (BusinessObject) risico voorgenomen actie om de impact van een risico preventief dan wel ten tijde van optreden van risico te minimaliseren (BusinessObject) beheersmaatregel een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren (BusinessObject) corrigerende maatregel een geconstateerde afwijking van een resultaat van een /KPI (BusinessObject) bevinding een vastgesteld plan met projecten en activiteiten om een set van gewenste [doelstelling] te kunnen bereiken (BusinessObject) veranderprogramma Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders. (BusinessFunction) Regievoering een akkoord op een ingediend voorstel (BusinessObject) opdracht aanbod van leverancier voor een specifiek behandelplan of verwijzing. (BusinessObject) voorstel Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering een verplichte betaling aan de overheid door een [natuurlijk persoon] of [niet-natuurlijk persoon] waartegenover geen individuele prestatie van die overheid aan dat rechtssubject staat (BusinessObject) belasting een ruimtelijk object waar (in opdracht van) de gemeente een dienstverlenende activiteit wordt uitgevoerd (BusinessObject) voorziening een maatregel voor het aanpassen of instand houden van de leefomgeving (BusinessObject) onderhoudsmaatregel een object waarvan de geografische locatie relevant is voor de gemeente (BusinessObject) ruimtelijk object een straf die kan worden opgelegd aan [natuurlijk persoon/natuurlijke personen], [niet-natuurlijk persoon/niet-natuurlijke personen] of landen ter bestraffing van geconstateerde overtreding bij [controle] (BusinessObject) sanctie een onderzoek op de naleving van een [regeling] door een [natuurlijk persoon] of een [niet-natuurlijk persoon] (BusinessObject) controle een rechtsgeldig afschrift van een bepaalde registratie (BusinessObject) uittreksel een rechtsgeldig document waarmee de rijvaardigheid van een [natuurlijk persoon] wordt onderschreven (BusinessObject) rijbewijs een ondertekend geschrift bestemd om tot bewijs te dienen (BusinessObject) akte een afschrift van een [besluit] waarop de [klant] een [beroep/bezwaar] kan indienen een officieel en schriftelijk [besluit] van de gemeente dat bepaalde rechtsgevolgen heeft en waartegen [bezwaar] en beroep aangetekend kan worden (BusinessObject) beschikking een toestemming voor het geoorloofd afwijken van een algemeen geldende [regeling] (BusinessObject) ontheffing afgegeven toestemming voor het uitvoeren van activiteiten conform een [regeling] (BusinessObject) vergunning een rechtspersoon of een samenwerkingsverband (BusinessObject) niet-natuurlijk persoon een mens (BusinessObject) natuurlijk persoon een document dat men op reis nodig heeft (BusinessObject) reisdocument een formele uitspraak over bepaalde rechten die, anders dan een verdrag, geen bindende werking heeft (BusinessObject) verklaring het recht op het eenmalig of periodiek ontvangen van geld (BusinessObject) uitkering een tijdelijke bijdrage ten behoeve van het starten, dan wel een permanente bijdrage voor het uitvoeren van een activiteit om een beoogd maatschappelijk doel te bereiken (BusinessObject) subsidie waargenomen informatie die kan leiden tot optreden door de gemeente of een andere organisatie (BusinessObject) waarneming een tastbaar goed waarmee een [klant] een activiteit makkelijker kan uitvoeren (BusinessObject) hulpmiddel een verzameling activiteiten die de [klant] ondersteunen bij het bereiken van een bepaald doel (BusinessObject) ondersteuning een voorgestelde behandeling van een [klantbehoefte] die door een [leverancier] zal worden geleverd (BusinessObject) behandelplan een relatie van een [klant] die onderdeel is van een [traject] (BusinessObject) betrokkene de behoefte van een [klant] aan een [product/dienst] (BusinessObject) klantbehoefte een beslissing over het wel of niet toekennen van [product/dienst] (BusinessObject) besluit Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Een signaal heeft betrekking op een persoon of groep en geeft aan dat er met deze persoon of groep mogelijk iets aan de hand is. (BusinessObject) signaal een verzoek tot heroverweging van een bestreden besluit (BusinessObject) bezwaar een uiting van onvrede over enige handeling door of namens de gemeente gedaan door een klant of medewerker dan wel door een persoon of organisatie waarmee de gemeente contacten onderhoudt (BusinessObject) klacht richtlijn voor, of onderwijs in hoe een natuurlijk persoon iets zelf kan doen (BusinessObject) instructie een samenhangende hoeveelheid werk met gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden (BusinessObject) zaak een mededeling aan de gemeente door een natuurlijk persoon of een niet-natuurlijk persoon (BusinessObject) melding een vraag of aanvraag voor een product/dienst door een klant (BusinessObject) verzoek een contactmoment met een klant dat relevant is voor de dienstverlening (BusinessObject) klantcontact een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon waar een product/dienst wordt geleverd (BusinessObject) klant een veelgestelde vraag en een antwoord daarop (BusinessObject) vraag-antwoord combinatie de officiële publicatie van een regeling of de levering van een vergunning of ontheffing door de gemeente (BusinessObject) bekendmaking Deze svg is op 09-11-2022 00:09:09 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 00:09:09 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   

   
ArchiMate-view BA02 Bedrijfsobjectenmodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-85853310-d375-4c9d-ae7a-46dcd0906996
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : BA02 Bedrijfsobjectenmodel
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Object ID  : 85853310-d375-4c9d-ae7a-46dcd0906996
Detailniveau  : Overzicht
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Basis
GEMMA thema  : Geen
Object ID  : 85853310-d375-4c9d-ae7a-46dcd0906996
Object ID_nl  : 85853310-d375-4c9d-ae7a-46dcd0906996
Original ID  : id-85853310-d375-4c9d-ae7a-46dcd0906996
Semanticsearch  : ba02 bedrijfsobjectenmodel
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)