Publiceren IB01 BIV-classificatie

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Publiceren IB01 BIV-classificatie
Publiceren IB01 BIV-classificatie
Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeheercomp- onent ArchiMateNote Extra eigenschappen voor de relatie tussen referentiecomponenten en Constraints van het type BIV classificatie: - Classificatie tekst: Laag, Midden, Hoog - Claasificatie nr: 1,2,3 - Motivatie (in ArchiMate 3.0 een Object naar de relatie Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheercompon- ent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek. (ApplicationComponent) Archiefportaalcompon- ent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistratiecom- ponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten (ApplicationComponent) Ketenpartner portaalcomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen. (ApplicationComponent) BPM-engine component Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid. (ApplicationComponent) Cocreatiecomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data warehousecomponen- t Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcreatiecom- ponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het tonen en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeheercom- ponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiec- omponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en beheercomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistributiec- omponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmagazijnco- mponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Identiteitregistratie component Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Component waarmee financiële transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld. (ApplicationComponent) Kascomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Loggingcomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. (ApplicationComponent) Managementinformati- ecomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor de opslag en ontsluiting van de gegevens van voor de gemeente werkzame personen. (ApplicationComponent) Medewerker registratiecomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeentecompon- ent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouteringco- mponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het online kunnen betalen. (ApplicationComponent) Onlinebetalingcompo- nent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers. (ApplicationComponent) Open-data portaalcomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en dienstencatalogusco- mponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheercompon- ent (CRM) Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerkingscomp- onent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager. (ApplicationComponent) Scanning-en imagingcomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het ontsluiten van binnen de gemeente beschikbare webservices (ApplicationComponent) Serviceregistercompo- nent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden. (ApplicationComponent) Sociale mediacomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmeldingen registratiecomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpublicatie- - en beheercomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatalogusco- mponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek Zaakafhandelcompon- ent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecompo- nent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid ArchiMateNote Generieke componenten ArchiMateNote Sociaal domein Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverleningc- omponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component om elektronisch (regionale) informatie over dienstverleners en instellingen te geven. (ApplicationComponent) Buurtmarktplaatscom- ponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg via CORV. (ApplicationComponent) CORV-component Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor ondersteuning van het inkopen van producten. (ApplicationComponent) Inkoopcomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgcomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbeheercom- ponent Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenvervoerco- mponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein. (ApplicationComponent) Regiecomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet. (ApplicationComponent) Reïntegratie- en werkzoekendencomp- onent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component om de schulden van personen te kunnen administreren. (ApplicationComponent) Schuldenadministratie- component Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het beheer van de sociale werkvoorziening (ApplicationComponent) Sociale werkvoorzieningcom- ponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingcompone- nt sociaal domein Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het relateren van werkzoekenden en (vacatures bij) werkgevers. (ApplicationComponent) Vacaturematchingco- mponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO-component Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor zelfdiagnose zodat inwoners duidelijk krijgen wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning eventueel mogelijk is. (ApplicationComponent) Zelfdiagnosecompone- nt Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component ter ondersteuning van de ontwikkeling van de zelfredzaamheid voor burgers (ApplicationComponent) Zelfredzaamheidontw- ikkelcomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid ArchiMateNote Ruimtelijk domein Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG beheercomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en). (ApplicationComponent) Gravenbeheercompo- nent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het maken van bestekken in de openbare ruimte (ApplicationComponent) Bestekkencomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BGT beheercomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheercompon- ent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor toezicht in de openbare ruimte met behulp van camera's (ApplicationComponent) Cameratoezichtcomp- onent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencomponen- t (CAD) Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo-gegevens beheercomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het beheren en exploiteren van gemeentelijke grondeigendommen (ApplicationComponent) Grondbeheercompon- ent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het inspecteren van de openbare ruimte (via de beeldkwaliteit methode van het CROW) (ApplicationComponent) Inspectiecomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor informatieuitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)) (ApplicationComponent) KLIC-component Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet. (ApplicationComponent) Monumentencompon- ent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbeheercompo- nent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) (ApplicationComponent) Sonderingenregisterc- omponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcompone- nt Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen. (ApplicationComponent) Verkeer- en vervoerinformatieco- mponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten) (ApplicationComponent) Verkeersregelinstallati- ecomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het opstellen van Wkpb-beperkingbesluiten en communicatie met de Landelijke Voorziening en/of Kadaster (ApplicationComponent) Wkpb-component Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationComponent) WOZ taxatiecomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle Wro instrumenten (planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld te worden (ApplicationComponent) WRO-component Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het beheer van wachtwoorden (ApplicationComponent) Wachtwoordbeheerco- mponent Component voor het beheren van systeemrechten (ApplicationComponent) Systeemrechtenbehe- ercomponent Component voor systeemacceptatie en releasebeheer (ApplicationComponent) Systeemacceptatie en-releasebeheercom- ponent Component voor het beheren van softwarelicenties (ApplicationComponent) Softwarelicentiebehe- ercomponent Component voor registratie van systeemgebeurtenissen en audit-trail beheersing (ApplicationComponent) Registratie systeemgebeurteniss- en-audit-trail beheersingcomponen- t Component voor het detecteren en voorkomen van datalekken (ApplicationComponent) Preventie dataverliescomponen- t Component voor netwerkscheiding (ApplicationComponent) Netwerkscheidingsco- mponent Component voor netwerkbediening (ApplicationComponent) Netwerkbedieningsco- mponent Component voor de behandeling van media (ApplicationComponent) Media behandelingcompone- nt Component voor incidentafhandeling (ApplicationComponent) Incidentafhandelingc- omponent Component voor het beheren van IDS / IPS (ApplicationComponent) IDS-IPS beheercomponent Component voor ICT contractmanagement (ApplicationComponent) ICT contractmanagement- component Component voor het beheren van gebruikersrechten (ApplicationComponent) Gebruikersrechtenbeh- eercomponent Component voor gebruikersbeheer (ApplicationComponent) Gebruikersbeheercom- ponent Component voor beheersing van fysieke en omgevingsbeveiliging, toegangspassen beheer, paslezer beheer etc (ApplicationComponent) Fysiek-en omgevingsbeveiliging- scomponent Component voor forensisch onderzoek (ApplicationComponent) Forensisch onderzoekscomponen- t Component voor contractmanagement voor facilitaire diensten (ApplicationComponent) Facilitaire-diensten contractmanagement- component Component voor Data back-up en herstel (ApplicationComponent) Data-back-up-en herstel-component Component voor bescherming tegen kwaadaardige software (ApplicationComponent) Bescherming-tegen kwaadaardige software-component Component voor het beheren van bedrijfsmiddelen en configuraties (ApplicationComponent) Bedrijfsmiddelenbehe- er-en configuratiecompone- nt Component voor het ondersteunen van het bedrijfscontinuiteitsbeheer (ApplicationComponent) Bedrijfscontinuïteitsb- eheercomponent Component voor het ondersteunen van het authenticatie proces (ApplicationComponent) Authenticatiecompon- ent ArchiMateNote Informatiebeveiliging Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het beheren van accommodaties. (ApplicationComponent) Accommodatiebeheer- component Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes. (ApplicationComponent) Aanwezigheid- en toegangscontrolecom- ponent Component voor het ondersteunen van archeologische werkzaamheden, zoals het registreren van vindplaatsen. (ApplicationComponent) Archeologiecomponen- t ArchiMateNote Ondersteuning Component voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d.. (ApplicationComponent) Architectuurcompone- nt Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het registreren van objecten die beheerd worden (o.a. groen, grijs, blauw). (ApplicationComponent) BOR-component ArchiMateNote Publieksdiensten Component voor het ondersteunen van dienstverlening aan de balie. (ApplicationComponent) Baliecomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het registreren van KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid conform LISA (ApplicationComponent) Bedrijven- en instellingen registratiecomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingencomponen- t Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid ArchiMateNote Bestuur Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomp- onent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor slachtofferregistratie bij een ramp. (ApplicationComponent) CRIB-component Component voor met name het efficiënt verdelen van inkomend telefoonverkeer (ApplicationComponent) Callcentercomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten. (ApplicationComponent) Contractbeheercompo- nent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component om de de authenticiteit te borgen van gekwalificeerde digitale handtekeningen (ApplicationComponent) Digitale handtekeningcompon- ent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda. (ApplicationComponent) Kantoorautomatiserin- gcomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer- en uitleencomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA administratiecompon- ent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan. (ApplicationComponent) Gemeentelijke eigendommencompo- nent Componentvoor het beheren van verloren en gevonden voorwerpen. (ApplicationComponent) Gevonden en verloren voorwerpencompone- nt Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor beheren van taken rondom havens zoals ligplaatsbeheer, aanmeervergunningen of innen van havengelden. (ApplicationComponent) Havenscomponent Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationComponent) Helpdeskcomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. (ApplicationComponent) IT objectencomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component om ontvangen ideeën te registreren, beoordelen en van reactie te voorzien (ApplicationComponent) Ideeëncomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het publiceren van informatie op een besloten website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Intranetcomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheercompon- ent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het registreren en afhandelen van klachten en meldingen. (ApplicationComponent) Klachten- en meldingencomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid ArchiMateNote Klant- en keteninteractie ApplicationComponent Klantfeedbackcompon- ent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening. (ApplicationComponent) Klantgeleidingcompon- ent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening kan worden gemeten en vastgelegd (ApplicationComponent) Klanttevredenheidco- mponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor de ondersteuning van het verstrekken van kredieten (ApplicationComponent) Kredietverstrekkingco- mponent Component (ApplicationComponent) Mediamonitor- en webcarecomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementc- omponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het administreren en managen van medewerkers. (ApplicationComponent) Personeelsinformatiec- omponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's. (ApplicationComponent) Projectmanagementc- omponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het registreren en kunnen afhandelen van schade. (ApplicationComponent) Schadeafhandelcomp- onent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. (ApplicationComponent) Tijdregistratiecompon- ent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het ophalen en versturen van persoonsgerelateerde berichten van/naar de BRP MailBoxServer. (ApplicationComponent) VOA-component Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component die ondersteuning biedt voor het beheren van woningen en ander vastgoed. (ApplicationComponent) Vastgoedexploitatieco- mponent Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid ArchiMateNote Openbare orde en Veiligheid Component voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. (ApplicationComponent) Veiligheidsmanageme- ntcomponent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingencompone- nt Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ beheercomponent Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria. (ApplicationComponent) Zoekmachinecompon- ent Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Component voor ontwikkeling van software (ApplicationComponent) Softwareontwikkelco- mponent Component voor het beheersen risico's (ApplicationComponent) Risicobeheersingscom- ponent Component voor het monitoren van netwerkverkeer (ApplicationComponent) Netwerkmonitoringsc- omponent Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Constraint Vertrouwelijkheid Constraint Integriteit Constraint Beschikbaarheid Beschikbaarheid bij deze component wordt middel als het een online component is. (RealizationRelationship) Laag RealizationRelationship Laag Afhankelijk van welke gegevens gebruikt worden. Gebruik BSN zou classificatie Hoog kunnen betekenen, AP vindt BSN een bijzonder persoonsgegeven (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Laag archiefwet 1995 van toepassing (RealizationRelationship) Hoog kan alle vormen van gemeentelijke informatie bevatten (RealizationRelationship) Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog Afhankelijk van afspraken met ketenpartners; eschikbaarheid minimaal M. Het niet beschikbaar zijn van deze component betekent dat beveilkigde uitwisseling niet mogelijk is, ergo de dienst waar het onderdeel van is niet beschikbaar is. (RealizationRelationship) Midden Afhankelijk van afspraken met ketenpartners (RealizationRelationship) Midden Afhankelijk van afspraken met ketenpartners en het soort gegevens dat wordt uitgwisseld (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Laag Als deelname van burgers essentieel is in de moderne communicatie met ambtenaren, dan moet aan de integriteit en de vertrouwelijkheid van de input niet getwijfeld kunnen worden. Classificatie I/V = L vind ik dan ook te laag. De inhoud van de input van de burger is vooraf niet bekend (kan totaal anders zijn dan gevraagd wordt), echter het openbaar (kunnen) worden daarvan heeft direct consequenties voor het imago van de gemeente. Daarom i/V=M. (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Laag Afhankelijk van welke persoonsgegevens worden verwerkt (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Laag Het is de basis voor management beslissingen dus integriteit is hoog (RealizationRelationship) Hoog Als een DWH goed wordt gebruikt en ook middelen als pseudonimisatie en anonimiseren wordt toegepast is het Laag, anders Hoog en afhankelijk van welke persoonsgegevens worden verwerkt en aggregatieniveau (RealizationRelationship) Laag RealizationRelationship Laag Intergriteit moet je borgen (RealizationRelationship) Midden Afhankelijk van soort document en inhoud (RealizationRelationship) Hoog RealizationRelationship Laag Afhankelijk van soort document (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Hoog Bij koppeling aan een zaaksysteem wordt het Midden of de classificatie van het zaaksysteem qua beschikbaarheid. (RealizationRelationship) Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Hoog Afhankelijk van proces (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Hoog Afhankelijk van soort persoonsgegevens (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog Hoogste BIV classificatie van de applicaties die er gebruik van maken (RealizationRelationship) Hoog Beschikbaarheid M, betreft service aan de balie. (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog automatisch hoogste classificatie van aangesloten applicaties (RealizationRelationship) Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden Afhankelijk van aggregatieniveau gegevens (RealizationRelationship) Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden Opslag bijzonder persoonsgegevens (RealizationRelationship) Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog Afhankelijk van welke gegevens worden ontsloten (RealizationRelationship) Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden Afhankelijk van inhoud notificatie (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog branche eis PCI (RealizationRelationship) Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden Afhankelijk van soort gegevens (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden telewerken e.d. zouden beschikbaarheid M kunnen rechtvaardigen (RealizationRelationship) Hoog afhankelijk van taak en soort gegevens (RealizationRelationship) Midden afhankelijk van soort gegveens (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Laag In het kader van substitutie is integreit wellicht H (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag Vanwege ondermeer imagoschade (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden Ook een van de crisiscommunicatiekanalen en de voorkant van alle digitale dienstverlening. Verder ontlenen mensen rechten aan zaken die op de site staan. Integriteit dus minimaal M, mede afhankelijk van soort dienst of inhoud (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag Als er fouten in de ZTC zitten heeft dit voor gemeentelijke processen in het zaaksysteem grote gevolgen (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden Hoog als hierin vertrouwelijke gegevens worden verwerkt (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden Hoog als hierin vertrouwelijke gegevens worden verwerkt (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden CORV integriteit is qua integriteit als 'hoog' bestempeld. De inhoud moet volledig betrouwbaar zijn ivm de enorme impact van verkeerde informatie. (RealizationRelationship) Hoog Jeugdzorg gegevens (RealizationRelationship) Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden kwetsbare groep mensen (RealizationRelationship) Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden Medische gegevens (RealizationRelationship) Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag Uitgaande van anonieme gegevensverwerking (RealizationRelationship) Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag Uitgaande van anonieme gegevensverwerking (RealizationRelationship) Laag RealizationRelationship Midden Basis voor landelijke voorziening, daarom een H (RealizationRelationship) Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Laag In weekenden/stapavonden/bij calamiteiten is dit zeker een M (RealizationRelationship) Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag Kan tijdelijk hoger zijn ivm voorkomen grondspeculatie (RealizationRelationship) Laag Hoog op moment van ramp (RealizationRelationship) Laag RealizationRelationship Laag Afhankelijk van welke gegevens worden ontsloten (RealizationRelationship) Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden Gezien de omschrijving juist, maar bij ons zou het hoog zijn vanwege het feit dat hetzelfde systeem wordt gebruikt voor meldingen sociale overlast (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Laag I=M, en V=M aan administratie/status zijn financiele stromen gekoppeld (subsidies ed.) (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Laag Beschikbaarheid is minimaal M als je de systemen voor parkeergarages ook meepakt. Geldelijk verlies, potentiele verkeersinfarcten etc et (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Midden BSN verwerking (RealizationRelationship) Hoog RealizationRelationship Laag De vraag is of gemeenten deze component blijven gebruiken. Er komt een LV die rechtstreeks door onderzoeksbureaus wordt gevuld (RealizationRelationship) Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden Verwerking BSN (RealizationRelationship) Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag Utgangspunt dat geen kentekens / MAC adressen worden geregistreerd (RealizationRelationship) Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag Basis voor gemeentelijke belastingen. (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden Tot moment van publicatie (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Midden RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog Je moet atijd het pand inkunnen als het nodig is. (RealizationRelationship) Hoog Je moet er van op aan kunnen dat de juiste mensen erin staan (RealizationRelationship) Midden Zie fysiek en omgevingsbeveiligingscomponent (RealizationRelationship) Midden Gebouwbeheersystemen moeten altijd functioneren. Ventilatie, watervoorziening, sommigen hebben de brandmeldcentrale gekoppeld. (RealizationRelationship) Hoog Je wilt niet dat iemand kan knoeien met je instellingen en je logs (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag Midden totdat de vindplaats is onderzocht en in kaart gebracht, daarna Laag (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden Architectuur is bij sommige gemeenten net als configuraties 'intern' ivm potentieel misbruik. Dan zou vertrouwelijkheid hoger zijn. De resultaten (schema's) zijn behoudens uitzonderingen wel Laag (RealizationRelationship) Laag Basis voor begroting, grote financiele stromen (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship