Integriteit

Contextdiagram
Constraint Integriteit Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en beheercompone- nt Component voor systeemacceptatie en releasebeheer (ApplicationComponent) Systeemaccepta- tie-en releasebeheerc- omponent Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek. (ApplicationComponent) Archiefportaalc- omponent Component voor registratie van systeemgebeurtenissen en audit-trail beheersing (ApplicationComponent) Registratie systeemgebeurt- enissen-audit trail beheersingcom- ponent Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingenco- mponent Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg via CORV. (ApplicationComponent) CORV component Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeentec- omponent Component om de de authenticiteit te borgen van gekwalificeerde digitale handtekeningen (ApplicationComponent) Digitale handtekeningco- mponent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmaga- zijncomponent Component voor Data back-up en herstel (ApplicationComponent) Data-back-up en-herstel component Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data warehousecom- ponent Component voor gebruikersbeheer (ApplicationComponent) Gebruikersbehe- ercomponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheerco- mponent Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistrib- utiecomponent Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component Component voor forensisch onderzoek (ApplicationComponent) Forensisch onderzoekscom- ponent Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG beheercompone- nt Component voor het ondersteunen van het authenticatie proces (ApplicationComponent) Authenticatieco- mponent Component voor het online kunnen betalen. (ApplicationComponent) Onlinebetalingc- omponent Component voor het beheer van wachtwoorden (ApplicationComponent) Wachtwoordbe- heercomponent Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Loggingcompon- ent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanage- mentcomponen- t Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BGT beheercompone- nt Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Identiteitregistr- atie-component Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistrati- ecomponent Component waarmee financiële transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld. (ApplicationComponent) Kascomponent Component voor beheersing van fysieke en omgevingsbeveiliging, toegangspassen beheer, paslezer beheer etc (ApplicationComponent) Fysiek-en omgevingsbeve- iligingscompone- nt Component voor het ondersteunen van archeologische werkzaamheden, zoals het registreren van vindplaatsen. (ApplicationComponent) Archeologiecom- ponent Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. (ApplicationComponent) Tijdregistratiec- omponent Component voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening. (ApplicationComponent) Klantgeleidingc- omponent Component voor beheren van taken rondom havens zoals ligplaatsbeheer, aanmeervergunningen of innen van havengelden. (ApplicationComponent) Havenscompon- ent Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Bedrijfsproces beheercompone- nt (BPM) Component voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen. (ApplicationComponent) Verkeer- en vervoerinformat- iecomponent Component om ontvangen ideeën te registreren, beoordelen en van reactie te voorzien (ApplicationComponent) Ideeëncompone- nt Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatie- component Component voor ICT contractmanagement (ApplicationComponent) ICT contractmanage- mentcomponen- t Component voor zelfdiagnose zodat inwoners duidelijk krijgen wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning eventueel mogelijk is. (ApplicationComponent) Zelfdiagnoseco- mponent Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheerco- mponent Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbehee- rcomponent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA administratieco- mponent Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria. (ApplicationComponent) Zoekmachineco- mponent Component ter ondersteuning van de ontwikkeling van de zelfredzaamheid voor burgers (ApplicationComponent) Zelfredzaamhei- dontwikkelcom- ponent Component voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. (ApplicationComponent) Veiligheidsmana- gementcompon- ent Component waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening kan worden gemeten en vastgelegd (ApplicationComponent) Klanttevredenh- eidcomponent Component voor het publiceren van informatie op een besloten website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Intranetcompon- ent Component voor het beheren en exploiteren van gemeentelijke grondeigendommen (ApplicationComponent) Grondbeheerco- mponent Component voor met name het efficiënt verdelen van inkomend telefoonverkeer (ApplicationComponent) Callcentercomp- onent Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo-gegevens beheercompone- nt Component voor het ontsluiten van binnen de gemeente beschikbare webservices (ApplicationComponent) Serviceregisterc- omponent Component voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten) (ApplicationComponent) Verkeersregelin- stallatiecompon- ent De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten. (ApplicationComponent) Contractbeheer- component Component voor het inspecteren van de openbare ruimte (via de beeldkwaliteit methode van het CROW) (ApplicationComponent) Inspectiecompo- nent Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) (ApplicationComponent) Sonderingenreg- istercomponent Component voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer- en uitleencompone- nt Component voor het registreren en afhandelen van klachten en meldingen. (ApplicationComponent) Klachten- en meldingencomp- onent Componentvoor het beheren van verloren en gevonden voorwerpen. (ApplicationComponent) Gevonden en verloren voorwerpenco- mponent Component voor contractmanagement voor facilitaire diensten (ApplicationComponent) Facilitaire diensten contractmanage- mentcomponen- t Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencom- ponent (CAD) Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's. (ApplicationComponent) Projectmanage- mentcomponen- t Component voor ontwikkeling van software (ApplicationComponent) Softwareontwik- kelcomponent Component (ApplicationComponent) Mediamonitor- en webcarecompo- nent Component voor het registreren van KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid conform LISA (ApplicationComponent) Bedrijven- en instellingen registratiecomp- onent Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpub- licatie- en beheercompone- nt Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. (ApplicationComponent) IT objectencompo- nent Component om elektronisch (regionale) informatie over dienstverleners en instellingen te geven. (ApplicationComponent) Buurtmarktplaat- scomponent Component voor het ondersteunen van dienstverlening aan de balie. (ApplicationComponent) Baliecomponent Component voor incidentafhandeling (ApplicationComponent) Incidentafhand- elingcomponent Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden. (ApplicationComponent) Sociale mediacompone- nt Component voor het beheer van de sociale werkvoorziening (ApplicationComponent) Sociale werkvoorzienin- gcomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatalo- guscomponent Component voor het maken van bestekken in de openbare ruimte (ApplicationComponent) Bestekkencomp- onent Component voor het beheersen risico's (ApplicationComponent) Risicobeheersin- gscomponent Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO component Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationComponent) WOZ taxatiecompone- nt Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiec- omponent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouter- ingcomponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverle- ningcomponent Component voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet. (ApplicationComponent) Monumentenco- mponent Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerkings- component Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. (ApplicationComponent) Managementinf- ormatiecompon- ent Component voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d.. (ApplicationComponent) Architectuurco- mponent Component die ondersteuning biedt voor het beheren van woningen en ander vastgoed. (ApplicationComponent) Vastgoedexploit- atiecomponent Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenvervo- ercomponent Component voor het beheren van softwarelicenties (ApplicationComponent) Softwarelicenti- ebeheercompon- ent Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid. (ApplicationComponent) Cocreatiecompo- nent Component voor het registreren van objecten die beheerd worden (o.a. groen, grijs, blauw). (ApplicationComponent) BOR component Component voor het monitoren van netwerkverkeer (ApplicationComponent) Netwerkmonito- ringscomponent Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein. (ApplicationComponent) Regiecomponen- t Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationComponent) Helpdeskcompo- nent Component voor het beheren van gebruikersrechten (ApplicationComponent) Gebruikersrecht- enbeheercompo- nent Component voor het detecteren en voorkomen van datalekken (ApplicationComponent) Preventie dataverliescom- ponent Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en). (ApplicationComponent) Gravenbeheerc- omponent Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan. (ApplicationComponent) Gemeentelijke eigendommenc- omponent Component voor slachtofferregistratie bij een ramp. (ApplicationComponent) CRIB component Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbehe- ercomponent Component voor toezicht in de openbare ruimte met behulp van camera's (ApplicationComponent) Cameratoezicht- component Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager. (ApplicationComponent) Scanning-en imagingcompon- ent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Component voor het administreren en managen van medewerkers. (ApplicationComponent) Personeelsinfor- matiecomponen- t Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet. (ApplicationComponent) Reïntegratie- en werkzoekenden- component Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en dienstencatalog- uscomponent Component voor het opstellen van Wkpb-beperkingbesluiten en communicatie met de Landelijke Voorziening en/of Kadaster (ApplicationComponent) Wkpb component Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda. (ApplicationComponent) Kantoorautomat- iseringcompone- nt Component voor ondersteuning van het inkopen van producten. (ApplicationComponent) Inkoopcompone- nt Component voor het beheren van IDS / IPS (ApplicationComponent) IDS-IPS beheercompone- nt Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencompo- nent Component voor de behandeling van media (ApplicationComponent) Media behandelingco- mponent Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ beheercompone- nt Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcreati- ecomponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescompo- nent Component voor het ondersteunen van het bedrijfscontinuiteitsbeheer (ApplicationComponent) Bedrijfscontinuï- teitsbeheercom- ponent Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers. (ApplicationComponent) Open-data portaalcompone- nt Component voor het beheren van accommodaties. (ApplicationComponent) Accommodatieb- eheercomponen- t Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgcomp- onent Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen. (ApplicationComponent) BPM-engine component Component voor informatieuitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)) (ApplicationComponent) KLIC component Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmeldinge- n registratiecomp- onent Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingcom- ponent sociaal domein Component voor de ondersteuning van het verstrekken van kredieten (ApplicationComponent) Kredietverstrek- kingcomponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek Zaakafhandelco- mponent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomp- onent Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingencom- ponent Component voor het registreren en kunnen afhandelen van schade. (ApplicationComponent) Schadeafhandel- component Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbeheerc- omponent Component voor het beheren van bedrijfsmiddelen en configuraties (ApplicationComponent) Bedrijfsmiddele- nbeheer-en configuratiecom- ponent Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheerco- mponent (CRM) Component voor netwerkbediening (ApplicationComponent) Netwerkbedieni- ngscomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregist- ratiecomponent Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes. (ApplicationComponent) Aanwezigheid- en toegangscontrol- ecomponent Component om de schulden van personen te kunnen administreren. (ApplicationComponent) Schuldenadmini- stratiecompone- nt Component voor het beheren van systeemrechten (ApplicationComponent) Systeemrechten- beheercompone- nt Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten (ApplicationComponent) Ketenpartner portaalcompone- nt Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle Wro instrumenten (planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld te worden (ApplicationComponent) WRO component ApplicationComponent Klantfeedbackc- omponent Component voor het relateren van werkzoekenden en (vacatures bij) werkgevers. (ApplicationComponent) Vacaturematchi- ngcomponent Component voor het tonen en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbehe- ercomponent Component voor netwerkscheiding (ApplicationComponent) Netwerkscheidi- ngscomponent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheerco- mponent Component voor het ophalen en versturen van persoonsgerelateerde berichten van/naar de BRP MailBoxServer. (ApplicationComponent) VOA-component Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompone- nt Component voor bescherming tegen kwaadaardige software (ApplicationComponent) Bescherming tegen kwaadaardige software component Component voor de opslag en ontsluiting van de gegevens van voor de gemeente werkzame personen. (ApplicationComponent) Medewerker registratiecomp- onent RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog CORV integriteit is qua integriteit als 'hoog' bestempeld. De inhoud moet volledig betrouwbaar zijn ivm de enorme impact van verkeerde informatie. (RealizationRelationship) Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog Het is de basis voor management beslissingen dus integriteit is hoog (RealizationRelationship) Hoog RealizationRelationship Hoog archiefwet 1995 van toepassing (RealizationRelationship) Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog Basis voor landelijke voorziening, daarom een H (RealizationRelationship) Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog Er mogen geen fouten optreden (RealizationRelationship) Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship Hoog RealizationRelationship RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag De vraag is of gemeenten deze component blijven gebruiken. Er komt een LV die rechtstreeks door onderzoeksbureaus wordt gevuld (RealizationRelationship) Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Laag RealizationRelationship Midden Vanwege ondermeer imagoschade (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Midden Als er fouten in de ZTC zitten heeft dit voor gemeentelijke processen in het zaaksysteem grote gevolgen (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden Basis voor gemeentelijke belastingen. (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden I=M, en V=M aan administratie/status zijn financiele stromen gekoppeld (subsidies ed.) (RealizationRelationship) Midden afhankelijk van taak en soort gegevens (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden Als deelname van burgers essentieel is in de moderne communicatie met ambtenaren, dan moet aan de integriteit en de vertrouwelijkheid van de input niet getwijfeld kunnen worden. Classificatie I/V = L vind ik dan ook te laag. De inhoud van de input van de burger is vooraf niet bekend (kan totaal anders zijn dan gevraagd wordt), echter het openbaar (kunnen) worden daarvan heeft direct consequenties voor het imago van de gemeente. Daarom i/V=M. (RealizationRelationship) Midden Basis voor begroting, grote financiele stromen (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden Integriteit midden ivm onderzoeken bij beveiligingsincidenten. (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden In het kader van substitutie is integreit wellicht H (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden Intergriteit moet je borgen (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden Je wilt niet dat iemand kan knoeien met je instellingen en je logs (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden Je moet er van op aan kunnen dat de juiste mensen erin staan (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden Afhankelijk van afspraken met ketenpartners (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden Afhankelijk van soort document (RealizationRelationship) Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden RealizationRelationship Midden Deze svg is op 23-08-2019 19:44:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 23-08-2019 19:44:33 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 BIV classificatie
ArchiMate_Constraint.png
Naam  : Integriteit
GEMMA type  : BIV classificatie
Object ID  : 15142cae-fec0-4d59-a33b-142c1ad8620d
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: