Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet

Bijlage: Omgevingswetprocessen en referentiecomponenten

Welke applicatieve ondersteuning is er nodig per proces?

De doelarchitectuur Omgevingswet onderscheidt 19 (keten)processen. Via de onderstaande lijst kan worden doorgeklikt naar meer informatie over het proces en de bij het proces betrokken applicaties. Hiertoe wordt per proces beschreven welke componenten (applicaties) gebruikt worden en wordt de interactie (informatie uitwisseling) tussen de gemeentelijke componenten en DSO componenten in beeld gebracht.


 1. Proces - 001 Ontwikkelen omgevingsvisie
 2. Proces - 002 Ontwikkelen programma
 3. Proces - 003 Wijzigen omgevingsplan
 4. Proces - 006 Voorlichten en beantwoorden vragen
 5. Proces - 013 Verkennen initiatief
 6. Proces - 014 Behandelen melding activiteit
 7. Proces - 015 Behandelen vergunningaanvraag
 8. Proces - 016 Behandelen bezwaar
 9. Proces - 017 Verweren in beroep
 10. Proces - 022 Toezichthouden
 11. Proces - 023 Behandelen melding incident
 12. Proces - 024 Opsporen
 13. Proces - 025 Opleggen sanctie
 14. Proces - 026 Toepassen sanctie
 15. Proces - 041 Adviseren
 16. Proces - 042 Instemmen
 17. Proces - 043 Samen realiseren
 18. Proces - 044 Regievoeren op samenwerking
 19. Proces - 061 Monitoren en analyseren


Proces - 001 Ontwikkelen omgevingsvisie

Proces en referentiecomponenten ()

Publiceren van de omgevingsvisie en informeren van belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken omgevingsvisie BusinessEvent Start vaststellen omgevingsvisie BusinessEvent Vaststellen omgevingsvisie gereed DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) LVBB Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomponent Vaststellen opdracht, organiseren van participatie en andere input, en vastleggen daarvan in uitgangspunten voor de omgevingsvisie. (BusinessProcess) Voorbereiden ontwikkelen omgevingsvisie Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten. (BusinessProcess) Ontwerpen omgevingsvisie Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten omgevingsvisie Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponen- t TriggeringRelationship TriggeringRelationship Mogelijk wordt de DSO samenwerkingscomponent gebruikt om met ketenpartners en participanten samen te werken. (ServingRelationship) Mogelijk wordt de DSO samenwerkingscomponent gebruikt om met ketenpartners en participanten samen te werken. (ServingRelationship) Mogelijk wordt de DSO samenwerkingscomponent gebruikt om met ketenpartners en participanten samen te werken. (ServingRelationship) Als de omgevingsvisie is vastgesteld, wordt dit besluit gepubliceerd en wordt de vastgestelde omgevingsvisie aangeleverd aan de LVBB en via de LVBB aan de Registratie Omgevingsdocumenten (ROD) zodat deze beschikbaar en bruikbaar is. (ServingRelationship) De bestuur- en raadsinformatiecomponent wordt gebruikt om het om het proces naar B&W en de gemeenteraad te ondersteunen. (ServingRelationship) De bestuur- en raadsinformatiecomponent wordt gebruikt om het om het proces naar B&W en de gemeenteraad te ondersteunen. (ServingRelationship) TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship Deze svg is op 04-02-2020 11:10:50 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 04-02-2020 11:10:50 CET

Proces - 001 Ontwikkelen omgevingsvisie (uit model: Omgevingswet) - Toon SVGToelichting bij het proces

Het vaststellen van een integrale visie met strategische hoofdkeuzen in het beleid op de lange termijn voor de fysieke leefomgeving.

Proces - 002 Ontwikkelen programma

Proces en referentiecomponenten ()

Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten. (BusinessProcess) Ontwerpen programma Publiceren van het programma en informeren van belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken programma BusinessEvent Start vaststellen programma BusinessEvent Vaststellen programma gereed DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomponent Component voor het tonen en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeheercomponent Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) LVBB Opstellen uitgangspunten, verzamelen (monitoring)data en inventariseren gewenste maatregelen, organiseren van participatie en andere input. (BusinessProcess) Voorbereiden ontwikkelen programma Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten programma TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Mogelijk wordt de DSO samenwerkingscomponent gebruikt om met ketenpartners en participanten samen te werken. (ServingRelationship) Voor het proces naar B&W en de Gemeenteraad wordt gebruik gemaakt van de Bestuur- en Raadsinformatiecomponent. (ServingRelationship) De nota van uitgangspunten voor het college wordt middels de bestuur- en raadinformatie component aangeboden. (ServingRelationship) ServingRelationship Als het omgevingsprogramma is vastgesteld, wordt dit besluit gepubliceerd en wordt de vastgestelde omgevingsprogramma aangeleverd aan de LVBB en via de LVBB aan de Registratie Omgevingsdocumenten (ROD) zodat deze beschikbaar en bruikbaar is. (ServingRelationship) TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 05-02-2020 08:55:15 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 05-02-2020 08:55:15 CET

Proces - 002 Ontwikkelen programma (uit model: Omgevingswet) - Toon SVGToelichting bij het proces

Het vaststellen van een programma met maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. De beleidsdoelen in de Omgevingsvisie en wettelijke verplichtingen (Provincie, Rijk, EU) vormen de belangrijkste input voor een programma en moeten in een programma operationeel worden gemaakt. Het programma kan zich richten op sectorale doelen of een gebieden/of omgevingswaarden en kan daarvoor verschillende elementen bevatten. Er is onderscheid tussen verplichte programmas en programmas waar een gemeente zelf voor kiest vanuit eigen beleidsdoelen.

Proces - 003 Wijzigen omgevingsplan

Proces en referentiecomponenten ()

Organiseren van participatie en andere input, en op basis daarvan opstellen van uitgangspunten voor het ontwerp. (BusinessProcess) Voorbereiden wijzigen plan Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, en parallel daaraan opstellen van de daarmee corresponderende (toepasbare) regels. (BusinessProcess) Ontwerpen omgevingsplan Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten omgevingsplan Publiceren van verordening/plan/legger/peilbesluit, informeren van belanghebbenden, aanleveren (toepasbare) regels aan DSO. (BusinessProcess) Bekendmaken omgevingsplan BusinessEvent Start wijzigen omgevingsplan BusinessEvent Einde wijzigen omgevingsplan Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare-regelscomponent DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomponent Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) LVBB Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponen- t TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Voor het opstellen van toepasbare regels in het ontwerp omgevingsplan wordt gebruik gemaakt van de gemeentelijke toepasbareregels component. (ServingRelationship) Mogelijk wordt de DSO samenwerkingscomponent gebruikt om met ketenpartners en participanten samen te werken. (ServingRelationship) Mogelijk wordt de DSO samenwerkingscomponent gebruikt om met ketenpartners en participanten samen te werken. (ServingRelationship) Mogelijk wordt de DSO samenwerkingscomponent gebruikt om met ketenpartners en participanten samen te werken. (ServingRelationship) De nota van uitgangspunten voor het college wordt middels de bestuur- en raadinformatie component aangeboden. (ServingRelationship) Het proces naar het college en de gemeenteraad wordt ondersteund met de bestuur en raadinformatiecomponent (ServingRelationship) Voor het agenderen van voorontwerp en ontwerp omgevingsplan bij college en raad wordt gebruik gemaakt van de raad en bestuurinformatie component. (ServingRelationship) Als het omgevingsplan is vastgesteld, wordt dit besluit gepubliceerd en wordt de vastgestelde omgevingsplan aangeleverd aan de LVBB en via de LVBB aan de Registratie Omgevingsdocumenten (ROD) zodat deze beschikbaar en bruikbaar is. (ServingRelationship) ServingRelationship Deze svg is op 05-02-2020 08:55:16 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 05-02-2020 08:55:16 CET

Proces - 003 Wijzigen omgevingsplan (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG

Proces - 006 Voorlichten en beantwoorden vragen

Proces en referentiecomponenten ()

BusinessEvent Beantwoorden vraag gereed Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket (DSO-LV) BusinessEvent Vraag ontvangen BusinessProcess Intake vraag Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheercomponent (CRM) Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid Opstellen informatie(tekst) of antwoord, eventueel afstemmen met ketenpartners. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen Versturen antwoord aan vraagsteller en/of leveren informatie aan doelgroep. (BusinessProcess) Leveren antwoord/informatie Een vraag wordt gesteld via het omgevingsloket en wordt doorgzet naar de gemeente. (ServingRelationship) TriggeringRelationship TriggeringRelationship de gemeente verwerkt de vraag via haar relatiebeheercomponent en maakt hiervoor een zaak aan. (ServingRelationship) Via de outputmanagement kan de vraagsteller antwoord / informatie krijgen. (ServingRelationship) ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 05-02-2020 08:55:17 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 05-02-2020 08:55:17 CET

Proces - 006 Voorlichten en beantwoorden vragen (uit model: Omgevingswet) - Toon SVGToelichting bij het proces

Proces - 013 Verkennen initiatief

Proces en referentiecomponenten ()

Opstellen kaders voor initiatief, vaststelling door BG. (BusinessProcess) Vaststellen richtinggevend advies Leveren richtinggevend advies aan initiatiefnemer, informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Leveren richtinggevend advies BusinessEvent Verzoek verkenning ontvangen Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Overleg (eventueel herhaald) met initiatiefnemer (“vooroverleg”) en andere belanghebbende bestuursorganen, onderzoek mogelijkheden/grenzen. (BusinessProcess) Bepalen mogelijkheden en grenzen Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket (DSO-LV) Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent Beoordelen verzoek, bepalen regievoerend BG, informatie opvragen. (BusinessProcess) Intake verzoek verkenning BusinessEvent Richtinggevend advies geleverd TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship De VTH component wordt gebruikt bij het bepalen van de mogelijkheden en grenzen. (ServingRelationship) VTH component wordt gebruikt bij het vaststellen van het richtinggevend advies. (ServingRelationship) De VTH component wordt gebruikt bij het leveren van advies. (ServingRelationship) Via de VTH component wordt een zaak aangemaakt. (ServingRelationship) TriggeringRelationship Via het omgevingsloket dient iemand een verzoek tot verkenning in. (ServingRelationship) ServingRelationship Als er samenwerking met ketenpartners of initiatiefnemers nodig is kan de DSO samenwerkingscomponent hiervoor worden gebruikt. (ServingRelationship) Als er samenwerking met ketenpartners of initiatiefnemers nodig is kan de DSO samenwerkingscomponent hiervoor worden gebruikt. (ServingRelationship) Als er sprake is van een complex ingrijpend initiatief, wordt het college betrokken waarbij gebruik wordt gemaakt van de Bestuur en raadinformatiecomponent (ServingRelationship) Na vaststelling wordt het richtinggevende advies verstuurd aan de initiatiefnemer middels de outputmanagementcomponent via het voorkeurskanaal van de initiatiefnemer (ServingRelationship) ServingRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 05-02-2020 08:55:19 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 05-02-2020 08:55:19 CET

Proces - 013 Verkennen initiatief (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG

Proces - 014 Behandelen melding activiteit

Proces en referentiecomponenten ()

Een formele melding ontvangen van een initiatiefnemer. Deze kan volgen uit een eerdere gezamenlijke verkenning. (BusinessEvent) Melding activiteit ontvangen BusinessEvent Melding activiteit behandeld Inhoudelijke beoordeling, opstellen antwoord, evt. opstellen maatwerkvoorschriften. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen melding activiteit Ontvangstbevestiging, administratieve controle, opvragen aanvullende informatie, bekendmaken. (BusinessProcess) Intake melding activiteit Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket (DSO-LV) DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) LVBB Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent Besluiten over maatwerkvoorschriften indien van toepassing. (BusinessProcess) Besluiten maatwerkvoorschriften Publiceren, leveren aan initiatiefnemer, indien van toepassing. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit maatwerkvoorschriften Op basis van het risicoprofiel en het geldende toezichtsbeleid wordt bepaald of oplevertoezicht zal worden uitgevoerd of niet. Indien besloten wordt tot oplevertoezicht, dan wordt een verzoek daartoe gedaan aan de desbetreffende afdeling of organisatie. (BusinessProcess) Maken risico-inschatting activiteit Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponen- t TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship De melding van de activiteit wordt als zaak geregistreerd in de VTH component. (ServingRelationship) VTH component ondersteund het inhoudelijk behandelen van de melding activiteit. (ServingRelationship) De VTH component wordt gebruikt om het activiteiten meld proces te ondersteunen. (ServingRelationship) De VTH component wordt gebruikt bij het maken van een risico inschatting, (ServingRelationship) Via het omgevingsloket dient iemand een melding van een activiteit in. (ServingRelationship) Als samenwerking met ketenpartners nodig is om de melding van de activiteit te behandelen kan de DSO samenwerkingscomponent worden gebruikt (ServingRelationship) Mogelijk wordt de melding via de LVBB bekend gemaakt. (ServingRelationship) ServingRelationship Middels de output management component kunnen melder en betrokkenen op de hoogte gebracht. (ServingRelationship) ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship Deze svg is op 05-02-2020 08:55:20 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 05-02-2020 08:55:20 CET

Proces - 014 Behandelen melding activiteit (uit model: Omgevingswet) - Toon SVGToelichting bij het proces

Op grond van geldende wet- en regelgeving geldt voor een initiatief geen vergunningplicht, maar moet het initiatief wel worden gemeld. Zo heeft de overheid kennis van het initiatief en eventueel de mogelijkheid om preventief te toetsen en/of om toezicht te houden. Als het nodig is, kunnen maatwerkvoorschriften worden opgelegd aan de initiatiefnemer. Alleen als de melding wordt geweigerd of leidt tot opleggen van maatwerkvoorschriften, is er sprake van een besluit. NB. Een melding is enkelvoudig als het gaat om de activiteit die wordt gemeld. Er zijn echter wel situaties dat moet worden overlegd met ketenpartners, bijvoorbeeld als de activiteit in een monumentaal pand plaatsvindt of in een beschermd stadsgezicht.

Proces - 015 Behandelen vergunningaanvraag

Proces en referentiecomponenten ()

Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent BusinessEvent Aanvraag vergunning ontvangen BusinessEvent Vergunning aanvraag afgehandeld Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomponent Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket (DSO-LV) Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid Registratie, bepalen regievoerder, publicatie aanvraag, evt. verzoek om aanvullende gegevens, toetsen indieningsvereisten, advies ketenpartners, evt. publicatie buitenbehandelingstelling. (BusinessProcess) Intake vergunning-aanvraag Coördineren vergunningendelen andere bestuursorganen, evt. ontwerpbesluit en terinzagelegging, aanpassing tot conceptbesluit. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen vergunning-aanvraag Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunning- aanvraag Leveren, publiceren besluit en informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit vergunning-aanvraag In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) (ApplicationComponent) Overheid.nl De aanvraag voor de vergunning wordt als zaak geregistreerd in de VTH component. (ServingRelationship) De VTH component wordt gebruikt om het vergunningen proces te ondersteunen. (ServingRelationship) De VTH component wordt gebruikt om het vergunningen proces te ondersteunen. (ServingRelationship) TriggeringRelationship Middels de output management component kunnen aanvrager en betrokkenen op de hoogte gebracht. (ServingRelationship) ServingRelationship ServingRelationship De Samenwering DSO wordt mogelijk gebruikt als meerdere bevoegd gezagen betrokken zijn bij de vergunning aanvraag. (ServingRelationship) De Bestuur en Raadsinformatie component wordt gebruikt om het proces naar B&W en eventueeld de Gemeenteraad te ondersteunen. (ServingRelationship) De Bestuur en Raadsinformatie component wordt gebruikt om het proces naar B&W en eventueeld de Gemeenteraad te ondersteunen. (ServingRelationship) Een vergunning aanvraag wordt middels het omgevingsloket bij de gemeente ingediend. (ServingRelationship) ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship Deze svg is op 05-02-2020 08:55:22 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 05-02-2020 08:55:22 CET

Proces - 015 Behandelen vergunningaanvraag (uit model: Omgevingswet) - Toon SVGToelichting bij het proces

Dit proces betreft het behandelen van een verzoek toestemming voor het uitvoeren van activiteiten die te boek staat als vergunning/ontheffingplichtig.

Proces - 016 Behandelen bezwaar

Proces en referentiecomponenten ()

Een bezwaarschrift ingediend naar aanleiding van een eerder genomen besluit. (BusinessEvent) Bezwaar ontvangen Administratieve controle, controle indieningsvereisten, ontvangstbevestiging, evt. verzoek aanvullende gegevens. (BusinessProcess) Intake bezwaar Voorlopig standpunt, evt. hoorzitting en/of mediation, opstellen ontwerpbesluit. Bij de inhoudelijke behandeling van het bezwaar is afstemming met ketenpartners gewenst of zelfs verplicht. Advies is gewenst voor zaken waar de ketenpartner bij de totstandkoming van het oorspronkelijke besluit vrijblijvend heeft geadviseerd, of waar advies juist nodig was geweest maar niet ingewonnen. Advies met instemming is noodzakelijk wanneer het bezwaar zaken betreft waarover de ketenpartner bij de totstandkoming van het oorspronkelijke besluit een advies met instemming heeft gegeven. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen bezwaar BusinessEvent Bezwaar behandelen gereed Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar en beroep component Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent Besluiten op ambtelijk of bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten op bezwaar Versturen besluit, publiceren, informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken reactie op bezwaar Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) (ApplicationComponent) Overheid.nl TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Processtap wordt ondersteund middels de bezwaar en beroep component (ServingRelationship) Processtap wordt ondersteund middels de bezwaar en beroep component (ServingRelationship) ServingRelationship Processtap wordt ondersteund middels de bezwaar en beroep component (ServingRelationship) Als nodig wordt het proces naar B&W via de bestuur en raadsinformatiecomponent ondersteund. (ServingRelationship) Betrokkene wordt via de outputmanagement component opde hoogte gebracht van de reactie op het bezwaar. (ServingRelationship) ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 05-02-2020 08:55:23 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 05-02-2020 08:55:23 CET

Proces - 016 Behandelen bezwaar (uit model: Omgevingswet) - Toon SVGToelichting bij het proces

Dit proces betreft het behandelen van binnengekomen bezwaarschriften voor zover dat door de gemeente zelf wordt gedaan. Complexere zaken worden veelal via een onafhankelijke bezwarencommissie behandeld; die procesgang is hier niet opgenomen omdat dat zich kenmerkt als lokaal maatwerk hoe het proces is ingeregeld.

Proces - 017 Verweren in beroep

Proces en referentiecomponenten ()


Proces - 017 Verweren in beroep (uit model: Omgevingswet) - Toon SVGToelichting bij het proces

Proces - 022 Toezichthouden

Proces en referentiecomponenten ()

Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ApplicationComponent) Mobiele toezicht en handhaving openbare ruimte component DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, ontvangstbevestiging (als verzoek van een ketenpartner afkomstig is). (BusinessProcess) Intake toezichthouden Beoordelen onderwerp van toezicht, selecteren toezichthouder, opstellen toezichtplan, maken afspraken. (BusinessProcess) Voorbereiden toezichthouden Inspecteren feitelijke situatie, toetsen aan regelgeving, opstellen rapportage, evt. doen verzoek sanctie. (BusinessProcess) Uitvoeren toezichthouden Informeren betrokkene, indiener verzoek en andere belanghebbenden over resultaat toezicht. (BusinessProcess) Bekendmaken resultaat toezichthouden Een verzoek tot toezichthouden, afkomstig van de eigen organisatie of van een ketenpartner. Dit kan volgen uit een “melding incident”, een “melding activiteit” of ingepland toezicht. (BusinessEvent) Verzoek toezichthouden ontvangen BusinessEvent Toezichthouden gereed De VTH component ondersteunt het proces van toezichthouden. (ServingRelationship) De VTH component ondersteunt het proces van toezichthouden. (ServingRelationship) De VTH component ondersteunt het proces van toezichthouden. (ServingRelationship) De Mobiele toezicht en Handhaving openbare ruimte component wordt ingezet bij het uitvoeren van het toezicht. (ServingRelationship) Mogelijk wordt de Samenwerking DSO gebruikt als samenwerking tussen partners nodig is. (ServingRelationship) TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 05-02-2020 08:55:25 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 05-02-2020 08:55:25 CET

Proces - 022 Toezichthouden (uit model: Omgevingswet) - Toon SVGToelichting bij het proces

Vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid beoordelen of een situatie in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving, verstrekte vergunningen en meldingen van activiteiten.

Proces - 023 Behandelen melding incident

Proces en referentiecomponenten ()

BusinessEvent Melding incident ontvangen BusinessEvent Melding incident behandeld Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket (DSO-LV) Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, evt. doorzenden naar ander bestuursorgaan. (BusinessProcess) Intake melding incident Inhoudelijk beoordelen, bepalen vervolgactie, afstemmen ketenpartners, opstellen reactie. (BusinessProcess) Onderzoeken melding incident Versturen reactie op melding aan indiener en evt. aan betrokkene en andere belanghebbenden. (BusinessProcess) Leveren reactie melding incident TriggeringRelationship De VTH component ondersteund het proces. (ServingRelationship) De VTH component ondersteund het proces. (ServingRelationship) Middels de VTH component wordt de melding als zaak geregistreerd. (ServingRelationship) ServingRelationship ServingRelationship Middels de output management component wordt de melder op de hoogte gebracht van de reactie. (ServingRelationship) ServingRelationship Via het Omgevingsloket wordt een melding gedaan van een incident. (ServingRelationship) TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 05-02-2020 08:55:26 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 05-02-2020 08:55:26 CET

Proces - 023 Behandelen melding incident (uit model: Omgevingswet) - Toon SVGToelichting bij het proces

Dit proces betreft het in behandeling nemen van een melding aangaande overlast. De melding wordt onderzocht en indien gewenst wordt een vervolgactie bepaald. Vervolgens wordt een reactie op de melding gegeven.

Proces - 024 Opsporen

Proces en referentiecomponenten ()

Beoordelen feitelijke situatie, toetsen aan strafrecht, meedelen rechten/plichten, doen hoor/wederhoor, opstellen proces-verbaal, opstellen rapportage. (BusinessProcess) Uitvoeren opsporen Versturen resultaat aan betrokkene en belanghebbenden, versturen verzoek voor vervolgactie. (BusinessProcess) Bekendmaken resultaat opsporen BusinessEvent Opsporen gereed Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ApplicationComponent) Mobiele toezicht en handhaving openbare ruimte component DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV Registreren verzoek, administratieve controle, evt. opvragen aanvullende gegevens. (BusinessProcess) Intake opsporen Een verzoek tot opsporen, afkomstig vanuit de eigen organisatie of vanuit een ketenpartner. (BusinessEvent) Verzoek opsporen ontvangen TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze stap begint met het voorbereiden en vervolgens uitvoeren van een beoordeling ter plaatse. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de VTH component (ServingRelationship) ter onderzoek: rol van VTH in bekendmaken resultaat? (ServingRelationship) De VTH component ondersteunt deze processtap. (ServingRelationship) Deze stap begint met het voorbereiden en vervolgens uitvoeren van een beoordeling ter plaatse. Hierbij wordt gebruik gemaakt de Mobiele toezicht en handhaving openbare ruimte component. (ServingRelationship) Eventueel wordt ondersteuning geboden door interne adviseurs/specialisten. Deze kunnen voor samenwerking mogelijk gebruik maken van de DSO samenwerkingsruimte component (ServingRelationship) TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 05-02-2020 08:55:28 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 05-02-2020 08:55:28 CET

Proces - 024 Opsporen (uit model: Omgevingswet) - Toon SVGToelichting bij het proces

Dit bedrijfsproces betreft het vanuit strafrechtelijke bevoegdheid onderzoeken van een eventuele overtreding. Onder overtreding verstaan we hier zaken die het vanuit het strafrecht als strafbaar feit zijn gedefinieerd. De aanleiding is een verzoek of signaal vanuit een van de andere omgevingswetprocessen, met name Bedrijfsproces Behandelen melding activiteit </index.php/Id-vivo-0700>, Bedrijfsproces behandelen aanvraag vergunning </index.php/Id-vivo-0900> of Bedrijfsproces opleggen sanctie </index.php/Id-vivo-1200>. Het proces bestaat uit een intake; een uitvoering waarbij de situatie ter plaatse wordt beoordeeld en waarbij, indien een overtreding wordt geconstateerd, een proces-verbaal wordt opgesteld; en het bekendmaken van het resultaat van de opsporing.

Proces - 025 Opleggen sanctie

Proces en referentiecomponenten ()

Aanleiding tot het opleggen van een sanctie is een verzoek daartoe vanuit de eigen organisatie of vanuit een ketenpartner, na het constateren van een overtreding. (BusinessEvent) Verzoek sanctie opleggen ontvangen BusinessEvent Sanctie opleggen gereed Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake sanctieverzoek Inhoudelijk beoordelen verzoek, bepalen type sanctie(s), opstellen ontwerpsanctie, uitvoeren hoor/wederhoor. (BusinessProcess) Voorbereiden sanctie Opstellen definitieve sanctie, vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten sanctie Versturen sanctie aan overtreder, afschriften aan ketenpartners en andere belanghebbenden, evt. registratie bij kadaster. (BusinessProcess) Bekendmaken sanctie Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent TriggeringRelationship De VTH component ondersteunt het proces van santie opleggen. (ServingRelationship) De VTH component ondersteunt het proces van santie opleggen. (ServingRelationship) De VTH component ondersteunt het proces van santie opleggen. (ServingRelationship) Als samenwerking met partners nodig is kan hiervoor mogelijk de Samenwerking DSO worden gebruikt. (ServingRelationship) Als samenwerking met partners nodig is kan hiervoor mogelijk de Samenwerking DSO worden gebruikt. (ServingRelationship) ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 05-02-2020 08:55:30 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 05-02-2020 08:55:30 CET

Proces - 025 Opleggen sanctie (uit model: Omgevingswet) - Toon SVGToelichting bij het proces

Vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheden opleggen van een sanctie met als doel dat de betreffende situatie of het gedrag weer in overeenstemming wordt gebracht met de geldende norm.

Proces - 026 Toepassen sanctie

Proces en referentiecomponenten ()

Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomponent Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake toepassen sanctie Inhoudelijk beoordelen verzoek, afstemmen ketenpartners, besluit tot toepassen sanctie, aankondigen uitvoering en evt. informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Voorbereiden toepassen sanctie Starten proces innen dwangsom, intrekking begunstigende beslissing en/of uitvoeren bestuursdwang, opstellen rapportage, starten proces verhalen kosten, bepalen vervolg. (BusinessProcess) Uitvoeren toepassen sanctie Aanleiding tot het toepassen van een sanctie is een besluit daartoe vanuit de eigen organisatie of een verzoek van een ketenpartner, na constateren dat geen gevolg is gegeven aan een opgelegde sanctie. (BusinessEvent) Verzoek toepassen sanctie ontvangen BusinessEvent Toepassen sanctie gereed Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent De VTH component ondersteunt het proces van toepassen sanctie. (ServingRelationship) De VTH component ondersteunt het proces van toepassen sanctie. (ServingRelationship) De VTH component ondersteunt het proces van toepassen sanctie. (ServingRelationship) Als samenwerking met partners nodig is kan hiervoor mogelijk de Samenwerking DSO worden gebruikt. (ServingRelationship) ServingRelationship De Inningen component wordt gebruikt bij het toepassen van de sanctie. (ServingRelationship) TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 04-02-2020 18:44:31 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 04-02-2020 18:44:31 CET

Proces - 026 Toepassen sanctie (uit model: Omgevingswet) - Toon SVGToelichting bij het proces

Dit proces betreft het in geval van een reparatoire sanctie uitvoeren van het dwangmiddel indien de overtreder binnen de gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan de opgelegde sanctie. Niet alle opgelegde sancties hebben feitelijke uitvoering tot gevolg, denk aan een "waarschuwing". In het geval dat een gehandhaafde zelf de overtreding opheft, hoeft de sanctie ook niet meer te worden uitgevoerd. Er is daarom sprake van een samenspel tussen verschillende momenten van toezicht houden, sanctie opleggen en sanctie uitvoeren.

Proces - 041 Adviseren

Proces en referentiecomponenten ()


Proces - 041 Adviseren (uit model: Omgevingswet) - Toon SVGToelichting bij het proces

Proces - 042 Instemmen

Proces en referentiecomponenten ()


Proces - 042 Instemmen (uit model: Omgevingswet) - Toon SVGToelichting bij het proces

Proces - 043 Samen realiseren

Proces en referentiecomponenten ()


Proces - 043 Samen realiseren (uit model: Omgevingswet) - Toon SVGToelichting bij het proces

Proces - 044 Regievoeren op samenwerking

Proces en referentiecomponenten ()


Proces - 044 Regievoeren op samenwerking (uit model: Omgevingswet) - Toon SVGToelichting bij het proces

Proces - 061 Monitoren en analyseren

Proces en referentiecomponenten ()

BusinessEvent Verzoek tot monitoren en analyseren Als eerste wordt bepaald indicatoren gemonitord moeten worden. Dit wordt vastgesteld door het College, en eventueel in de Gemeenteraad besproken. (BusinessProcess) Bepalen te monitoren indicatoren Bepalen benodigde meetwaarden, verzamelen meetwaarden, bewerken tot data geschikt voor analyse. (BusinessProcess) Verzamelen meetwaarden Integrale analyse, toetsen resultaten, bepalen effectieve maatregelen, opstellen rapportage, inwinnen advies. (BusinessProcess) Analyseren verzamelde gegevens Als eerste wordt de opgestelde rapportage vastgesteld door het College. Afhankelijk van de aanleiding is het gewenst de rapportage ter kennisname of ter vaststelling naar de Gemeenteraad te sturen. Na vaststelling zal de behandelaar, indien daarvan sprake is, de vervolstappen bepalen en in gang zetten. (BusinessProcess) Besluiten vervolgstappen analyse BusinessEvent Monitoren en analyseren gereed Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomponent ApplicationComponent Data laad en transformatie component DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Als eerste wordt bepaald indicatoren gemonitord moeten worden. Dit wordt vastgesteld door het College, en eventueel in de Gemeenteraad besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Bestuur- en Raadsinformatie component. (ServingRelationship) Het proces naar het college en eventueel de gemeenteraad wordt ondersteund door de Bestuur- en Raadsinformatie component. (ServingRelationship) Voor het verzamelen van meetwaarden wordt de data laad en transformatie component eventueel in combinatie met een gegevensmagazijn gebruikt. (ServingRelationship) Bij beide processtappen kan het wenselijk zijn advies te vragen van interne adviseurs en ketenpartners, mogelijk kan hiervoor kan de samenwerking component worden gebruikt. (ServingRelationship) Deze svg is op 05-02-2020 08:55:36 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 05-02-2020 08:55:36 CET

Proces - 061 Monitoren en analyseren (uit model: Omgevingswet) - Toon SVGToelichting bij het proces

Dit proces betreft het monitoren en analyseren van verzamelde gegevens ten behoeve van doelstellingen (vanuit EU, Rijk, provincie, gemeente), beleidsvorming (omgevingsvisie, omgevingsplan) en uitvoering (programma, initiatieven). Het proces begint met het bepalen van de te monitoren indicatoren. Vervolgens worden de aan de indicatoren gekoppelde gegevens verzameld, waarna een analyse zal plaatsvinden. De uitkomst van die analyse wordt gebruikt voor bijsturing via aanvullende maatregelen of voor het bijstellen van doelstellingen, beleid en/of programmas.