Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Gemeentelijk Applicatiearchitectuur Omgevingswet

Requirements Omgevingsbeleidscomponenten

Introductie

Bij het in beeld brengen van de functionaliteit maken we onderscheid tussen de generieke functionaliteit (die voor alle componenten in de groep geldt) en specifieke functionaliteit die slechts een van de componenten in de groep betreft. Mocht op een later moment blijken dat ook van andere applicatiecomponenten een nadere uitwerking naar services gewenst is, dan zal dat t.z.t. worden gedaan.

Omgevingsbeleidsreferentiecomponenten

Dit zijn de referentiecomponenten die gezamenlijk ondersteuning bieden aan het Omgevingsbeleid. Deze groep van componenten omvat:

 1. Omgevingsbeleidcomponent waarbinnen vallen de:
 2. Omgevingsbeleidregistratiecomponent
 3. Regelbeheercomponent
 4. Regelregistratiecomponent
 5. Toepasbare-regelscomponent
 6. Toepasbare-regelsregistratiecomponent

Omgevingsbeleidcomponent

Omschrijving: Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet. De Omgevingsbeleidcomponent bevat de generieke functionalteit voor omgevingsdocumenten. Hierbij valt te denken aan het publiceren van een besluit in de LVBB of het valideren van een besluit. Specifieke functionaliteit is toebedeeld aan een van de specialisaties van de omgevingsbeleidcomponent:

 • Omgevingsvisiecomponent
 • Omgevingsprogrammacomponent
 • Omgevingsplancomponent

Hieronder staan de generieke requirements die voor alle omgevingsbeleidcomponenten (visie, programma en plan) gelden. De drie componenten zijn specialisaties van de Omgevingsbeleid- en regelbeheercomponent en overerven daarmee dus de generieke functies.

De procesondersteunende systemen zullen na publicatie (van de visie, programma of plan) voor hun opslag aangewezen zijn op de landelijke voorzieningen (LVBB, DSO-LV Register Toepasbare Regels etc). Echter, voor de wijzigingsfase binnen de gemeenten is er wel een eigen registratie nodig. Evenals in de conceptfase waarin wordt samengewerkt met ketenpartners, waarbij tevens een koppeling nodig is met de samenwerkingsruimte die in deze fase gebruikt wordt.

Dat leveranciers na publicatie voor een optimalisatie kiezen om kopie-gegevens te hebben in hun oplossingen is een keuze, zolang ze maar de brongegevens tijdig van de juiste voorziening halen.

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoScoW
OB00 Voldoet aan STOP-TPOD De verhouding tussen STOP en een toepassingsprofiel is dat STOP alle bouwstenen definieert die software aan moet kunnen, en een toepassingsprofiel aangeeft welke bouwblokken in een bepaalde toepassing (omgevingsdocument) daadwerkelijk gebruikt worden en welke verdere beperkingen eraan gesteld worden. STOP definieert bijvoorbeeld welke tekstelementen er kunnen zijn, of welke geometrische vormen, en in een toepassingsprofiel staat dan welke elementen of geometrieën in een omgevingsvisie of omgevingsplan voor mogen komen. Dit onderscheid is gemaakt opdat software zodaning gebouwd kan worden dat grote software aanpassingen alleen nodig zijn bij een wijziging van de STOP standaard, terwijl een wijziging van een toepassingsprofiel afgedaan kan worden met een update van een configuratie.


Werkprocesondersteunende functionaliteit
OB01 Ondersteunen bij inwinnen van advies Kunnen uitzetten, bijhouden en registreren van advies.


Heeft ook betrekking op de componenten:

OB02 Ondersteunen participatie van belanghebbenden Kunnen ondersteunen van het participatietraject. Dit heeft een relatie met de Samenwerkingruimte voor Participatie/vooroverleg.


Heeft ook betrekking op de componenten:

OB02.01 Kunnen bepalen van doelgroep voor participatie
OB02.03 Kunnen verzamelen van participatie input
OB02.04 Kunnen Opstellen en delen van participatierapportage
OB02.05 Kunnen communiceren met belanghebbenden
OB03 Ondersteunen bij ter inzage leggen van besluiten Ondersteunen bij ter inzage legging en uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOVP)


Heeft ook betrekking op de componenten:

OB03.01 Kunnen ter inzage leggen
OB03.02 Kunnen verzamelen en verwerken van inspraakreacties en zienswijzen
OB03.03 Kunnen opstellen van eindverslag inspraak en UOVP
OB04 Kunnen beheren van zaken Generieke functie (inclusief de subfuncties) voor het beheren een zaakgerichte behandeling van omgevingsbeleidsgegevens.


Heeft ook betrekking op de componenten:

OB05 Kunnen besturen van gehele werkproces Kunnen besturen van werkproces voor het opstellen van omgevingsdocumenten (visie, progamma, plan). Hieronder vallen een aantal sub-requirements.


Heeft ook betrekking op de componenten:

OB05.1 Kunnen monitoren van statussen
OB05.2 Kunnen instellen en bijhouden van doorlooptijden gedurende het wijzigingsproces
OB05.3 Kunnen agenderen van stukken
OB05.4 Kunnen doen van termijnbewaking zoals gedefinieerd volgens de wet / conform eigen service (instelbaar) termijnen.
OB15 Kunnen tonen van overzichten Hierbij valt te denken aan:
 • juridische regels in de diverse omgevingsbeleidscomponenten
 • juridische en bijbehorende toepasbare regels
 • werkingsgebieden in combinatie met juridische regels
 • relaties tussen werkingsgebieden in de diverse omgevingsbeleidscomponenten


Heeft ook betrekking op de componenten:

Functionaliteit voor tonen, publiceren en archiveren besluiten
OB31 Kunnen genereren van was/wordt instructies Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen detecteren van de verschillen (op basis van de STOP standaard) tussen oude en nieuwe versies van de regeling (regels, werkingsgebieden en waarden) (was/wordt).
 • Kunnen genereren van een was/wordt instructie welke aan het (wijzigings)besluit wordt toegevoegd.


Heeft ook betrekking op de componenten:

OB35 Kunnen valideren van wijzigingsbesluiten (concept, ontwerp, vastgesteld) Hieronder wordt verstaan:
 • Omgevingsbeleidcomponent kan tijdens het opstellen de regeling en wijzigingsbesluiten al valideren conform de in het toepassingsprofiel gespecificeerde validatie regels en conformiteitsregels (als interne functie van component en niet door LVBB validatieservice aan te roepen).
 • Nader te specificeren: Omgevingsbeleid component kan concept versies van het besluit valideren op andere (nader te benoemen) criteria. (facultatief)


Heeft ook betrekking op de componenten:

OB36 Kunnen tonen van (concept)besluit / regeling Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen tonen van wijzigingsbesluit in de vorm van tekst conform presentatieweergave in de omgevingsbeleidviewercomponent
 • Kunnen tonen van wijzingsbesluit en regling op een kaart conform de STOP-TPOD presentatieweergave in de omgevingsbeleidviewercomponent


Heeft ook betrekking op de componenten:

OB37 Kunnen opslaan en opvragen van besluiten Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen opslaan van (wijzigings)besluiten (conform STOP-TPOD) in de omgevingsbeleidsregistratiecomponent.
 • Kunnen ophalen van (wijzigings)besluiten uit de omgevingsbeleidsregistratiecomponent ten behoeve van consolidatie.


Heeft ook betrekking op de componenten:

OB38 Kunnen valideren van besluiten via LVBB Kunnen valideren van omgevingsbeleidsgegevens/besluiten via LVBB validatie service.


Heeft ook betrekking op de componenten:

OB39 Kunnen ophalen van besluit uit landelijke voorziening Kunnen ophalen van besluiten (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) uit LVBB conform STOP-TPOD


Heeft ook betrekking op de componenten:

OB39 Kunnen publiceren van besluiten in LVBB Kunnen aanleveren van initieel- of wijzigingsbesluit naar de LVBB volgens STOP-TPOD om besluit beschikbaar te stellen en bekend te maken.


Heeft ook betrekking op de componenten:

OB40 Kunnen archiveren van besluiten Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen archiveren van besluiten
 • Kunnen aanleveren van besluiten aan archiefregistratiecomponent

Let op: De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het conform wettelijke normen archiveren van haar besluiten. De LVBB vervult deze functie niet.


Heeft ook betrekking op de componenten:

Functionaliteit voor opstellen beleid
OB11 Kunnen opstellen / wijzigen van regeling
 • Kunnen wijzigen van regeling (regels, werkingsgebieden en waarden) en kunnen aanmaken van wijzigingsbesluit.Heeft ook betrekking op de componenten:

OB11.1 Kunnen wijzigen en intrekken van juridische regels, waarden en werkingsgebieden
OB11.2 Kunnen annoteren van juridische regels, waarden en werkingsgebieden (juridisch spoor) Kunnen annoteren van juridische en beleidsregels regels, werkingsgebieden (via geografische informatieobjecten) en waarden. In LVBB het juridisch spoor genoemd.

Onder annoteren verstaan we het toevoegen van gegevens aan (onderdelen van) besluiten en regelingen die tekst machine-leesbaar maken en/of het mogelijk maken dat bepaalde gegevens op een kaart weergegeven worden. De gegevens worden dus niet direct in de lo- pende, voor de mens leesbare, tekst weergegeven.


Heeft ook betrekking op de componenten:

OB11.3 Kunnen annoteren ten behoeve van het servicespoor Het wijzigen van de niet-juridische informatie ten behoeve van het servicespoor. Dit service spoor bevat additionele informatie die machineleesbaarheid en slimme bevraging verbeteren maar de juridische informatie niet verandert.


Heeft ook betrekking op de componenten:

OB21 !! in onderzoek!! Kunnen schrijven van begrippen naar stelselcatalogus !! Requirement in onderzoek: Als een begrip niet aanwezig is in de stelselcatalogus, moet het betreffende begrip vanuit de component kunnen worden toegevoegd


Heeft ook betrekking op de componenten:

OB22 Kunnen relateren van begrippen uit stelselcatalogus aan begrippen in de regelteksten Bij het invoeren van de tekst moeten begrippen overgenomen worden uit de stelselcatalogus, met een link daar naar toe.


Heeft ook betrekking op de componenten:

OB23 Kunnen relateren van regels tussen omgevingsdocumenten Vastleggen van de relatie tussen de regels die vastgesteld worden in de diverse onderdelen (visie, programma, plan en toepasbare regels). doel: Intern toetsen van de impact van de samenhang van de regels in deze onderdelen (visie, programma, plan en toepasbare regels).


Heeft ook betrekking op de componenten:

Koppelingen

Omschrijving: Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet. De Omgevingsbeleidcomponent bevat de generieke functionalteit voor omgevingsdocumenten. Hierbij valt te denken aan het publiceren van een besluit in de LVBB of het valideren van een besluit. Specifieke functionaliteit is toebedeeld aan een van de specialisaties van de omgevingsbeleidcomponent:

 • Omgevingsvisiecomponent
 • Omgevingsprogrammacomponent
 • Omgevingsplancomponent
Inkomende koppelingen
Van Naar Voorziening Toelichting
Omgevingsbeleidcomponent T3 OmgevingsdocumentSynchroniserenService LVBB
Uitgaande koppelingen


Van Voorziening Naar Toelichting
T5 Catalogus-Opvragen Stelselcatalogus DSO-LV Omgevingsbeleidcomponent
T2 OmgevingsdocumentValiderenService LVBB Omgevingsbeleidcomponent
T1 OmgevingsdocumentRegistrerenService LVBB Omgevingsbeleidcomponent
T4 Catalogus-Muteren Stelselcatalogus DSO-LV Omgevingsbeleidcomponent


Omgevingsvisiecomponent (specialisatie Omgevingsbeleidcomponent)

Omschrijving: Component voor het ontwikkelen / wijzigen en beheren van een omgevingsvisie.
In principe mag een Omgevingsvisie vormvrij zijn. Dit wil zeggen, het mag in welke vorm dan ook gepubliceerd worden, denk aan voorbeelden als een digitale presentatie of een videofilm.

Wellicht komt een apart opslagmodel voor visies conform een internationale standaard. Er zullen in alle gevallen wel metagegevens aan toegekend gaan worden en er zullen relaties ontstaan tussen de andere onderdelen van het Omgevingsbeleids- en regelbeheercomponent. De Omgevingsvisiecomponent zal dit moeten ondersteunen.

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoScoW
OB00 Voldoet aan STOP-TPOD De verhouding tussen STOP en een toepassingsprofiel is dat STOP alle bouwstenen definieert die software aan moet kunnen, en een toepassingsprofiel aangeeft welke bouwblokken in een bepaalde toepassing (omgevingsdocument) daadwerkelijk gebruikt worden en welke verdere beperkingen eraan gesteld worden. STOP definieert bijvoorbeeld welke tekstelementen er kunnen zijn, of welke geometrische vormen, en in een toepassingsprofiel staat dan welke elementen of geometrieën in een omgevingsvisie of omgevingsplan voor mogen komen. Dit onderscheid is gemaakt opdat software zodaning gebouwd kan worden dat grote software aanpassingen alleen nodig zijn bij een wijziging van de STOP standaard, terwijl een wijziging van een toepassingsprofiel afgedaan kan worden met een update van een configuratie.


OV01 Kunnen wijzigen van een omgevingsvisie
 • Kunnen maken en wijzigen van een omgevingsvisie op basis van STOP-TP Omgevingsvisie
 • Ondersteunen van workflow voor wijzigen omgevingsvisie


Koppelingen

Omschrijving: Component voor het ontwikkelen / wijzigen en beheren van een omgevingsvisie.

Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Uitgaande koppelingen


Van Voorziening Naar Toelichting
T5 Catalogus-Opvragen Stelselcatalogus DSO-LV Omgevingsvisiecomponent
T4 Catalogus-Muteren Stelselcatalogus DSO-LV Omgevingsvisiecomponent
T1 OmgevingsdocumentRegistrerenService LVBB Omgevingsvisiecomponent
T2 OmgevingsdocumentValiderenService LVBB Omgevingsvisiecomponent


Omgevingsprogrammacomponent (specialisatie Omgevingsbeleidcomponent)

Omschrijving: Component voor het ontwikkelen / wijzigen van een omgevingsprogramma.
Er zullen in alle gevallen wel metagegevens aan toegekend gaan worden en er zullen relaties ontstaan tussen de andere onderdelen van het Omgevingsbeleids- en regelbeheercomponent. De Omgevingsprogrammacomponent zal dit moeten ondersteunen.

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoScoW
OB00 Voldoet aan STOP-TPOD De verhouding tussen STOP en een toepassingsprofiel is dat STOP alle bouwstenen definieert die software aan moet kunnen, en een toepassingsprofiel aangeeft welke bouwblokken in een bepaalde toepassing (omgevingsdocument) daadwerkelijk gebruikt worden en welke verdere beperkingen eraan gesteld worden. STOP definieert bijvoorbeeld welke tekstelementen er kunnen zijn, of welke geometrische vormen, en in een toepassingsprofiel staat dan welke elementen of geometrieën in een omgevingsvisie of omgevingsplan voor mogen komen. Dit onderscheid is gemaakt opdat software zodaning gebouwd kan worden dat grote software aanpassingen alleen nodig zijn bij een wijziging van de STOP standaard, terwijl een wijziging van een toepassingsprofiel afgedaan kan worden met een update van een configuratie.


P01 Kunnen wijzigen van een omgevingsprogramma
 • Kunnen maken en wijzigen van een omgevingsprogramma op basis van STOP-TP Omgevingsvisie
 • Ondersteunen van workflow voor wijzigen omgevingsprogramma


P02 Kunnen van markeren van omgevingswaarden voor monitoring
 • Kunnen aangeven dat een omgevingswaarde dient te worden gemonitord.
 • Kunnen aanleveren van omgevingswaarde (norm en waarde) aan analyse-en-monitoringregistratiecomponent


Koppelingen

Omschrijving: Component voor het ontwikkelen / wijzigen van een omgevingsprogramma.

Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Uitgaande koppelingen


Van Voorziening Naar Toelichting
T4 Catalogus-Muteren Stelselcatalogus DSO-LV Omgevingsprogrammacomponent
T5 Catalogus-Opvragen Stelselcatalogus DSO-LV Omgevingsprogrammacomponent
T2 OmgevingsdocumentValiderenService LVBB Omgevingsprogrammacomponent
T1 OmgevingsdocumentRegistrerenService LVBB Omgevingsprogrammacomponent


Omgevingsplancomponent (specialisatie Omgevingsbeleidcomponent)

Omschrijving: Component voor het ontwikkelen / wijzigen van een omgevingsplan.

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoScoW
OB00 Voldoet aan STOP-TPOD De verhouding tussen STOP en een toepassingsprofiel is dat STOP alle bouwstenen definieert die software aan moet kunnen, en een toepassingsprofiel aangeeft welke bouwblokken in een bepaalde toepassing (omgevingsdocument) daadwerkelijk gebruikt worden en welke verdere beperkingen eraan gesteld worden. STOP definieert bijvoorbeeld welke tekstelementen er kunnen zijn, of welke geometrische vormen, en in een toepassingsprofiel staat dan welke elementen of geometrieën in een omgevingsvisie of omgevingsplan voor mogen komen. Dit onderscheid is gemaakt opdat software zodaning gebouwd kan worden dat grote software aanpassingen alleen nodig zijn bij een wijziging van de STOP standaard, terwijl een wijziging van een toepassingsprofiel afgedaan kan worden met een update van een configuratie.


OP01. Ondersteuning bij voorbereiden wijzigen Omgevingsplan Ondersteunen van het voorbereiden van een wijziging aan een omgevingsplan.


OP01.01 Kunnen registeren van verzoek tot wijziging plan
OP01.02 Kunnen toewijzen van verzoek tot wijziging aan medewerker
OP01.03 Kunnen doen van inhoudelijke beoordeling op de impact van de wijziging
OP01.04 Kunnen opstellen van een raadsvoorstel
OP01.05 Kunnen agenderen van een raadsvoorstel
OP01.06 Kunnen vaststellen van opdracht tot wijziging
OP01.07 Kunnen opstellen van nota van uitgangspunten
OP02. Ondersteuning bij ontwerpen wijzigen omgevingsplan Ondersteunen van het wijzigingen van een omgevingsplan.


OP02.05 Kunnen opstellen/wijzigen van aan de planregels gekoppelde toepasbare regels die als basis fungeren voor het tonen van vragenbomen
OP02.07 Kunnen opstellen van voorontwerp en definief ontwerp wijziging omgevingsplan
OP03. Ondersteuning bij besluiten wijzigen omgevingsplan Ondersteunen bij de besluitvorming bij het wijzigingen van een omgevingsplan:
 • Kunenn uitvoeren uniforme openbare voorbereidingsprocedure (generieke requirement aan Omgevingsbeleidcomponenten)
 • Kunnen opstellen besluit wijziging omgevingsplan
 • Kunnen vaststellen besluit wijziging omgevingsplan


OP4. Kunnen bekendmaken wijzigingen omgevingsplan
 • Kunnen mededelen van besluit aan belanghebbende (generieke requirment aan omgevingsbeleidcomponent)
 • Kunnen publiceren van besluit (generieke requirment aan omgevingsbeleidcomponent)
 • Kunnen aanleveren van wijziging aan LVBB (generieke requirment aan omgevingsbeleidcomponent)


Koppelingen

Omschrijving: Component voor het ontwikkelen / wijzigen van een omgevingsplan.

Inkomende koppelingen
Van Naar Voorziening Toelichting
Omgevingsplancomponent Raadplegen catalogus Stelselcatalogus DSO-LV
Omgevingsplancomponent opvragen LVBB omgevingsdocumenten LVBB
Omgevingsplancomponent Raadplegen plan Informatieproducten
Uitgaande koppelingen


Van Voorziening Naar Toelichting
T5 Catalogus-Opvragen Stelselcatalogus DSO-LV Omgevingsplancomponent
T1 OmgevingsdocumentRegistrerenService LVBB Omgevingsplancomponent
T2 OmgevingsdocumentValiderenService LVBB Omgevingsplancomponent
T4 Catalogus-Muteren Stelselcatalogus DSO-LV Omgevingsplancomponent
Aanvullen catalogus Stelselcatalogus DSO-LV Omgevingsplancomponent


Omgevingsbeleidregistratiecomponent

Omschrijving: Component voor het registreren van de gegevens van de Omgevingsbeleidcomponent tijdens de ontwikkelfase van het Omgevingsbeleid.
Uiteindelijk komen de Omgevingsbeleidsbesluiten terecht in een landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB), maar in de ontwikkel- en conceptfase moeten de gegevens ook conform de STOP/TP en IMTR/STTR standaarden worden geregistreerd en gedeeld onder de samenwerkende partijen.

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoScoW
OB00 Voldoet aan STOP-TPOD De verhouding tussen STOP en een toepassingsprofiel is dat STOP alle bouwstenen definieert die software aan moet kunnen, en een toepassingsprofiel aangeeft welke bouwblokken in een bepaalde toepassing (omgevingsdocument) daadwerkelijk gebruikt worden en welke verdere beperkingen eraan gesteld worden. STOP definieert bijvoorbeeld welke tekstelementen er kunnen zijn, of welke geometrische vormen, en in een toepassingsprofiel staat dan welke elementen of geometrieën in een omgevingsvisie of omgevingsplan voor mogen komen. Dit onderscheid is gemaakt opdat software zodaning gebouwd kan worden dat grote software aanpassingen alleen nodig zijn bij een wijziging van de STOP standaard, terwijl een wijziging van een toepassingsprofiel afgedaan kan worden met een update van een configuratie.


OBR01 Kunnen registeren van besluiten Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen registeren van afzonderlijke wijzigingsbesluiten (voor omgevingsplan, omgevingsvisie of programma) inclusief was/wordt-mutatie volgens STOP-TPOD die worden gemaakt in de omgevingsbeleidcomponent


OBR02 Kunnen ontsluiten van besluiten Middels API kunnen ontsluiten van afzonderlijke wijzigingsbesluiten (van omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) inclusief was/wordt-mutaties ten behoeve van omgevingsbeleidcomponent.


Koppelingen

Omschrijving: Component voor het registreren van de gegevens van de Omgevingsbeleidcomponent tijdens de ontwikkelfase van het Omgevingsbeleid.

Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Uitgaande koppelingen


Van Voorziening Naar Toelichting
Omgevingsbeleidregistratieservices Omgevingsbeleidregistratiecomponent Omgevingsbeleidregistratiecomponent


Regelbeheercomponent

Omschrijving: Component om opgeslagen kennis te gebruiken voor het krijgen van informatie en het daarmee maken van afleidingen of keuzes. Deze component heeft twee subcomponenten:

 • de regelbeheercomponent
 • de toepasbareregelscomponent
Functionele requirements
Requirement Toelichting MoScoW
Koppelingen

Omschrijving: Component om opgeslagen kennis te gebruiken voor het krijgen van informatie en het daarmee maken van afleidingen of keuzes. Deze component heeft twee subcomponenten:

 • de regelbeheercomponent
 • de toepasbareregelscomponent
Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Geen uitgaande koppelingen gedefinieerd


Regelregistratiecomponent

Omschrijving:

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoScoW
Registreren en delen van gegevens die worden gebruikt in het regelbeheer


Koppelingen

Omschrijving:

Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Geen uitgaande koppelingen gedefinieerd


Toepasbare regels componenten

Toepasbare-regelscomponent

Omschrijving: Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan)

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoScoW
OB22 Kunnen relateren van begrippen uit stelselcatalogus aan begrippen in de regelteksten Bij het invoeren van de tekst moeten begrippen overgenomen worden uit de stelselcatalogus, met een link daar naar toe.


T01 Kunnen beheren en bewerken van (lokale) functionele structuur Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen uitbreiden van de functionele structuur door lokale activiteiten toe te voegen op de onderdelen waar dit is toegestaan.
 • Kunnen bekijken, opstellen en wijzigen van regelbeheerobjecten.
 • Kunnen bekijken van de regelbeheerobjecten (na publicatie moeten deze ook met behulp van een aangeboden service afzonderlijk bekeken kunnen worden).

Toelichting regelbeheerobjecten: Aan de onderste laag activiteiten kunnen regelbeheerobjecten worden gehangen. Deze horen bij de functionele structuur. Dit zijn bij een onderwerp bijvoorbeeld:

 • de conclusie - ben ik vergunning- of meldingplichtig - van het onderwerp.
 • de indieningsvereisten - wat moet ik allemaal aanleveren als ik een vergunningaanvraag - van het onderwerp.

Deze regelbeheerobjecten zijn nodig om toepasbare regels naar te laten verwijzen, als een soort kapstok.


T02 Kunnen publiceren van functionele structuur Kunnen toevoegen van functionele structuur (activiteit en regelbeheerobject) aan RTR in DSO-LV (middels Standaard Functionele Structuur, STFS) via digikoppeling Functionele structuur.


T03 Kunnen beheren en bewerken van toepasbare regels Kunnen beheren en bewerken van toepasbare regels conform de STTR standaard:
 • Kunnen specificeren van bedrijfsregels
 • Kunnen specificeren van uitvoeringsregels
 • Kunnen specificeren van conversieregels
 • Kunnen specificeren van interactieregels


T04 Kunnen visualiseren van test vragenboom in DSO-LV Kunnen visualiseren vragenboom op basis van gemaakte toepasbare regels in de STTR staging area van DSO-LV.


T05 Kunnen valideren/verifiëren toepasbare regels Kunnen uitvoeren van validatie op STTR format.


T06 Kunnen publiceren van toepasbareregels Kunnen publiceren van de toepasbare regels aan de RTR in DSO-LV (middels Standaard Toepasbare regels STTR) via digikoppeling.

Als de verificatie is geslaagd moeten de regels in STTR formaat worden aangeleverd aan de het Register Toepasbare Regels (RTR). De planmaker kan via de component de toepasbare regels aanleveren bij DSO-LV. Hierbij wordt de vragenboom gekoppeld aan het regelbeheerobject in de eerder aangeleverde functionele structuur.


T07 !! in onderzoek !! kunnen relateren van juridische regel aan toepasbare regel


T08 Kunnen vastleggen van metadata bij toepasbare regels Kunnen vastleggen van meta data waaronder: eigenaar, relatie met beleid, eventuele randvoorwaarden etc.


T11 Kunnen importeren en bewerken van toepasbare regels Kunnen importeren en vervolgens bewerken van toepasbare regels in STTR standaard


T12 Kunnen ophalen en koppelen met een basisregistratie of lokale registratie Kunnen bevragen van een basisregistratie of lokale registratie in een vragenboom


T21 Kunnen zoeken in STTR bestand Kunnen zoeken in STTR bestanden. Via verschillende zoekingangen als werkingsgebied, activiteiten.


T22 Opvragen van statistieken van het gebruik van de vragenbomen in het loket Kunnen verkrijgen van inzicht in gebruik van vraagbomen in het loket. Voor het beheer van Toepasbare Regels is het van belang om te weken hoe de vraagbomen worden gebruikt. Welke vragen worden met welke waarden beantwoord. Komen alle vragen aan bod? Op welke conclusies komt men meestal uit.


Koppelingen

Omschrijving: Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan)

Inkomende koppelingen
Van Naar Voorziening Toelichting
Toepasbareregelsbeheer-component T5 Catalogus-Opvragen Stelselcatalogus DSO-LV
Uitgaande koppelingen


Van Voorziening Naar Toelichting
Aansluiten DSO Toepasbare regels Toepasbareregels DSO-LV Toepasbareregelsbeheer-component
T7 Verifieren toepasbare regels (STTR) Toepasbareregels DSO-LV Toepasbareregelsbeheer-component
T6 Functionelestructuur Toepasbareregels DSO-LV Toepasbareregelsbeheer-component
T8 Aanleveren toepasbare regels (STTR) Toepasbareregels DSO-LV Toepasbareregelsbeheer-component


Toepasbare-regelsregistratiecomponent

Omschrijving: Component voor het registreren van toepasbare regels tijdens de ontwikkelfase

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoScoW
Registreren en delen van functionele structuur Functionele structuur van toepasbare regels kunnen aanleveren / laten registreren conform DSO-LV eisen


Registreren en delen van toepasbare regels


Koppelingen

Omschrijving: Component voor het registreren van toepasbare regels tijdens de ontwikkelfase

Geen inkomende koppelingen gedefinieerd
Uitgaande koppelingen


Van Voorziening Naar Toelichting
Toepasbare Regels Services (Gemeente) Toepasbareregels-registratiecomponent Toepasbareregels-registratiecomponent